Uticaj cijena prekograničnih prenosnih kapaciteta i bilansa

Report
Milutin Kilibarda, Predrag Mrkić
EPCG AD Nikšić
KRATAK SADRŽAJ
•
Uvod
•
Prekogranični prenosni kapaciteti kao faktor uticaja na
cijene električne energije u regionu
•
Bilansi električne energije zemalja regiona
•
Uticaj cijena prekograničnih prenosnih kapaciteta i
bilansa električne energije na cijene električne energije
•
Zaključak
Uvod
 Rast cijena prekograničnih prenosnih kapaciteta i manjak električne energije u
sistemu osnovni su faktori rasta cijena električne energije na tržištu i obrnuto
U ovom radu primarno će biti sistematski prikazani putevi prekograničnih
prenosnih kapaciteta u odnosu na elektro-energetski sistem Crne Gore (˝EES
Crne Gore¨) i cijene njihovog zakupa, bazirano na podacima za period od
2010. do 2012. godine
 Posebno će biti obrađene interkonektivne veze koje spajaju EES Crne Gore sa
susjednim elektroenergetskim sistemima i veze susjednih elektroenergetskih
sistema
 U nastavku će biti prikazani i obrađeni relevantni parametri vezani za
regionalne bilanse električne energije, pri čemu će fokus biti na razlici između
uvoza i izvoza električne energije za razmatrani period
 Na kraju će biti prikazane cijene električne energije sa berzama EEX i HUPX
kao i u Crnoj Gori
Prekogranični prenosni kapaciteti kao faktor uticaja na
cijene električne energije u regionu
 Cijena električne energije na tržištima i u regionu značajnim dijelom zavisi i od
cijene prekograničnih prenosnih kapaciteta
 Cijene kapaciteta su u velikoj mjeri podložne promjeni, budući da na njih utiče
čitav niz faktora od kojih su najvažniji vremenski faktori i pojava zagušenja
izazvana kvarovima na prenosnoj mreži
 Suma maksimalnih cijena zakupa prekograničnih prenosnih kapaciteta po
mjesecima za moguće pravce uvoza električne energije u Crnu Goru u 2012.
godini
 Suma maksimalnih cijena zakupa prekograničnih prenosnih kapaciteta za
moguće pravce uvoza električne energije u Crnu Goru u 2010., 2011. i 2012.
godini
CiJENE SA GODIŠNJIH AUKCIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2010
Njemačka-Austrija -Slovenija-Hrvatska-BIH-Crna Gora 0,67
Njemačka-Austrija -Mađarska-Hrvatska-Srbija-Crna Gora
1,96
Njemačka-Austrija -Mađarska-Srbija-Crna Gora
1,64
Njemačka-Austrija -Mađarska-Hrvatska-BIH-Crna Gora 1,48
Slovačka-Mađarska-Srbija-Crna Gora
2,59
Češka-Austrija-Slovenija-Hrvatska-Srbija-Crna Gora
3,07
Češka-Austrija-Slovenija-Hrvatska-BIH-Crna Gora
3,07
Češka-Austrija-Mađarska-Srbija-Crna Gora
3,56
Češka-Austrija-Mađarska-Hrvatska-Srbija-Crna Gora
3,88
Češka-Austrija-Mađarska-Hrvatska-BIH-Crna Gora
3,4
Rumunija-Srbija-Crna Gora
1
Bugarska-Srbija-Crna Gora
1,13
Bugarska-Makedonija-Srbija-Crna Gora
3,08
BiH-Crna Gora
0
BIH-Srbija-Crna Gora
1,11
mjesečni
prosjek
za 2010.
2011
mjesečni
prosjek
za 2011.
2012
mjesečni
prosjek
za 2012.
