Prezentácia programu PowerPoint

Report
XVII. Východoslovenský vakcinačný deň
Louisa Pasteura
Oleár V. , Krištúfková Z., Avdicová M.,
FVZ SZU Bratislava


Zaraďovanie vakcín medzi lieky a ostatné liečivá často i u
odbornej verejnosti vyvoláva dojem rovnakého
farmakologického účinku
Neznalosť základov vakcinológie a princípov imunitnej
odpovede na antigén je jednou z príčin zjednodušovania
fungovania vakcín

Očkovacia schéma
dávkovacia schéma pre lieky

Základnou farmakologickou charakteristikou účinnosti pre
liečivá je farmakokinetika a farmakodynamika

Základnou charakteristikou účinnosti pre vakcíny je
serokonverzia a seroprotektivita


Farmakokinetika
osud liečiva v organizme má 4
fázy:
absorpcia
(vstrebávanie) – v
závislosti na fyzikálno-chemickej
povahe látky, liekovej formy,
spôsobu aplikácie atd.;
 distribúcia – transport liečiva
do tkaniva, prestup cez biologické
bariéry;
 metabolizmus, tiež

biotransformácia – biochemické premeny
liečiva v tkanivách, najmä v pečeni.
Metabolizacia vedie buď k inaktivácii
liečiva, alebo naopak k tvorbe aktivnej
formy liečiva;


Farmakodynamika –

účinok liečiva na
organizmus,


mechanizmus účinku liečiva.
Biochemické a
biofyzikálne pochody v
organizme - receptorové alebo
nereceptorové.

interakcie látky
s organizmom a
sleduje
požadovaný efekt liečiva.
eliminácia
(vylúčenie- exkrecia) –
močom, žlčou, stolicou, potom, dychom atd.
Prítomnosť liečiva v sére je merateľné ihneď po podaní
(napr. IV) alebo po niekoľkých minútach , záleži na
spôsobe podania lieku.
Liečivo sa eliminuje z organizmu rádovo za niekoľko hodín
Serokonverzia a seroprotektivita
 Sérokonverzia je tvorba detekovateľných
špecifických protilátok proti
mikroorganizmom v krvnom sére vyvolaných
buď v dôsledku infekcie alebo imunizácie.
 Pred infekciou organizmu alebo podaním
antigénu protilátky nie sú sére detekovateľné.
Po sérokonverzii sa v sére stáva dominantná
špecifická protilátka a antigén , ktorý vyvolal
serokonverziu už v sére nie je detekovateľný.
 Obyčajne je to 4 násobné zvýšenie titra
protilátok oproti pôvodnej hladine...
 Seroprotektivita – seroprotektivita je
percento študovaných subjektov , ktoré
serokonvertovali = zmenila sa
prítomnosť protilátok v sére aspoň na
uroveň minimálneho ochranného titra (
v IU alebo lF), je to relatívny faktor.
 Seroprotektivita je definovaná ako
percento očkovaných osôb
s ochranným titrom protilátok po
imunizácii.
 „Nulová“ serokonverzia neznamená
automatický i „nulový“ ochranný efekt , ten
môže byť pri vakcínach sprostredkovaný
i bunečnou imunitou, úroveň ktorej nie je
prezentovaná v serokonverzii.
Prítomnosť (serokonverzia) protilátok (IgM a IgG) v sére je
Meratelná až po niekoľkých dňoch po podaní antigénu (3-10 dní)
Protilátky pretrvávaju v organizme mesiace až roky ....
Časový priebeh plazmatických koncentrácii liečiva pre hodnotenie farmakokinetiky v
klinickej praxi vs. imunitná odpoveď po podaní antigénu
Dávkovanie lieku závislé na poklese účinnej látky v sere...
Napr. pre ATB stanovenie účinnosti na základe MIC
Čas pre farmakokinetiku vyjadrený v hodinách Čas pre serokonverziu je vyjadrený v dňoch
Faktory , ktoré je potrebné brať do úvahy pri stanovovaní schémy:
 Vek:
Vakcíny je potrebné podávať v najnižšom možnom veku, kedy je najväčšie
riziko ochorenia a komplikácii napr. Hib, pertussis, pneumokoky ...
Podanie vakcín sa odporúča pre najnižšiu vekovú skupinu, pre ktorú bola
dokázana účinnosť a bezpečnosť
 Musí sa zohľadniť potenciálna interferencia imunitnej odpovede a
pasívne prenesených materských protilátok
 odstup medzi jednotlivými dávkami vakcíny ( minimálny)
 kompatibilita vakcín podávaných v rovnakom čase ( napr. HEXA +
pneumo + Meningo....)
 Možnosť vzájomnej kombinácie vakcín
 Počet dávok potrebných pre navodenie dlhodobého ochranného efektu
 Potreba „booster“ posilňovacej dávky - ak áno , koľko dávok a kedy


