Osobitná úprava textu

Report
Osobitná úprava textu
Ing. Jana Vargová
Zvýrazňovanie textu
•
•
•
•
•
•
•
•
Riedené písmo,
Podčiarkovanie,
Veľké písmená,
Tučné písmo,
Centrovanie,
Zmena veľkosti písma,
Zmena druhu písma,
Kombinácia viacerých spôsobov.
Riedené písmo
• písmo sa riedi rovnomerným
zväčšovaním znakového
rozpätia medzi jednotlivými
znakmi.
• V textových editoroch sa
nastavuje pomocou príkazu:
Formát – Písmo –
Medziznakové medzery –
O koľko ...
Zásady riedenia písma
• dvojhlásky ch, dz, dž sa považujú za dva znaky,
preto sa medzi ne vkladá medzera;
• interpunkčné znamienka sa riedia spolu so
slovom, za ktorým nasledujú;
• slová písané riedene sa oddeľujú tromi
medzerami;
• Tromi medzerami sa oddeľujú aj slová písané
riedene a neriedené;
• Čísla, iniciálové skratky, chemické značky a
značky jednotiek sústavy SI sa neriedia.
Ukážka riedeného písma
S p l n o m o c n e n i e
P O Z V Á N K A
P R E Z E N Č N Á
Z O Z N A M
S Ú Ť A Ž
L I S T I N A
Ž I A K O V
V
P O D Ľ A
S P R A C O V A N 9
K R A J O V
T E X T U
Podčiarkovanie
Zásady podčiarkovania:
• viac slov sa podčiarkuje súvisle, vrátane medzier
medzi slovami;
• podčiarkuje sa aj interpunkčné znamienko a
rozdeľovacie znamienko;
• pri viacriadkových nadpisoch možno
podčiarknuť až posledný riadok v dĺžke
najširšieho riadka.
Kúpna zmluva
Zmluva o nájme
Veľké písmená, tučné písmo
• V textovom editore sa veľké písmena píšu so
zapnutým klávesom Caps Lock, alebo označením do
bloku a stlačením klávesov Shift.
• Tučné písmo – píšeme so zapnutou funkciou
tučného písma (ikona B).
PREZENČNÁ LISTINA, ZOZNAM UBYTOVANÝCH
SÚŤAŽ V SPRACOVANÍ TEXTU
• Predchádzajúce spôsoby zvýrazňovania textu možno
vzájomne kombinovať (nie je vhodné používať viac
ako tri spôsoby zvýrazňovania).
Centrovanie
• V textových editoroch využívame funkciu
centrovanie
POCHVALNÉ UZNANIE
Tatiane Kováčovej
Tabulátor
• Je špeciálny kláves, ktorý
umožňuje jednoduchý zápis
údajov do stĺpcov.
• Po jeho stlačením sa kurzor
podúva o jedno znakové
rozpätie.
• Využíva sa pri písaní
prehľadov, tabuľkových
zostáv, vypĺňaní faktúr,
dodacích listov a pod.
Tabulátor v textovom editore
• Predvolené zarážky tabulátora
sú umiestnené na vodorovnom
pravítku v rovnomernej
vzdialenosti 1,25 cm od seba.
• Medzi zarážkami sa pohyb
zabezpečuje klávesom Tab a
opačne Backspace.
• Podľa potreby môžeme zmeniť
počet tabulátorových zarážok,
vzdialenosť medzi nimi a typ
zarážky.
• Vlastnosti tabulátorov
Formát – Tabulátory ...
Postup pri nastavení vlastných zarážok
1. Výber typu zarážky.
2. Umiestnenie zarážky na
vodorovnom pravítku
(stlačením ľavého tlačidla
myši na požadovanom
mieste pravítka).
3. Ťahaním myši presunieme
zarážku na iné miesto.
4. Zrušíme ju odtiahnutím
mimo pravítka.
5. Vkladaním vlastných zarážok
sa predvolené rušia.
Písanie do stĺpcov
• Slovné údaje sa radia pod seba podľa jednotnej
ľavej zvislice.
• Číselné údaje radíme pod seba podľa číselných
rádov (jednotky pod jednotky, desiatky pod
desiatky a pod.)
Účtovný doklad
02 006 0
List A5
Účtovný list
02 040 1
List A4
Zborník
02 050 0
Blok A4
Ďakujem za pozornosť

similar documents