Netuddannelse

Report
Blended learning –
hvordan?
– Erfaringer fra UCC,
Pædagoguddannelsen Nordsjælland
Uddannelsesleder Anne Kirstine Nielsen, [email protected]
Lektor Therese Søgaard Mortensen, [email protected]
UCC, Pædagoguddannelsen Nordsjælland
Netuddannelser
• Baggrund for etableringen af netuddannelsen
på Pædagoguddannelsen Nordsjælland, UCC
(tidligere Dannerseminariet, Jægerspris)
• Fakta om netuddannelsen, UCC Campus Nord
• Pædagoguddannelsens struktur og indhold
Netuddannelsen i tal
• 10 års erfaring med netuddannelse
• Startet i 2003 – på grund af fald i ansøgertal
• I 2012 - en efterspurgt uddannelse, stor viden og
erfaring på feltet både organisatorisk, didaktisk,
og pædagogisk
• Flere større projekter gennemført ika. Udviklingsmidler udefra.
Netuddannelsen i tal
• Ca. 1000 studerende har dimitteret
• Ca. 300 studerende aktuelt på ca. 12 hold
• Karaktergennemsnit ligger højere end for
ordinære studerende
• Gennemførselsprocenten betydeligt højere – de
•
bliver
Søgningen stiger aktuelt
Pædagoguddannelsen – struktur og udbud
• Udbyder forskellige typer af uddannelse på
Pædagoguddannelsen Campus Nord
Ordinære – i dagtimer ved fremmøde
Ordinære – som blended learning
Merit- net – som blended learning
Pædagoguddannelsens struktur
3,5 års studier på Ordinær
3 års studier på merit-net (Praktikreduktion)
2 uddannelsesrum – praktik og
uddannelsesstedet
Obligatoriske fag og valgfrie fag.
Mild specialisering - målgrupper
Hvem er de studerende?
• Optagelsen sker fra hele Nordsjælland - et
•
•
•
•
uddannelsestyndt område
Alder højere end ordinære uddannelse
Studerende tiltrukket af fleksibiliteten –mulighed
for uddannelse samtidig med andre aktiviteter
Mange forpligtelser – arbejde, familie,
fritidsaktiviteter
Mange studerende er fastansatte i
professionsfeltet
Pædagoguddannelsen på nettet
• Uddannelse til pædagogisk arbejde med børn,
unge, mennesker med sociale og psykiske
problemer, mennesker med handicap
• Hvordan netbaserer man en uddannelse til en
relationsprofession?
Pædagogisk afsæt?
• Er netuddannelse et individuelt brevkursus med
prædefinerede opgaver?
- eller –
• en uddannelseform, der bygger på dialogbaseret
læring, som fordrer forpligtende deltagelse?
Læring – hvordan?
• Viden skabes i en sociale processer – ikke (kun)
som overførsler
• Videnskabelsesprocesser etableres gennem
deltagelse – sammen med medstuderende og
underviseren.
• Læreprocesser med kollaborativt sigte
Uddannelsens opbygning
• Blended learning – Face-to-face undervisning og
undervisning i virtuelle undervisningskonferencer
• Meritstuderende:
Weekend seminarer ca. hver 5. uge
• Ordinære studerende:
FTF-undervisning hver mandag
• Hold på 15 – 40 studerende
Uddannelsens læringsrum - FTF
Face-to-face på weekendseminarerne/mandagene:
• Teoretiske oplæg fra underviserne
• Praktiske aktiviteter i kreative/kropslige fag
• Diskussion
Uddannelsens læringsrum - nettet
• Klasserummet på nettet - Hele holdet deltager
Virtuelle asynkrone netdiskussioner
• Mange diskussioner på en gang
• Mange-til-mange kommunikation
• Maillignende skriftlige indlæg
Uddannelsens læringsrum - nettet
• Underviseren stiller opgave eller initierer en
diskussion
• Refleksioner over teoretiske begreber og handlen
i praksis
• Det uendelige virtuelle rum
• Studerende har ‘pligt til at tale’
• Underviseren samler op på diskussionerne
Uddannelsens læringsrum - øvrige
Desuden:
• Forløbsopgaver i mindre grupper 2-5 studerende
– FTF-møde og/eller online samarbejde
• Aktiviteter i professionen – de studerendes
ansættelser som et erfarings/øverum
Understøttelse af relationer
• Tilstræbt kontinuitet i holdets undervisere
igennem uddannelsen – ‘Passende mængde
brudte relationer’
• En studielærer gennem hele uddannelsen – fokus
på holdets ønsker, behov og trivsel – samt på den
enkelte studerendes studieforløb – ‘en livline’
Fordringer til den studerende
• Selvstændig disponering af studietid – mellem
familie og arbejde
• Være bevidst om sin betydning for
medstuderendes læreproces
• Skal gribe klasseværelset som aldrig lukker –
tydelig aktiv deltagelse
• Indgå i skriftlige faglige dialoger (længere faglige
indlæg og chat)
Fordringer til underviseren
• Struktureret i sin undervisningsplanlægning – og
i god tid
• Skal etablere struktur for de studerende
• Skal være tydeligt og kontinuerligt tilstede på
nettet – disciplineret i sin tilstedeværelse
• Har både en faglig og en procesvejledende
funktion – opmærksomhed på relationerne
´det løse’
• Alle undervisere – eller en særlig gruppe
• Netmøder – kun om de netbaserede uddannelser
• En netkoordinator – fokus på særlig
uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse
• Fællesmøder og fester for alle netstuderende –
fokus på det sociale aspekt

similar documents