PowerPoint-præsentation

Report
Morten Freil
Direktør
OPLÆGGET
 Kort om ViBIS
 Hvorfor inddragelse?
 Hvad er inddragelse?
 Status for inddragelse i Danmark
VIBIS

Videnscenter for
brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet

Etableret i 2011 støtte
af Trygfonden

Indsamle, bearbejde og
formidle viden om
brugerinddragelse i
sundhedsvæsenet
HVORFOR PATIENTINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Patienter vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør patienters
præferencer vigtige
 Ny viden
SYGDOMSBILLEDE OG PATIENTROLLE
 Komplekse og tværgående forløb
 Opbygger erfaringer og viden
 Egenomsorg er del af behandling
 Sygdom gennem et liv
 Patientens viden, motivation,
vilkår og ressourcer
 Nødvendig for behandling
 Kræver nye samarbejdsformer
HVORFOR PATIENTINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Patienter vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør patienters
præferencer vigtige
 Ny viden
EFFEKTER
 Bedre livskvalitet
 Følger behandlingsplaner bedre
 Oplever færre fejl
 Bedre fagligt outcome
 Mere tilfredse med beslutninger
 Bruger sundhedsvæsenet mindre
Coulter, 2012
Sundhedsstyrelsen, 2007
MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012
HVORFOR PATIENTINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Patienter vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør patienters
præferencer vigtige
 Ny viden
PATIENTER VIL GERNE INDDRAGES
Kilde: PaRIS, 2010
HVORFOR PATIENTINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Patienter vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør patienters
præferencer vigtige
 Ny viden
BEHANDLINGSMULIGHEDER
 Mange behandlinger
har samme faglige
outcome
 Men meget forskellige
bivirkningsprofil/krav
mv.
 De er
præferencefølsomme
PATIENTEN PRÆFERENCE NØDVENDIG
”Jeg havde en kok som fik en behandling, det gik strålende, han blev behandlet for
sin livstruende sygdom, alt var perfekt, men han havde en lille bivirkning bagefter.
Han havde lige mistet 2 procent af sin smagssans. Han var michelin-kok, og det var
nok til at han måtte opgive sit erhverv”.
”Jeg havde en professionel organist, der rejste verden rundt og spillede. Han
mistede lige en smule af følesansen ude i nogle fingerspidser. Altså hvis de ikke
bliver inddraget i det, lige fra start, så laver man en fatal brøler”.
Citat: læger
PATIENTEN PRÆFERENCE NØDVENDIG
Læger: 71% af kvinder med brystkræft har bevarelse af deres
bryst som topprioritet.
Faktisk andel: 7 %.
Læger: 96 % af kvinder med brystkræft i kemoterapi har
overlevelse som væsentligste mål
Faktisk andel: 59 %
Kilde: Lee et al 2010
FORSKELLIG OG NØDVENDIG VIDEN
Professionelles viden
Patienters viden
Diagnose
Erfaringer med sygdom
Sygdoms årsag
Sociale omstændigheder
Prognose
Holdning til risici
Behandlingsmuligheder
Værdier
Mulige outcomes
Præferencer
Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund
HVORFOR PATIENTINDDRAGELSE?
 Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig
 Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet
 Patienter vil gerne inddrages
 Flere behandlingsmuligheder - gør patienters
præferencer vigtige
 Ny viden
FORSKELLIG VIDEN
Patientombuddet.dk, 2012
OMSTÆNDIGHEDER
30%
25%
20%
15%
Patientens vurdering
Registreret i journal
10%
5%
0%
Vagtskifte
overflytning til
Ved
anden
medicinering
klinik/afsnit
Under
operation
Når der var
travlt
To sider – samme sag. Enheden for Brugerundersøgelser, 2006
NIVEAUER FOR INDDRAGELSE
Udvikling af
sundhedsvæsen
ets rammer
Pårørende
Patienten
PATIENTINDDRAGELSE
ViBIS, 2013
PÅRØRENDEINDDRAGELSE
Figur x: To dimensioner af pårørendeinddragelse
Pårørende er
stedfortræder for
patienten
Pårørendeinddragelse i
forhold til patientens
forløb
Pårørende
understøtter patienten i
at være inddraget i
behandlingsforløbet
Pårørendeinddragelse i
forhold til pårørendes
egne behov
Pårørende
understøtter patienten i
at håndtere sygdom i
dagligdagen
ViBIS 2014 pointerer, at for at imødekomme begge dimensioner af pårørendeinddragelse kræver det et
sundhedsvæsen, der er i stand til at tage hånd om pårørende, har afsat den nødvendige tid og ekspertviden, og giver
de pårørende adgang til den nødvendige information og ressourcer (10).
Læs mere på: http://vibis.dk/hvad-er-paaroerendeinddragelse
ViBIS, 2014
ORGANISATORISK INDDRAGELSE
I politikudformning, kvalitets- & organisationsudvikling og forskning
ViBIS, 2013
STATUS
 Lovgivning
 Politisk fokus
 Udbredelse af praksis
 Patienters og pårørendes
oplevelser
 Sundhedsprofessionelles
vurdering
STATUS – LOVGIVNING PATIENTINDDRAGELSE
§15 Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden
patientens informerede samtykke, medmindre andet følger
af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af
§17-19.
§ 4 ”Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige
myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig
udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i
sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning,
planlægning og samarbejde mv.”
POLITISK BEVÅGENHED
National strategi:

