dalje

Report
Vežbe, Mr Dejan Vučetić
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Radnici za svoj rad snose punu ličnu odgovornost, koja
se konkretizuje u disciplinskoj, materijalnoj i krivičnoj od
govornosti. Za razliku od situacije u kojoj oni istupaju kao
građani u svom privatnom životu, van preduzeća i
ustanove, pozitivno pravo predviđa posebnu disciplinsku,
materijalnu i krivičnu odgovornost koje proizilaze po
osnovu rada, iz svojstva radnika i njihovog položaja.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Disciplinska odgovornost je odgovornost za utvrđene
povrede radne obaveze i druge povrede radne
discipline, za koje se od ovlašćenih organa u zakonom
propisanom postupku izriču propisane disciplinske
kazne. Zaposleni prema tome odgovara za povrede radnih
obaveza, ali isto tako i za druge povrede radne
discipline, pri čemu se disciplinska razlikuje bitno od
drugih odgovornosti, koje se mogu primeniti prema
zaposlenom i prema svakom drugom građaninu.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Shodno sudskoj praksi može se reći da, se postupak
utvrđivanja disciplinske odgovornosti, kao nezavistan i
samostalan, vodi i nastavlja bez obzira na druge
postupke, koji se vode protiv zaposlenog.
 Disciplinska odgovornost je u odnosu na ostale
odgovornosti specifična po tome što je primenljiva
samo protiv određenih fizičkih lica - radnika,
odnosno lica u radnom odnosu. Radnopravno
posmatrano protiv svih osoba u odnosu subordinacije.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Primenjuje se prema zaposlenom od momenta
njegovog stupanja na rad, tj. od početka rada pa sve do
njegovog prestanka.
 Zasniva se na povredi posebnih pravila ponašanja, koja
su rezultat potrebe radne discipline, kojih se zaposleni
moraju pridržavati na radu i u vezi sa radom.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Pravna regulativa disciplinske odgovornosti se ne može
svesti na prostu relaciju odgovornost i sankcija za povredu
utvrđene radne discipline.
 Sankcija u najširem smislu je ona pravna posledica koja
prati povredu pravnih propisa, ali ona jeste i mora biti
poslednje sredstvo u arsenalu drugih uticaja na
disciplinu, nikako jedina.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Za disciplinsko delo ili disciplinsku grešku, potrebno
je: a) da postoji utvrđena radna disciplina; b) da postoji
napad na utvrđenu radnu disciplinu; v) da je napad
izvršio zaposleni; g) uzročnost između činjenja ili
nečinjenja zaposlenog i posledice.
 Povreda mora biti posledica krivice zaposlenog
(umišljaj, nehat) i uračunljivosti. Ponašanje radnika
protiv njegove volje (pod silom, prinudom, pretnjom)
u pravilu ne predstavlja povredu radne obaveze.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Da bi radnik bio odgovoran za povredu radne obaveze
moraju se kumulativno ispuniti sledeći uslovi: a) da
postoje svi bitni elementi disciplinskog dela; b) da je
radnik izvršio povredu svojom krivicom; v) da je u
trenutku izvršenja povrede bio uračunljiv.
 Pozitivni zakonski propisi u oblasti radnog odnosa ne
poznaju definiciju pojma radna disciplina kao ni
disciplinske krivice, već se više vezuje za posledice
izvršenih disciplinskih dela.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Polazni princip na kome se bazira disciplinska
odgovornost je ugovor o radu. Naime, zaključenjem
ugovora o radu, ugovorne strane su preuzele obaveze u
pogledu prava i dužnosti i to tako da ih izvršavaju u
najboljoj veri (bona fides). Ako radnik ne izvršava
radne obaveze, poslodavac preduzima "mere
disciplinovanja".
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Izvršena je svojevrstno favorizovanje zaposlenih u
državnim organima u odnosu na zaposlene kod
poslodavca u preduzećima.
 Favorizacija se ogleda, pre svega u predviđanju
klasičnog disciplinskog postupka uz učešće svih
ovlašćenih subjekata postupka u raspravi. Zatim,
povrede radnih obaveza se dele: na lakše i teže, čime se
stepenuje odgovornost i omogućava individualizacija
kazne. Za povrede radne obaveze u državni organima
mogu se izreći dve mere: novčana kazna i mera
prestanka radnog odnosa.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Odgovoran odnos zaposlenog prema svojim pravima i
obavezama na radu i u vezi sa radom, savesno
izvršavanje radnih dužnosti, pridržavanje odluka
donetih u preduzeću esencijalne su pretpostavke
nesmetanog procesa rada, uspešnog ostvarivanja
radnih, poslovnih zadataka. Poštovanje pravila
unutrašnjeg radnog reda naročito u uslovima tržišnog
privređivanja, prvorazredni je činilac uspešnosti i većoj
produktivnosti, na čemu svaki poslodavac insistira.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Odgovornost je uvek individualna i konkretna, a
intervencija pravnog poretka javlja se u tri stadijuma:
1) u određivanju odgovornosti, dela i kazni (sankcija,
mera) za slučaj povrede radne discipline; 2) u
određivanju organa i pravila postupka; 3) u pravilima i
merama izvršenja izrečenih sankcija.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
 Disciplinska odgovornost može biti paralelna sa
krivičnom, prekršajnom i drugim vrstama odgovornosti.
