010fizhem

Report
Pripremio: Varga Ištvan
HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA
ČOKA
[email protected]
 Ova merenja se zasnivaju na merenju
elektromotorne sile galvanskog
sprega koji čine:
 referentna elektroda i
 Elektroda, čiji potencijal zavisi od
koncentracije odgovarajućeg jona, a
koju iz ovih merenja treba odrediti.
Potenciometrijsko određivanje pH rastvora
elektrolita
 Iz potenciometrijskog merenja EMS.
galvanskog sprega koga čine neka
referentna elektroda i radna elektroda čiji
potencijal zavisi od aktivnosti vodoničnih
jona, može da se odredi pH rastvora.
 Kao radne elektrode mogu da se koriste
vodonična, hinhidronska, staklena.
 Kada se vodonična elektroda spregne sa
kalomelskom ili srebro/srebrohloridnom
elektrodom dobija se spreg u kome je vodonična
elektroda negativan pol, tako da je njegova
elektromotorna sila:
  Eref  EH / H
2
  E ref
RT
2,303RT

ln a H  E ref 
log a H
F
F
  E ref
2,303RT

pH
F
Na 25°C izraz 2,303RT/F ima vrednost
0,05915 V tako da se za izračunavanje pH
na toj temperaturi koristi sledeća jednačina:
  E ref
pH 
0,05915
 Vodonična elektroda se ne može koristiti u
prisustvu jakih oksidacionih sredstava
(permanganat, hlorat, dihromat, feri joni i
sl.).
 Pogrešne rezultate daje i u prisustvu
jedinjenja sumpora, žive, arsena, jona
plemenitih metala, soli olova, kadmijuma i
talijuma.
 Zbog složene konstrukcije otežan je rad sa
ovom elektrodom.
 Staklena elektroda je najpogodnija
elektroda za merenje pH u čitavom opsegu
pH (od 0 do 14).
 Najveća tačnost merenja je u intervalu pH
od 1 do 9, a pri pH>9 manja tačnost je
uglavnom posledica prisustva jona alkalnih
metala.
 Nedostatak joj je i ograničen vek trajanja,
kao i to što se ne može koristiti u slučaju
kada rastvor sadrži fluor koji je nagriza.
 Kada se kao radna elektroda koristi
staklena elektroda i neka referentna, pH se
može izračunati pomoću izraza:

 E ref
pH 
0,05915
o
Es
Potenciometrijska titracija
 To je titracija kod koje se tačka ekvivalencije
određuje preko promene elektrodnog potencijala.
Izvođenje titracije
Pomoću ispitivanog rastvora napravi se tzv.
indikatorska elektroda, čiji potencijal zavisi
od koncentracije jona koje određujemo, i
poveže se standardnom elektrodom u
galvanski spreg.
 Dobijenom spregu se kompenzuje EMS., a zatim
se rastvoru indikatorske elektrode dodaje
titraciono sredstvo, koje reaguje sa ispitivanim
jonima prevodeći ih u talog ili slabo disosovano
jedinjenje.
 Na taj način se smanjuje koncentracija
karakterističnih jona u rastvoru, a zavisno od nje
menja se i potencijal indikatorske elektrode
odnosno EMS. sprega.
 EMS. sprega treba kompenzovati posle
svakog dodavanja iz birete.
V
cm3
 Primena potenciometrijske titracije:
 Kod reakcija neutralizacije;
 Taložnih reakcija;
 Reakcija oksidoredukcije i u
 onim slučajevima kada se promena boje
indikatora u tački ekvivalencije teško
uočava.

similar documents