Aspecte de reformă în domeniul finanţelor publice

Report
Ministerul Finanţelor
Metodologia de planificare a bugetului
Aspecte de reformă
în domeniul finanţelor publice cadrul legal
Grupul ţintă: Specialiştii responsabili de elaborarea
bugetului din cadrul APC
Octombrie 2014
1
Componentele reformei MFP
Metodologia de
planificare a
bugetului
SIMF
(Sistemul
Informaţional
de
Management
Financiar)
Clasificaţia
bugetară şi
Planul de
Conturi
Cadrul
legal
nou
Metodologia de
evidenţă şi
raportare a
bugetului
Sistem
de
Instruire
Metodologia de
executare a
bugetului
2
Cadrul legal al reformei MFP
Cadrul de politici
• Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 20132020 (HG 573 din 6.08.2013)
• Strategia națională de descentralizare și Planul de acțiuni privind
implementarea SND pentru anii 2012-2015 (Legea nr. 68 din 5.04.12)
Cadrul legislativ de bază
• Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014
• Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu
modificările legate de descentralizarea financiara
• Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale
• Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistență medicală
• Alte acte legislative şi normative (CFPI, achiziții publice, datoria, etc)
3
Caracteristici principale ale LFPRBF
 Caracter cuprinzător – stabileşte reglementări generale comune
pentru toate componentele BPN
 Procedurile procesului bugetar sunt obiectul exclusiv al Legii
FPRBF (art.1(2))
 Axat pe etapele procesului bugetar şi nu pe componentele
BPN
 Pune accent pe principii, reguli și responsabilități (cap.II)
 Domeniul de aplicare extins (monitoringul financiar al autorităţilor
/instituțiilor publice la autogestiune şi al întreprinderilor / societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar public)
Atenție
!!!
 Noțiuni noi – administrator de buget, autoritate/instituție
bugetară, venituri/resurse bugetare, cheltuieli bugetare,
sold bugetar, performanță, etc.
4
Obiectivele principale
 Fortificarea disciplinii bugetar-fiscale (reguli
bugetar-fiscale, limite macrobugetare, principiul balanţării şi principiul
stabilităţii şi sustenabilităţii)
 Perfecţionarea gestionării bugetului (accent
pe principiul universalităţii bugetului, principiul performanţei)
 Consolidarea procesului bugetar (calendar şi
proceduri unificate, CBTM, format îmbunătăţit de prezentare a LBA - pe
programe)
 Sporirea transparenţei în procesul
bugetar (delimitarea rolurilor - Parlament, Guvern, MF, APC,
IB, APL, instituţii responsabile de BASS, FAOAM)
5
Disciplina fiscală generală
Proces bugetar bazat pe reguli (cap.II.2)
 Reguli privind politica bugetar-fiscală


Nivelul deficitului BPN , excluzînd granturile, nu poate depăşi
2,5% în PIB (către anul 2018) – art.15
Nivelul soldului bugetar anual se aprobă și se modifică doar prin
lege – art.16
 Monitorizare strictă a datoriei publice
 Reguli privind impactul financiar - art.17

Pe parcursul anului bugetar nu pot fi puse in aplicare decizii care implica
reducerea veniturilor sau majorarea cheltuielilor decit daca impactul
acestora este prevazut in buget

