EØS-Planchesæt (nov 2010) - AK

Report
EØS
Forordningerne 883/2004 og 987/2009
Del VII Vejledning om arbejdsløshedsydelser
Bek 1399 om EØS
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
1
EØS - Aftalen
EØS-aftalen af 1. 1. 1994 (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
De 27 EU-lande samt Liechtenstein, Island og Norge (Schweiz-bilateral aftale)
Formål:
Fjerne barrierer for arbejdskraftens fri bevægelighed
Hvordan:
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra
et EØS-land til et andet
Modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet
EØS-land i 3 måneder.
Stille sig supplerende til rådighed i et andet EØS-land
Omfattet af
EØS-aftalen:
EØS-statsborgere
Nordisk
konvention
Personer med bopæl i et nordisk land og som ikke er
EØS-statsborgere
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
2
EØS - Aftalen
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Polen
Portugal
Rumænien
Slovenien
Slovakiet
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Tjekkiet
Ungarn
Østrig
Norge
Island
Liechtenstein
Schweiz
Vejledningens afsnit 3
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
3
EØS - Aftalen
Område
• Desuden er følgende områder omfattet:
Azorerne, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Kanariske Øer, fransk
Guyana, Réunio, Balearerne, Gibraltar, Ceuta, Melilla,
Shetlandsøerne, Orkney Øerne, Western Isles, Hebriderne, St.
Martin og Isle of Wight
• Men ikke følgende områder:
Alderney, Anguilla, Antillerne (nederlandske), Aruba, Cayman
Islands, Nord-Cypern, Falklandsøerne, Fransk Polynesien,
Færøerne, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jomfruøerne,
Mayotte Saint Pierre, Miquelon, Montserrat, Ny Caledonien,
Pitcairn, Sandwich øerne, Sct. Helena, South Georgia, Turks &
Caico Island, Vatikanet, Wallis & Futuna øerne.
Vejledningens afsnit 3
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
4
EØS - Aftalen
Lovvalgsregler
Lovvalgsregler
EU-ret
Konventioner
National-ret
Del II
Vejledningens afsnit 5
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
5
EØS - Aftalen
Trinfølge
Grundloven
Romtraktaten
Art. 51 og
235
Forordning 883/04
og 987/09
(1408/71 og 574/72)
Vejl. om arbejdsløshedsydelser mv.
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
6
EØS - Aftalen
Personer
• Statsborgere
– Færinger
– Grønlændere
• Statsløse og flygtninge
• Tredjelandes statsborgere
– Forordning 859/2003 ikke gældende for Danmark
på grund af vores EU-forbehold
– Tilsvarende forbehold medtaget i Nordisk Konvention
Vejledningens afsnit 4
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
7
EØS - Aftalen
Overflytning / Optagelse
Ved overtagelse af arbejde i et andet EØS-land,
skal medlemmet “overflyttes”:
HR: Forsikret i beskæftigelseslandet
Undtagelser hvor medlemskabet alligevel kan bevares
arbejdet ikke omfattet af forsikringen
atypiske ansættelsesforhold, som fx
arbejde i flere lande samtidig, udsendelse;
artikel 16 aftaler….
Del II
Vejledningens afsnit 5
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
8
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Artikel 61:
Sammenlægningsprincippet gælder for
forsikringsperioder og beskæftigelsesperioder,
herunder fra og med 1. maj 2010
perioder med selvstændig virksomhed
Medregning
når der er tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses- eller
perioder med selvstændig virksomhed
i landet hvor krav fremsættes.
Betingelserne er fastsat nationalt,
i DK i bek. 470 af 29/4-2010 (EØS-bek).