Podľa WHO, 77 hodnotených krajín používa 29 rôznych očkovacích
schém pre základné vakcíny s obsahom DTP !!!



Očkovací kalendár je „živý“
K zásadným zmenám nedochádza často
Zmeny ovplyvňujú:
◦ Národné imunizačné stratégie na dosiahnutie
cieľa, určenie priorít
◦ Lokálna epidemiologická situácia a jej
„smerovanie“
◦ Účinnosť a bezpečnosťpoužívaných vakcín
◦ Akceptovateľnosť očkovania verejnosťou
◦ Ponuka a dostupnosť registrovaných vakcín
◦ Spôsob financovania a možnosti uhrádzania
vakcín
Očkovacia schéma
Očkovací kalendár



Môžeme začať očkovať skôr ako odporúča lokálna národná schéma?
Áno ,
Ak je to nevyhnutné , z pohľadu potreby čo najskôr poskytnúť ochranu
dieťaťa napr. pri cestovaní , epidemiologické dôvody , zdravotné
dôvody dieťaťa






Ak je to možné vzhľadom na charakteristiku vakcíny napr. DTP vakcíny
nie skôr ako od 6 týždňov , , MMR od 12 mesiacov ale VHB v deň
narodenia.....
Môžeme začať očkovať neskoršie?
Áno,
Ale vzhľadom na snahu poskytnúť ochranu dieťaťa čo najskôr ,
očkovanie by sa malo odkladať len z medicínskych dôvodov ( KI)
Musí sa zohľadniť i charakteristika vakcíny – najvyšší možný odporúčaný
vek pre aplikáciu napr. HEXA vakcína v 2-3 roku, rotavírus ?
Môže sa meniť aplikačná schéma a počet potrebných dávok resp. obsah
antigénu napr. HiB, Pneumo , Meningo ( konjugované vakcíny ) po 12
mesiaci len 1 dávka, difteria po 4 roku znížený obsah antigénu, chrípka
....
Môžeme meniť odstupy medzi dávkami v už začatej očkovacej
schéme?
 Predlženie intervalu?
 Nie je ideálne predlženie intervalu viac ako sa odporúča,
nakoľko môže dôjsť posunutiu ochranného účinku....
 ALE ak z akejkoľvek príčiny dôjde k prerušeniu očkovacej
série, malo by sa v očkovaní pokračovať čo najskôr tak aby sa
schéma kompletizovala ( akákoľvek...).
 NIE je nevyhnutné znovu začínať očkovanie od začiatku,
pretože imunologická pamäť zabezpečuje, že komplexná
odpoveď na následné dávky nie je znížená (a to i v prípade
dlhšieho intervalu)
 POČÍTA SA KAŽDÁ PODANÁ DÁVKA
Odporúčania CDC, eCDC, ACIP, WHO
500
Titer
Schéma UK
2,3,4 booster
až v 3 roku
Tretia dávka
Od (v) 11 mesiaca
(???)
Druhá dávka
od (v) 5 mesiaca (?)
400
300
Prvá dávka
od 10 týždňa
veku
Tretia dávka najskôr 28 dní po druhej dávke , maximálny odstup neexistuje...
200
Druhá dávka najskôr 28 dní po prvej, maximálny odstup neexistuje ....
100
0
0
10
20
1
40
2
80
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
dni dni mes dni mes dni mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes
Môžeme meniť odstupy medzi dávkami v už začatej očkovacej
schéme?
 Skrátenie intervalu
 Podávanie dávok v intervaloch kratších ako sú minimálne
odporúčané intervaly ( nie uvádzané pre schému ale pre
konkrétny antigén...) , nie je prípustné môže mať za
následok zníženie imunitnej odpovede
 Minimálny interval pre inaktivované vakcíny napr. DTP a
kombinácie medzi dvomi dávkami je 4 týždne ( 28 dní).
 Ako minimálny platný interval ( Grace limit) je považované
podanie dávky max. 4 dni skôr (vrátane), podanie dávky v
odstupe kratšom o 5 dní a viac ( 28-4= 24 dní) je
neprijateľné a očkovanie (takto podaná dávka ) je neplatné
Odporúčania CDC, eCDC, ACIP, WHO
LIEČIVÁ
•
Predlženie intervalu
medzi dávkami :
•
Nie je prípustné
•
•
VAKCÍNY:


