Ostvareni rezultati projekta Vanesa Belkić

Report
Projekat finansira Evropska unija
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga
našeg regiona”
Omladinska prekogranična konferencija
Užice, 20. jun 2014. godine
Vanesa Belkić
Centar za ravnomerni regionalni razvojCenTriR
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
Lična karta projekta:
 Nosioci projekta:
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (BiH)
Centar za ravnomerni regionalni razvoj
 Period realizacije: jun 2013- jun 2014
 IPA program: Prekogranična saradnja Srbija- BiH
 Donator: Evropska unija
 Budžet projekta: 42.355,95 EUR (Srbija)
47.085,00 EUR (BiH)
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
Lična karta projekta (2):
 Opšti cilj projekta: Osnaživanje institucionlanih, ljudskih i građanskih
mehanizama u 16 pograničnih opština Srbije i BiH za unapređenje
položaja mladih koji su glavni nosioci razvoja u ovoj regiji.
 Teriorija obuhvaćena projektom: 8 opština u Srbiji (Srem.Mitrovica,
Ruma, Stara Pazova, Inđija, Prijepolje, Nova Varoš, Užice, Čajetina) i 8
opština u BiH (Bijeljina, Orašje, Doboj-Istok, Gradačac, Goražde, Foča,
Višegrad, Srebrenica, Višegrad)
 Ciljna grupa: 16 kancelarija/komisija za mlade, 64 učenika iz 16
srednjih škola
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
Lična karta projekta (3):
 Glavne aktivnosti:
1. Sprovođenje istraživanja o efektima rada kancelarija/komisija za mlade
koje deluju u pograničnom području Srbija- BiH
2. Štampanje publikacije
3. Predstavljanje rezultata istraživanja na konferenciji za medije
4. Jačanje kapaciteta mladih za aktivno rešavanje problema u njihovim
lokalnim zajednicama
5. Sprovođenje loklanih akcija mladih
6. Organizovanje prekogranične omladinske konferencije
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 1Urađena analiza sprovođenja omladinskih politika na lokalu u
pograničnoj regiji Srbija-BiH
Projekat finansira Evropska unija
 Prvo istraživanje ove vrste i u Srbiji i u BiH
 Otkud nam ideja?
 Dobili smo odgovore na sledeća istraživačka pitanja:
1) Kakvi su kadrovski, tehnički, organizacioni kapaciteti kancelarija/komisija za mlade?
2) Koja su ključna postignuća/rezultati rada ovih kancelarija/komisija u prethodnom
periodu?
4) U kojoj meri se sprovode Strategije/LAP za mlade?
5) U kojoj meri je rad kancelarija/komisija za mlade vidljiv pre svega na interentu i
društvenim mrežama?
6) Šta mladi misle o radu sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou?
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 1Urađena analiza sprovođenja omladinskih politika na lokalu u
pograničnoj regiji Srbija-BiH (2)
Projekat finansira Evropska unija
 Merljivi rezultati/ishodi:
- Intervjuisano 16 koordinatora KzM/predsednika komisija za mlade u Srbiji i BiH
- Analiziran sadržaj 16 Strategija/LAP za mlade
- Anketirano 1214 srednjoškolaca iz 16 škola iz pogranične regije
- Analizirani veb sajtovi i nalozi na društvenim mrežama 16 kancelarija/komisija za mlade
- Napisan izveštaj o sprovedenom istraživanju
- Definisani zaključci i preporuke za kreatore omladinske politike
- Rezultati istraživanja predstavljeni stručnoj i široj javnosti
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 2Odštampana publikacija o sprovođenju omladinskih politika na lokalu u
pograničnom području Srbija- BiH
Projekat finansira Evropska unija
- Merljivi rezultati/ishodi:
1)
2)
3)
Rezultati sprovedenog istraživanja
predstavljni u publikaciji zajedno sa
preporukama
Odštampano i distribuirano 400
primeraka publikacije
Publikacija promovisana na pres
konferenciji u Bijeljini, na sajtovima
aplikanata, seminarima, društvenim
mrežama i poslata svi relevantnim
institucijama i organizacijama koje se
bave mladima u obe zemlje
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 3Promovisan projekat i rezultati sprovedenog istraživanja na konferenciji u
Bijeljini
Projekat finansira Evropska unija
- Merljivi rezultati/ishodi:
- Pres konferencija održana u
Medija Centru BN televizije u
Bijeljini 28.11.2013.
