3. MONITORING I EVALUACIJA

Report
MONITORING, EVALUACIJA,
REVIZIJA
Doc dr Predrag Cvetičanin
30.05.2013
MONITORING


Monitoring predstavlja sistematsko i
kontinuirano prikupljanje podataka,
njihovu analizu i upotrebu radi donošenja
odluka zasnovanih na poznavanju
situacije.
Obično se kaže da on predstavlja veštinu
da se sa najmanje napora i u pravom
trenutku učine dostupnim informacije
neophodne za donošenje odluka.
EVALUACIJA


Svrha evaluacije je da izvrši sistematsku i koliko je
to moguće objektivnu ocenu tekućeg ili završenog
projekta, programa ili politike, njihovog dizajna,
implementacije i rezultata. Namera je da se proceni
relevantnost i ostvarenje ciljeva, razvojna
efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost.
Evaluacija bi trebalo da obezbedi informacije koje su
pouzdane i korisne, ona omogućava uključivanje
naučenih lekcija u proces donošenja odluka i
recipijenata i donatora
REVIZIJA (AUDIT)

Svrha revizije (audita) jeste procena
aktivnosti određene organizacije u
odnosu na unapred identifikovane
kriterijume i donošenje zaključka koji
predstavlja neku vrstu uverenja da
organizacija ili njene aktivnosti koji su
bili predmet revizije zadovoljavaju te
kriterijume.
MONITORING, EVALUACIJA I
REVIZIJA (AUDIT)
KO VRŠI?
KADA SE
VRŠI?
Monitoring
Evaluacija
Odgovornost internog
menadžmenta
projekta
Obično se uključuju
i eksterni eksperti
Sve vreme realizacije
projekta
Periodično – tokom
projekta, po
završetku projekta,
nakon (ex-post)
evaluacija
Pri formulisanju
projekta (ex-ante) i
po završetku
Učenje lekcija koje
su primenljive na
buduće
programe/projekte
Obezbeđuje
sigurnost i
odgovornost
zainteresovanim
akterima
Rezultate, cilj
projekta, dugoročni
cilj
Inpute, aktivnosti i
ZAŠTO SE
VRŠI?
Provera napretka,
preduzimanje
korektivnih akcija,
osavremenjivanje
planova
U LOG-FRAME
ODNOSI SE
NA...
Inpute
,
rezultate
aktivnosti,
Revizija
(audit)
Obavezno se
uključuju i eksterni
eksperti
projekta
rezultate
MONITORING
Doc dr Predrag Cvetičanin
30.05.2013
ČETIRI DOMENA MONITORINGA





Četiri domena posmatranja jesu:
Monitoring rezultata
Monitoring procesa
Monitoring uticaja i
Monitoring konteksta
ČETIRI DOMENA MONITORINGA
Monitoring rezultata –
šta smo ostvarili i koliko
smo od planiranih
rezultata ostvarili?
Monitoring procesa –
kako smo i zašto ostvarili
planirane rezultate ili
zašto ih nismo ostvarili?
Monitoring konteksta
– šta u okruženju
pomaže, a šta sprečava
naš rad?
Monitoring uticaja –
kakav dugoročni uticaj
ima naše delovanje u
okruženju?
MONITORING REZULTATA I
(PLANIRANI I OSTVARENI
REZULTATI): EFEKTIVNOST

Upoređivanje onoga što jeste i onoga što bi
trebalo da bude ostvareno na nivou upotrebe
sredstava, sprovođenja aktivnosti i ostvarenja
ciljeva je ključni zadatak u menadžmentu projekta
i programa. U okviru monitoringa rezultata prva
stvar koju treba pratiti jeste odnos planiranih i
ostvarenih rezultata. Ovo nam ujedno omogućava
da procenimo da li su naši ciljevi bili realistični ili
suviše ambiciozni. Kada upoređujemo planirane
rezultate sa ostvarenim rezultatima mi
procenjujemo našu efektivnost .
MONITORING REZULTATA II
(INPUT-OUTPUT): EFIKASNOST


Drugi metod u monitoringu rezultata jeste
upoređivanje uloženih sredstava (rada,
materijala, vremena, opreme) sa ostvarenim
rezultatima našeg delovanja, tzv. input – output
poređenja.
Kad upoređujemo planirana i stvarno korišćena
sredstva za realizaciju aktivnosti i planirane
aktivnosti i one koje smo stvarno sproveli, mi na
taj način ocenjujemo efikasnost našeg
delovanja
EFIKASNOST

