Grete Aaby

Report
Erfaring med lokal ledelse og
menighetsutvikling
Daglig leder i menighet – i relasjon til menighetsråd,
fellesråd og medarbeidere
Grete Ellingsen Aaby – MF 220314
Askerprosjektet
 Prosjekt i perioden 2004 -2007. Hadde som målsetning å
skape større samhandling, mer effektiv bruk av
menneskelige ressurser og tydeligere ledelse og ansvar.
 Få til så mye samordning som mulig innenfor gjeldende
regelverk
 Målgruppen for prosjektet var alle ansatte i Asker kirkelige
fellesråd og Oslo bispedømmeråd med Asker prosti som
arbeidssted.
Saksområder i Askerprosjektet
•
Menighetsrådets plass i ledelsesapparatet
•
Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd. Felles
forståelse for prioriteringer.
•
Samhandling i stab
•
Avklaring av roller og samspill mellom tredelt ledelse
(menighetsråd, daglig leder og sokneprest)
•
Fagstillingene – hvordan utnytte ressursene annerledes,
mer spisset og på tvers
Samarbeidsfora i Askerkirken:
 Lederforum – prost og kirkesjef
 Samarbeidsforum – prost og kirkesjef, sokneprester
og daglige ledere i menighet
 Daglig leder forum – kirkesjef og daglige ledere
 Presteforum – prost og prester i prostiet
 Fagforum – de ulike fagstillingene i menighetene
møtes i egne forum
Prosjekt menighetsutvikling - MUV
 Asker menighet ble med i MUV høsten 2012
 Daglig leder med i styringsgruppen sammen med
sogneprest og representanter fra menighetsråd og
menighet
 Jobbet med tidslinje og gullgraving (hva har gjort oss
til den menigheten vi er i dag?)
 Jobbet med menighetskart
 Gjennomført spørreundersøkelse
 Jobbet med handlingsplaner
MUV – Hva mener folk om den lokale
kirken?
 har et positivt forhold til sin lokale kirke og dens
allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro.
 opplever at kirken står spesielt sterkt som
tradisjonsbærer og markør ved viktige begivenheter i
livet.
 har et markert ønske om tilbud om samtale om tro.
Daglig leder rollen
 Stillingens formål:
 «1. Daglig leder har det administrative ansvaret for menighetsrådets
virksomhet og skal lede virksomheten på en slik måte at
menighetsrådet kan utføre de oppgavene som følger av lovverk og
kirkelige organers vedtak og bestemmelser. Daglig leder er
arbeidsgivers (fellesrådet) representant på arbeidsstedet og har
ansvar for rådets lovpålagte oppgaver.
 2. Daglig leder skal sørge for at menighetens arbeid er
hensiktsmessig organisert og at vedtatte mål kan nås innenfor
fastlagte rammer»
Ansatte i Asker sokn
I Asker sokn har vi 7 fellesrådsansatte
 daglig leder,
 sekretær,
 kirketjener (60 %),
 kantor (80 %),
 kateket,
 trosopplærer
 diakon (menighetsfinanisert).
Prestelinjen består av sokneprest og kapellan.
Ledelse – legge til rette for god
samhandling og kommunikasjon





Helhetstenkning
Strategisk tenkning
God ressursforvaltning
God samhandling
God kommunikasjon
internt i stab, mellom
stab og menighetsråd og
mellom stab og frivillige
Erfaringer: Allsidig jobb!
Erfaringer: Legitimitet som leder
 Todelt ledelse utfordrende
 Ledelse ikke anerkjent som et fag i seg selv på
lik linje med andre kirkefag
 Formell ledelse – uformell ledelse.
Erfaringer: Rolleuklarheter
Bruker mye tid på rolleavklaringer mellom
 menighetsråd - fellesråd
 stab – frivillige
 DL – fagansatt
 DL - sokneprest
 DL – menighetsråd
 stab – menighetsråd
Erfaringer: Forholdet mellom rådene
 Ansvarsforholdet mellom fellesråd og menighetsråd
gjenstand for diskusjon i menighetsrådet.
 Manglende forståelse for at arbeidsfordelingen er til
for å frigjøre tid – redd for å ikke få bestemme.
Erfaringer: Balansekunst og skvis
 Som mellomleder med stort ansvar er det mange vi skal
forholde oss til – med ulike ønsker og motstridende behov
 Ansvar for økonomi og ressursforvaltning – uriaspost
 Mange praktiske oppgaver som må ivaretas –
«Hverdagsledelse»
 Nedbygging av kirketjener/vaktmesterfunksjon og
administrative funksjoner til fordel for «forkynnende
stillinger» - mangler viktige støttefunksjoner som er
nødvendig for å utøve god overordnet ledelse
Ledelse og MUV
 MUV gir anledning til å sette av tid til analyse og strategisk
tenkning
 Styringsgruppen sammensatt på tvers av stab, råd og
frivillige – spennende gruppe for refleksjon. Medforskerne
gode bidragsytere.
 Inspirerende å møte de andre menighetene i MUV
 Utfordrende å involvere menighetsråd, stab og
menigheten for øvrig – nødvendig for at MUV ikke bare blir
en spennende tankeprosess for styringsgruppen.
Kirkeledelse - erfaringer
Ulik faglig bakgrunn hos de ansatte
beriker arbeidsplasser og skaper
bedre grunnlag for beslutninger
Tør vi gå nye veier i
rekrutteringen av ledere i
Kirken?

similar documents