Artikel 61
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
9
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år
eller helt ledige grænsearbejdere (ægte og uægte):
Intet krav om arbejde i Danmark
Anmode om optagelse inden 8 uger fra forsikringens ophør i EØS-landet
Ikke været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år
skal der opfyldes et arbejdskrav
Anmode om optagelse inden 8 uger
Arbejde skal påbegyndes inden 8 uger fra forsikringens ophør
Deltid:
148 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Fuldtid:
296 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i
8 hele uger inden for 12 uger / 3 måneder
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
10
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dagpengeret i Danmark ved opfyldelse af § 53 stk.1 og 2
Arbejde kan altid overføres fra medlemsperioder i EØS-lande
Brud i Forsikringsperioden
op til 8 uger inden for 12 måneder
Artikel 61
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
11
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
A-kassen skal udstede PD U1 til a-kassens egne medlemmer og udveksle
informationer med andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U001 –
U006:
PD U1:
(Personbåret Dokument U1 svarer til tidligere E301)
1. Personlige oplysninger
2. Oplysninger om perioder
2.1 Forsikrede- eller ligestillede perioder
2.1.1 Forsikret som lønmodtager
2.1.2 Forsikret som selvstændig
2.1.3 Andre forsikringsperioder
kombiforsikring?
sygdom, barsel, frihedsberøvelse, uddannelse, værnepligt
arbejdsløshedagpenge forud for seneste beskæftigelse, øvrige
2.1.4 Perioder betragtet som forsikringsperioder
2.2 Beskæftigelsesperioder, der ikke er forsikringsperioder
opgjort som lønmodtager eller selvstændig
2.3 Indkomstoplysninger
opgjort som lønmodtager eller selvstændig
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 61
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
www.ak-samvirke.dk
12
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
PD U1:
(fortsat)
3. Årsag til arbejdsophør
opsigelse, gensidig forståelse, disciplinære grunde, den ansatte selv,
kontraktsudløb, afskedigelse, andre (lønmodtager), andre (selvstændig)
4. Anden modtaget indkomst
4.1 Har modtaget eller modtager løn frem til <dato>
4.2 Har modtaget eller modtager erstatning på <beløb>
4.3 Har modtaget (eller krav på) feriegodtgørelse <beløb> for <dage>
4.4 Har givet afkald på kontraktlige krav <bem.> <årsag>
4.5 Modtager aktuelt <andre ydelser>
5. Oplysninger om modtage arbejdsløshedsydelser
6. Om eventuel ret til ydelser
6.1 i henhold til forordningen (artikel 64 eller artikel 65 5b (PD U2))
6.2 fra udstedende myndighed
7. Udstedende myndigheds attestation
Artikel 61
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
13
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
SED: (Struktureret elektronisk dokument)
U001: Anmodning om forsikringsoversigt
U002: Meddelelse af forsikringsoversigt
U003: Anmodning om løn eller erhvervsindtægt
U004: Svaranmodning om løn eller erhvervsindtægt
U005: Meddelelse af anmodning om information om afhængige
familiemedlemmer ved ansøgning om ydelser
U006: Meddelelse af information om afhængige familiemedlemmer
Arbejdsdirektoratet udsteder dokumentation til ikke-medlemmer.
Anmodning fra medlemmet om PD 1U / E301 findes som blanket
EØS 4 (+ EØS 7 ved flere arbejdsgivere) eller
Artikel 61
EØS 6 (fra et andet EØS-land)
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
14
EØS - Aftalen
Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Det er en betingelse for ret til dagpenge, at forsikrings- og
beskæftigelsesperioder er dokumenteret, jf. forordn. 987/09
ved anden utvetydig dokumentation kan der udbetales
i 6 måneder
efter 6 måneder kan AD godkende udbetaling
det er forudsat at SED U001 er bestilt
Dokumentation kan således bestå i PD U1, SED’ere eller PD U2
Bemærk: A-kassen skal nøje overveje, om der er grund indhente SED’ere.
Det vil der fx ikke være, hvis der ikke aktuelt skal ske udbetaling .
Artikel 61
Vejledningens afsnit 7
Punkt 1 -18
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
15
EØS - Aftalen
Uretmæssig bevarelse af dansk medlemskab
Dobbeltforsikring
Op til 5 år
over 5 år
Annullering af medlemskab.
Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.
Forsikrings- og arbejdsperioder fra andet
EØS-land kan medregnes.
