Prezentacija Lekarske komore Srbije

Report
Dilema odnosi se na sve kategorije ljudi i
institucija koji su uključeni u proces
promocije lekova i i medicinskih
sredstava.
 Cilj svih dogovora lekarskih i
farmaceutskih udruženja,i uspostavljanja
etičkih principa bio je i ostao:

osigurati sigurnost pacijenata.
Sva lekarska strukovna udruženja u
Evropi i u našoj zemlji oduvek insistiraju
da je za obaveštavanja pacijenata o
bolesti i terapiji zadužen i odgovoran
lekar.
 Lekari su ti ,koji koristeći svoja najbolja
saznanja o terapiji predlažu lekove
pacijentima,i informišu ih o načinu
delovanja lekova i mogućim štetnim
posledicama



Dobra medicinska praksa i najbolji interes
pacijenta zahteva da lekari moraju imati
najboljai najnovija saznanja o lekovima ,da bi
na pravi način mogli da odluče o izboru leka.
Lekari moraju biti dobro informisani o leku,ta
informacija mora da bude zasnovana na
naučnom i racionalnom pristupu i na dokazima
zasnovanij medicinskoj nauci.
Vrlo često su lekari pod pritiskom farmaceutske
industrije ,zdravstvenog osiguranja ili
vlada,principa štednje ili drugih ekonomskih
momenata.
Medjutim,sa razvojem informacionih
tehnologija,pojavom interneta,otvorio se
prostor za bolju direktnu komunikaciju
farmaceutske industrije i pacijenata,koju
proizvodjači lekova rado koriste.
 Ovu oblast je možda najteže urediti
 Jedna od mogućnosti da se zaobidje
uloga lekara,da bi se se farmaceutska
industrija direktno obratila gradjanima„potrošačima“ lekova jesu i kampanje u
javnom interesu.




Posledica toga jeste da pacijenti,koristeći te
različite izvore informacija,koji dolaze od
industrije,stvaraju sopstvenih sudova vezane
za bolest,te postavljaju svojim lekarima zahteve
vezane za odredjene metode lečenja i
vrstumedikamenata.
Na taj način dovode lekare u situaciju da im
propisuju tražene lekove(samolečenje) ili da
insitirajući na odgovarajućoj terapiju,ulaze u
potencijalni sukob sa pacijentima.
Stručni argumenti vezani za izbor terapije gube
se pred plimom nepoverenja,što šteti odnosu
lekar pacijent.
Davanje informacija lekarima je esencijalno za dobru
kliničku praksu,pri čemu mora biti garantovana klinička
automija lekara u donošenju medicinskih odluka
 .Industrija je ovavezna da časno i na vreme dostavlja
informacije o produktima,bazirane na dokazima,da bude
sigurna sa njeni predstavnici i drugi zaposleni daju
informacije kvalitetno i da su obučeni za to i da dostavljaju
klinički relevatne podatke na zahtev lekara.
 Industrija takodje mora da prati naučna i kliničke izveštaje
koje se tiču produkata,pošto je lek već na tržištu,i da bez
odlaganja obaveštava lekare o važnim observacijama i
primedbama.


Lekari moraju da prijavljuju neželjene
dogadjaje,vezane za primenu leka.
Farmakovigilanca,tj izveštavanje o neželjenim efektima
lečenja i prijava neželjenih dogadjaja,jako je
značajna za poštovanje osnovnih etičkih principa,i
neophodno je potrebno da postane obavezan
subjekt u obuci iz kliničke i ekserimentalne
farmakologije.
U ovom procesu je neophodno aktivno učešće
zdravstvenih profesionalaca na svim nivoima,ali je
neophodan pojačani uticaj profesionalnih
organizacija,naučnih udruženja,istraživačkih timova i
univeziteta,
Ovi stručnjaci ne mogu biti povezani sa
farmaceutskom industrijom niti bit u konfliktu
interesa vezano za farmaceutsku industriju.
Farmakovigilanca nije birokratski niti administrativna
procedura,to je transparentni sistem informacija ,koji mora
da funkcioniše.Informacije iz ovog sistema moraju da
dodju do lekara i drugih zdravstvenih profesionalaca,i do
pacijenata,ali pod nadzorom regulatornih tela,upravo
zbog izuzetnog značaja informacija i visokih etičkih
principa.
 Sa druge strane,nacionalne lekarske asocijacije treba da
budu odgovorne za organizovanje edukacije lekara iz
oblasti farmakovigilance. Zdravstveni radnici,pacijenti i
drugi stakeholderi zdravstvenog sistema moraju biti
ohrabrivani da beleže i prijavljuju sumnjive neželjene
efekte.
 Svaka informacija o rizicima vezanim za lekove mora biti
saopštena lekarima na način da je dobro razumeju i da je
mogu primene u rutinskoj praksi.




