præsentation

Report
Fælles
kompetenceudviklingsdag
25. september 2012, CABI
Program
10.00-10.15 Kaffe, velkomst og dagens program
10.15-10.30 Siden sidst – opsamling på jeres obs-punkter
10.30- 12.00 Unge – trivsel, mistrivsel og udfordringer v/
Jens Christian Nielsen, forskningsprogramleder
ved Center for ungdomsforskning
12.00-12.15 Egne opmærksomhedspunkter
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.00 Progressionsarbejde i teamet og i samarbejdet
med virksomhederne
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-15.30 Afprøvning og justering af progressionsredskab
15.30-16.00 Opsamling, finjustering og implementeringsplan
2
Formålet med dagen
1) At sætte fokus på de unge som ikke trives. Hvad
ved vi? Hvem er de, og hvilke udfordringer stiller
det os overfor?
2) At introducere og arbejde med progression for
den enkelte unge både i samarbejdet i teamet og
i samarbejdet med virksomhederne.
3
Siden sidst - opmærksomhedspunkter
Formiddagen
Hvad var for dig de vigtigste pointer i
formiddagens oplæg?
Hvilke ideer vil du tage med hjem i
ungeteamet?
Hvad blev du nysgerrig efter at vide
mere om?
Hvilke ideer vil du tage med hjem i
ungeteamet?
Hvad blev du nysgerrig efter at vide
mere om?
Eftermiddagen
Hvad var for dig de vigtigste pointer i
eftermiddagens oplæg og dialog?
4
Siden sidst - opmærksomhedspunkter
Find opmærksomhedspunkter fra sidst frem:
Snak to og to:
• Kunne I huske dem?
• Når I kigger på dem – giver de så stadig mening?
• På hvilken måde har I arbejdet med dem / haft
opmærksomhed på dem?
• Hvad optager jer lige nu i hvert jeres team?
5
Egne opmærksomhedspunkter
Formiddagen
Hvad var for dig de vigtigste pointer i
formiddagens oplæg?
Hvad giver det anledning til for dig af
opmærksomhedspunkter?
Hvad vil du tage med i din egen
praksis og hvad giver det anledning til
af opmærksomhed i teamet?
Hvad giver det anledning til for dig af
opmærksomhedspunkter?
Hvad vil du tage med i din egen
praksis og hvad giver det anledning til
af opmærksomhed i teamet?
Eftermiddagen
Hvad var for dig de vigtigste pointer i
eftermiddagens oplæg og træning?
6
FROKOST
7
Progression
Hvorfor:
• Et hjælpeværktøj til
– de professionelle - jer
– virksomhederne
– den unge
• En ledelses- og styregruppebeslutning
• Fokus på mål/delmål
Hvad:
• 3 skemaer
Hvordan:
• I teamet
• Ved samtaler med den unge
• I virksomhederne
8
Progression
Hvad betyder det:
Latin: pro-gredior - jeg bevæger mig fremad
Hvad er der tale om her:
Opbygning af viden eller kunnen, færdighed eller
kompetence
Anskues:
Læringsspiral – ikke lineær udvikling
9
Progression
Roller vi indtager som professionel
Proces-hjælp
• Den professionelle giver støtte til den
unges egen afklarings-, problemløsningseller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp.
Autoritet: Viden om den type processer,
som kan kvalificere den unges egen
afklaring og problemløsning.
Resultat: Bemyndigelse
10
11
Progression
Redskabet er 3 skemaer:
• 1 skema til brug for alle i teamet
• 1 til samtale med den unge – primært JC og
UU + virksomhedskonsulenten
• 1 til brug i virksomhederne –
virksomhedskonsulenten, den unge og
virksomheden + JC/UU ved sagsopfølgning
• Et on-line og papir dokument
• Ikke registrerbart
• Scannes/klippes ind i journal
12
Progressionsarbejdet i teamet
• En hjælp til at sikre ”alle vinkler”
• En hjælp til at kunne se ”huller” i en
sag
• En hjælp til sammen at kunne
opstille delmål og mål
• En fælles indsats i.f.t. den
virksomhedsrettede indsats –
”oversætte” progressionsmål til en
kontekst der
13
14
Ungeteam progressionsskema
Hvert ungeteam:
Se på de 5 ”områder”:
• Drøft hvilke ting I synes der kan høre ind
under hvert område
• Skriv de ting ned I mener der ”hører
under” hvert område
• En fremlægger det i plenum senere
15
Øvelse i brug af skemaet
En case I kender
Læs igennem:
• UU/JC fremlægger
• I andre byder ind
• UU/JC ”fører pennen” i skemaet – hvad
tænkes der om områderne – hvad er
delmål / mål?
• Skriv erfaringerne ned – til plenum
16
PAUSE
17
Opsamling på teamskema
18
19
20
Progressionsskema - samtale
Kig skemaet igennem:
• På hvilken måde kan den unge inddrages aktivt, så
der sikres ejerskab og at det giver mening
• Er der ting I tænker giver anledning til særlig
opmærksomhed
• Hvor ser I evt. forbedringspunkter
• Hvordan kan de 5 områder oversættes til
indsatsområder i en virksomhedspraktik – giv
hinanden nogle eksempler f.eks. hvordan ”trænes”
generthed, stabilitet, lydhørhed, opgaveforståelse, ……
• Opmærksomhedspunkter
Opmærksomhedspunkter og evt.
forbedringspunkter skal med til plenum
21
22
23
Progressionsskema – i
virksomheden
Hurtige tips og tricks til virksomhedskonsulenten:
• Opmærksomhedspunkter
• Gode forslag til andre spørgsmål
• Andet
Skriv Jeres 5 bedste tips og tricks ned – medbring
til plenum
24
Opsamling
25
Plan for implementering
• Vi samler op på Jeres input
• I morgen arbejder koordinatorer og
virksomhedskonsulenter videre
• Vi redigerer skemaerne
• Besked til koordinatorer vedr. skemaer
til ibrugtagning
• Vi regner med start på pilotperiode
01.10.12. – og vi følger op på
teammøde sidst på året
26
Tak for i dag!
Kort feedback på dagen
Der kommer et spørgeskema ud
Kom godt hjem og på gensyn!
27

similar documents