Ingen bildrubrik

Report
Studenters språkutveckling i
högre utbildning
En utmaning för högskolans lärare
Lotta Bergman
Röster ur debatten
”Våra studenter kan inte svenska.”
”Den ordlösa generationen”
”Svensklärare kan inte svenska.”
”Studenter förstår inte poängen med att erövra
kunskap genom att läsa.”
Lotta Bergman
Syfte
Att utveckla kunskap om hur en grupp universitetslärare
inom ramen för en forskningscirkel tillsammans utvecklar
sin kompetens i att stödja studenter i deras akademiska
skriftspråksutveckling.
Kommande artiklar
En första artikel har fokus på forskningscirkeln som
resurs för förändring av deltagarnas förståelse av hur de
kan stödja studenterna.
Den andra artikeln behandlar deltagarnas projekt och
hur de växte fram, liksom frågor om hur deltagarna ser
på projektens potentialer för studenters
språkutveckling.
Lotta Bergman
Forskningscirkelns tre faser
Erfarenhetsbaserad
och forskningsbaserad
kunskap möts.
Problemet diskuteras i
all sin komplexitet.
Deltagarna genomför
undersökningar i sina
egna praktiker.
Lotta Bergman
Resultatet publiceras
i en rapport.
”Jag har funderat mycket på hur jag ska göra detta i min
egen undervisning”.
“Det finns en stor osäkerhet bland handledarna.”
“Kollegorna känner att dom saknar kompetens för detta.”
“Vi vet inte hur vi ska hantera det.”
Lotta Bergman
Exempel på litteratur som lästes under
första terminen
Blåsjö, Mona ( 2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Chanock, Kate (2000). Comments on Essays. Do students understand what
tutors write? Teaching in Higher Education, 5(1), 95-105.
Lea, Mary R., Street, Brian (1998). Student Writing in Higher Education. An
Academic Literacies Approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157172.
Løkensgard Hoel, T. (2010). Skriva på universitet och högskolor. En bok för
lärare och studetner. Lund: Studentlitteratur.
Zepke, N. 6 Leach, L. (2007). Improving student outcomes in higher
education. New
Zealand teachers’ views on teaching students from
diverse backgrounds. Teaching in Higher Education, 12(5-6), 655-668.
USA: Harvard University Press.
Interaktion och reflektion i process
berättelser
erfarenhetsutbyte
perspektivbyte
igenkänning
bekräftelse
erkännande
ord och begrepp
kritisk granskning
utmaning
vidgad kunskap och förståelse
Lotta Bergman
Deltagarnas projekt
•
•
•
•
•
•
•
•
Att skolas in i ett yrke genom språket
Att läsa akademiska texter
Vem besöker studieverkstan och varför?
Källkritik i ämnet historia
Hur förstås skriftlig respons av studenterna
Vetenskaplig uppsatstrappa
Litterär gestaltning som lärandeform
Feedback på studenters texter.
Lotta Bergman
Resultat av forskningscirkelns arbete
• Konkreta tips om stödjande praktiker (t.ex.
textsamtal, kortskrivande, formativ feedback).
• Ord och begrepp för att tala om studenters
språkutveckling och för att utveckla sin förståelse
av studenters språkliga utveckling och hur den
kan stödjas.
• Redskap för att arbeta språkutvecklande i den
egna undervisningen men också för att arbeta
mer övergripande, på institutionell nivå och
tillsammans med kollegor med frågor som rör
studenters språkutveckling.
• Redskap för att kritiskt granska den egna
praktiken.
• Ett nätverk av kontakter.
• Handlingsberedskap för förändring.
Referenser i urval
Bailey, R. (2010). The role and efficacy of generic learning and stydy
support. What is the experience and perspective of academic staff? Journal
of Learning Development in Higher Education 2, 1-14.
Blythman, M. & Orr, S. (2002). A joined-up policy approach to student
support. In Peelo, M. & Wareham, T. (Eds.) Failing Students in Higher
Education. Buckingham: Open University press and the Society for Research
in Higher Education. p. 45-55.
Duff, P. (2010). Language socialisation into academic discource
communities. Annual Review of Applied lingusitics 30, 169-92.
Haggis, T. (2006). Pedagogies for diversity. Retaining critical
challenge amidst fears of ‘dumbing down’. Studies in Higher Education 31,
no. 5, 521-35.
Hyland, K. (2006). English for academic purposes. New York:
Routledge.
Lea, Mary R., Street, Brian (1998). Student Writing in Higher
Education. An Academic Litteracies Approach. Studies in Higher Education,
23(2), 157-172.
Persson, S (2007). Forksningscirklar – en vägledning. Malmö: Resurscentrm
för mångfaldens skola, Malmö stad.
Somekh, B (2006). Action Research. A methodology for change and
development. New York: Open Universiy Press.

similar documents