Efikasnost se ogleda u tome da, uz
upotrebu što je moguće manje sredstava
– ljudi, opreme, finansijskih sredstava
(input) – i u što kraćem vremenskom
roku, ostvarimo što bolje rezultate u
pogledu njihovog kvantiteta i kvaliteta
(output).
MONITORING REZULTATA III
(BENCHMARKING)


Treći, vrlo često korišćeni metod u monitoringu
rezultata jeste benchmarking
U procesu benchmarkinga upoređivanje
delatnosti i rezultata naše organizacije vrši se sa
izuzetnim projektima i programima koji
predstavljaju modele za uzor, primere dobre
prakse, a realizuju se u sličnim okolnostima,
koriste slična sredstva i imaju slične ciljeve. Ovo
upoređivanje procedura i rezultata dvaju
organizacija, njihova strukturisana razmena
iskustava pruža mogućnost obema
organizacijama da steknu nova saznanja i
unaprede svoje delovanje.
MONITORING PROCESA


Drugi domen u kojem se vrši monitoring
jeste monitoring procesa.
u monitoringu procesa pitamo se kako
smo ostvarili rezultate, tj. fokusiramo se
na posmatranje vlastite delatnosti u
okviru projekta ili programa.
MONITORING PROCESA

Procesi na koje posebno treba obratiti pažnju
jesu podela zadataka unutar tima koji
realizuje projekat i njihovo prilagođavanje
promenjenim okolnostima u organizaciji,
konzorcijumu organizacija i u okruženju,
definisanje i razjašnjenje uloga članova tima,
različiti oblici saradnje među organizacijama i
promenljivost, dinamizam ovih odnosa, kao i
suočavanje sa promenama i otpor prema
promenama
MONITORING UTICAJA

Monitoring uticaja posmatra dugoročne socioekonomske i ekološke efekte projekata ili
programa. Oni često prevazilaze ciljeve i
rezultate koje smo pokušavali da ostvarimo i
mogu biti željeni i neželjeni. Ovi efekti se
mogu pojaviti tokom trajanja projekta, ali
često postaju vidljivi tek nakon što se
realizacija projekta ili programa završila.
Upravo iz tog razloga sa monitoringom uticaja
nastavlja se i nakon što je projekat ili program
zvanično okončan.
MONITORING UTICAJA

Prvi korak u ovom procesu se sastoji od
izbora hipoteza uticaja. Kako je broj
vidljivih i nevidljivih efekata projekata i
programa ogroman, postavljanjem
hipoteza uticaja polazeći od (u dizajnu
projekta definisanih) rezultata i cilja
projekta, koje se tiču mogućih efekata
našeg delovanja, ograničava se polje
posmatranja koje periodično ispitujemo
koristeći određene indikatore.
MONITORING OKRUŽENJA


Četvrti domen čiji se monitoring organizuje jeste
monitoring okruženja ili konteksta. Striktno
govoreći, okruženje projekta ili programa kao
jasno ograničena oblast ne postoji. Ono što
postoji jesu pozitivni i negativni uticaji koji u
okruženju deluju na naše aktivnosti, doprinoseći
njihovom uspehu ili ometajući ih.
Pod monitoringom okruženja utoliko
podrazumevamo posmatranje i ispitivanje svih
pozitivnih i negativnih faktora koji mogu uticati
na uspeh projekata ili programa, a ne nalaze se
pod direktnom kontrolom tima projekta
EVALUACIJA
Doc dr Predrag Cvetičanin
30.05.2013
TIPOVI EVALUACIJE


Često se govori da postoje dva osnovna tipa
evaluacije: formativna evaluacija (formative
evaluation) koja se odvija tokom pripreme
projekta i za vreme njegove implementacije i
sumirajuća evalucija (summative evaluation)
koja se vrši po okončanju projekta.
U okviru formativne evaluacije razlikujemo
prethodnu (ex-ante) evaluaciju i evaluaciju
tokom (mid-term) realizacije projekta, a u okviru
sumirajuće evaluacije završnu (final) evaluaciju i
naknadnu (ex-post) evaluaciju.
FORMATIVNA EVALUACIJA


Ex-ante evaluacije se vrše na početku
projektnog ciklusa (pripremne studije, studije
izvodljivosti, institucionalne procene) i uglavnom
su usmerene na ispitivanje potreba ili problema,
identifikovanje indikatora i procenu uspeha
različitih strategija.
Uobičajeno se mid-term evaluacije fokusiraju na
pitanja koja se tiču relevantnosti, efikasnosti i
preliminarnih pokazatelja efektivnosti, dok se expost evaluacije fokusiraju na pitanja uticaja i
održivosti
SUMIRAJUĆA EVALUACIJA