2013
0,78
0,61
0,59
0,80
0,50
1,44
1,65
1,42
1,48
1,66
1,45
1,80
2,28
0,28
0,60
0,74
1,35
1,09
0,98
1,19
2,78
2,41
2,76
3,02
2,65
2,92
2,56
2,64
0,38
0,85
1,66
1,44
1,28
1,41
1,20
2,95
2,92
2,54
2,70
2,68
2,16
5,84
5,51
0,14
0,29
4,28
6,14
6,25
5,55
5,88
6,07
5,48
7,45
7,34
6,75
4,33
6,92
9,59
0,38
0,88
8,60
9,92
9,84
9,37
8,50
9,92
9,36
10,74
10,45
10,13
2,75
4,64
5,04
0,17
0,61
5,86
6,17
6,07
5,60
5,68
6,82
6,25
6,46
6,56
5,99
0,87
1,68
2,39
0,06
0,72
Bilansi električne energije zemalja regiona
 Bilansi električne energije zemalja regiona za period 2007. – 2011. (TWh)
2007
2008
2009
2010
2011
BiH Bulgaria Romania suma
0,601 4,463 2,086 7,15
1,65 5,344 4,433 11,427
2,997 4,97 2,473 10,44
3,83 8,1 2,916 14,846
1,487 10,507 1,9 13,894
2007
2008
2009
2010
2011
Albania
-2,8
-2,4
-1,4
0,9
-3,2
Croatia
-6,343
-6,578
-5,693
-4,663
-7,686
Greece Macedonia Montenegro Serbia suma
-4,366 -2,483
-2
-0,275 -18,267
-5,611 -2,717
-1,5 -0,562 -19,368
-4,38 -1,324
-0,98
0,86 -12,917
-5,722 -1,413
-0,25 -0,323 -11,471
-3,249 -2,621
-0,951 -0,227 -17,934
 Grafički prikaz godišnjih energetskih bilansa zemalja regiona
 Proizvodnja iz hidro izvora po mjesecima za 2010. i 2011. u regionu
GWh
2010
BiH
2011
2010
Bulgaria
2011
2010
Croatia
2011
2010
Greece
2011
2010
Macedonia
2011
2010
Montenegro
2011
2010
Romania
2011
2010
Serbia
2011
2010
Ukupno
2011
januar februar mart
951
800
957
822
462
513
490
461
550
509
384
281
923
811
892
798
535
565
817
942
1076
519
342
378
250
232
275
185
167
148
398
304
342
329
233
177
1481 1246
1560
1855 1517
1566
1153 1048
1250
1203
959
1040
6463 5844
6902
6220 4599
4668
april
782
461
592
244
836
379
390
305
258
124
237
82
1691
1628
1248
869
6034
4092
maj
737
304
551
332
770
293
349
331
282
94
255
64
1843
1512
1232
814
6019
3744
jun
458
241
518
288
580
323
364
452
203
132
193
23
1742
1190
935
755
4993
3404
jul
avgust septembar oktobar novembar decembar SUMA
381
292
330
445
699
1038
7870
239
200
269
276
225
278
4290
449
377
268
372
307
496
5431
316
314
227
211
221
215
3542
489
378
392
471
715
1056
8313
280
293
241
255
208
413
4583
560
420
263
537
724
1015
7457
439
419
318
234
235
282
4254
113
121
98
164
117
203
2316
153
87
70
87
127
95
1469
90
25
88
93
276
446
2747
49
23
29
86
31
77
1203
1973 1945
1536
1624
1483
2050
20174
1246 1241
901
689
674
651
14670
918
776
779
902
984
1228
12453
722
657
489
633
491
530
9162
4973 4334
3754
4608
5305
7532
66761
3444 3234
2544
2471
2212
2541
43173
 Grafički prikaz proizvodnje iz hidro izvora po mjesecima za 2010. i 2011. u
regionu
Uticaj cijena prekograničnih prenosnih kapaciteta i
bilansa električne energije na cijene električne energije
 Kada govorimo o 2012. godini, loša hidrologija iz 2011. na cijelom Balkanu
nastavila se i tokom januara, što je uslovilo veliku potražnju, a samim tim i
visoke cijene električne energije u regionu, daleko veće nego na berzama
 Trend nepovoljnih hidroloških prilika zabilježen je i u februaru
 Nestašica električne energije se javila zbog povećane potrošnje električne
energije koja je prouzrokovana hladnoćama i ispadima proizvodnih objekata u
regionu
 Bitno je napomenuti da su razlike u cijenama (pojedinih profila) EEX i HUPX
berze dostizale i do 50 €/MWh, a cijene po kojima se kupovalo na Balkanu su
se kretale i 20 – 30 €/MWh iznad HUPX berze tj. oko 80 €/MWh preko EEX-a
 U pojedinim danima cijene na Balkanu su dostizale rekordnih 150 €/MWh za
band energiju
 Cijene na dnevnom nivou iz februara 2012.
CIJENE BAND ENERGIJE NA DNEVNOM NIVOU U FEBRUARU 2012.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
prosjek
EEX
52.22 62.34 63.81 51.38 44.33 78.95 78.12 98.98 76.49 82.48 53.19 42.50 84.43 63.87 35.98 54.89 48.07 42.10 28.75 50.64 43.62 43.79 41.03 44.78 40.30 42.77 47.26 47.42 49.33 55.34
€/MWh
PXE
53.22 62.30 69.16 54.53 45.65 86.14 81.31 89.80 92.85 84.68 52.41 41.66 78.66 69.19 43.78 56.38 49.18 44.00 44.00 51.37 44.31 42.67 40.28 40.34 38.29 38.37 46.55 44.79 45.59 56.66
€/MWh
HUPX
52.02 59.62 68.44 80.58 53.74 74.11 77.52 96.77 90.64 91.33 109.92 90.40 89.21 100.28 79.17 145.05 64.30 53.50 56.02 86.03 72.10 76.51 98.84 49.75 73.74 53.82 51.89 46.41 57.96 77.03
€/MWh
EPCG
70.64 72.00
71.47 68.67 74.01 79.09 79.08 77.47 80.19 125.00 125.00 103.52 129.52 127.87 129.41 119.01 113.72 113.87
75.67
79.14 60.00 68.46 68.46
63.50
90.62
€/MWh
 Grafički prikaz cijena na dnevnom nivou za februar 2012.
 Posmatrano na kvartalnom nivou, može se zaključiti da je EPCG u prvom




kvartalu energiju uvozila po znatno većim cijenama u odnosu na posmatrane
berze, prije svega zbog nepovoljne hidrologije i velikog porasta konzuma usljed
nepovoljne meteorološke situacije
U drugom kvartalu cijena uvoza je bila ispod cijena sa HUPX berze, jer je ovaj
period okarakterisala velika količina padavina i povećanje proizvodnje iz hidro
izvora u regionu
Treći kvartal je obiljezen nepovoljnom hidro situacijom i remontima veceg
broja termoelektrana u regionu, pa su i cijene po kojima je EPCG uvozila
električnu energiju bile dosta visoke
U četvrtom kvartalu došlo je do stabilizacije cijena, a takođe EPCG nije imala
potrebu za uvozom značajnijih količina energije
Cijene band energije po mjesecima iz 2012.
Cijene
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
€/M Wh
HUPX
€/MWh
EPCG uvoz *
€/MWh
39,89
54,92
41,13
43,57
38,85
38,81
41,02
44,9
44,67
43,93
44,79
35,51
56,33
75,85
49,12
51,42
41,71
42,79
57,07
60,84
49,38
46,61
46,36
42,44
57,8
87,08
52,6
43,5
42,63
40,68
49,56
56,02
55,24
35
40,25
32,93
EEX
* EPCG uvoz predstavlja srednju cijenu uvoza po danima u kojima je bilo uvoza za dati
mjesec
Zaključak
 Kao ključni razlozi variranja cijena električne energije na tržištu mogu se
osnovano navesti značajni manjak/višak energije u sistemu a uzročnoposljedično i promjena cijena zakupa prekograničnih prenosnih kapaciteta
 Manjkovi i viškovi energije uslovljavaju povećanu potražnju/plasiranje energije
u susjedne sisteme, te dolazi do zagušenja puteva prekograničnih prenosnih
kapaciteta, a samim tim i do povećanja cijena za njihov zakup
 Ovo se može vidjeti na primjeru mjeseca februara 2012. godine kada dolazi do
nagle i značajne oscilacije u cijeni u odnosu na srednje-evropske berze što je
uslovljeno rastom cijena zakupa kapaciteta, a iz razloga preopterećenosti
njihovih puteva ka Crnoj Gori
 U prilog ovom stanovištu ide i obrnuta situacija koja je zabilježena u aprilu
2012. godine, što se može vidjeti iz podataka priloženih u radu
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents