Me*unarodne finansije

Report
Paritetni uslovi u međunarodnim finansijama
MEĐUNARODNE FINANSIJE
Treći osnovni koncept MF
 Konceptualna osnova za analiziranje promjena u
deviznim kursevima.
 Povezuju knjučne domaće i inostrane indikatore:
stope inflacije, kamatne stope, promptne i
terminske DK.





Paritet kupovne moći,
Fisherov efekat,
Međunarodni Fisherov efekat,
Kamatni paritet
Terminski kurs kao objektivan prognozer budućeg
spot kursa.
U obrazloženjima svih koristimo
 s0 – promptni kurs USD/EUR danas (direktna kotacija u










SAD)
f0 – terminski kurs USD/EUR danas (direktna kotacija u
SAD)
iUSD – nominalna kamatna stopa na USD
iEUR – nominalna kamatna stopa na EUR
r – realna kamatna stopa
pUSD – nivo cijena u SAD danas
pEUR – nivo cijena u EU danas
πeUSD – očekivana inflacija u SAD
πeEUR – očekivana inflacija u EU
st – očekivani promptni kurs USD/EUR u vremenu t
ft – očekivani terminski kurs USD/EUR u vremenu t
Paritet kupovne moći
 Zakon zakon jedne cijene
 “Ako isti proizvod ili istu uslugu pokušamo
prodati na dva različita tržišta, uz
pretpostavku da među njima ne postoje
nikakve prepreke u trgovini, cijena tog
proizvoda ili usluge bi morala biti jednaka na
oba tržišta.”
godišnja
 Očekivana promjena promptnog deviznog kursa
u određenom periodu prilagodiće se razlici u
očekivanim stopama inflacije u obe države u tom
periodu.
 Ako ima država A višu inflaciju od države B,
valuta države A će depricirati u odnosu prema
valuti B.
 PPP temelji na pretpostavci da se realni
bilateralni DK ne mijenja.
 Radi se o tržištu robe i usluga  najveća mana
paritetnog uslova je to što potpuno zapostavlja
međunarodne tokove kapitala.
Fisherov efekat
 Nominalna kamatna stopa se sastoji iz realne
kamatne stope i očekivane stope inflacije.
 Razlika u nominalnim kamatnim stopama država je
razlika u očekivanim stopama inflacije.
 Država sa višom stopom inflacije će imati višu
nominalnu kamatnu stopu.
 Realna kamatna stopa se ne mijenja zato:
 Ako je RKS u državi A veća nego u B, u A će biti neto priliv
kapitala.
 Povećana ponuda kapitala će smanjiti kamatne stope u A.
 Istovremeno će smanjena ponuda kapitala u B povećati
kamatne stope.
7
Međunarodni Fisherov efekat
 Spot devizni kurs dviju nacionalnih valuta se
mijenja približno jednako kao što se mijenja
razlika u kamatnim stopama tih dviju država
– samo sa suprotnim predznakom.
ILI drugačije rečeno:
 Kada se inflacija u nekoj državi poveća i
premašuje inflaciju u inostranstvu, vrijednost
novca te države se smanji a nominalna
kamatna stopa se poveća.
Kamatni paritet
 Razlika između nominalnih kamatnih stopa koje
važe u dvije države za vrijednosne papire slične
stope rizika i dospeća je jednaka - ali sa
suprotnim predznakom - diskontu odnosno
premiji kod terminske kotacije narodnih valuta.
 Ako je kamatna stopa u Evropskoj uniji za 1%
viša od kamatne stope u USD, dolar će kotirati sa
1procentnom premijom u odnosu na evro na
terminskom tržištu (odnosno evro će kotirati sa
1procentnim diskontom u odnosu na dolar)
9
Primjer koji potvrđuje paritet
iUSD = 8% p.a.
Investitor ima
1.000.000 USD
× 1,02
Za 90 dana ima
1.020.000 USD
američko tržište novca
s = 1,4800 CHF/USD
90 dana
f = 1,4655 CHF/USD
švajcarsko tržište novca
Investitor ima
1.480.000 CHF
× 1,01
iCHF= 4% p.a.
Za 90 dana ima
1.494.800 CHF
Ako spot i terminski DK nisu u IRP
 Otvara se mogućnost za pokrivenu kamatnu
arbitražu = “free lunch”.
 Primjer: Pratimo trenutne informacije na
berzi u Londonu i New Yorku:
 Kamatna stopa na GBP u Londonu 12%, kamatna
stopa na USD u New Yorku 7%.
 Spot kurs u New Yorku 1,75 USD/GBP a
jednogodišnji terminski 1,68 USD/GBP.
 Konstatujemo:
 Razlika u kamatnim stopama 5%.
 GBP kotira sa 4,17% terminskim diskontom.
Free
lunch
Ovako ide:
 Investitor danas posudi 1.000.000 USD, u New Yorku
po 7%. Na kraju godine mora da vrati 1.070.000 USD.
 Odmah uradi tri stvari (istovremeno):
 Promijeni dolare u funte i dobije 571.428,57 GBP.
 Investira 571.428,57 GBP u Londonu po 12%. Na kraju
godine mora dobiti 640.000 GBP.
 Terminski proda 640.000 GBP. Na kraju godine će dobiti
1.075.200 USD.
 Prođe godina dana:
 Podigne 640.000 GBP sa depozita.
 Izruči ih banci iz forward ugovora i od nje dobije 1.075.200
USD.
 Vrati banci u New Yorku zajam i kamate 1.070.000 USD.
 Ostvario je nerizični profit od 5.200 USD.
Fisherov efekat
RAZLIKA U
KAMATNIM
STOPAMA
Paritet
kamatnih
stopa
TERMINSKA
PREMIJA/
DISKONT
NA STRANU
VALUTU
RAZLIKA U
OČEKIVANIM
STOPAMA
INFLACIJE
Paritet
Kupovnih
moći
Međunarodni
Fisherov
efekat
OČEKIVANA
POSTOTNA
PROMJENA
SPOT KURSA
Terminski kurs kao prognozer
budućeg spot kursa
13
Ili na primjeru
 Ako je godišnja inflacija u EU za 5% viša nego u SAD




 PPP = vrijednost EUR će u jednoj godini pasti za
5% u odnosu na USD.
Zbog razlike u godišnjim stopama inflacije  IRP =
EUR kotira sa 5% godišnjim diskontom.
Zbog razlike u godišnjim stopama inflacije  FE =
godišnje nominalne kamatne stope na VP istog
kvaliteta će biti za 5% više u EU nego u SAD.
Zbog razlike u nominalnim kamatnim stopama 
IFE = vrijednost EUR će se u jednoj godini smanjiti za
5% u odnosu na USD.
Ako EUR terminski kotira sa 5% diskontom UFR =
vrijednost EUR u jednoj godini će se smanjiti za 5% u
odnosu do USD.

similar documents