DOKAZIVANJE

Report
DOKAZIVANJE
Prof. dr. sc. Damir Aviani
Pojam dokazivanja
Lat. demonstratio ili argumentatio
• Postupovna radnja utvrđivanja činjenica
pravno relevantnih za rješenje stvari koja je
predmet postupka
2
Predmet dokazivanja
thema probandi
• PRAVNO RELEVANTNE ČINJENICE
– One koje su odlučne za primjenu prava
– Ovise o materijalnoj pravnoj normi koja se
namjerava priijeniti u rješavanju konkretne pravne
stvari
3
Koje se činjenice ne utvrđuju?
• O kojima javnopravna tijela vode službenu
evidenciju (u tzv. bazama podataka)
• Notorne (općepoznate) činjenice i činjenice koje
su poznate službenoj osobi
• Pravna pravila - iura novit curia
• Pravne presumpcije - presumptiones iuris
– Činjenice i okolnosti čije postojanje zakon
pretpostavlja
– presumptiones iuris tantum - oborive
– presumptiones iuris et de iure - neoborive
4
Dokaz
• Procesno sredstvo koje služi za stjecanje pravilne
predodžbe o činjenicama koje se utvrđuju
• Direktni (izravni) dokazi
– neposredno i potpuno se utvrđuje određena činjenica
• Indirektni (neizravni) dokazi – indicije
– Utvrđuju se činjenice na osnovi kojih se stvara
uvjerenje o postojanju pravno relevantne činjenice
NON ESSE ET NON PROBARI, IDEM EST
5
Dokazna načelna
• Formala dokazna maksima
• Slobodna dokazna maksima
6
Formala dokazna maksima
– Karakteristično za starije postupke
– Zakon propisuje koja dokazna sredstva valja
koristiti za utvrđivanje određena činjenica
– Službena osoba samo konstatira postojanje
određenih dokaznih sredstava
– Osobno uvjerenje službene osobe nebitno
7
Slobodna dokazma maksima
• Službena osoba samostalno odlučuje koje će
činjenice utvrđivati kojim dokaznim
sredstvima i koje će činjenice uzeti kao
dokazane
• Prihvaćeno u ZUP-u
• Sukladno načelu samostalnosti i slobodne
ocjene dokaza
8
Pojedina dokazna sredstva
• Osobe ili stvari od kojih, ili iz kojih službena
osoba crpi svoje spoznaje o pravno
relevantnim činjenicama
• Prema ZUP-u (čl. 58. st. 2.):
“Službena osoba u postupku utvrđuje
činjenično stanje svim sredstvima prikladnim
za dokazivanje te u tu svrhu može pribaviti
isprave, saslušati svjedoke, pribaviti nalaz i
mišljenje vještaka i obaviti očevid.”
9
Isprave
• U širem smislu (monumentum)
– Svaki predmet na kojem je pisano zabilježena neka
čovjekova misao, činjenica ili događaj
• U užem smislu
– Dokazno sredstvo izdano u pisanom obliku kojim
se utvrđuje postojanje ili nepostojanje određene
činjenice ili događaja
– Mogu biti JAVNE i PRIVATNE isprave
10
Isprave
• U širem smislu (monumentum)
– Svaki predmet na kojem je pisano zabilježena neka
čovjekova misao, činjenica ili događaj
• U užem smislu
– Dokazno sredstvo izdano u pisanom obliku kojim
se utvrđuje postojanje ili nepostojanje određene
činjenice ili događaja
– Isprava može biti i u elektroničkom obliku
– Mogu biti JAVNE i PRIVATNE isprave
11
Javne isprave
• isprave
– koje su izdali nadležni sudovi ili javnopravna tijela
– u granicama svoje nadležnosti
– i u propisanom obliku
• presumpcija istinitosti: javne isprave dokazuju
ono što se njima utvrđuje ili potvrđuje
– ako postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, službena
osoba provjerit će po službenoj dužnosti ili na zahtjev
stranke vjerodostojnost takve isprave kod suda,
odnosno javnopravnog tijela koji su takvu ispravu
izdali.
12
Privatne isprave
• Sve ostale isprave koje nisu javne
• NEMA presumpciju istinitosti
• Dokazuje da je osoba koja ju je sastavila i
potpisala dala izjavu koja je sadržana u njoj
• Dokaznu snagu procjenjuje javnopravno tijelo
• Javnobilježnička ovjera – javnopravni značaj
potpisu a ne i sadržaju
• Solemnizirana isprava – sadržaj nije potrebno
dokazivati
13
Pribavljanje isprava
• Stranka ili druga osoba kod koje se nalazi isprava
potrebna kao dokaz u postupku dužna je omogućiti
uvid u ispravu na zahtjev službene osobe.
