5_Konference_+ON_9_2013_final

Report
NESROVNALOSTI
1
Zdroje informací - právní normy a řídící akty
 Sbírka zákonů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen „zák. č. 250/2000 Sb.“)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „DŘ“)
 Ministerstvo financí ČR
Metodiky
finančních
toků
a
kontroly
programů
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a
Evropského rybářského fondu na programové období 2007 –
2013, v platném znění
 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně
2
Oznámení podezření na nesrovnalost
PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST
• může být nahlášeno interními či externími subjekty,
• řídící orgán („ŘO“) posoudí opodstatněnost a pokud je třeba,
zajistí prošetření podle zákona o finanční kontrole
(zák. č. 320/2001 Sb.),
• opodstatněnost neposuzuje na základě ukončených kontrol
útvarů PAS, od ostatních kontrolních útvarů (NKÚ, PČR, EK,
OLAF, MF, ÚOHS) a při podezření na spáchání trestného
činu,
• pokud se podezření na nesrovnalost nepotvrdí, ŘO případ
uzavře.
3
Definice nesrovnalosti
NESROVNALOST =
porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání
nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by
mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo
ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného
výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu
ČR.
4
Typy nesrovnalostí
Typy nesrovnalostí:
• nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně – PRK je
každé neoprávněné použití nebo zdržení prostředků
poskytnutých z rozpočtu RR (§ 22 zák. č. 250/2000 Sb.),
• systémová nesrovnalost – chyba spojená s fungováním
systému a objevující se u více projektů,
• ostatní nesrovnalosti – nelze zařadit do předchozích dvou
typů, patří sem nesrovnalosti spojené s porušením zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podezření na
spáchání trestného činu.
5
Porušení rozpočtové kázně (PRK)
Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000
Sb. je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
z
rozpočtu
Regionální
rady regionu
soudržnosti
Severozápad.
Porušení rozpočtové kázně konstatuje Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR SZ“) v případě,
že shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost se týká
proplaceného projektu nebo jeho proplacené části.
6
Šetření nesrovnalosti
Postup před proplacením dotace
 pochybení zjištěné před proplacením dotace,
 příjemci bude provedena korekce způsobilých výdajů v ŽoP,
 posuzování výše korekce musí být v souladu s přílohou č. 1
Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové
kázně.
7
Šetření nesrovnalosti
Postup po proplacení dotace:
 pochybení zjištěné po proplacení dotace,
 na základě ukončené kontroly (včetně vypořádání námitek
a připomínek) je příjemci vyměřen odvod za PRK,
 odvod vyměřován ve výši 100% neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků, případně tzv. „snížený odvod“,
 příjemce může proti rozhodnutí o odvodu podat odvolání na
MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ,
 neuhrazení odvodu za PRK může být důvodem
ro pozastavení proplacení projektu (příp. následující etapy).
8
Počet nesrovnalostí v roce 2008 - 2013
Období
(rok)
Nahlášené
případy
Uzavřené
případy
Případy
v šetření
2008
3
3
0
2009
21
21
0
2010
18
13
5
2011
66
52
Zdroj:
Oddělení nesrovnalostí
ÚRR SZ, 37
stav
2012
47
k 31. 8. 2013
I.-VIII./2013
20
1
Celkem
175
127
14
10
19
48
Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013
9
Ex. MP č. 58 – Porušení rozpočtové kázně
 úprava postupů ÚRR SZ v případě porušení rozpočtové
kázně příjemcem dotace
Obsah:
1. Definice porušení rozpočtové kázně
2. Postup při porušení rozpočtové kázně
2.1 Platební výměr na odvod
2.2 Platební výměr na penále
2.3 Prominutí nebo částečné prominutí
povinnosti odvodu a penále
2.4 Posečkání odvodu a penále
2.5 Splátky
2.6 Odvolací řízení
2.7 Správní poplatky
Příloha č. 1 – Tabulka finančních oprav
10
Platební výměr na odvod za PRK
 odvod ve výši 100 %
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků (PRK),
kdy není ve smlouvě upravena možnost sníženého odvodu,
 snížený odvod
v případě, že se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce
u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012,
 příjemce může proti platebnímu výměru na odvod za PRK
podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ,
 po uhrazení odvodu může být příjemci vyměřeno penále,
příp. i úrok z posečkání s úhradou.
(Ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů)
11
Prominutí povinnosti odvodu a penále
 příjemce podá na ÚRR SZ řádně odůvodněnou žádost,
 uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,
 nastavené promíjení musí akceptovat přípustné důvody pro
prominutí stanovené interní metodikou a v případě VZ
dokumentem Guideline COCOF 07/0037/03 - CS „Pokyny ke
stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje
Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti
v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“,
 schvaluje předseda Regionální rady.
12
Posečkání úhrady odvodu či penále
 příjemce podá žádost o posečkání z důvodů hodných
zvláštního zřetele
 uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,
 posuzuje a schvaluje interní pracovní skupina ÚRR SZ,
 za dobu posečkání je příjemci vyměřen úrok z posečkané
částky.
13
Povolení úhrady ve splátkách
 příjemce podá žádost z důvodů hodných zvláštního
zřetele,
 uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,
 členové interní pracovní skupiny na základě analýzy žádosti a
navrženého splátkového kalendáře, zkušeností s příjemcem,
na základě jeho platebních možností doporučí/nedoporučí
úhradu ve splátkách,
 schvaluje ředitelka ÚRR SZ,
 příjemce je o schválení či zamítnutí vyrozuměn zasláním
Rozhodnutí o povolení splátek do 30 kalendářních dnů ode
dne podání žádosti.
14
Odvolací řízení
 za dodržení podmínek stanovených v § 109 a násl. DŘ
ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení
rozhodnutí, lze podat odvolání proti vydanému rozhodnutí
(platebnímu výměru),
 ÚRR SZ toto odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy
a povinnostmi vyplývajícími z § 109 a násl. DŘ,
 pokud o odvolání nerozhodne ÚRR SZ sám dle § 113 odst. 1
DŘ, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým
stanoviskem odvolacímu orgánu, kterým je dle § 22 odst. 10
věty druhé zák. č. 250/2000 Sb. Ministerstvo financí ČR.
15
Nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek
 nejčastěji dochází k porušení zásad pro zadávání veřejných
zakázek,
 výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu
výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních
postihů obecně popsán v části I. a II. Tabulky finančních
oprav (Ex. MP č. 58),
 primární odpovědnost za dodržení zásad stanovených
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) je věcí
zadavatele, tedy příjemce dotace.
16
Přehled typů nahlášených nesrovnalostí v roce 2013
Typy porušení
Počet
Porušení pravidel pro zadávání veřejných
zakázek
8
Nezpůsobilý výdaj
6
Nerespektování ostatních podmínek ve
Smlouvě o poskytnutí dotace
Zdroj:
Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav
Celkem
k
31. 8. 2013
Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013
6
20
17
Vymáhání nesrovnalostí (stav k 31.12.2012)
Finanční objem
vydaných PV
Finanční objem
vydaných PV
(se zohledněním
prominutí)
Rok
Celkem
Vydáno
PV
na
odvod
2008
3
-
-
-
2009
21
-
-
-
2010
18
3
4.492 Kč
4.492 Kč
2011
66
18
16.042.993 Kč
15.414.600 Kč
2012
47
46
515.946.523 Kč
438.884.442 Kč
18
Prevence
 informování žadatelů a příjemců na seminářích pořádaných
ÚRR SZ,
 informování žadatelů a příjemců prostřednictvím webových
stránek www.nuts2severozad.cz, kde je uvedena definice a
příklady možných porušení, odhalení nesrovnalosti a možné
následky a doporučení pro předcházení nesrovnalostem.
19
Závěr
Děkuji za pozornost
Ing. Monika Žubretovská
vedoucí oddělení nesrovnalostí
Tel. 475 240 671
E-mail: [email protected]
20
21

similar documents