Kim Iversen

Report
Effektundersøgelsesprogrammer
i restaurerede vandløb
Lakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet
2007-2013
Elfiskeskader på fisk
Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks
Effektundersøgelser på
fiskebestandene i restaurerede vandløb
• Førundersøgelser
(førtilstand, er der et
problem?)
• Kvalitative
fiskeundersøgelser
(hvilke fiskearter,
vandrefisk?)
• Kvantitative
Fiskeundersøgelser
(stationsnet med
tætheder og fiskearter)
• Effektundersøgelser (2-4
år efter, er der
forbedringer?).
Aktuelle undersøgelsesprogrammer:
•Hyttens Dambrug øvre Skjern Å (HK & IBK)
•Von Å (HK & RSK)
•Påbøl Bæk og Simmelbæk (RSK)
•Gudenå v. Ulstrup (FK)
Resultater
• Effekt af spærringsfjernelser (vandrefisk)
• Effekt af habitatændringer
(stuvningszoner, genslyngninger,
grødeskæringspraksis)
• Effekt af forbedrede gydeforhold
• Effekter af forbedret vandløbskvalitet
(okker, vådområdeprojetker(?)”
Hvorfor
• Dokumentere effekter for lodsejere, politikere,
m. fl.
• Hvad virker, hvad virker måske ikke?
• Fisk giver vigtig viden til helhedsindtrykket af et
vandløbs tilstand, DVFI er ikke nok….
• ”…lave effektundersøgelser på
laksebestandene af de tiltag man laver i
vandløbene (MIM, 2004)”
Lakseyngelundersøgelse i
Skjern Å-systemet 2007-13
Metode
•60-63 stationer
•330 km laksehabitatvandløb
•Ikke fast stationsnet
•Effektundersøgelser af nye
gydebanker og
spærringsfjernelser
Formål
• Effektundersøgelse af spærringsfjernelser,
udsætninger og gydebankeetableringer
med laks som indikator
• Dokumentere ændringer i udbredelse af
vild lakseyngel i Skjern Å systemet
• Yngeltætheder på gydebankerne
• Sammensætning af fiskefaunaen på gydeog opvækstområder
• Beskrive udformningen af produktive
gyde- og opvækstområder for laks
LYU
2007
Vild lakseyngel på 16
af 61 stryg = 26 %
LYU
2010
Vild lakseyngel
på 37 af 60
stryg = 62 %
LYU
2013
Vild lakseyngel
på 50 ud af 64
stryg = 78 %
Udbredelse af lakseyngel
2007: 26 %; 2010: 62 %; 2013: 78 %
Årsager:
1. Spærringsfjernelser og faunapassager
(Nr. Vium, Toudal, Lakkenborg,
Skærbæk, Kideris, Kølkær, Fonnesbæk,
Hyttens, Hoven, Skærlund)
2. Flere moderfisk (restriktioner på fiskeri)
3. Etablering af gyde- og opvækstområder
og genslyngningsprojekter
4. Udsætninger og -praksis
Laks i Skjern Å
Stangfangede laks
Laksefangster Skjern Å-systemet
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
År
Etablering af gydeområder for laks
2006-2013
Fangster og tætheder 2007
Stryg
Lakseyngel fanget
Teoretisk N
Stryg
Tæthed laks/ 100 m2
S5
42
53
S4
8
R2
31
33
S5
7,3
O17
13
13
R2
5,5
D1
10
10
D1
2,8
S4
6
8
S6
2,7
O15
7
7
O15
2,6
S6
5
5
O17
2,2
K3
4
5
B3
1,8
B3
4
4
ØB1
1,3
ØB1
3
4
V3
1
O16
2
3
E2
0,8
V3
2
3
K3
0,7
E2
1
1
O16
0,6
V5
1
1
V2
0,4
R1
1
1
V5
0,4
V2
1
1
R1
0,3
2010
2013 tætheder
Laks/
Dybd Laks Laks Teore 100
Stryg Position
Areal e gns 1. bef 2. bef tisk N m2
O11 Omme Å v. Sdr. Ådal
130
20
72
35 140
108
B1 Brande Å os. Kathøjvej
84
30
73
9
83
99
V3 Vorgod Å os. Herningvej
150
80
93
26 129
86
F4 Fjederholt Å Kideris Dambrug
84
30
57
12
72
86
E1 Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej
120
15
67
20
96
80
R2 Rind Å os. Ø. Høgildvej
189
35
90
33 142
75
O9 Omme Å os. Lakkenborg
143
40
75
19 100
70
O10 Omme Å os. Industrivej v. Hoven 330
50 179
33 219
67
V5 Vorgod Å os. Gåsdal Bro
198
70
65
23 101
51
A1 Abild Å 400 m. os. Vorgod Å
83
40
24
10
41
50
P1 Påbøl Bæk Påbølvej nr. 7
120
25
40
13
59
49
K2 Karstoft Å v. Skærlund
140
30
41
13
60
43
Sk9 Skjern Å v. Åparken i Sdr. Felding 294
50
68
31 125
43
K4 Karstoft Å ns. Nr. Grenevej
360
50
98
34 150
42
V6 Vorgod Å os. Arnborgvej
224
15
75
14
92
41
V2 Vorgod Å ns. Birkmose bæk
163
45
43
15
66
41
Sk7 Skjern Å ns. Skarrild
420
50 125
28 161
38
SK5 Skjern Å v. Sandfeld-Hesselvig
224
45
43
20
80
36
O08 Omme Å ns. Grindstedvej
160
60
42
8
52
32
Sk8 Skjern Å ns. Tarp Bro
550
50 105
42 175
32
Sk6 Skjern Å os. Rind Å
150
70
26
9
40
27
O12 Omme Å ns. Vestbroen
180
40
23
11
44
24
R3 Rind Å os. Arnborg Kirke
228
80
33
12
52
23
B2 Brande Å ns. Ågade
144
45
18
5
25
17
Stryg Position
Gu2 Gundesbøl Å ns. Præstbro
Gu1 Gundesbøl Å ns. Vindingvej
Hol2 Holtum Å v. Vandmøllen
Sk3 Skjern Å Camping
Sk4 Skjern Å os. Holtum Å/Engebækvej
TM2 Tarm Møllebæk ns. Tarmvej
O04 Omme Å v. Grønbjerg
O05 Omme Å os. Langelund
R1 Rind Å os. Kiderisvej
V4 Vorgod Å ns. Egeris
TB2 Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug
F3 Fjederholt Å os. Slumstrupvej
TB1 Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej
Hov2 Hoven Å v. Nørre Grene
Si3 Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej
K3 Karstoft Å os. Skarrildhus
Hol3 Holtum Å ns. stem v. Harrildgård
V1 Vorgod Å ns. Møltrup Bro
D1 Døvling Bæk ns. Skovbjergvej
Von2 Von Å ns. indtag til Kulsø
Si2 Simmelbæk v. Baggesgårdvej
Hol4 Holtum Å os. Motorvejen
Ø1 Østerbjerge Bæk ns. Skovbjergvej
K1 Karstoft Å v. Risbjerg Dambrug
Ki1 Kirkeåen v. Vardevej
Ga1 Ganer Å v. Ganeråparken
Laks/
Dybd Laks Laks Teore 100
Areal e gns 1. bef 2. bef tisk N m2
228
123
300
360
176
200
120
180
350
224
315
90
175
241
125
247
150
61
325
198
75
266
160
111
240
180
60
75
60
50
60
30
60
70
50
90
20
25
30
60
40
55
70
25
20
50
20
70
20
40
40
50
24
11
37
27
12
18
8
18
30
21
23
8
14
18
8
12
9
4
13
5
3
7
3
3
6
1
9
5
6
13
6
6
4
4
9
4
8
1
2
3
2
5
1
0
3
2
0
2
1
0
0
0
38
20
44
52
24
27
16
23
43
26
35
9
16
22
11
21
10
4
17
8
3
10
5
3
6
1
17
16
15
14
14
14
13
13
12
12
11
10
9
9
9
8
7
7
5
4
4
4
3
3
3
1
Laks & ørreder
Stryg
Position
B1
Brande Å os. Kathøjvej
V3
Vorgod Å os. Herningvej
F4
Laks/ 100