Za svako kažnjivo delo je opštim propisima utvrđeno biće
tog dela, pa u slučaju da radnja povrede radne obaveze
predstavlja i obeležje nekog kažnjivog dela (na primer,
krivičnog dela, prekršaja, privrednog prestupa) zaposleni
će odgovarati kumulativno i disciplinski i krivično,
prekršajno i za privredni prestup.
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Rad u. formi radnog odnosa, splet međusobnih odnosa
zaposlenih na radu, saradnja i povezanost u
proizvodnoj aktivnosti u cilju veće produktivnosti,
sublimira i nameće u toku rada određena pravila
odgovornog ponašanja.
 Polaznu, sadržinsku tačku ovih odnosa predstavljaju,
uzajamna prava i dužnosti njegovih subjekata. Kao
takva utvrđena su, garantovana, pravnim normama i
zaštićena, pravnim sankcijama.
 S pravnog aspekta, radni odnos je dvostrani teretni
pravni posao.
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Stupanjem na rad, zaposleni prihvata unapred, da
savesno, marljivo i odgovorno, ostvaruje prava, obaveze
i odgovornosti, na radu i u vezi sa radom, a u ekladu sa
zakonom, kolektivnim ugovorom i u njima dopuštenoj
meri pojedinačnim ugovorom o radu.
 Nepoštovanje važećim pravom uređenih obaveza je
razlog odgovornosti, disciplinske i materijalne i dr.,
kako radnika tako i poslodavca.
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Uopšte, poslodavac je titular različitih ovlašćenja koja
su međusobno usko povezana, kao što su: a) ovlašćenje
da samostalno uredi svoje preduzeće u njegovoj
tehničkoj i osobnoj strukturi; b) ovlaštenje da odlučuje
i vezi sa poslovanjem preduzeća (u pogledu njegovih
ciljeva, tehničkoh sredstava, poslovanja itd.); v)
ovlaštenje da donosi pravila u pravcu internog
poslovanja preduzeća; g) ovlaštenje kontrole i ocene
rezultata radnikova rada; d) ovlaštenje discipliniranja
prema radnicima koji su zaposleni u njegovom
preduzeću.
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Disciplinska ovlašćenja obuhvataju: a) ovlašćenja da se
stvaraju pravila ponašanja radnika na radu, i b)
ovlaštenja za primenjivanje disciplinske sankcije, ili se
reducira samo na primenu sankcije.
 Čim takva ovlaštenja postoje na jednoj strani, na
drugoj strani se automatski, nužno javlja odnos
subordinacije.
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Subordinacija nije tehnički pojam i ne sme se
reducirati na "podređenost" i "nadređenost" pri
samom obavljanju rada (službe).
 Prema N. Tintiću, čim postoje dužnosti, moguće su i
povrede tih dužnosti. A kada je potreban red (ordo),
potrebne su i zapovedi odnosno zabrane (jussum).
Subordinacija kao osnov
disciplinske odgovornosti
 Uprava preduzeća ne može utvrđivati samo obaveze
zaposlenima, već im se istovremeno moraju priznati i
prava. Zaposleni nemaju samo obavezu da proizvode,
već i pravo da pod određenim uslovima normativno
uređuju uslove rada i odnose unutar predzeća, da
učestvuju u upravljanju preduzećem imaju pravo na
kolektivno pregovaranje, pravo na sindikalno
organizovanje i delovanje, pravo na informisanje o
bitnim pitanjima iz oblasti radnog odnosa, pravo na
davanje inicijativa i predloga i drugo.
Elementi i uslovi disciplinske
odgovornosti
 Zaposleni koji svojom krivicom, činjenjem ili
nečinjenjem ne izvršava svoje dužnosti i radno pravne obaveze na radu ili vezi sa radom, u skladu sa
važećim pravom, ili se ne pridržava odluka i instrukcija
poslodavca, narušava radnu disciplinu čineći povredu
radne obaveze koja kao disciplinski kažnjivo delo
povlači disciplinsku odgovornost zaposlenih.
Elementi i uslovi disciplinske
odgovornosti
 Da bi radnik disciplinski odgovarao za učinjenu povredu radne
obaveze, potrebna je kumulacija subjektivnih i objektivnih elemenata.
 Za disciplinsko delo ili disciplinsku grešku, potrebno je: a) da postoji
utvrđena radna disciplina; b) da postoji napad na utvrđenu radnu
disciplinu; v) da je napad izvršio zaposleni; g) uzročnost između
činjenja ili nečinjenja zaposlenog i posledice.
 Da bi radnik bio odgovoran za povredu radne obaveze moraju se
kumulativno ispuniti sledeći uslovi: a) da postoje svi bitni elementi
disciplinskog dela; b) da je radnik izvršio povredu svojom krivicom; v)
da je u trenutku izvršenja povrede bio uračunljiv.

similar documents