Wüstenrot Stambena Štedionica d (2)

Report
Wüstenrot Stambena Štedionica
d.d.
Sadržaj
1. WSŠ – Povijest
2. WÜSTENROT U EUROPI
3. MISIJA
4.WÜSTENROT U HRVATSKOJ
5.PREDNOSTI STAMBENE ŠTEDNJE
6.UTJECAJ POSLOVANJA STAMBENIH ŠTEDIONICA NA DRŽAVNI PRORAČUN
7.WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDNJA – Karakteristike
8.PONUDA ZA ČLANOVE I SIMPATIZERE LIONSA
9.IZRAČUN ISPLATIVOSTI STAMBENE ŠTEDNJE
10.DONACIJA WÜSTENROTA
11.KONTAKTI
WÜSTENROT STAMBENA
ŠTEDIONICA - Povijest
• WSŠ je jedan od začetnika stambene štednje u
Europi. U malom gradiću Wüstenrot kraj Stuttgarta
1921. je osnovano udruženje “Zadruga
prijatelja”,današnji Wüstenrot koji i danas funkcionira
po istim principima kao i onda te se svrstava među
vodeće financijske institucije u Njemačkoj. Cilj
zadruge je bio da doprinese povećanju stambenog
prostora.
• Godine 1925. Wüstenrot je osnovan i u Austriji –
Salzburg
WÜSTENROT U EUROPI
Wüstenrot danas osim u
Njemačkoj i Austriji posluje i u
Luksemburgu,Češkoj,Slovačkoj
,Mađarskoj i Hrvatskoj
MISIJA
• Briga za zaposlenike i odgovoran odnos prema
zajednici sastavni su dio poslovne politike i
kulture kompanije,a briga o kvaliteti ponuda te
osjećaj za potrebe korisnika naših usluga ,naša su
misija i sigurnost da će Wüstenrot i ubuduće
uspješno odgovarati na izazove zahtjevnog
okruženja.
• Naša misija je programom WSŠ - a,znanjem
tradicijom i iskustvom stečenim u zemljama naših
osnivača pomoći u poboljšanju kvalitete života i u
dugoročnom rješavanju stambenog pitanja
građana Hrvatske
WÜSTENROT U HRVATSKOJ
• 01.01.1998. donesen je zakon o stambenoj štednji i
državnom poticanju kojim se definira model
stambene štednje – precizne zakonske odredbe koje
stambenim štedišama daju punu sigurnost da će
putem sustava moći ostvariti niz PREDNOSTI te da će
stabilnost sustava osigurati i u promjenjivim
zahtjevnim vremenima.
• 01.10.1998. Wüstenrot počinje sa radom u Hrvatskoj
– osnivač Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d.
• Temeljni kapital:caa 73 milijuna kuna
• Vlasnička struktura:100 % vlasništvo Wüstenrot
Bausparkasse AG(Salzburg)
Postavke Zakona o Stambenoj Štednji
-državi poticaji za
stambenu štednju
-namjensko
korištenje
sredstava(ukoliko
se klijent odluči za
kredit)
-nenamjensko
korištenje
sredstava nakon 5
god štednje
PREDNOSTI STAMBENE ŠTEDNJE
• Državni poticaji kojima se stimulira štednja građana
• Osiguranje povoljnog financiranja stambenih potreba
građana
• Značajni prihodi državnog proračuna na temelju poreza
• Otvaranje i osiguranje radnih mjesta
• Poticanje štednje i antiinflacijskih efekata
• Štedišama koji se u sustav uključuju samo radi štednje
omogućeno je slobodno raspolaganje svim ušteđenim
sredstvima ako razdoblje štednje nije kraće od 60 mjeseci
UTJECAJ POSLOVANJA STAMBENIH
ŠTEDIONICA NA DRŽAVNI PRORAČUN
• Izravni efekti kroz poreze
• Neizravni efekti kroz povećanje
zaposlenosti,potrošnja građevinskog materijala i
opreme(hrvatski proizvodi),zaštita socijalnog
standarda
• Isplaćen DPS za 2009. godinu – 200 milijuna kuna
• Kroz izravne i neizravne efekte u državni proračun
vraćeno je tijekom 2010. godine 450 milijuna
kuna
WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDNJA Karakteristike
• Nakon 5 godina štednje – slobodno raspolaganje sredstvima
• U bilo kojem trenutku mogućnost stambenog kredita sa
fiksnom kamatom
• Godišnja kamatna stopa na štednju 2 %
• Državni poticaj u visini 15 % od godišnjeg uloga a maksimalno
750 kn po osobi godišnje
• O dinamici uplata odlučuje štediša(fleksibilnost)
• Uplate mogu biti mjesečne,kvartalne,godišnje i jednokratne
• Uplate se mogu vršiti internet bankarstvom,uplatnicom i
trajnim nalogom
• Sigurnost uloga(sredstva štediša osigurana kod DAB – e do
400. 000 kn)
PONUDA ZA ČLANOVE LIONSA
Ugovor o
stambenoj štednji
na 5 god sa
godišnjom uplatom
od 5000 kn i
kamatom od 8 % u
1. god
štednje(ulazna
naknada od 100
eura)
PRIMJER GODIŠNJE UPLATE OD 5000 KN
(8 % kamata na štednju u prvoj godini)
VREMENSKI PERIOD – 60 MJESECI
BROJ GODIŠNJIH UPLATA OD 5000 KN – 6 (osnovica za dobivanje DPS –
a se izračunava na osnovu uplate između 01.01. i 31.12. svake godine
- UKUPNE UPLATE TIJEKOM 60
MJESECI
- 30.000 KN
- OSTVARENE KAMATE
+ 1875 KN
PRIPISANI DRŽAVNI POTICAJI
+ 4500 KN
NAKNADA ZA SKLAPANJE
UGOVORA
- 750 KN
RASPOLOŽIVI IZNOS NAKON 60
MJESECI
35.625 KN
DONACIJA WÜSTENROTA LIONSU
Wüstenrot stambena štedionica će zaključno sa 30.06.2012.
uplatiti donaciju Lions – Hrvatska sukladno količini ugovora
koji sklope članovi i simpatizeri Lionsa i to u sljedećem iznosu:
Broj sklopljenih ugovora do
30.06.2012.
Visina donacije po ugovoru
o stambenoj štednji
0 - 300
5 eura
300 - 900
7 eura
901 -
10 eura
KONTAKTI U WSŠ
Danijela Putnik – koordinator Lionsa i WSŠ
E-mail: [email protected]
Bernard Fabris – manager poslovne jedinice Istra u WSŠ
Mob:098 486 833
E – mail: [email protected]

similar documents