- Poslato saopštenje za javnost
svim relevantnim medijima u
Srbiji i BiH
- Prilozi o projektu emitovani na
3 TV i snimljena polučasovna
emisija o položaju mladih u obe
zemlje na koje su ukazali
rezultati istraživanja
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama
Projekat finansira Evropska unija
- Merljivi rezultati/ishodi:
- 64 srednjoškolca, po 32 iz Srbije i BiH na konkursu izabrano za pohađanje seminara
- uspostavljena saradnja sa školama i kancelarijama za mlade iz 16 opština
- formirane 2 grupe mladih iz severnih i južnih opština prekograničnog područja i
svaka grupa (32 učenika) pohađala 2 trodnevna tematska seminara (u Srbiji i
BiH):
I. Ljudska prava, demokratija, predrasusde i stereotipi
II. Omladinski aktivizam, identifikacija problema mladih, pisanje akcionih planova za
sprovođenje lokalnih akcija
- Održana 4 trodnevna seminara za ukupno 64 srednjoškolca u Bijeljini, Rumi,
Srebrenici i Zlatiboru
- Osmišljeno 16 volonterskih akcija mladih
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama (2)
Projekat finansira Evropska unija
BIJELJINA 28.11-1.12.2013
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama (3)
Projekat finansira Evropska unija
RUMA 20.-23.12.2013
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama (4)
Projekat finansira Evropska unija
SREBRENICA 6.-9.2.2014
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama (5)
Projekat finansira Evropska unija
ZLATIBOR 7.-9.3.2014
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Rezultat 4Ojačani kapaciteti mladih za omladinski aktivizam i rešavanje problema
mladih u lokalnim zajednicama (6)
Projekat finansira Evropska unija
Ključni rezultati merenja prekograničnog efekta održanih
seminara:
1) 30% učesnika seminara je odgovorilo da su im seminari pomogli da prevaziđu izvesne
perdrasude koje su imali prema vršnajcima iz susedne države
2) Svi polaznici su izjavili da im je atmosfera na seminarima omogućila da se brzo uspostave
kontakte sa vršnjacima iz susedne države
3) 91% mladih je istaklo da je na seminarima shvatio da su problemi mladih u obe države
gotovo identični
4) 87,5% srednjoškolaca je istaklo da su znanja stečena na seminarima u njima podstakla
želju da se uključe u rešavanje problema u svojoj zajednici
5) Svi mladi su istakli da su ostali u redovnim kontaktima sa nekoliko vršnjaka iz susedne
države, a te kontakte održavaju pretežno preko društvenih mreža
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
Rezultat 5Sprovedene lokalne akcije mladih
Merljivi rezultati/ishodi:
1) Osmišljeno 16 volonterskih akcija mladih
2) Napisano 16 akcionih planova sa sprovođenje lokanih akcija
3) Prekogranični partneri nadzirali sprovođenje i pružanje tehničke pomoći mladima u
sprovođenju lokalnih akcija
4) Od 16 uspešno realizovano 8 lokalnih akcija mladih (5 u Srbiji i 3 u BiH)
5) Uspešne akcije su uglavnom imale podršku lokalnih kancelarija/komisija za mlade
6) Najuspešnije su bile loklane akcije mladih iz Bijeljine, Stare Pazove, Čajetine
i Foče
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
Rezultat 6Organizovana omladinska prekogranična
konferencija
Užice, 20.06.2014.
PROJEKAT:
“Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”
Projekat finansira Evropska unija
1.
2.
3.
4.
5.
Velika zahvalnost:
Helsinškom odboru za ljudska prava u RS
Zajedničkom tehničkom sekretarijatu
Delegacijama EU u Srbiji i BiH
Kancelarija za mlade iz Srbije (Sremska Mitrovica, Ruma, Stara
Pazova, Nova Varoš, Prijepolje, Užice, Čajetina)
Komisiji za mlade Bijeljine
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents