Your Title

Report
‫هلدينگ ها و چشم انداز تعامل و مشارکت آنها‬
‫ ها‬Collaborative Network ‫با‬
Holdings and Their Integration and Interaction
Approach with Collaborative Networks
‫بنيامين عالمتي‬
‫جـواد نـصر‬
R&D – ‫ شركت عايق هاي الكتريكي پارس‬/‫گروه ايران ترانسفو‬
[email protected]
[email protected]
‫فهرست ‪:‬‬
‫مقدمه‪ SME :‬ها و باقی ماندن در عرصۀ رقابت‬
‫‪ ‬چشم انداز تجارت جهانی تا ‪ 2020‬و چالشهای در پیش رو‬
‫‪ ‬مدل ‪ CN‬و ویژگی های آن‬
‫‪ ‬هلدینگ و کنترل استراتژیک آن‬
‫‪ ‬از هلدینگ ها به ‪CNO‬‬
‫‪ ‬هوالرکی هلدینگ‬
‫‪ ‬توسعۀ ‪CO‬‬
‫‪ ‬گسترش فرهنگ مجازی‪ :‬تکنولوژی های ‪ IT‬و ‪ICT‬‬
‫‪ ‬نتیجه گيری‬
‫شانس بقاء (‪)Survivability‬‬
‫برای هلدینگ و شركت هاي‬
‫‪ SME( Small/Media‬ها) ی‬
‫متعلق به این سازمان‬
‫و آمادگی بيشتر براي‬
‫رقابت با شركت هاي بزرگتر‬
‫چشم انداز تجارت جهانی تا سال ‪ 2020‬و چالشهای در پیش رو ‪:‬‬
‫‪ ‬قابلیت انجام همزمان (‪ )Concurrent‬فرآيندها و فعاليتها‬
‫‪ ‬افزايش بهينه عملكرد نيروی انساني و رضايتمندي‬
‫‪ ‬تبديل آنی اطالعات مدون برگرفته از حجم وسيع و متنوع داده ها‪ ،‬به‬
‫دانش مفيد براي تصميم سازي هاي اثربخش‬
‫‪ ‬كاهش ضايعات و كاهش توليد محصوالت زيان آور بر محيط زيست‬
‫‪ ‬برخورداري از انعطاف پذيري (‪ )Flexiblity‬الزم براي پاسخ سريع‬
‫(‪ )Agility‬به تغيير نيازها و فرصت هاي در پیش روی بازار ( ‪Real‬‬
‫‪)Time‬‬
‫‪ ‬نوآوري و توسعة فرآيندهاي ساخت و محصوالت با تمركز بر كاهش‬
‫مقياس ابعادي‬
‫برخی ويژگی های مهم ‪: CN‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبكة موقت هدفگرا در حوزة مجازي‪-‬كه در پي برآورده شدن هدف‪ ،‬اعضاء از هم جدا‬
‫شده در جستجوي كسب موقعيت هاي مشابه ديگر بر می آيند‪.‬‬
‫ايجاد ارتباط با زيرساخت ‪ internet‬و تكنولوژي ‪ ICT‬در درون و برون از شبكه‬
‫داراي يك قابليت ويژه يا مجموعه اي از قابليت ها )‪ enterprise/competency‬يا‬
‫‪(multi enterprise‬‬
‫توانايي به اشتراك گذاشتن كلية منابع و قابليت ها‬
‫استفاده از ويژگي هاي حوزة سايبري‪ ،‬فراتر از محدوديت هاي زماني و مكاني (توزيع شده در‬
‫مكان هاي مختلف)‬
‫غير وابستگي‪ ،‬استقالل و خودمختار بودن اعضاي شبكه‬
‫خبرگي و هوشمندي و توانايي برنامه ريزي و شكل گيري مجدد تك تك اعضا براي پاسخ به‬
‫تحريك ها يا حوادث محيط‬
‫برخورداري از ويژگيهاي همزماني و چاالكي‬
‫سازگار شدن با محيط و وضعيت هاي ناساز و غير همگن‬
‫داراي ويژگي مقياس پذيري‬