Je prípustné prakticky

Skracovanie intervalu:

Nie je prípustné -
predlžovanie intervalu
dávkovacej schémy –
pokles účinnej
koncentrácie liečiva v sere
= neúčinna liečba
Skracovanie intervalu :
Nie je prípustné - môže
dôjsť k predávkovaniu a k
intoxikácii organizmu
Predlženie intervalu
medzi dávkami:
akékoľvek predlženie
intervalu medzi dávkami
(nezačína sa nová séria).....
podávanie dávok v
intervaloch kratších ako sú
minimálne odporúčané
intervaly , následok =
zníženie imunitnej
odpovede





Absolútne neakceptovateľné je podanie vakcíny v skoršom veku ako je
minimálne vek pre aplikáciu : napr. DTP vakcína pred 6 týždňom veku , MMR
vakcína pred dovŕšením 12 mesiacov veku – výnimočne v epidémii sa môže
podať skôr ale musí sa podať riadna dávka po dovŕšení veku min. 12
mesiacov
Pre úplné základné očkovanie proti DTP sa vyžaduje podanie 3 dávok
vakcíny s obsahom minimálne DT (pertussis sa nepodáva len v prípade KI)
minimálny odstup medzi dávkami je 28 dní (+ „Grace limit“ <=4 dni)
Očkovanie sa má kompletizovať v schéme, v ktorej bola základna séria
začatá ( 6,10,14.., 2,4,11.., 2,3,4,.. 2,4,6.., 3,5,11 a pod.) Ak to nie je
možné , akceptuje sa podanie troch dávok v akomkoľvek intervale minimálne
28 dní...
Vo všeobecnosti sa nevyžaduje vyšetrenie titrov protilátok po očkovaní
(napr. pri predlžení odporúčaneho intervalu). Môže však byť potrebné pri
niektorých dg . ( onko, porucha imunity a pod....)
„Staré“ empirické odporúčania boli „odstup medzi dávkami sa môže predlžiť
na dvojnásobok odporúčaného“ napr. 6-10 týždňov medzi dávkou 1a 2
DTP na 12-20 týždňov , 6-10 mesiacov medzi 2 a 3 na 12-20 mesiacov .....

Odporúčania CDC, eCDC, ACIP, WHO



Inaktivované vakcíny vyžadujú podanie viacerých dávok pre primo vakcínáciu a následne
booster dávky.....
Odporúča sa podaťcelú základnú sériu očkovania tou istou vakcínou ale ,
nedostupnosť pôvodnej vakcíny nie je dôvodom na prerušenie očkovania, ak je
dostupná alternatívna vakcína....
Ak nie je predchádzajúca vakcína známa, podá sa vakcína podľa očkovacej schémy a
vakcínou platnou na území aktuálnej krajiny
Napr. dieťa dostalo prvú dávku v 6 týždni ( neznáma vakcína ) v SR doočkujeme druhú dávku Hexa
najskôr o 4 týždne = 10 týždeň a potom v 5 mesiaci a 11-12 mesiaci ( celkovo teda podáme 4 dávky DTP)

Ak je pôvodná vakcína a očkovacia schéma známa a dieťa ostáva v pôvodnej krajine ,
prispôsobí sa očkovacia schéma očkovacej schéme rodnej krajiny napr.:
Dieťa z ČR očkované v 2 mesiaci Hexa+PCV, podá sa druhá dávka v 3 a tretia dávka v štvrtom mesiaci,
preočkovanie sa vykoná proti PCV v 11-15 mesiaci a Hexa do 18 mesiaca (môže sa podaťi v 11 mesiaci
simultánne s PCV....)