Nu se admite includerea in alte acte normative decit in legea bugetara
anuala a sumelor sau % din buget sau PIB pentru anumite sectoare,
programe, etc.
6
Principiile bugetare (cap.II, secț.1)
Legea în vigoare –
6 principii:
 Anualităţii
 Unităţii monetare
 Universalităţii
 Unităţii
 Specializării
 Transparenţei
Proiectul legii – 9 principii:
 Anualităţii
 Unităţii monetare
 Unităţii
 Universalităţii
 Balanţării
 Stabilităţii şi durabilităţii
 Performanţei
 Specializarii
 Transparenţei
7
Gestionarea resurselor colectate de
instituţiile bugetare (art.43)
1) Veniturile colectate de institutiile bugetare se utilizeaza pe masura
incasarii, de rind cu resursele generale, pentru finanțarea programelor de
cheltuieli aprobate, fără a fi condiţionate pentru anumite cheltuieli.
Excepție - proiectele finanțate din surse externe!
2) Resursele cu destinație instituite prin legi speciale se direcționează
programelor corespunzătoare de cheltuieli.
Programe de cheltuieli
Resurse colectate
(Servicii contra plată, chiria,
donaţiile, sponsorizări, etc.)
Resurse generale
(impozite, taxe, granturi şi
împrumuturi de susţinere
bugetară)
Calendarul bugetar (art.47)
In vigoare
În Legea nouă
Guvernul aprobă CBTM și prezintă Parlamentului proiectele de legi
privind limitele macrobugetare pe termen mediu şi modificările în actele
legislative
x
1 iunie
Parlamentul adoptă proiectele de legi privind limitele macrobugetare pe
termen mediu şi modificările în actele legislative
x
1 iunie / 15 iulie
1 iunie / 15 iulie
1 iunie /15 iulie
x
15 august
Guvernul aprobă proiectele de buget şi le prezintă Parlamentului
1 octombrie
15 octombrie
Parlamentul adoptă legile bugetare anuale
5 decembrie
1 decembrie
Aut. executive locale prezintă proiectele bugetelor locale (nivel II /nivel I)
1 / 15 noiembrie
1 noiembrie
Consiliile locale adoptă bugetele locale
10 dec / 15 dec.
10 decembrie
15 februarie
15 februarie
Guvernul prezintă şi Parlamentul aprobă rapoartele anuale privind
executarea BS, BASS, FAOAM
Guvernul prezintă Parlamentului Raportul semianual privind executarea
bugetului consolidat central şi al componentelor acestuia
Consiliile locale aprobă rapoartele anuale privind executarea bugetelor
locale
9
Roluri şi responsabilităţi
 Delimitarea competenţelor (Parlamentul, Guvernul, MF,
APC, APL, instituţiile bugetare) - cap.II.3
 Consolidarea rolului Ministerului Finanţelor
 Lărgirea competenţelor APC de specialitate




aprobarea și publicarea SSC
dezagregarea limitei sectoriale pe bugete și pe APC
participarea la examinarea și promovarea CBTM și
LBA la Guvern și Parlament
monitoringul autorităților/instituțiilor publice la
autogestiune sau întreprinderilor de stat din domeniu
10
CBTM şi limitele macrobugetare
• CBTM (art.48)
• Cadrul macroeconomic
• Politica bugetar-fiscală
• Cadrul macrobugetar
• Cadrul de cheltuieli
Aprobat de
Guvern
Adoptat de
Parlament
•Limite (art.49)
macrobugetare
•La nivel agregat pe BPN
(venituri, cheltuieli, cheltuieli de
personal, soldul bugetar)
• nominal şi %PIB
•pe termen mediu (3 ani)
• Legile
bugetare
anuale
(BS, BASS,
FAOAM
Adoptate de
Parlament
Limitele macrobugetare aprobate de Parlament nu pot fi depăşite:
•Nominal şi ca % în PIB – pentru primul an bugetar (AB+1)
•Ca % în PIB – pentru anii doi şi trei (AB+2 şi AB+3)
11
Bugetarea pe programe și performanță
 Principiul performanței (art.11) – fir rosu in noua
metodologie
 Implementarea BBP la toate nivele administraţiei
publice – prioritate strategică pe termen mediu
 2014 – cuprindere integrală la nivel central
 2015 - implementarea BBP la UAT de nivelul
al doilea
 2016 – implementarea BBP la UAT de nivelul
întîi
 Dezvoltarea capacităților – factor principal al
reformei
12
Documentaţia bugetară (art.50-53)
 Propunerea de buget – exclusiv pe programe
 Informaţia se prezintă în dinamică