‫اتحاديه اروپا به كمك مراكز علمي و تحقيقاتي تحت عنوان پروژه ‪ ECOLEAD‬در حال تدوين‬
‫استانداردي است كه در آن‪:‬‬
‫‪ ‬مدل هاي سازماني‬
‫‪ ‬قوانين و مقررات دولتي‬
‫‪ ‬زيرساخت ها‬
‫‪ ‬ابزارهاي پشتيباني و ‪...‬‬
‫‪ CN‬ها بطور كامل تشريح شود تا فرصت ايجاد و شكل گيري ‪ CNO‬ها بمنظور برخورداري از مزاياي‬
‫فوق العادة آنها مانند‪:‬‬
‫‪ ‬حذف هزينه هاي برند‬
‫‪ ‬ايجاد فضاي رقابتي فراگير در تجارت جهاني‬
‫‪ ‬افزايش قابليت پايداري در مقابل نوسانات بازار‬
‫‪ ‬تسهيل اعطاي فراگير وام ها و برخورداري از بيمه ها در سطح جهاني‬
‫‪ ‬ايجاد زمينه هاي مستعد براي توليد محصوالت جديد‬
‫‪ ‬پاسخگويي به تنوع خواسته هاي بازار جهاني‬
‫‪ ‬و عملكرد در مقياس اقتصادي وسيع‬
‫فراهم گردد‪.‬‬
‫هلدینگ ‪:‬‬
‫هلدينگ سازماني است داراي هستة مركزي شركت مادر و زيرمجموعة شركت‬
‫هاي وابسته كه با هم در يك شبكه براي تأمين يك هدف بلند مدت در مسير‬
‫ارزش آفريني و هم افزايي در تعامل اند‪.‬‬
‫هلدينگ و کنترل استراتژيک آن ‪:‬‬
‫‪ ‬يكي از سبك هاي تعامل در شبكة سازمان هلدينگ به سبك كنترل استراتژيك‬
‫معروف است‪.‬‬
‫‪ ‬در سبك كنترل استراتژيك‪ ،‬ستاد مركزي هلدينگ و شركت هاي تابعه با هم‬
‫مشاركت و بصورت تيمي كار مي كنند‪.‬‬
‫‪ ‬در حقيقت در اين شيوه تعامل‪ ،‬نگاه مديران هلدينگ بر اين فرض مبتني است‬
‫ً‬
‫كه مهارت ها و تخصص ها‪ ،‬صرفا در ستاد مركزي نيست بلكه در سراسر‬
‫هلدينگ و شركت هاي تابعه توزيع شده است‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬در اين سبك شركت هاي تابعه شخصا استراتژي خود را بر اساس جهت‬
‫گيري كلي هلدينگ تدوين مي كنند و با برگزاري جلسات (‪)Negotiation‬‬
‫متعدد با ستاد مركزي هلدينگ از استراتژي خود دفاع مي كنند‪.‬‬
‫تشابهات هلدينگ ها و ‪ CNO‬ها ‪:‬‬
‫‪ ‬هر دو سازمان اند و براي تأمين هدفي شكل مي گيرند‪.‬‬
‫‪ ‬هر دو ساختار شبكه اي دارند‪.‬‬
‫‪ ‬هر دو قابليت ها و منابع اعضاي شبكه را به اشتراك مي گذارند‪.‬‬
‫‪ ‬هر دو از توپولوژی توزيع يافته برخوردارند‪.‬‬
‫‪ ‬هر يك از اعضاي اين شبكه ها داراي منابع و قابليت هاي مختص‬
‫خود مي باشند‪.‬‬
‫‪ ‬اعضاي هر دو‪ ،‬هوشمند‪ ،‬خبره‪ ،‬داراي توانايي برنامه ريزي و شكل‬
‫گيري مجدد هستند‪.‬‬
‫تفاوت هاي هلدينگ ها و ‪ CNO‬ها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبکه هلدینگ شبکه ای بسته و استاتیک است درحالیکه ‪ CN‬شبکه باز و دینامیکی است‪.‬‬
‫اعضاي سازمان هلدينگ وابسته به هستة مركزي شركت ها بوده مستقل نيستند یعنی دارای سلسله مراتب‬