Do ex-post faze evaluacija se uglavnom
fokusira na nivoe inputa (sredstava i
aktivnosti) i outputa (rezultati) u log-frame
matrici projekta. Specijalna uloga ex-post
evaluacije jeste da se koncentriše na nivo
cilja projekta i doprinos projekta
dugoročnom cilju u okviru programa ili
sektora delovanja.
KRITERIJUMI EVALUACIJE

a)
b)
c)
d)
e)
Ono što se u evaluacijama tokom
projekta, finalnoj evaluaciji i naknadnoj
evaluaciji procenjuje jeste
relevantnost
efikasnost
efektivnost
uticaj i
održivost projekta
RELEVANTNOST

Relevantnost se prvenstveno odnosi na
dizajn projekta i tiče se obima u kojem
postavljeni ciljevi odgovaraju
identifikovanim problemima ili realnim
potrebama i to u dva trenutka u vremenu:
prilikom dizajniranja projekta i u vreme
evaluacije.
EFIKASNOST

Efikasnost se prvenstveno odnosi na
aktivnosti u toku projekta i ona se
procenjuje po tome da li su inputi
(ljudstvo, oprema, finansijska sredstva)
obezbeđeni i da li se njima dobro
rukovodilo, da li su aktivnosti bile
organizovane na prikladan način i da li je
sve ovo tako urađeno da se sa najmanjim
troškovima ostvare očekivani rezultati.
EFEKTIVNOST

Efektivnost se tiče nivoa ostvarenja
rezultata projekta i pita se o stepenu
u kojem je projekat proizveo
očekivane rezultate, ostvareni
rezultati doveli do realizacije cilja
projekta, a realizacija cilja projekta
doprinela ostvarenju dugoročnog
cilja.
UTICAJ PROJEKTA

Dok se efektivnost odnosi na
rezultate projekta, uticaj projekta se
odnosi na planirane i neplanirane
konsekvence projekta na nivou cilja
projekta i dugoročnog cilja.
ODRŽIVOST

Održivost se odnosi na to da li će
pozitivni efekti projekta na nivou
rezultata i cilja projekta nastaviti da
postoje nakon što se sa finansiranjem
projekta prekine, kao i da li će se
održati dugoročni uticaj na nivou
sektora, regiona ili čitave zemlje.
KRITERIJUMI EVALUACIJE
KRITERIJUMI EVALUACIJE EU
RELEVANTNOST
(RELEVANCE)
Prilagođenost ciljeva projekta problemima koje pokušava da reši i
okruženju u okviru koga deluje. Trebalo bi da uključi ocenu
kvaliteta pripreme projekta i dizajna projekta - logike i
zaokruženosti procesa planiranja projekta i interne logike i
koherencije dizajna projekta.
EFIKASNOST
(EFFICIENCY)
Procena da li su rezultati projekta ostvareni uz prihvatljive
troškove, tj. kako su inputi/sredstva korišćeni u realizaciji
aktivnosti u pogledu kvantiteta, kvaliteta i vremena, kao i
procena kvaliteta postignutih rezultata. To zahteva poređenje
alternativnih pristupa za ostvarenje tih istih rezultata, da bi se
videlo da li je najefikasniji pristup bio usvojen.
EFEKTIVNOST
(EFFECTIVENESS)
UTICAJ (IMPACT)
Ocena doprinosa koji su rezultati dali u ostvarenju cilja projekta i
kako su pretpostavke uticale na dostignuća projekta. To uključuje
i specifičnu procenu koristi za ciljne grupe, žene i muškarce
posebno i identifikovane ugrožene grupe poput dece, starih i
hendikepiranih.
Uticaj projekta na šire okruženje i doprinos dugoročnim ciljevima
politike i ciljevima sektora (kako su izraženi u dugoročnom cilju
projekta)
ODRŽIVOST
(SUSTAINABILITY)
Procena verovatnoće da će se koristi proizvedene projektom
održati nakon što se sa finansiranjem projekta prekine sa
posebnim akcentom na vlasništvo ovih pogodnosti od strane
korisnika, ekonomske i finansijske faktore, socio-kulturne
aspekte, jednakost polova, odgovarajuće tehnologije, uticaj na
okruženje, institucionalne i menadžerske kapacitete.

similar documents