Ak nie je dostupná pôvodná známa vakcína (zastavenie výroby, výpadok dodávok) podá
sa vakcína pokiaľ možno identického antigénne zloženia ( od akéhokoľvek výrobcu)
Inafrix hexa – Hexacima, Infanrix IPV / HIB - Pediacel , Boostrix – Adacel a pod.
V prípade nedostupnosti vakcíny identického antigénneho zloženia , podajú sa vakcíny
podobného zloženia tak aby sme skompletizovali antigénnu požiadavku
Napr. Hexavalentná vakcína - Penta (dtaP/HiB/IVP)+ VHB
Hexavalentná vakcína - Penta (dtaP/HiB/VHB)+ IPV
Hexavalentná vakcína - Tetra (dtaP/IVP)+ VHB + Hib
Živé vakcíny nemajú booster efekt – každé podanie vakcíny je vlastné očkovane ....

Odstupy pre podanie živých vakcín sú od minimálne 4 týždňov po niekoľko rokov ( 610)
napr. MMR v ČR dve dávky v odstupe 6-10 mesiacov ( v 15 mesiaci a následne
21-25 mesiac) , v SR dve dávky v odstupe 10 rokov ( v 15 mesiaci a v 11 roku)

Podanie druhej resp. tretej dávky teda nie je viazané na identickú vakcínu
vid. zmena vakcíny v SR z Mopavac na Trimovax a následne Priorix, v ČR Trivivac
na Priorix a podobne.

Odporúča sa podávať vakcínu rovnakého antigénneho zloženia , serotyp vakcinálneho
kmeňa nie je podstatný
Napr. MMR vakcíny - zameniteľnosť medzi Trimovax, Priorix, Trivivac,
MMRVaxpro ( priorix = Schrwarz, RIT 4385 Jeryl Lynn like, MMRVaxPro= ENDERS, Jeryl
Lynn , Trimovax = Schwarz, Urabe 9,

MMR-V zameniteľnosť medzi Priorix tetra, Proquad
Proquad - 1 dávka od 12 mesiaca , druhá dávka kedykoľvek do 12 roku života .....
Priorix tetra 1 dávka od 11 mesiaca , druhá dávka najlepšie 6 týždňov -3 mesiace ale je
možné ju podať až do 12 roku ....




-
Patria sem vakcíny proti :
meningokokom = A,C,W, Y,
pneumokokom = 7, 10, 13 serotypov
rotavírusom = 2, 4 serotypy
HPV = 2,4 serotypy
Odporúča sa dokončiť očkovaciu tou istou vakcínou , ak nie je vakcína dostupná je
možné vakcínu zameniť inou vakcínou od iného výrobcu.
V zásade by sa mali zamieňať vakcíny s nižším počtom antigénov za vakcíny s vyšším
počtom antigénov napr.:
Prvá dávka PCV 7 , druhá dávka PCV 10 alebo PCV 13
Prvá dávka PCV 10 , druhá dávka PCV 13 ale už by sa nemala podávať vakcína PCV 7....
Prvá dávka HPV 2 druhá dávka HPV4 , je možné i naopak ale nie je to vhodné vzhľadom
na chýbajúce dva serotypy....










Nepoužiteľnosť farmakokinetiky/ farmakodynamiky pre vakcíny
Serokonverzia/seroprotektivita=základ pre určenie očkovacej schémy
pre vakcíny
Veľká flexibilita očkovacích schém pre vakcíny pre základné očkovanie a
pre booster
Definovanie minimálneho veku pre efektívne podanie vakcíny
Definovanie minimálneho odstupu medzi dávkami vakcíny
Možnosť extrapolácie údajov zistených pri „prísnejšej“ schéme pre
schémy „ volnejšie“
Prakticky „neobmedzený“ maximálny odstup medzi dávkami (nielen
humorálna odpoveď ale i imunitná pamäť)
Validácia platnosti očkovania je v kompetencii epidemiológa, KAŽDÁ
PODANÁ DÁVKA VAKCÍNY SA POČÍTA ...
Optimalizácia očkovacej schémy je exluzívnou kompetenciou verejného
zdravotníctva /epidemiológia, ekonomika, politická vôľa, dostupnosť
vakcíny/
Nedostatok konktétnej vakcíny nie je dôvodom pre prerušenie
očkovacej série pokiaľ je dostupná iná alternatívna vakcína

similar documents