‫(‪ )Hierarchy‬اند‪ ،‬در صورتيكه اعضاي ‪ CN‬مستقل اند و در یک نظام هوالرکی (‪ ،)Holarachy‬بطور‬
‫خود مختار كار مي كنند‪.‬‬
‫شبكة سازمان هلدينگ واقعي است ولي ‪ CN‬در فضاي مجازي شكل مي گيرد‪.‬‬
‫عمر سازمان هاي هلدينگ‪ -‬بلند مدت با توجه به ماهيت هدف آن‪ -‬ولي عمر سازمان ‪ CN‬با توجه به هدفگرا‬
‫بودن آن كوتاه و موقتي است‪ ،‬كه با تأمين هدف تمام مي شود‪.‬‬
‫ً‬
‫سطح ارتباط شبكه در هلدينگ ها صرفا بين اعضاء و ‪ intra-enterprise‬است‪ ،‬در حالي كه در سازمان‬
‫هاي ‪ CN‬با زير ساخت ‪ internet‬و به اصطالح ‪ inter-enterprise‬مي باشد‪.‬‬
‫محيط فعاليت سازمان هاي هلدينگ براي اعضاي شبكة آن عاري از هرگونه ناهمگوني و ناهنجاري است در‬
‫حالي كه فضاي جهاني شكل گيري ‪ CNO‬ها دربرگيرندة ناهمگوني ها و ناسازگاري هاي فراواني است‪.‬‬
‫زمان پاسخ سازمان هاي هلدينگ به تغييرات و تحريكات محيط همواره دچار و دستخوش تأخير است در‬
‫حاليكه ‪ CNO‬ها بدليل برخورداري از چابكي پاسخ آني و ‪ real -time‬به هرگونه حادثه يا تغيير دارد كه از‬
‫محيط پيرامون حس مي كند‪.‬‬
‫از هلدينگ به ‪: CNO‬‬
‫نقشه راه برای ايجاد بستر حضور هلدینگ در ‪ CN‬شامل سه‬
‫راهکار اساس ی زير است‪:‬‬
‫‪ ‬ایجاد نظام هوالرکی در هلدینگ‪ ،‬با الگوی سیستم هولونیک‬
‫‪ ‬توسعۀ شبكه تعاملی و مشاركت ‪ -‬توسعۀ ‪CO‬‬
‫‪ ‬گسترش فرهنگ مجازی بهره برداری از تکنولوژی های ‪ IT‬و ‪ICT‬‬
‫هوالرکی هلدینگ (سيستم های ساخت هولونيك) ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫واژه هولونيك از كلمة "هولون" مشتق شده است كه در سال ‪ 1967‬بوسيلة كوستلر معرفي‬
‫گرديد‪ .‬كلمة هولون تركيبي است از واژة يوناني "‪ "holos‬به معناي كل‪ ،‬به همراه پسوند "‪"on‬‬
‫كه مانند آنچه در "‪ "proton‬و "‪ "neutron‬بكار رفته است‪ ،‬يك ذره يا جزء را بيان مي‬
‫كند‪.‬‬
‫هولون ها واحدهايي مستقل و متكي به خود هستند كه صاحب درجه اي از استقالل مي باشند‬
‫و رخدادهاي احتمالي را بدون استعالم از مقام هاي باالتر براي اخذ فرمان‪ ،‬اداره مي كنند‪.‬‬
‫بطور همزمان هولون ها تحت كنترل يك يا چند مقام باالتر مي باشند‪.‬‬
‫ويژگي اول اطمينان مي بخشد كه هولون ها اشكال پايداري هستند كه مي توانند در برابر‬
‫اختالالت مقاومت كنند‪.‬‬
‫در حاليكه ويژگي دوم حاكي از آن است كه آنها اشكالي مياني هستند كه فراهم كنندة زمينه اي‬
‫براي عملكرد صحيح يك كل بزرگتر مي باشند‪.‬‬
‫‪ ‬الگوي سيستم هولونيك براي سازمان هلدينگ بمنظور ايجاد كاراكترهاي فوق‬
‫در اعضاي این سازمان موجب دست یافتن به قابلیتی است كه زمينة حضور‬
