Transfer

Report








Definition af transfer
Baggrund for at vælge teorien transfer
Hvad vil vi opnå ?
Beskrivelse af teorien
Generel og specifik transfer
Nær og fjern transfer
Hvad sættes i værk mellem skole og praktik
for at skabe transfer ?
Opmærksomhedspunkter som lære og
praktikvejleder
I undervisnings- og læringsmæssig
sammenhæng betyder transfer:

”At eleven overfører og anvender noget,
eleven har lært eller erfaret i en situation, til
en anden situation, der i større eller mindre
grad er forskellig fra den oprindelige
situation”.

Lektor; Vibe Aarkrog, DPU 2010

At anvende det lærte i nye sammenhænge.
To forklaringer
1. Handler om at der er flere elementer i det at
overføre en viden fra et sted til et andet sted
2. Handler om identiske elementer = ligheder i
undervisningen og praktikken.
Transfer en kompliceret proces, idet det
involvere flere og følgende elementer
Person, som skal
overføre viden
Situation
1
Eks.
Skolen,
lære
noget
Indhold
Anvendelse
Situation
2
Eks
praksis,
anvende
det lærte
Ligheder i situationerne
At eleven kan se ligheder fra situation 1 til
situation 2 og fra situation 2 til situation 1
Teorien udmøntes på to måder:
1. Specifik og generel transfer i forhold til
indholdet
2. Nær og fjer transfer i forhold til
anvendelsen
Generel og specifik transfer handler om indholdet




Overførsel af viden om konkrete procedure, regler og
færdigheder (Eks. Håndvask, smøre et stykke brød)
= Specifik transfer:
Overførsel af generel viden (Eks. kriseteori,
problemløsningsmodeller, kommunikation)
= Generel transfer
Jo mere specifik viden er i situation 1, jo nemmere har eleven ved
at overføre viden til situation 2.
Nær og fjern transfer handler om anvendelse af
viden

At anvende det man har lært i situationer, der har
stor lighed med læringssituationen eks. håndvask
= Nær transfer

At anvende det lærte i situationer, der er meget
forskellige fra indlæringssituationen eks. Kriseteori
= Fjern transfer:
Transfer en kompliceret proces, idet det
involvere flere og følgende elementer
Person, som skal
overføre viden
Situation
1
Eks.
Skolen,
lære
noget
Indhold
Generel og
specifik
transfer
Anvendelse
Nær og fjern
transfer
Situation
2
Eks
praksis,
anvende
det lærte
Afsnit 1
Præstationsstandard: Begynderniveau
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling.
Andre aktiviteter og opgaver kan kun udføres under vejledning.
Der lægges vægt på elevens personlige kompetencer til at udvise interesse for uddannelsens indhold og kompetence til at udvikle ansvarlighed og
grundlag for læring.
På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i en kendt opgaveløsning.
Fagmål
Fokus og emner i
skoleperioden
Fælles indsats og
reference
Fokus og emner i praktikperioden
Kompenceområde
(i kursiv)
Introduktion til uddannelsen og
skolen
Introduktion til kommunen og praktikstedet
på uddannelsen.
I de 14 dage i praktik 1.A er formålet at
fastholde elevens interesse og motivation for
uddannelsen. Samt at eleven får kendskab til
SSH’ens arbejdsområde.
Samarbejde mellem skole
og praktik om
introduktionen
I løbet af praktik perioden 1.A afsættes 4 timer
til en mindre dataindsamlings opgave som er
introduceret fra skolen. Eleven arbejder videre
med opgaven på skoleperiode 1.B.
Transfer
Skolens værdigrundlag
Psykologi og
kommunikation 1, 2,
Betydningen af at møde andre med
respekt, tillid og anerkendelse
At lære kontaktlærer og
holdkammerater at kende
Elevens forventninger og
forudsætninger
Skolens ordensregler
En
god
start
Arbejdsstedets værdigrundlag (1,2)
Tydelige krav og gensidige
forventninger
Betydningen af at møde andre mennesker med
respekt, tillid og anerkendelse (2)
At lære praktikvejleder og kollegaer at kende(1)
Elevens forventninger og forudsætninger(1)
Praktikmål







En god start på uddannelsen
Tættere samarbejde mellem skole og praktik f.eks.
om introduktionen
Tydelige krav og gensidige forventninger
Fælles skema til obligatorisk samtale (Føje til at
skolevejledningen drøftes til samtalen).
At være elev og kunne håndtere uddannelsesmæssige
krav og udfordringer
Fælles læringsmetoder og læringsredskaber til
refleksion
Opmærksomhed på betydningen af identiske
elementer.









Hjælpe / minde eleven om, hvad hun har med sig fra
situation 1 = skolen.
Skabe identiske elementer = ligheder for eleverne.
At eleven godt kan komme ud i situationer eller skal
have viden om emner, som de ikke har drøftet på
skolen.
At det er en proces for eleven at komme fra situation
1 til 2.
Læse temaplanen sammen med eleven
Gennemgå målene sammen med eleven.
Drøfte læreprocessen om transfer med eleverne
Tydelige krav og forventninger til eleven
Ugentlige vejledningssamtaler
Hvad er det nu
lige jeg har
lært om dette
på skolen ????






Forskellige og mange eksempler fra praksis
Eleverne kan med fordel selv producere
eksemplerne
Eleven skal lære at anvende det lærte
Underviseren kan med fordel anvende de samme
ord på skolen som eleven anvender i praksis
Drøfte læreprocessen om transfer med eleverne
Opmærksomhed på teorien om identiske
elementer og dennes betydning for overførsel af
viden fra situation 1 til situation 2
Så er det fordi, man ikke har lært at
anvende det, man har lært.



Transfer, Wahlgren, B. og Aarkrog, V, 2012.
Transfer mellem uddannelse og arbejde. Nationalt
Center for Kompetenceudvikling.
http://ncfk.dpu.dk/7285/ (oplæg transfer Bjarne
Wahlgren og Vibe Aarkrog)
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paed
agogik_Psykologi/Hvorfor_er_det_saa_svaert_at_an
vende_det_man_har_laert.htm (oplæg Vibe
Aarkrog)

similar documents