Annullering af medlemskab.
Optagelse og medregning af forsikringsperioder
er betinget af påbegyndelse af arbejde inden
8 uger (296 / 148 timer indenfor 12uger/3mdr)
Vejledningens afsnit 7
Punkt 19 -20
EØS-bek
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
16
EØS - Aftalen
Uretmæssig bevarelse af dansk medlemskab
Fejlforsikring
Uafbrudt medlem
12 mdr. før perioden
Annullering af medlemskab.
Medlemskab fortsætter uden ansøgning fra
tidspunktet for ophør af fejlforsikringsperioden.
NB: § 53 stk. 1 anses her for opfyldt.
Evt. dagpengeret, hvis § 53 stk. 2 er opfyldt.
Ikke medlem uafbrudt
12 mdr. før perioden og
inden 5 år
Annullering af medlemskab.
Medlemskab fortsætter uden ansøgning fra
tidspunktet for nyt retmæssigt medlemskab.
Ret til dagpenge tidligst efter 1 år (§ 53 stk. 1)
over 5 år
Annullering af medlemskab.
Nyt medlemskab ved arbejde og ansøgning om
optagelse (§41).
Ret til dagpenge tidligst efter 1 år.
I fejlforsikringsperioder kan arbejds- og forsikringsperioder ”aldrig” medregnes.
Vejledningens afsnit 7
Punkt 19 -20
EØS-bek
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
17
EØS - Aftalen
Beregning af ydelse
Ydelse beregnes efter danske regler
Lønarbejde:
Forsikret i DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK:
Lønarbejde i Danmark inden for de seneste 5 år
Ikke forsikret DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK:
Seneste arbejde i DK, der kan danne grundlag for beregning
Hvis der ikke findes beregningsgrundlag => 82% sats
Selvstændig Virksomhed:
Forsikret i DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK:
Arbejde i Danmark inden for de seneste 5 år
Ikke forsikret DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK:
Seneste arbejde i DK, der kan danne grundlag for beregning
Hvis der ikke findes beregningsgrundlag mulighed for mindstesats.
Grænsearbejdere:
Indtægterne fra seneste arbejdsland anvendes som beregningsgrundlag
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 62
Vejledningens afsnit 7
Punkt 21 -25
BEK 1032 & BEK 175
www.ak-samvirke.dk
18
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Artikel 64:
 Ret til at modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land.
 Retten gælder for fuldtidsledige, der er tilmeldt JC og har stået mindst 4 uger
til JC’s rådighed.
 Medlemmet skal tilmelde sig AF i det andet EØS land og kan modtage EØSdagpenge i indtil 3 måneder.
 EØS dagpengene udbetales af a-kassen.
Søge inden afrejse
•
•
•
•
•
Til ansøgning er der behov for de informationer,
der fremgår af direktoratets blanket EØS1
Der kan tidligst søges 4 uger før afrejse.
JC bekræfter tilmelding til JC og oplyser om eventuel planlagt aktivering.
A-kassen skal normalt modtage ansøgning senest 14 dage før det ansøgt afrejsetidspunkt.
Rejser medlemmet uden at have ansøgt om EØS-dagpenge, kan a-kassen ikke udbetale.
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 26 -86
Håndbogen ?
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
19
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
4 ugers perioden
Tilmeldt jobcenter:
Dispensation ved ægtefælleflytning, ansættelsessamtale, påbegynde arbejde
(deltid/kortere varighed), hjemvendende statsborger (krav om JC tilmelding
en uge)
Arbejde:
Snæver praksis for arbejde i 4 ugers perioden (Rundskrivelse 11/06),
hvorimod al selvstændig bibeskæftigelse tillades.
Sammenlagt 4 uger:
Tolkes af direktoratet som korte afbrydelser i op til 5 dage (Rydergård)
Ferie:
Kan ikke medregnes i 4 ugers perioden. Evt. dokumentation for afrejse fra DK.