Cuprinde scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă;

Orizontul de timp - 6 ani (AB-2, AB-1, AB, AB+1, AB+2, AB+3);
 Cerințe noi privind fundamentarea propunerilor de
buget (respectarea limitei de cheltuieli și
corespunderea cu
prioritățile stabilite în CBTM, devierile trebuie explicate)
 Consultările bugetare focusate pe performanța
programelor de cheltuieli
 Investițiile capitale – reglementări noi (HG 1029 din
29.12.2013)
13
Examinarea şi aprobarea bugetului
 Adoptarea legilor bugetare anuale (art.54):


rolul Comisiei de specialitate trebuie să crească
adoptarea LBA în 2 lecturi, deoarece partea conceptuală și
limitele macrobugetare vor fi aprobate în iulie
 Reglementări privind aplicarea bugetului
provizoriu (art.57)
 Anularea practicii planurilor lunare de finanţare
(art.58) - detalierea bugetului - doar pe suma anuală
 Aprobarea şi monitorizarea ţintelor trimestriale
(art.59) - pentru indicatori agregaţi
14
Modificarea bugetului (art.60,61)
 Limitarea numărului de rectificări bugetare la două pe
an - 1 iulie şi 15 noiembrie

Excepţie: Blocarea plăţilor pe o perioadă de peste 60
zile
 Redistribuirea alocaţiilor bugetare - pînă la 30 noiembrie



Guvernul - între APC şi programe - pînă la 10% din
volumul aprobat
MF – între categoriile economice (excepţie cheltuielile de
personal, investiţiile capitale şi transferurile interbugetare)
şi alte redistribuiri prevăzute de LBA
APC/instituţiile – alte redistribuiri care nu afectează limitele
de alocaţii
15
Executarea și raportarea bugetului
 Consolidarea sistemului trezorerial (art.62-63)
 Proceduri imbunătățite pentru managementul
lichidităților bugetului (art.64)
 Reglementări privind managementul angajamentelor și
plăților (art.66-68)
 Metodologia nouă de evidență contabilă și raportare
(art.71)
 Rapoarte privind executarea bugetului (art.72-73)


lunar – pe pagina web,
semianual şi anual – la Guvern şi Parlament
 Rapoartele autorităţilor/instituţiilor bugetare (art.74)


Rapoarte financiare – trimestrial
Rapoarte de performanţă – simestrial şi anual
16
Monitoringul financiar (art.75-76)
 Monitoringului financiar se supun:


Autorităţile/instituţiile publice autofinanţate (cu excepţia celor
responsabile exclusiv Parlamentului)
Întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu
capital majoritar public
 Se efectuează de către APC/APL, după caz
 Procedurile se aprobă de Guvern (HG 580 din
8.05.2008)
17
Aspecte de implementare a legii
 Punerea în aplicare:
 în 2015 pentru elaborarea bugetului pe 2016
 din 2016 – integral
 Ajustarea legislaţiei - în termen de 1 an de la
adoptarea legii
 Aprobarea cadrului metodologic necesar
 Instruirea şi dezvoltarea capacităţilor autorităţilor
/ instituţiilor bugetare
Concluzii
 Creează condiţii pentru a asigura disciplina bugetar-
fiscală generală şi sustenabilitatea finanţelor publice
 Eficienţă sporită în utilizarea resurselor financiare
publice
 Proces bugetar axat pe politici şi performanţă
 Transparenţă sporită în procesul bugetar (roluri şi
responsabilităţi clare, calendar bugetar optim, procesul decizional)
 Practici moderne de management bugetar şi
capacităţi îmbunătăţite (SIMF, metodologii, etc)
 Impactul reformelor complementare (reforma administraţiei
publice, CFPI, descentralizarea, etc.)
19

similar documents