U Srbiji,Zakon o lekovima daje osnovu za
donošenje Pravilnika o načinu oglašavanja
leka,odnosno medicinskog sredstva(Službeni
glasnik RS,79/2010).
Pravilnik reguliše oglašavanje lekova i medicinskih
sredstava kod opšte javnosti,tj gradjana Srbije,i u
stručne javnosti.Informacije moraju biti istinite i
naučno dokazive,a daju se radi pravilne i racionalne
upotrebe leka ili medicinskog sredstva.
Ovim pravilnikom se reguliše i davanje besplatnih
uzoraka stručnoj javnosti i sponzorisanje naučnih i
promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna
javnost.



Naglašava se da se mogu oglašavati samo
lekovi sa dozvolom,definiše se da je zabranjeno
dovodjenje u zabludu,izjavama da su lekovi
bezbedni i sigurni zbog svog prirodnog
porekla ,i zabranjuje se oglašavanje lekova na
način koji navodi gradjane na samolečenje.
Važno je na se prilikom rada sa stručnom
javnošću reč „novo“ može upotrebljavati
najduže godinu dana od dostavljanja dozvole
za lek ili izmene i dopune iste.
Pravilnikom je regulisana stalna edukacija
stručnih znanja saradnika na promovisanju
leka


Što se tiče odnosa lekara i farmaceuta,jasno je
definisana vrsta i vrednosti poklona, u skladu sa
Deklaracijom,kao i sve ono što nije dozvoljeno.
Nije dozvoljeno podsticanje na potpisivanje
leka,podsticanje stručne javnosti na zaključak
da jedan lek može biti zamenjen drugim ,bez
jasne medicinske indikacije,nemogućnost
oglašavanja leka koji je u fazi ispitivanja,i
umanjivanje značaja upozorenja o merama
opreza u neželjenim reakcijama na lek,kao i
umanjivanje terapijske vrednosti drugog leka ili
podsticanje sumnje u vrednosti drugog leka.





Treba istaći deo vezan za zabranu korišćenja
telefona,telefaksa,elektronske pošte,bez jasno
izraženog pisanog pristanka lekara.
Promovisanje lekova može se organizovati samo u
vreme i na mestu koje odredi direktor.
Pravilnik reguliše organizovanje stručnih skupova,po
svim principima koji su proklamovani u Deklaraciji,uz
obavezu davanja izjave o sponzorisanju,koja se mora
dati i poslodavcu.Sponzorisanje ne sme da utiče na
nepristrasno vršenje poslova stručne javnosti.
Obaveza je farmaceutskih kuća da objavljuje
podatjke o skupovima i sredstvima.
Odredba vezana za putovanja,takodje je u
potpunosti uskladjena sa preporukama iz Deklaracije.

Konsultanti u farmaceutskoj industriji su
lekari koji su angažovani ,ali njihova
klinička autonomija ne može biti
kompromitovana,oni moraju poštovati
etički kodeks kada donose medicinske
odluke,i moraju raditi na korist
pacijenata.
Konsultani uvek moraju davati izjave o
konfliktu interesa.
Umesto zaključka,možemo reci da
zdravstvena legilslativa u Srbiji je na u ovom
momentu na zavidnom nivou.
 Najvažnije je da se propisi poštuju.
 Kodeks profesionalne etike Lekarske komore
Srbije je u procesu menjanja i
usaglašavanja i u ovom delu.

 Sistem

je propisan,treba ga poštovati.
Nažalost,to u Srbiji još uvek nije slučaj jer je
teško odreći se starih navika.
Da li smo odgovorili na pitanje sa
početka priče?
 Dilema i dalje ostaje,ali se izlaz nazire
 mi
lekari ipak možemo biti
slobodni ljudi!

similar documents