Sygdom:
A-kassen kan dispensere for højst 3 dage
Udbetalt dagpenge i 4 uger:
Nej, overskydende timer, G-dage, karantæne, mellemperiode etc.
Aktivering:
Hvis tilmeldt og fuldt til rådighed.
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 30-53
Håndbogen ?
www.ak-samvirke.dk
20
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Hvis afrejse inden attestens start, skal der gives afslag/foretages annullering
Attesten giver ret til arbejdssøgning i op til 3 måneder med dagpenge.
Man kan ikke modtage feriedagpenge i perioden.
Derimod kan der kortvarigt i sammenlagt op til 7 dage holdes fri for egen regning
eller med feriegodtgørelse.
Pligter i EØS-landet:
Tilmelde sig arbejdsformidlingen i det land/de lande der rejses til og gå til kontrol
efter det pågældende lands regler.
Stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet land, men vurderes efter danske
rådighedsregler
Underretning om arbejde, aktiviteter, uddannelse eller andet,
der har betydning for retten til dagpenge.
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 54-68
Håndbogen ?
www.ak-samvirke.dk
21
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Arbejde i det andet land medfører normalt overflytning. Dvs. når man opfylder
betingelserne for at blive optaget i det andet lands forsikringssystem, skal man
lade sig blive omfattet af dette. Samtidig bortfalder retten til EØS-dagpenge.
Nordisk praksis giver uanset arbejde mulighed for at forblive medlem i det
udbetalende lands forsikringssystem i hele attestperioden, hvis man ikke melder
sig i a-kasse i arbejdslandet.
Rejsetid:
Udrejse: Frist på 7 dage for tilmelding i det andet EØS-land. Fristen kan
forlænges, fx hvis det lokale AF er lukket. Ved senere tilmelding mistes retten til
EØS-dagpenge indtil tilmelding.
En periode med EØS-dagpenge er påbegyndt, når medlemmet har tilmeldt sig AF
i det andet EØS-land
Hjemrejse: Medlemmet skal vende hjem til Danmark på den sidste dag i perioden
og tilmelde sig Jobcenteret. Medlemmet skal kunne dokumentere at være
64
kommet tilbage til Danmark. Fristen for at vende tilbage kan forlænges. Artikel
Vejledningens afsnit 7
Punkt 64-65 og 69-81
Ved for sen tilmelding mistes retten til dagpenge.
Håndbogen ?
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
22
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Retur til Danmark
Tilbage inden for 3 måneder, hvis der ikke er opnået beskæftigelse.
Ved tilmelding til JC i Danmark inden for 3 måneder afbrydes perioden
med EØS-dagpenge.
Hvis perioden for hjemvenden overskrides , mistes dagpengeretten indtil
Der opfyldes et særligt beskæftigelseskrav:
Heltid: 296 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Deltid: 148 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Ret til ny attestperiode med EØS-dagpenge
Der skal opfyldes et særligt beskæftigelseskrav efter seneste perriode
med EØS-dagpenge:
Heltid: 296 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Deltid: 148 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder
Der skal betales kontingent til a-kassen i attestperioden
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 74-85
Håndbogen ?
www.ak-samvirke.dk
23
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
A-kassen udsteder PD U2 / E 303 og udveksler informationer med
andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U007-U016:
PD U2: (Personbåret dokument U2 modsvarer tidligere E 303)
1: Personlige oplysninger
2: Perioder hvor ydelser betales af udstedende myndighed
2.1 Fra <dato> og enten
2.2 til <dato> eller maksimale antal <dage>
2.3 7-dages fristens udløb <dato>
3: Supplerende information til ihændehaveren
Afkrydsning af hvorvidt det er nødvendig at arbejdslandet
sender månedlig rapport
4: Udstedende myndigheds attestation
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 86-99
Håndbogen ?
