Document

Report
C++ programos rašymo etapai
Asta Fjellbirkeland, 2014
Užduotis
Tekstiniame faile pateikta informacija apie
mokinius:
vardas, pavardė, gimimo metai.
Suformuoti sąrašą:
vardas, pavardė, amžius.
Rezultatus rikiuoti amžiaus didėjimo tvarka.
Duomenų failas U1.txt
3
Povilas
Meilė
Edmundas
Galvonas 1999
Juknytė 1998
Gylys
2000
Rezultatų failas U1rez.txt
Edmundas
Povilas
Meilė
Gylys
Galvonas
Juknytė
14
15
16
Duomenų nuskaitymo iš failo
procedūra (nežinomas įrašų kiekis)
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const char CDuom[] = "U1.txt";
const char CRez[] = "U1rez.txt";
const int Cn = 100;
const int Cpv = 10;
struct Mokiniai{
string vardas;
string pav ;
int gm;
};
Mokiniai M[Cn];
int n;
void Skaito(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
int main()
{
Skaito(CDuom, M, n);
}
void Skaito(const char FailoVardas[],
Mokiniai M[Cn],int n)
{
ifstream fd(FailoVardas);
int i;
char simb[11];
fd>>n;
fd.ignore();
while (!fd.eof() && ( i < n)) {
fd.get(simb, 10);
M[i].vardas = simb;
fd.get(simb, 10);
M[i].pav = simb;
fd>>M[i].gm;
fd.ignore();
i ++;
}
fd.close();
}
Duomenų nuskaitymo iš failo
procedūra (žinomas įrašų kiekis)
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const char CDuom[] = "U1.txt";
const char CRez[] = "U1rez.txt";
const int Cn = 100;
const int Cpv = 10;
struct Mokiniai{
string vardas;
string pav ;
int gm;
};
Mokiniai M[Cn];
int n;
void Skaito(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
int main()
{
Skaito(CDuom, M, n);
}
void Skaito(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int & n)
{
ifstream fd(FailoVardas);
int i = 0;
char simb[11];
fd>>n;
fd.ignore();
for (int i=0; i<n;i++) {
fd.get(simb, 10);
cout << simb<<endl;
M[i].vardas = simb;
fd.get(simb, 10);
M[i].pav = simb;
cout<< simb<<endl;
fd>>M[i].gm;
cout <<M[i].gm<<endl;
fd.ignore();
}
fd.close();
}
Duomenų rašymo į failą procedūra
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const char CDuom[] = "U1.txt";
const char CRez[] = "U1rez.txt";
const int Cn = 100;
const int Cpv = 10;
struct Mokiniai{
string vardas;
string pav ;
int gm; };
Mokiniai M[Cn]; int n;
void Skaito(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
Void Raso(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
int main()
{
Skaito(CDuom, M, n);
Raso(CRez, M, n);
}
void Raso(const char
FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int & n)
{
ofstream fr(FailoVardas);
for (int i=0; i<n;i++){
fr<<M[i].vardas<<"
"<<M[i].pav<<" "<< MetaiM[i].gm<<endl;
}
fr.close();
}
Duomenų rikiavimo procedūra
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
const char CDuom[] = "U1.txt";
const char CRez[] = "U1rez.txt";
const int Cn = 100;
const int Cpv = 10;
struct Mokiniai{
string vardas;
string pav ;
int gm; };
Mokiniai M[Cn]; int n;
void Skaito(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
void Raso(const char FailoVardas[], Mokiniai
M[Cn],int n);
void Rikiuoja( Mokiniai M[Cn],int & n)
int main()
{ Skaito(CDuom, M, n);
Rikiuoja (M, n);
Raso(CRez, M, n);
}
void Rikiuoja( Mokiniai M[Cn],int & n)
{
Mokiniai A;
for (int i=0; i<n-1;i++)
for (int j=i+1; j<n;j++)
if (M[i].gm < M[j].gm){
A= M[i];
M[i]=M[j];
M[j]= A;
}
}

similar documents