a) Nová daňová a účtovná legislatíva, D. Klučková, generálna

Report
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk
Nová daňová a účtovná legislatíva
Bratislava, 9. októbra 2013
október
2013
február
2010
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
MF SR
NAVRHOVANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY
2 hlavné ciele:
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

zjednodušenie povinností, formulárov, registračných tlačív
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012- 2016
2
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Účtovníctvo
 „mikro účtovná jednotka“
– podnikateľ, ktorý spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok:
 majetok 350 000 € a menej
 obrat 700 000 € a menej
 zamestnanci 10 a menej
 Register účtovných závierok
− účtovná závierku predložená len raz a na jedno miesto,
− výročná správa sa bude predkladať v iných termínoch (do 12 mesiacov)
3
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Daň z príjmov
 zjednodušenie a zjednotenie evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov
pre fyzické osoby podnikateľov
 zrušenie oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti do 5000 EUR
 zvýšenie spodnej hranice pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na
dani z príjmov pre právnické osoby
 zohľadnenie opotrebenia služobného vozidla pri výpočte nepeňažného príjmu
zamestnanca, ktorý ho využíva aj na súkromné účely
 zjednotenie podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote
splatnosti do základu dane
4
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Daňový poriadok
 zavedenie inštitútu záväzného stanoviska v oblasti daňovej
 zvýšenie právnej istoty
 vybrané oblasti – daň z príjmov, DPH a spotrebné dane
 zjednotenie formulárov a zníženie rozsahu údajov pri registrácii na daň
 vypúšťajú sa údaje pri registrácii, ktoré vie štát získať iným spôsobom bez
zaťaženia podnikateľských subjektov
 očakávaná úspora v počte strán registračných tlačív a príloh
 zjednotenie finančných limitov v daňovom poriadku v súlade s limitmi v iných
daňových zákonoch – jedna suma 5 EUR pre všetky prípady
 vrátenie mylne poukázanej platby na účet iného daňového subjektu
5
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Správne a súdne poplatky
 komfortnejší spôsob platby prostredníctvom tzv. technického vybavenia (kiosk,
zjednodušený kiosk, špeciálne registračné pokladne)
 možnosti platenia správnych poplatkov
 rozšírenie spôsobov platenia poplatkov o integrované obslužné miesta alebo
akreditovaného platcu a rozširuje sa okruh dostupných miest na úhradu poplatkov
 zavedenie jednotného centralizovaného systému evidencie, zúčtovania a
odvodu poplatkov
 jeden zodpovedný prevádzkovateľ systému úhrady správnych poplatkov
6
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM
Daň z pridanej hodnoty
 KONTROLNÝ VÝKAZ (KV)
 umožní prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu
daňovej povinnosti na strane dodávateľa a kontrolu odpočítanej dane na
strane odberateľa
 umožní odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody
 elektronické predkladanie, podľa zdaňovacieho obdobia, spolu s daňovým
priznaním, možnosť podať opravný KV a dodatočný KV
 mechanizmus prenosu daňovej povinnosti
 vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny
a integrované obvody
7
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM
Spotrebné dane
 SD z minerálneho oleja
 eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami
 evidencia predajcov PHL, distribútorov PHL, skladovanie PHL na vlastnú spotrebu v
skladovacích zariadeniach – na colnom úrade
 SD z alkoholických nápojov
 SD z tabakových výrobkov
 ŠTÁTNA TLAČIAREŇ:
 zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky
 zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok
 eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok
8
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM
Medzinárodné zdaňovanie
 zavedenie zvýšenej sadzby dane vyberanej zrážkou a zabezpečenej dane pri
platbách plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá Slovenská republika
uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia (úroky, licenčné poplatky)
 rozšírenie možnosti zdanenia príjmov zahraničných daňovníkov poskytujúcich
služby na území SR, aj keď na našom území nemajú trvalé miesto na výkon
činnosti – službová stála prevádzkareň
 rozšírenie zdanenia príjmov na území SR v prípade príjmu plynúceho z prevodu
účasti alebo podielu obchodnej spoločnosti, ktorej viac ako 50% hodnoty vlastného
imania tvorí nehnuteľný majetok umiestnený na území SR
9
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM
Elektronické registračné pokladnice
Cieľ: eliminovať krátenie prijatých tržieb
Ukladajú sa nové povinnosti:
 výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré
kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným
v elektronickej registračnej pokladnici,
 podnikateľom - umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej
pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu
alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre
kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu,
 servisným organizáciám - pri výmene fiskálnej pamäte a pri ukončení prevádzky
ERP údaje z fiskálnej pamäte ukladať na dátové médium
10
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
MF SR
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
11

similar documents