‫در ‪ CN‬را براي هلدينگ ايجاد مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬بايد از ايدة الگو پذيري از آرايش هولوني در هستة مركزي هلدينگ استقبال‬
‫شود سپس با ترتيب دادن مقدمات آن از قبيل ترویج و آموزش قرار گرفتن در‬
‫اكو سيستم كسب و كار مشابه و ‪ ...‬رفته رفته شركت هاي تابع هلدينگ در بوتة‬
‫آزمون اعتمادسازي متقابل براي كسب شايستگي الزم جهت برخورداري از‬
‫استقالل نسبي‪ -‬كاراكتر هولوني‪ -‬قرار گيرند‪.‬‬
‫‪ ‬جاري شدن نظام هوالركي در يك هلدينگ‪ ،‬يك تغيير آني و ‪real-time‬‬
‫نخواهد بود بلكه فرآيند تغيير بتدريج و با صرف زمان به سرانجام مي رسد‪،‬‬
‫چرا كه هلدينگ يك سازمان واقعي است و مانند ‪ CN‬مجازي پاسخ آن به‬
‫تغييرات ‪ real-time‬نيست بلكه توأم با تأخير مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬تجربة موفقيت آميز كاربرد سيستم هولونيك در مهندس ي ساخت‪ ،‬اين سيستم‬
‫را تبديل به يكي از كارآمدترين نظام هاي مورد استفاده در سيستم هاي كنترل‬
‫توزيع يافته و ساخت هوشمند‪ ،‬نموده است‪.‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ ،2005‬استاندارد ‪ IEC 61499‬بر محوريت سيستم هاي هولونيك‬
‫تدوين و منتشر گشت كه از آن به بعد سيستم ساخت هولونيك و استفاده از‬
‫آن در مهندس ي ساخت تثبيت و متداول گشت‪.‬‬
‫‪ ‬نظام هوالركي به خوبي از عهده ي اين دو كار بر مي آيد كه تك تك اعضاي‬
‫شبكه را خود سامان كند و از سوي ديگر در آنها انگيزه ي همكاري و هماهنگي‬
‫متقابل با يكديگر را براي تأمين هدف مشترك بوجود آورد‪.‬‬
‫ٌ‬
‫‪ّ ‬اما طبعا براي كاركرد نظام هوالركي يك بستر قابليت اطمينان رضايت بخش ي در‬
‫شبكه الزم است‪.‬‬
‫سيستم مديريت اعتماد ‪: TrustMan‬‬
‫به کمک این سيستم ‪:‬‬
‫‪ ‬شناسايي و تنظيم عوامل اصلي ايجاد اعتماد‬
‫‪ ‬مدل سازي روابط مبتني بر اعتماد‬
‫‪ ‬ارزيابي ميزان سطح اعتماد‬
‫‪ ‬استقرار و ارتقاء سطح روابط مبتني بر اعتماد‬
‫منجر به تمركز بر روي مديريت اعتماد در بين شركت هاي‬
‫سازمان هلدینگ است‪.‬‬
‫توسعه سطوح تعامل و مشاركت ‪ -‬توسعة ‪: CO‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبكه ‪ -‬متشكل از ارتباطات و اطالعات براي تبادل سود و امتيازات متقابل‬
‫‪ - Coordinated Networking‬عالوه بر تبادل اطالعات‪ ،‬شامل هماهنگي‪ /‬تغيير‬
‫پذيري فعاليت هايي مي باشد كه به نتايج مؤثر بيشتري منتهي مي شوند‪.‬‬
‫‪ Coordination‬به معناي كار كردن با يكديگر بطور هماهنگ و پيوسته‪ ،‬يكي از الزامات‬
‫اصلي ‪ Collaboration‬مي باشد ‪.‬‬
