šeit

Report
Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu
Spēkā no 2010.gada 1.septembra
VID Nodokļu pārvaldes
Kurzemes nodokļu administrēšanas daļas
Ventspils klientu apkalpošanas centra
Klientu apkalpošanas nodaļa
22.11.2010.
Mikrouzņēmumu (MU) nodoklis ietver
Nodokļus par
darbiniekiem
Nodokli no
saimnieciskās
darbības
ieņēmumiem
• Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (VSAOI)
• Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)
• Riska valsts nodevu
• Iedzīvotāju ienākuma nodokli par
MU saimnieciskās darbības
ieņēmumiem
• Uzņēmumu ienākuma nodokli, ja
MU atbilst uzņēmuma nodokļa
maksātāja pazīmēm
Personas, kuras var maksāt MU nodokli
Individuālais komersants (IK)
Individuālais uzņēmums (IU)
Zemnieka saimniecība vai zvejnieka saimniecība (ZZS)
Fiziskā persona, kura ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā
saimnieciskās darbības veicējs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
MU nodokļa maksātāja kritēriji
Dalībnieki ir fiziskās personas
• SIA dalībnieki ir arī valdes locekļi
Apgrozījums kalendārā gadā nepārsniedz Ls 70000
• Taksācijas periods kalendārais gads
MU darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne vairāk kā 5
• MU darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no
darba atstādinātus darbiniekus, piemēram, bērna kopšanas
atvaļinājumā esošus darbiniekus
• MU darbinieku skaitā iekļauj arī MU īpašnieku
1. piemērs
 SIA “Kārumiņš” ir divi dalībnieki
 fiziska persona Leo Buks, kurš komercreģistrā reģistrēts kā
valdes loceklis,
 Juridiska persona SIA „Avots”
 SIA apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā ir Ls 50 000
 SIA ir 5 darbinieki
 Šajā situācijā SIA “Kārumiņš” nevar būt par MU nodokļa
maksātāju, jo neizpildās sekojoši nosacījumi
 Viens no dalībniekiem ir juridiska persona
 MU darbinieku skaits ir virs 5, jo MU dalībnieki arī ir tā
darbinieki
2.piemērs
 IK “Lācītis”
 Darbinieku skaits 5, kur viens no darbiniekiem ir bērna
kopšanas atvaļinājumā
 Taksācijas gada apgrozījums Ls 60000
 IK „Lācītis” atbilst visiem MU nodokļa maksātāja
kritērijiem
 MU darbinieku skaits būtu kopā ar IK īpašnieku 6,
tomēr prombūtnē esošs darbinieks (persona, kas
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā) nav iekļaujams
darbinieku skaitā
Ierobežojumi MU nodokļa maksātājiem
Ja fiziskai
personai
pieder
vairāki SIA
MU nodokli
var maksāt
viena no šīm
SIA
Ja fiziskā persona ir
SIA dalībnieks un
ZZS īpašnieks, vai
IK, vai IU, vai VID
reģistrēts
saimnieciskās
darbības veicējs
MU nodokli var
maksāt viena
no šīm formām
MU darbinieki
rakstveidā ir informēti, ka šo
darbinieku IIN un VSAOI tiek noteiktas
no MU apgrozījuma un šie darbinieki
var brīvprātīgi pievienoties VSA
MU darbinieku skaits nav
lielāks par 5
MU darbinieku ienākumi
nepārsniedz Ls 500 mēnesī
MU darbinieki MU ir iesnieguši
algas nodokļu grāmatiņu
MU darbinieka ienākumi nav
dividendes, kuras aprēķina no MU
peļņas
3.Piemērs
 Kaspars Ozols ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs
 Darbinieki ir 3
 Apgrozījums taksācijas gadā Ls 30000
 Vienlaicīgi SIA “Kūciņa” vienīgais dalībnieks un valdes loceklis ir
Kaspars Ozols
 Darbinieku skaits SIA “Kūciņa” ir 3
 Apgrozījums taksācijas gadā Ls 30000
 Kaspars Ozols un SIA “Kūciņa” ir iesnieguši pieteikumu
reģistrācijai MU nodokļa maksātāja statusā
 Ņemot vērā MU likumā noteiktos kritērijus par MU nodokļa
maksātāju var kļūt tikai viens no šiem maksātājiem
MU darbinieki (ne vairāk kā 5)
Fiziskā persona, ko nodarbina uz darba
līguma pamata
• LR rezidenti un nerezidenti
Mikrouzņēmuma īpašnieks
• SIA dalībnieks, IK, IU, ZZS īpašnieks un fiziskā
persona, kura reģistrējusies VID kā saimnieciskās
darbības veicējs
MU darbinieku ienākums (ne vairāk kā
Ls 500 mēnesī)
 Ir naudas izteiksmē novērtēts naudas,
naturālo vērtību un saņemto pakalpojumu
kopums, kas atbilst uz darba līguma pamata
gūtajam ienākumam, pēc IIN un VSAOI
atskaitīšanas vispārējā kārtībā, piemērojot likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma “Par
valsts sociālo apdrošināšanu” nosacījumus
4.piemērs – naudas izteiksmē novērtētais MU
darbinieka ienākums un tā pārsniegums
 Mikrouzņēmumā
 MU darbinieka darba samaksa mēnesī ir Ls 500
 MU noslēdz MU darbinieku labā līgumu par dzīvības
apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) un veic ik mēnesi
apdrošināšanas prēmiju maksājumus par darbinieku Ls
50
 MU darbinieka darba ienākums - gūtais labums -
Ls 550 mēnesī
 MU darbinieka ienākuma pārsniegumam Ls 50
piemēro MU nodokļa likmi 20 %
 Ls 50 *20%=Ls 10
Nodoklis MU darbinieku ienākumam
 No MU darbinieka ienākuma nav jāietur IIN un nav
jāveic VSAOI
 Nodoklis par darbinieku ienākumu tiek maksāts 1
reizi ceturksnī no MU apgrozījuma

 Attiecīgi 65 % no samaksātā MU nodokļa ieskaita VSAOI
kontā
 Attiecīgam darbiniekam VSAOI objektu aprēķina Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra

 VSAOI objektu MU darbiniekam aprēķina
 par pilnu kalendāra mēnesi (izņemot, mēnešus, kad darbinieks sāk vai
beidz strādāt MU)
 proporcionāli MU nodokļa deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam un to
faktiskajiem ienākumiem
Atvieglojumi MU darbinieku ienākumam
 Ienākumam no MU, MU darbinieka ienākumam
nepiemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus par
apgādājamiem un attaisnotos izdevumus (VSAOI, izglītības
un medicīnas pakalpojumiem, iemaksām privātajos pensiju
fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem)
 MU darbiniekiem, kuri saņem pensiju, neapliekamo
minimumu piemēro pensijas ienākumam
 Ienākumu, kas gūts MU, gada ienākumu deklarācijā
nenorāda
Mikrouzņēmumu darbinieki
 Var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai
apdrošināšanai (VSA)
 Brīvprātīgās VSA iemaksas tiek veiktas no brīvi
izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz Ls 500 mēnesī



MU darbinieks VSA brīvprātīgās iemaksas veic atbilstoši visiem
sociālās apdrošināšanas veidiem (likme 2010.gadā 33,09%)
MU darbinieks, kurš sasniedzis pensijas vecumu, brīvprātīgās VSA
iemaksas veic pensiju, darba negadījumu, vecāku, maternitātes un
slimības apdrošināšanai (likme 2010.gadā 25,94%)
MU darbinieks, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs brīvprātīgās
iemaksas veic pensiju, darba negadījumu, invaliditātes, vecāku,
maternitātes un slimības apdrošināšanai (likme 2010.gadā 28,41%)
Darba devēja atbildība par darbinieku
informēšanu
 Darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
atbildīgs par nepatiesu ziņu sniegšanu, ja VID
nepamatoti apliecinājis vienošanos ar darbiniekiem
par to, ka ir MU nodokļa maksātājs
 Darba devējs atlīdzina MU nodokli maksājošā MU
darbiniekam nodarītos zaudējumus, ja likumā
noteiktajā kārtībā nav informējis darbinieku par to, ka
ir MU nodokļa maksātājs
MU statusa iegūšana
 Jau reģistrētie nodokļu maksātāji
