František Antropius

Report
Vyhláška o podmínkách sestavení
účetních výkazů za Českou
republiku a pravidla konsolidace
Ministerstvo financí ČR
Odbor 54 – Ekonomické informace
Ing. František Antropius
Důvody konsolidace
• Zdroj klíčových dat pro procesy strategického
řízení státu ČR a územně samosprávných celků
• Vnitřní kontrolní a řídící činnosti
• Sestavení státního závěrečného účtu
• Analýza finanční situace účetních jednotek
• Zpřesnění účetního obrazu o hospodaření územně
samosprávných celků a organizačních složek státu
Princip konsolidace
Individuální
hospodaření
účetní jednotky
AGREGACE ≠ KONSOLIDACE
Vzájemné vztahy
(pohledávky,
závazky, náklady,
výnosy)
Konstrukce legislativy účetní konsolidace
§23b zákona 563/1991 Sb. v platném znění
• Vyhláška 383/2009 Sb. (novela)
• Vyhláška o podmínkách sestavení účetních
výkazů za Českou republiku
• Konsolidační manuál
• Konsolidační pravidla
§ 23b zákona 563/1991 Sb. v platném znění
1. Vymezení platnosti jiných § řešící konsolidace
2. Rozsah sestavení účetních výkazů za ČR
3. Podepisování účetních výkazů za ČR a za
DKCS
4. Stanovená povinnost účetních jednotek k
poskytnutí účetních závěrek pro konsolidaci
5. Řešení podmínek pro sestavení účetních
výkazů za ČR zvláštním právním předpisem
Vyhláška 383/2009 (novela)
V souvislosti se sestavením „konsolidovaných“ výkazů
za stát ČR dojde k úpravě zejména:
•
upřesnění termínu a obsahu konsolidačních dat
•
rozšíření manuálu o XSD schémata (Seznam, PKP, výkazy
státu)
•
zjednodušení registrace
•
příloha – termíny zasílání konsolidačních dat
Vyhláška o podmínkách sestavení účetních
výkazů za Českou republiku
I.
Předmět úpravy a působnost
•
Působnost
•
Základní pojmy
•
Postup konsolidace
II. Konsolidační celky
III. Pravidla konsolidace
IV. Přechodná ustanovení
Konsolidační manuál
Dle vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou
republiku
a) postupy při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a
obecné postupy při sestavování účetních výkazů za dílčí
konsolidační celek státu,
b) podrobný popis metod konsolidace,
c) početní a jiné úpravy,
d) pravidla použití postupů a úprav,
e) rozsah a vzor pomocného konsolidačního přehledu a pomocného
konsolidačního přehledu za dílčí konsolidační celek státu
Konsolidační manuál
KONSOLIDOVANÁ JEDNOTKA
• Pomocný konsolidační přehled (PKP)
• Kontroly
• Postup vyplnění PKP
• Příprava a nastavení informačního systému
• Úpravy ke sladění účetních metod
• Odsouhlasení vzájemných vztahů
Konsolidační manuál
KONSOLIDUJÍCÍ JEDNOTKA
• Činnosti a postupy při konsolidaci státu
• Seznam účetních jednotek patřících do DKCS
• Metody konsolidace a vzorové příklady konsolidačních metod
• Zjednodušená plná metoda
• Plná metoda
• Ekvivalenční metoda
• Poměrná metoda
• Vyplnění přílohy za DKCS
• Vyplnění PKP za DKCS
• Kontroly
Postup sestavení konsolidovaných výkazů
Majetkové účasti,
ČNB, ČT, 396, 397,
398, FP, NF, VZP …
Konsolidující
jednotka stát
ČR
DKCS
municipální
části
DKCS vládní
části
DKCS MF
MF 312
DKCS MPO
GFŘ
312
DKCS M…
GŘC
312
DKCS kraj
…
DKCS kraj
…
…
DKCS KÚ
…
DKCS
obce …
DKCS
obce …
Proces konsolidace
1) Seznam účetních jednotek
• první 31. 3. 2012 (přechodná ustanovení)
• 15. 1., zveřejnění 20. 2.
2) Individuální výkazy
• 20. 2. za vybrané účetní jednotky
3) Individuální pomocný konsolidační přehled
• 15. 4. všechny konsolidované jednotky
4) Pomocný konsolidační přehled za DKCS
• 31. 5. (obec, krajský úřad, vládní část)
• 31. 7. (kraj včetně obcí)
5) Výkazy státu
• 31. 8.
Nástroje pro konsolidaci
1) Převodový můstek
(rozvaha a výkaz zisku a ztráty dle vyhl. 410/2009 Sb. x výkazy státu)
2) Nástroj pro vyplnění „Seznamu účetních jednotek patřících
do dílčího konsolidačního celku státu“
3) Nástroj pro vyplnění pomocného konsolidačního přehledu
(410/2009 Sb.)
4) Nástroj k provedení konsolidace
Děkuji za pozornost

similar documents