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
24
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
SED: (Struktureret elektronisk dokument)
U007: Anmodning om bekræftelse af eksport af arbejdsløshedsydelser
U008: Dokument med bekræftelse af retten til ydelser
U009: Information om tilmeldingsdato og ny adresse for den arbejdsløse
U010: Information om omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelser
U011: Information om virkningen af omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelse
U012: Anmodning om relevant information om opfølgningen på den arbejdsløses situation
U013: Information om opfølgning på den arbejdsløses situation
U014: Meddelelse om den arbejdsløses tilbagevenden til den kompetente medlemsstat
U015: Meddelelse om forlængelse af periode for eksport af arbejdsløshedsydelse,
der bevilges den arbejdsløse
U016: Meddelelse om ophør af ret til arbejdsløshedsydelse
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
Punkt 86-99
Håndbogen ?
www.ak-samvirke.dk
25
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Myndigheden i det andet EØS-land udsteder PD U3
PD U3: Personbåret dokument U3 vedrørende oplysninger, der
eventuelt berører retten til ydelser
1: Personlige oplysninger
2: Anvendelige forhold:
2.1 Er begyndt arbejde/selvstændig virksomhed <dato>
2.2 Har modtaget indkomster fra anden aktivitet <dato>
2.3 Har afvist deltagelse i beskæftigelsesinitiativ <dato>
2.4 Har afvist deltagelse i omskoling <dato>
2.5 Mangler arbejdsevne <dato>
2.6 Følger ikke kontrolprocedurer <dato>
2.7 Er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet <dato>
2.8 Øvrige <bemærkninger>
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
3: Ihændehaverens bemærkninger
Punkt 86-99
Håndbogen ?
4: Udstedende myndigheds attestation
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
26
EØS - Aftalen
EØS-dagpenge
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Medlemmer der udrejser med en PD U2 skal udfylde EØS 8 (EØSdagpengekort) som grundlag for udbetaling fra a-kassen.
EØS-dagpengekortet svarer til et almindelig dagpengekort opbygget som
ugeskemaer, hvor der kan anføres lønarbejde, arbejde ved selvstændig
virksomhed, indtægt og valuta, samt arbejdsgivers navn.
Derudover er vejledningsteksten tilpasset de særlige EØS-regler.
I øvrigt: Medlemmet har ret til sygehjælp under arbejdssøgning i de
øvrige EØS-lande. Dette dokumenteres med det særlige EUsygesikringsbevis. Ret til sygedagpenge kræver udveksling af en række
SED’ere mellem den danske bopælskommune og myndigheden i
Artikel 64
Vejledningens afsnit 7
arbejdslandet.
Punkt 86-99
Håndbogen ?
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
27
EØS - Aftalen
Grænsearbejdere
Grænsearbejdere og ”andre arbejdstagere end grænsearbejdere”
Arbejder i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land
Grænsearbejdere vender normalt hjem til bopælen mindst 1 gang om ugen
Andre arbejdstagere end grænsearbejdere vender sjældnere hjem til bopælen
Arbejdsløshedsforsikres i beskæftigelseslandet
Midlertidig/delvis ledighed: dagpenge i beskæftigelseslandet
Fuldt ledig: dagpenge i bopælslandet (henvendelse inden for 8 uger i DK)
Andre arbejdstagere end grænsearbejdere kan supplerende vælge at stille sig til
Artikel 65
rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet.
Vejledningens afsnit 7
Punkt 100-123
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
28
EØS - Aftalen
Grænsearbejdere
Pligtmæssige EØS-dagpenge/dagpengestop:
Andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der har fået udbetalt ydelser i det
seneste arbejdsland, skal ved hjemvenden til bopælslandet først have
udbetalt ydelser efter artikel 64 (EØS-dagpenge) i 3 (6) måneder, før der kan
udbetales ydelser fra bopælslandet.
Refusionsbestemmelser:
Regler om mellemstatslig refusion for ydelser, som udbetales til et medlem,
der forud for ledigheden har været omfattet af et andet lands forsikring som
grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder.