‫‪ – Cooperation‬نه تنها شامل تبادل اطالعات و هماهنگ سازي فعاليت ها‪ ،‬بلكه‬
‫شامل به اشتراك گذاري منابع براي دستيابي به اهداف سازگار مي باشد‪.‬‬
‫‪ Cooperation‬از طريق تقسيم بعض ي از مسئوليت ها (نه بطور گسترده) در ميان‬
‫اجزاي شركت كننده قابل دستيابي است ‪.‬‬
‫‪ - Collaboration‬يك فرآيند كه در آن اعضای شبکه‪ ،‬اطالعات فني‪ ،‬منابع و مسئوليت‬
‫ها را براي تصميم گيري مشترك‪ ،‬به انجام رساندن فرآيند و همچنين براي ارزيابي فعاليت‬
‫هاي انجام شده به منظور تأمين هدف واحد شبکه‪ ،‬به اشتراك مي گذارند‪.‬‬
‫‪ ‬توسعة ‪ CO‬در سازمان هلدينگ براي تعامالت داخل و خارج از سازمان يعني‬
‫‪ intra-enterprise‬و ‪ inter-enterprise‬براي رسيدن به سطح همكاري و‬
‫مشاركت از سطح ‪ Corporative area‬به سطح ‪ Collaborating‬را‬
‫شامل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬توسعة ‪ CO‬با بزرگتر كردن حوزة فعاليت يك شبكه به تدريج باعث سازگاري با‬
‫ناهمگوني هاي محيط كسب و كار و مرتفع شدن مشكالت ناش ي از اختالفات‬
‫فرهنگي‪ ،‬اجتماعي و ‪ ...‬خواهد شد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬سطح مشاركت در اينجا فقط محدود به اشتراك گذاري منابع و قابليت ها‪ ،‬مثال‬
‫براي ايجاد يك زنجيرة تأمين پویا نيست‪ ،‬بلكه بايستي متناظر با هدف ‪ CNO‬منجر‬
‫به شكل گيري يك ‪ Virtual Core Competency‬در شبکه تعاملی ‪inter-‬‬
‫‪ enterprise‬گردد تا بدون هیچ محدودیت مکانی و ناسازگاری هاي ناش ی از‬
‫اختالفات فرهنگی و اجتماعی و‪ ...‬هدف ‪ CNO‬در گسترة شبكه مجازي تأمين گردد‪.‬‬
‫‪Competition ≠ Collaboration‬‬
‫‪ ‬رقابت به عنوان يك مكانيزم اساس ی مفید در كشمكش براي بقاء به عنوان‬
‫مثال در حالت قحطی‪ ،‬مکانيزمی شناخته شده است‪.‬‬
‫‪ ‬حتي اقتصاد بمثابه "رقابت براي تصاحب در شرايط قحطي" تعريف شده و‬
‫سياست نيز بصورت” روابط ميان گروه هاي وابسته بهم كه براي بهره برداری از‬
‫منابع محدود در شرایط قحطی رقابت مي كنند "درك مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬در واقع‪ ،‬شكل گيري اتحادیه های ‪ Competition‬و ‪ Cooperation‬برای‬
‫حصول رقابت پذیری موثرتر در میان شرکت ها و گروه ها می باشد‪ ،‬كه‬
‫‪ SME‬ها را وادار می کند تا قابلیت های خود را به اشتراك گذارند و در‬
‫بازارهاي متالطم حيات خود را حفظ كنند‪.‬‬
‫توسعۀ ‪: CO‬‬
‫گسترش فرهنگ مجازی بهره برداری از تکنولوژی های ‪ IT‬و ‪: ICT‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شبكه داخلي هلدینگ ها يعني ‪ intranet‬بايستي قابليت هاي تبادل با شبكه ي جهاني‬
