Promovare-Prezentare

Report
Informare privind cerinţele legate de
comunicare şi publicitate la nivel de proiect
Monica ALEXANDRU
Responsabil informare,
comunicare şi publicitate
[email protected]
Tel/fax +40.21.3183053
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Contract)
 Contract: art. 11 și art.14, precum și
 Anexa X la Contract: Informații Proiect pentru platforma DoRIS
 Anexa 4 la Regulamentul de Implementare al Mecanismelor Financiare
SEE și Norvegia 2009-2014: pct. 4 – Obligațiile Promotorului (=Contractor)
 Manualul de Comunicare și Desgin
 Contract (art. 11): Diseminarea rezultatelor proiectului conform condiților
de piață și cu respectarea Acordului de Parteneriat
 Contract (art. 14, pct.4): Asigură promovarea proiectului în conformitate cu
cerinţele de informare şi publicitate (Anexa 4 la Regulament) şi, la
cererea Autorităţii Contractante, trebuie să sprijine şi să participe la
evenimente de informare şi publicitate organizate în cadrul Programului
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa 4 –Regulament)
 Pct. 4 – Responsabilitățile Promotorului de Proiect
 Asigură că asistența de la Mecanismul Financiar SEE este transparentă
 Promotorul Proiectului (PP) trebuie să furnizeze informații cu privire la proiect
pentru publicul larg la nivel național adecvat, regional și inclusiv părților
interesate.
 PP dezvoltă și implementează un Plan de publicitate - descris în cap. 4.2
 Scopul Planului: conștientizare cu privire la existența, obiectivele, și orice
cooperare bilaterală cu entități din Statele Donatoare (NO, IS), implementarea
și impactul suportului din partea MF pentru proiect, conform art. 5.3.1 din
Regulament.
 Planul de publicitate trebuie să includă cel puțin următoarele:
 (a) obiectivele și grupurile țintă (la nivel național, regional și părțile
interesate)
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa 4 –Regulament)
 (b) strategia și conținutul măsurilor de informare și publicitate, inclusiv
activități, instrumente de comunicare și calendarul, având în vedere
valoarea adăugată și impactul finanțării MF SEE;
 (c) cel puțin 3 activități de informare cu privire la progresele, realizările
și rezultatele proiectului (seminar / conferință) cu părțile interesate, o
conferință/eveniment de presă, inclusiv activitatea de lansare și / sau
activitatea de închidere a proiectului;
 (d) informații cu privire la proiect disponibile pe internet (site web
dedicat sau prin pg web dedicată pe un site existent):
 PP vor actualiza periodic informații proiect disponibile pe web (RO și
EN);
 PP trebuie să aibă proiect dedicat pag. web cu informații în limba
engleză;
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa 4 –Regulament)
 (e) informațiile de pe web trebuie să includă informații despre
proiect, progresul, realizările și rezultate, colaborarea cu entități din
statele donatoare, imagini, și o referință clară la Program și
Mecanismul Financiar (MF):
 (1) informații cu privire la departamentele administrative sau
organismele responsabile de punerea în aplicare a măsurilor de
informare și publicitate, inclusiv o persoana de contact;
 (2) o indicare a modului în care măsurile de informare și
publicitate vor fi evaluate în termeni de vizibilitate și
conștientizare a proiectului și MF, de obiective și de impact,
precum și rolul statelor donatoare.
 Punerea în aplicare a Planului de publicitate (art. 4.3)
 PP trebuie să se asigure că informarea și publicitatea sunt în
conformitate cu Planul de publicitate și că au scopul de a ajunge la un
public cât mai larg.
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa 4 –Regulament)
 Organizatorii de evenimente de informare (conferințe, seminarii,
târguri și expoziții) se angajează să facă explicit și vizibil sprijinul
financiar MF SEE.
 PP trebuie, pe durata implementării proiectului să pună un panou la
locul fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele din Manualul de
Comunicare și Desgin, în următoarele condiții:
 (a) contribuția publică > 50.000 €;
 (b) operațiunea constă în finanțarea unui echipament sau
infrastructură.
 PP va înlocui panoul cu o placă comemorativă permanentă de
dimensiuni semnificative și în conformitate cu Manualul de
Comunicare și Desgin (în 6 luni de la finalizare).
 PP trebuie să se asigure că participanții la proiect au fost informați cu
privire la finanțarea din Programul RO-14 “Cercetare în Sectoare
Prioritare” din MF SEE.
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa X – Contract)
 DoRIS
 Informații generale

 Rezumatul proiectului
 max. 1000 de caractere - publicat pe pagina web pentru a fi prezentat
publicului larg. Acesta trebuie scris într-un mod /limbaj accesibil.
 De ce este necesar proiectul? (problemele, provocările curente)
 Care este obiectivul proiectului? (un rezultat al Programului)
 Care este rezultatul proiectului? (Descrieți și obiective / indicatori)
 Cum va aborda proiectul aceste provocări? (rezultatele concrete)
 Care vor fi beneficiile? (Grupuri țintă)
 Cum se vor consolida relațiile bilaterale? (rolul Partenerului de
Proiect din statele donatoare)
 Care va fi rezultatul parteneriatului?
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Obligații ale Contractorului (Anexa X – Contract)
 Rezultatele planificate ale parteneriatului proiectului
 rezumat care descrie contribuția fiecărui Partener de Proiect (din SD):
 Contribuția la proiect a Partenerului de Proiect?
 Contribuția parteneriatului la obținerea rezultatelor proiectului?
 Contribuția parteneriatului la consolidarea relațiilor bilaterale?
 Care este impactul mai larg așteptat al parteneriatului?
 Măsuri (activități) ale proiectului: 1-3 măsuri (principală + secundare)
 Categorii de măsuri (activităţi):
 Cercetare
 Dezvoltarea infrastructurii şi furnizarea de echipamente;
 Consolidarea capacităților;
 Furnizarea de servicii
 Creşterea informării şi conştientizării
 Informații specifice proiectelor de cercetare socio-umane
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014
Vă mulțumesc pentru atenție!
Seminar prezentare Contract, 2 Iunie 2014

similar documents