Artikel 65
Vejledningens afsnit 7
Punkt 100-123
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
29
EØS - Aftalen
Grænsearbejdere
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Hvis der skal udbetales arbejdsløshedsydelse til en tidligere
grænsearbejder fra bopælsmedlemsstaten benyttes SED’erne U017U018 og U031:
SED: (Struktureret elektronisk dokument)
U019: Anmodning om data
U018: Svar på dataanmodning
U031: Anmodning om information om ret til ydelser
Arbejdsformidlingen i bopælsstaten kontrollerer, om personen har ret til at få
arbejdsløshedsydelse eksporteret fra medlemsstaten for den seneste
beskæftigelse (efterfølges af U008 fra medlemsstaten for den seneste
beskæftigelse)
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
30
EØS - Aftalen
Grænsearbejdere
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Bliver a-kassen bekendt med, at en helt ledig grænsearbejder supplerende har
stillet sig til rådighed for et andet lands arbejdsformidling udveksles
informationer med andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U019-U022:
SED: (Struktureret elektronisk dokument)
U019: Anmodning om information om persons tilmelding og
jobsøgning
U020: Svar på anmodning om information om persons tilmelding
og jobsøgning
U021: Anmodning om information om den arbejdsløses
jobsøgningsaktiviteter
U021: Svar på anmodning om information om den arbejdsløses
jobsøgningsaktiviteter
Artikel 65
Vejledningens afsnit 7
Punkt 100-123
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
31
EØS - Aftalen
Grænsearbejdere
Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Derudover udveksler myndighederne yderligere SED’ere om grænsearbejdere:
SED: (Struktureret elektronisk dokument)
U023: Anmodning om refusion
U024: Fuld accept af anmodning
U025: Delvis accept eller afvisning af anmodning om refusion
U026: Information om refunderet beløb
U027: Bekræftelse af modtagelse af refunderet beløb
U028: Meddelelse om afslutning af refusionssag
U029: Information om beslutning med hensyn til opkrævning af renter
U030: Svar på information om opkrævning af renter
U031: Anmodning om information om ret til ydelser
A-kassen skal meddele Arbejdsdirektoratet om udbetaling af ydelser efter 1. maj
2010 til medlemmer, der under seneste beskæftigelse var bosat i Danmark og
arbejdede i et andet EØS-land (dog undtaget SF, F, NL, IRL, IS, N og S).Artikel 65
Vejledningens afsnit 7
Punkt 100-123
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
32
EØS - Aftalen
Elektronisk dataudveksling mellem landende
= Electronic Exchange of Social Security Information
Alle lande skal være tilsluttet i maj 2012
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
33
EØS - Aftalen
Udsendt af dansk arbejdsgiver
Skema fra Pensionsstyrelsen
Hidtidige regler (arbejdsforhold før 1. maj 2010)
Hovedregel: Forsikret i beskæftigelseslandet
Medlemskab i Danmark er betinget af godkendelser:
Op til 1 år: Blanket E 101
kan søges af både medlem og arbejdsgiver
Kan forlænges i op til 1 år eller godkendes i op til 3 år: Blanket E102
skal søges af arbejdsgiver
tilladelse gives af Pensionsstyrelsen + evt. pgl. land
Arbejdsgiveren har oplysningspligt
Optagelse i DK a-kasse kan finde sted ved bopæl i DK inden udsendelse
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
34
EØS - Aftalen
Færøerne
Aftale mellem Danmark og Færøernes Landsstyre
Overførsel af
Medlemsperioder
Arbejdstimer
Betingelser
Fra Færøerne til Danmark
henvendelse inden for 8 uger
Dokumentation:
N 301 DK
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
35
EØS - Aftalen
Grønland øvrige udland
Optagelse i en dansk a-kasse kan finde sted hvis:
udsendt af en dansk arbejdsgiver
udsendt midlertidigt (6 år)
bopæl i Danmark umiddelbart før udsendelse
ansøger om optagelse seneste 1 år efter udsendelse
ikke
særlige
krav til
dokumentation
Ved ophold og beskæftigelse i udlandet kan medlemskab bevares
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
36
EØS - Aftalen
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
37
EØS - Aftalen
© Copyright AK-Samvirke – maj 2010
www.ak-samvirke.dk
38

similar documents