‫یعنی ‪ internet‬را داشته باشند‪.‬‬
‫حذف هرگونه واسطه هاي سخت افزاري (‪ )transporting‬كه بستر تبادل اطالعات‬
‫است اعم از فيبر نوري و‪ ...‬و استفاده از تكنولوژي سايبري شبكة ماهواره اي بيسيم در‬
‫برقراري ارتباطات‪ ،‬زمينة ايجاد خصوصيت مجازي در هلدينگ ها بشمار می رود‪.‬‬
‫اجرای سیستم های ‪ ERP‬و ‪ MRP‬و کدینگ در شبکه و استفاده از تكنيك شبيه‬
‫سازي نرم افزاري در هر رده از سازمان هلدينگ از جمله پيش شرط هاي اساس ي سازگار‬
‫شدن با كار در حوزة مجازي به شمار مي رود‬
‫آموزش و تعليم متخصصين و پرسنل ماهر سازمان هلدينگ براي استفاده از تكنيك‬
‫‪ simulation‬در كلية فرآيندها اعم از طراحي‪ ،‬ساخت و‪ ...‬با ايجاد اين زمينه ها و‬
‫پيروي از اين راه كارها‪ ،‬زير ساخت ارتقاي هلدينگ به ‪ CN‬را فراهم مي آورد‪.‬‬
‫مطالعه و بررس ی دقیقتر تجربه های ‪ CNO‬ها در دنیا نشان می دهد که‪:‬‬
‫گسترش استفاده از زیر ساخت های مجازی نظير‪:‬‬
‫‪ ‬استفاده از وسایل جمعی ارتباط تصویری‬
‫‪ ‬انواع نرم افزارهای ‪MultiMedia‬‬
‫‪ ‬تکنولوژی های مخابراتی‬
‫‪ ‬حذف شبکه داخلی تلفن مرکزی و استفاده از گوش ی های همراه به جای آن که بتازگی‬
‫‪ App‬های مخصوص ‪ collaboration‬به آن اضافه شده‬
‫‪ ‬ايجاد وب سايت و پورتال‬
‫‪ ‬گسترش پهنای باند تبادل اطالعات ‪ Internet‬و ‪Intranet‬‬
‫‪ ‬یادگيری مهارت های ‪ e-marketing‬و برخورداری از پشتیبانی ‪ CN‬ها‬
‫موجب تغیير تمرکز سنتی بر روی طراحی سیستم اطالعات شرکت ها شده‬
‫است‪.‬‬
‫نتیجه گیری ‪:‬‬
‫یك درس ‪ CN‬براي هلدينگ‬
‫‪ ‬واژة ‪ collaborate‬از ريشة ‪ elaborate‬با پيشوند ‪ Co‬گرفته شده كه در آن ‪elaborate‬‬
‫به معناي استادانه ساختن است و با پيشوند ‪ Co‬مفهوم ساختن استادانه با مشاركت يك تيم‬
‫را خاطر نشان مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬اين مفهوم تداعي كنندة يك اركستر سمفوني است كه هنرمندانه هارموني هاي يك قطعة‬
‫موسيقي را در هماهنگي و سازگاري با يكديگر خلق مي كند‪.‬‬
‫‪ ‬ميزان مهارت و استادي هريك از اعضاي اين تيم در نواختن ساز خود با هم متعادل است و با‬
‫مهارت رهبر اركستر تفاوت ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت يك اركستر موسيقي با مدل ‪ ،CN‬پراكنده بودن اعضاي شبكة ‪ CN‬است كه‬
‫تكنولوژي ‪ ICT‬با ويژگي ّ‬
‫آنيت‪ Instantaneity :‬و حضور همه جايي‪ ،Ubiquity :‬اين‬
‫پراكندگي را در فضاي مجازي سايبري از ميان برده تا لطمه اي به موزوني و همسازي كار شبكه‬
‫‪ CN‬وارد نشود‪.‬‬

similar documents