• Ako ta osoba kod bez opravdanog razloga odbije dati
ispravu na uvid službenoj osobi, rješenjem će se
novčano kazniti – žalba ne odgađa izvršenje rješenja
– za fizičku osobu u iznosu do 50% prosječne godišnje bruto
plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.
– za pravnu osobu: kaznit će se odgovorna osoba te pravne
osobe u iznosu do tri prosječne godišnje bruto plaće
ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini
14
Svjedočenje
• TKO MOŽE BITI SVJEDOK?
• svaka fizička osoba za koju se smatra
– da ima saznanja o određenim činjenicama
(sposobnost opažanja) i koja svoja saznanja može
priopćiti (sposobnost priopćavanja)
• Obveza svjedočenja – novčana kazna
• Pravo na uskratu svjedočenja odnosno odgovora
na pojedina pitanja – u zakonu predviđenim
slučajevima
• Dužnost govoriti istinu i ne smije ništa prešutjeti
• Lažno svjedočenje – kazneno djelo
15
Pravo na uskratu svjedočenja
• Ako bi izložio kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj
materijalnoj šteti sebe ili određene svoje srodnike
– u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva
zaključno, bračnog druga ili srodnike po tazbini do drugog
stupnja srodstva zaključno, pa i onda kad je brak prestao, te
skrbnika i štićenika, odnosno posvojitelja i posvojenika
• Ako bi povrijedio propisima utvrđenu tajnu,
– a posebice na pitanja o onome što mu je stranka povjerila kao
svojem opunomoćeniku ili ispovjedila kao vjerskom
ispovjedniku.
• Kad to službena osoba ocijeni potrebnim, svjedok mora
učiniti vjerojatnima razloge uskrate svjedočenja, odnosno
odgovora na pojedina pitanja.
16
Saslušanje svjedoka
• Bez nazočnosti ostalih svjedoka koji nisu još svjedočili
• Svjedok koji je ispitan ne smije napustiti službene prostorije
bez dopuštenja, prije saslušanja ostalih svjedoka
• Svjedok koji je ispitan može se ponovo saslušati, odnosno
suočiti s ostalim svjedocima ako se njihovi iskazi ne
podudaraju
• Svjedoku će se postavljati samo pitanja o upravnoj stvari koja
je predmet postupka i pozvat će se da iznese sve ono što mu
je o tome poznato. Nije dopušteno postavljati pitanja na način
kojim bi se svjedoka uputilo kako odgovoriti.
• Kad je svjedok maloljetna osoba saslušat će se uz prisutnost
zakonskog zastupnika.
17
Vještačenje
• Kad je za utvrđivanje ili ocjenu određene
činjenice koja je bitna za rješavanje upravne
stvari potrebno posebno stručno znanje kojim
službena osoba ne raspolaže
• Službena osoba zaključkom određuje vještaka
• Stranke će se uvijek prethodno saslušati o osobi vještaka
• Obveza vještačenja – novčana kazna za
uskratu vještačenja
18
Očevid
• neposredno opažanje službene osobe
• provodi se kad je to potrebno za utvrđivanje neke
činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti
• određuje se zaključkom
• Stranke imaju pravo nazočiti očevidu
• Iznimka /bez nazočnosti stranke/: u slučaju poduzimanja hitnih
mjera radi zaštite života, zdravlja ili imovine veće vrijednosti
• Dužnost omogućivanja provedbe očevida
19
Izjava stranke kao dokazno sredstvo
• Izjava stranke može se uzeti kao dokazno
sredstvo za utvrđivanje određenih činjenica
jedino
– ako ne postoje drugi dokazi
• Vjerodostojnost se ocjenjuje prema načelu
slobodne ocjene dokaza
• Davanje lažne izjave – kazneno djelo
• Materijalna odgovornost stranke za lažnu
izjavu
20
Osiguranje dokaza
• Postupovna radnja izvođenja dokaza
– ili prije pokretanja postupka
– ili tijekom postupka prije nego što bi se prema redosljedu
izvođenja dokaza ova radnja trebala poduzeti
• Uvjet
– da se pojedini dokaz neće moći izvesti kasnije u tijeku postupka
ili će izvođenje biti otežano
• Nadležnost za osiguranje dokaza prije pokretanja postupka
– tijelo državne uprave prvog stupnja nadležno za poslove opće
uprave
• Po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke
• Rješenje - ne prekida tijek postupka
21

similar documents