pobierz

Report
Makroekonomia I
ćwiczenia
Czwartek, godz. 9:45 - 11:15
Justyna Supińska
Rok 2012
Informacje podstawowe
Wymiar godzinowy:
- wykłady: 30 godz.
- ćwiczenia: 30 godz.
Prowadzący:
mgr Justyna Supińska
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
- Pokój 409 (IV piętro)
Konsultacje: wtorek 1830- 2000
(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
E-mail: [email protected]
Zasady zaliczenia przedmiotu
- Ocena końcowa = średnia z egzaminu i ćwiczeń
(wagi odpowiednio: 70% i 30%)
- Egzamin: min 51%, materiał z wykładów i ćwiczeń
Aby móc podejść do egzaminu niezbędne jest zaliczenie
ćwiczeń  51% sumy punktów
Zaliczenie ćwiczeń:
- Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności)
- Pisemne sprawdzenie wiedzy (60%)
- 2 kolokwia (40%+60%);
- Projekt (30%)
- Aktywność (10%)
Zaliczenie ćwiczeń
1. Kolokwium
•
początek kwietnia i koniec maja;
•
obejmuje zagadnienia poruszane na ćwiczeniach plus tematyka
wykładów (przy czym drugie kolokwium obejmuje całość
materiału);
•
2 części: teoretyczna i praktyczna
Część teoretyczna: pytania zamknięte, półotwarte i otwarte;
Część praktyczna: zadania obliczeniowe i na wykresach;
•
zaliczenie od 60%;
•
jedna możliwość poprawy;
Zaliczenie ćwiczeń
Obowiązuje zasada:
„ Zero tolerancji dla ściągania"
!!! Ściąganie = 0 pkt bez możliwości poprawy !!!
Zaliczenie ćwiczeń
3. Praca domowa - projekt
- W oparciu o wiedzę zdobytą na ćwiczeniach analiza
makroekonomiczna jednego z krajów OECD;
- Forma: raport + prezentacja w trakcie 2 ostatnich zajęć
Zawartość:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wstęp – opis kraju, podstawowe informacje o położeniu, wielkości,
demografii, ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej, roli danego państwa
na świecie
Analiza SNA – rachunki narodowe
Opis rynku pracy
Bilans płatniczy, kurs walutowy, handel zagraniczny
Inflacja, mierniki nominalne i realne, podaż pieniądza
Analiza lokalnego rynku kapitałowego
Szoki popytowe i podażowe w analizowanej gospodarce
Podsumowanie, wnioski
Zaliczenie ćwiczeń
3. Projekt – kwestie formalne
• Zespoły 2-3 osobowe;
• Waga do oceny końcowej: 30%;
• prezentacja danych - wykresy i tabele + interpretacja, wnioski
i podsumowanie (nie opisujemy danych ale poddajemy je analizie!!!);
• Odniesienie danych do sytuacji makrootoczenia
(UE, G7, gospodarka globalna);
• Źródła danych;
W raporcie musi być wskazane kto przygotowywał daną część.
Jednak ocena za raport jest wspólna dla całego zespołu.
!
Zaliczenie ćwiczeń
3. Projekt - ocenianie
• Raport:
ocenie podlegać będzie nie tylko treść raportu ale także jego szata
graficzna i struktura – wykresy, rysunki, tabele,
profesjonalne przedstawienie tematu;
• Prezentacja
treść na slajdach (ważna)
ale raczej większa rola przywiązywana do sposobu przekazu
zrozumiałe, interesujące wystąpienie
UWAGA: ma to być prezentacja a nie czytanie z kartki czy ze slajdów !!!
• Sesja pytaniowa po każdej prezentacji
aktywny udział będzie nagradzany
• Ocena prezentacji przez pozostałych uczestników kursu - ankieta
Zaliczenie ćwiczeń
4. Aktywność
• Czynny udział w zajęciach
– odpowiedzi na pytania
– rozwiązywanie zadań
• Udział w dyskusji podczas prezentacji
– zadawanie rzeczowych pytań
– ciekawe komentarze i spostrzeżenia
Zaliczenie ćwiczeń
Skala ocen:
• > 97,5 % – 5 +
• 91 % – 97,5 % – 5
• 81 % – 90 % – 4,5
• 71 % – 80 % – 4
• 61 % – 70 % – 3,5
• 51 % – 60 % – 3.
Literatura
• Podstawowa:
– Begg, D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II
[Makroekonomia], PWE, Warszawa, 2003
• Dodatkowa
– Blanchard O., Macroeconomics, ed. 3, Prentice Hall, 2002
– Mankiw G., Macroeconomics, ed. 5, Worth Publishers, New York, 2003
– Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P., Współczesne nurty teorii
makroekonomii, PWN, Warszawa, 1998
– Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text,
4 ed., Oxford University Press, 2005
Ekonomia
• Podział na:
Mikro i makroekonomię
- czym zajmuje się mikro już wiecie 
• A o czym jest Makro??
• A gdyby jeszcze dodać Mezo???
Makroekonomia
Analiza makroekonomiczna jest analizą na
modelach
• Co to jest w takim razie model ekonomiczny?
• Po co upraszczać rzeczywistość?
• rozumieć,
• testować,
• prognozować.
Model ruchu okrężnego w gospodarce
- gospodarka zamknięta
Skoro już wiemy co to jest model to może czas na pierwszy z nich
dobra
dobra
Rynek dóbr
finalnych
zapłata za
dobra
zapłata za
dobra
gospodarstwa domowe
przedsiębiorstwa
zapłata za usługi
czynników
zapłata za usługi
czynników
Rynek
czynników
usługi
czynników
usługi
czynników
Model ruchu okrężnego w gospodarce
(Circular Flow – CF)
Model ruchu okrężnego w gospodarce
- rozszerzenie I
Ale…
1) przedsiębiorstwa nie sprzedają tylko dóbr i usług
konsumentom, ale też innym przedsiębiorstwom, które z kolei
wykorzystują je w dalszej produkcji !!!
Pojęcia : Dobra pośrednie i dobra finalne
Wartość dodana (VA);
To samo dobro może być zarazem dobrem finalnym i dobrem
pośrednim !!!
Wartość dodana
Model ruchu okrężnego w gospodarce
- rozszerzenie II
2) Gospodarstwa domowe nie wydają wszystkich swoich dochodów na
konsumpcję (oszczędności i inwestycje)
rynek dóbr finalnych
C
I
Inwestycje, wydatki firm na zakup
dóbr kapitałowych
gospodarstwa domowe
przedsiębiorstwa
$$
kredyty dla
przedsiębiorstw
sektor
finansowy
rynek czynników
S
Oszczędności
Model ruchu okrężnego w gospodarce
- rozszerzenie III
3) gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonują w państwie
 dodatkowy podmiot rząd
rynek dóbr finalnych
C
I
Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr
kapitałowych
Tp , T CIT
G
T PIT
rząd
TR
przedsiębiorstwa
B
$$
kredyty dla
przedsiębiorstw
Finansowanie deficytu
budżetowego
G –TN
sektor finansowy
rynek czynników
S
Oszczędności
gospodarstwa domowe
Model ruchu okrężnego w gospodarce
- rozszerzenie IV
4) Są też inne państwa, z którymi prowadzimy wymianę handlową
(gosp. otwarta)
Z
X
rynek dóbr finalnych
I
Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr
kapitałowych
przedsiębiorstwa
Tp , T CIT
B
$$
kredyty dla
przedsiębiorstw
G
T PIT
rząd
TR
Finansowanie deficytu
budżetowego
G –TN
sektor finansowy
rynek czynników
Reszta Świata
S
Oszczędności
C
gospodarstwa domowe
SNA
(System of National Accountancy)
1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) i Netto (PKN)
- w cenach rynkowych vs. czynników produkcji
- Nominalny vs realny
- Deflator PKB;
2) Produkt Narodowy Brutto (PNB) i Netto (PNN)
3) Dochód Narodowy (DN), dochód narodowy brutto,
dochód krajowy brutto
4) Dochody osobiste i rozporządzalne
5) Budżet – nadwyżka i deficyt
Pochodne PKB
Dochód netto Dochód netto
z własności z własności
za granicą
za granicą Amortyzacja
G
Podatki
pośrednie
PNB (DNB)
w cenach
rynkowych
I
NX
C
PKB
w cenach
rynkowych
Dochód z tyt.
czynszów
PNN
w cenach
rynkowych
Dochód
Zysk
narodowy
(DN)=PNN Dochód z pracy
na własny
w cenach
rachunek
bazowych
Wynagrodzenia,
płace
Dla ułatwienia
Produkt, Dochód ???
Krajowy, Narodowy ???
Brutto, Netto ???
Reguła: produkt w dochód  odejmujemy podatki pośrednie;
krajowy w narodowy  dodajemy dochody z tytułu
własności czynników produkcji za granicą;
brutto w netto  odejmujemy amortyzację;
Co należy umieć po zajęciach ?
1. Podstawowe definicje:
• mikro- , makro- , mezoekonomia, model;
• PKB – rodzaje i pochodne (PNB, PNN, PKN, DI, DR…);
• Podstawowe agregaty makroekonomiczne ( C, I, G, X, Z, T, NX, A,
S…)
2. Modele gospodarki
• Model prosty (gosp.dom. + przeds.)
• Gosp. Zamknięta (gosp.dom. + przeds.+ rząd)
• Gosp. Otwarta (gosp.dom. + przeds.+ zagranica)
• Model pełen (gosp.dom. + przeds.+ rząd + zagranica)
Praca domowa
Zadania:
Zadania przesłane mailem

similar documents