 MU nodokļa maksātāja statusu var iegūt ar nākamā
taksācijas perioda 1.janvāri (līdz pirmstaksācijas gada 15
decembrim iesniedzot VID pieteikumu)
 Jaunie nodokļu maksātāji
 MU nodokļa maksātāja statusu var iegūt jau reģistrējoties
Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā
MU nodokļa maksāšanas termiņi un konti
 MU nodokli maksā 4 reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu
līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
 MU maksā VID mājas lapā norādītajos attiecīgajos kontos atbilstoši
maksātāja statusam
 MU nodokļa maksātājs - SIA, IU vai ZZS, kas iepriekšējā taksācijas periodā
no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma
nodokli
 MU nodokļa maksātājs - fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā
saimnieciskās darbības veicējs
 MU nodokļa maksātājs - IK, IU vai ZZS, kuras īpašnieks iepriekšējā
taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka
saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli
MU nodokļa likmes
 MU nodokļa likme ir 9 % no MU kalendārā gada
apgrozījuma, kas nav lielāks par Ls 70 000
 MU nodokļa likme tiek palielināta 2% apmērā
par katru papildus nodarbināto darbinieku, ja MU
darbinieku skaits pārsniedz 5
 MU apgrozījuma pārsniegumam piemēro 20% MU
nodokļa likmi, ja MU apgrozījums pārsniedz Ls 70 000
 MU darbinieku ienākumu pārsniegumam
piemēro 20% likmi, ja MU darbinieku ienākumi
pārsniedz Ls 500
5.piemērs – par MU darbinieka skaita
pārsniegumu
 MU darbinieku skaits attiecīgā ceturksnī ir 7 (t.i.,
darbinieku skaits ir pārsniedzis 5)
 MU apgrozījums ceturksnī ir Ls 10000
 Tā kā MU nodokļa likme pieaug par 2% no katra
papildus nodarbinātā darbinieka, tad MU nodokļa
likme ir 9%+2%+2% = 13%
 MU nodoklis ir
 Ls 10000*13%=Ls 1300
6.piemērs – par MU apgrozījuma
pārsniegumu
 MU apgrozījums ir Ls 75000
 MU nodokli aprēķina
 Ls 70000 piemēro 9% likmi , t.i., MU nodoklis Ls 6300
 Ls 5000 pārsniegumam piemēro 20% likmi, t.i., MU
nodoklis Ls 1000
 Kopā valsts budžeta kontā maksājamais MU
nodoklis ir
 Ls 6300 + Ls 1000 = Ls 7300
MU nodokļa maksātāja apgrozījuma
ierobežojuma summa, ja saimnieciskā darbība
uzsākta gada vidū
 Ls 70000 nosaka, dalot ar 12 (kalendārā gada mēnešu
skaitu) un reizina ar mēnešu skaitu, kuros maksātājs ir
uzsācis saimniecisko darbību
 Piemērs
 2010.gada 15.oktobrī Komercreģistrā ir reģistrēts IK
“Bitīte” - MU nodokļa maksātājs
 IK “Bitīte” MU nodokļa maksātājs 2010.gadā ir 3
mēnešus
 MU apgrozījuma ierobežojums 2010.gadam ir
Ls70000/12 mēneši x 3mēneši= Ls 17500
Pārskatu iesniegšana VID
 MU līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam iesniedz
VID MU nodokļa ceturkšņa deklarāciju
 MU nodokļa maksātāji, kuri ir iepriekšējos gados ir snieguši
gada pārskatus, arī turpmāk par kalendāro gadu sagatavo
un iesniedz VID gada pārskatu
 Darba devējs - MU nodokļa maksātājs – 3 darba dienu laikā
pēc VID lēmuma paziņošanas par reģistrāciju MU
nodokļa maksātāja statusā reģistrē VID katru MU
darbinieku - MU īpašnieku, iesniedzot ziņas par darba
ņēmējiem
Pārskatu iesniegšana VID
 Ziņās par darba ņēmējiem norāda sekojošus ziņu kodus



16, 17 un 18 ziņu kods ir saistīts ar MU statusa iegūšanu
21, 22, 23 un 24 kods ir saistīts ar MU darbinieka statusa zaudēšanu,
uzteikumu vai MU nodokļa maksātāja likvidāciju
35, 36 un 37 ziņu kods ir saistīts ar MU darbinieka statusa maiņu (piemēro
ar nākamo mēnesi)
 Ja MU darbiniekam nav LR Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas
koda, MU nodokļu maksātājs, iesniedzot VID ziņas par MU
darbinieku, iesniedz tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads)
 VID šādam MU darbiniekam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru
paziņo MU nodokļu maksātājam turpmākai izmantošanai normatīvajos
aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo MU darbinieku
Zināšanai
 MU VSAOI ziņojums, Uzņēmumu ienākuma deklarācija nav
jāsniedz
 Ja fiziskā persona sastāda gada ienākumu deklarāciju, tad
tajā nenorāda MU gūto ienākumu
 MU nodokļa maksātājs uzņēmumu ienākuma un
iedzīvotāju ienākuma avansa maksājumus neveic
 MU darbinieka ienākumam nav jāsniedz paziņojums par
fiziskai personai izmaksātajām summām
Pārskatu precizēšana
 MU nodokļa deklarācijas precizējums neietekmē
VSAOI apmēru un sadalījumu pa MU darbiniekiem
par periodu, par kuru MU nodokļa deklarācijas
precizējums iesniegts
 Ja nodokļu maksātājs ir zaudējis MU nodokļa
maksātāja statusu, tam ir tiesības iesniegt MU
deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina
maksājamā MU nodokļa apmēru
Saimnieciskās darbības izdevumi (arī
pamatlīdzekļu nolietojums) un zaudējumi
 Tā kā MU nodokli aprēķina no MU apgrozījuma, tad
saimnieciskās darbības izdevumi neietekmē nodokļa
aprēķināšanu
 Zaudējumus, kas radušies, kad nodokļu maksātājs ir
MU nodokļa maksātāja statusā nedrīkst pārnest uz
nākamajiem taksācijas gadiem, nosakot saimnieciskās
darbības apliekamo ienākumu
 SIA, kura pēctaksācijas gadā kļuvusi par MU nodokļa
maksātāju, taksācijas perioda zaudējumus nevar
pārnest uz citu grupas dalībnieku
Saimnieciskās darbības izdevumi (arī
pamatlīdzekļu nolietojums) un zaudējumi
 Zaudētos parādus nevar samazināt par parāda summām, kurš radies
taksācijas periodā, kad maksātājs ir bijis MU nodokļa maksātāja
statusā
 Maksātājs, kurš maina statusu un iepriekšējos periodos ir bijis MU
nodokļa maksātājs, nosakot pamatlīdzekļu atlikušo vērtību uz
taksācijas gada sākumu, no pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas
vērtības atskaita aprēķināto nolietojumu par pirmstaksācijas periodiem
saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantu
 Ja MU veic nekustamā īpašuma atsavināšanu vai
pārkvalificēšanu, tad likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
11.6pantu “Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no saimnieciskajā
darbībā izmantota nekustamā īpašuma atsavināšanas vai
pārklasificēšanas par personiskajām vajadzībām izmantojamu lietu”
nepiemēro
MU nodokļa maksātāja statusa maiņa
 par MU nodokļa maksātāju var kļūt ar nākamo kalendāro gadu,
izņēmums ir, uzsākot saimniecisko darbību
 zaudēt MU nodokļa maksātāja statusu var ar nākamo taksācijas gadu
 MU, kurš nolemj mainīt statusu, to iegūt vai zaudēt, līdz pirmstaksācijas
gada 15.decembrim informē VID par to. Zaudējot statusu informē, ka
sākot ar taksācijas gada 1.janvāri saimnieciskās darbības ienākumu
noteiks saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. vai
11.1pantu, vai arī kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs
 ja tiek pārkāpti MU nodokļa likumā noteiktie ierobežojumi
(piemēram, MU apgrozījums lielāks par Ls 70000 vai MU darbinieku
ienākums pārsniedz Ls 500, darbinieku skaits ir pārsniedzis 5, viens
no SIA dalībniekiem ir mainījies un tā ir juridiskā persona) MU
zaudē MU maksātāja statusu ar nākamo kalendāro gadu

similar documents