Regeringen vil sikre en
styrket inddragelse af
patienter og pårørende.
Regeringen vil indgå
partnerskaber med
patientforeninger og
afsætte 20 mio. kr. til
en strategi for
inddragelse af patienter
og pårørende.
Maj 2013
NATIONAL BRED DAGSORDEN
Ny vision for
brugerinddragelse:
 En ny vision fra SST,
Danske Regioner, KL og
Danske Patienter lægger
op til et frugtbart
samarbejde om at styrke
inddragelse af patienter
og pårørende i
sundhedsvæsenet.
21. juni 2013
LÆGER OG SYGEPLEJERSKER VIL GERNE INDDRAGE
KORTLÆGNING AF PROJEKTER
 730 projekter/praksis om brugerinddragelse i
ViBIS’ nationale kortlægning fra 2012
 Spredte initiativer og metoder
PATIENTERS OPLEVELSER
 LUP:
Ca. hver femte patient i somatikken og psykiatrien
oplever, at de bliver for lidt inddraget i beslutning om
behandling
 Kræftens Bekæmpelse, 2011:
25 % af patienterne synes ikke, at de var tilstrækkelig
involveret i beslutninger omkring behandling og pleje
VURDERING AF PRAKSIS
POTENTIALE
PaRIS, 2009
KONKLUSION
 Inddragelse kan bidrage til bedre kvalitet
 Individuel
 Pårørende
 Organisatorisk
 Stort fokus
 Positiv indstilling
 Mange initiativer i forskellige retninger
 Potentiale for udvikling
FOR, TIL ELLER MED PATIENTEN
Patientorientering
Patientinddragelse
Skabe kvalitet for patienten
Skabe kvalitet med patienten
Fx
•
•
•
•
•
•
Forløbsprogrammer
Behandlingspakker
Fokus på ventetider
Akkreditering
Kontaktpersoner
Information
Fx
•
•
•
•
•
•
•
Fælles beslutningstagen
Brugerstyret kontakt
Brugerråd
Dialogmøder
Patientoplevelser
Rapportering UTH
……..
MÅLET AFGØRENDE FOR INDSATS
Fælles beslutningstagen
Behandling på patientens
præmisser
Brugerstyret behandling
Øget egenomsorg
Patientuddannelse
Læring i afdelingen
Dialogmøder og
fokusgruppeinterview
Bedre organisering i
sundhedsvæsenet
Anvendelse af rapportering UTH,
LUP m.v.
Bedre lovgivning
Patientrepræsentation
Støtte til den pårørende
Systematiske samtaler mhp at
afdække pårørendes situation og
behov
Pårørende som støtte for patient
Information, uddannelse
Pårørende
Bedre beslutninger om behandling
Organisatorisk
Eksempler på metoder
Individuel
Mål med indsats

similar documents