Areal m2 Dybde gns. m2
Ørred /
100m2
Total / 100
m2
84
30
99
11
150
80
86
15
Fjederholt Å Kideris Dambrug
84
30
86
7
E1
Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej
120
15
80
13
O9
Omme Å os. Lakkenborg
143
40
70
9
R2
Rind Å os. Ø. Høgildvej
189
35
75
1
O04
Omme Å v. Grønbjerg
120
60
13
62
O10
Omme Å os. Industrivej v. Hoven
330
50
67
0
A1
Abild Å 400 m. os. Vorgod Å
83
40
50
2
P1
Påbøl Bæk Påbølvej nr. 7
120
25
49
1
K2
Karstoft Å v. Skærlund
140
30
43
1
K4
Karstoft Å ns. Nr. Grenevej
360
50
42
1
V6
Vorgod Å os. Arnborgvej
224
15
41
0
Sk7
Skjern Å ns. Skarrild
420
50
38
0
O05
Omme Å os. Langelund
180
70
13
25
V1
Vorgod Å ns. Møltrup Bro
61
25
7
29
O08
Omme Å ns. Grindstedvej
160
60
32
1
Sk8
Skjern Å ns. Tarp Bro
550
50
32
0
Sk6
Skjern Å os. Rind Å
150
70
27
1
TM2
Tarm Møllebæk ns. Tarmvej
200
30
14
14
TB2
Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug
315
20
11
16
Gu1
Gundesbøl Å ns. Vindingvej
123
75
16
10
F3
Fjederholt Å os. Slumstrupvej
90
25
10
14
Ga1
Ganer Å v. Ganeråparken
180
50
1
21
TB1
Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej
175
30
9
11
B2
Brande Å ns. Ågade
144
45
17
3
Gu2
Gundesbøl Å ns. Præstbro
228
60
17
1
Si3
Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej
125
40
9
7
R1
Rind Å os. Kiderisvej
350
50
12
2
Ki1
Kirkeåen v. Vardevej
240
40
3
11
Si2
Simmelbæk v. Baggesgårdvej
75
20
4
7
K1
Karstoft Å v. Risbjerg Dambrug
111
40
3
4
Von2
Von Å ns. indtag til Kulsø
198
50
4
2
110
101
93
92
79
76
75
67
52
50
44
43
42
39
37
36
34
32
27
27
27
27
24
22
21
20
18
16
15
14
11
6
6
Sameksisterende
ørred- og
lakseyngelbestande
på 33 af 63 st.
Markerede > 5 pr
100 m2 af hver art
1+ laks på 55 st.
Stryg
Position
Areal
Dybde gns
Laks 1. bef
Laks 2. bef
Teoretisk N
B2
Brande Å ns. Ågade
144
45
27
7
Von2
Von Å ns. indtag til Kulsø
198
50
27
12
V5
Vorgod Å os. Gåsdal Bro
198
70
24
8
TB2
Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug
315
20
45
6
F4
Fjederholt Å Kideris Dambrug
84
30
10
2
O11
Omme Å v. Sdr. Ådal
130
20
18
1
R3
Rind Å os. Arnborg Kirke
227,5
80
20
8
B1
Brande Å os. Kathøjvej
84
30
11
1
O9
Omme Å os. Lakkenborg
142,5
40
10
5
Von1
Von Å ns. Olling Bro
210
35
18
7
Hol3
Holtum Å ns. stem v. Harrildgård Dambrug
150
70
19
1
E1
Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej
120
15
12
3
O12
Omme Å ns. Vestbroen i Borrislejren
180
40
12
6
Ga1
Ganer Å v. Ganeråparken
180
50
15
5
O04
Omme Å v. Grønbjerg
120
60
13
1
TB1
Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej
175
30
20
0
O10
Omme Å os. Industrivej v. Hoven
330
50
28
6
O05
Omme Å os. Langelund
180
70
18
1
SK5
Skjern Å v. Sandfeld-Hesselvig
224
45
19
3
Hol2
Holtum Å v. Vandmøllen
300
60
23
5
Sk3
Skjern Å Camping
360
50
26
6
Gu2
Gundesbøl Å ns. Præstbro
228
60
15
2
Sk4
Skjern Å os. Holtum Å/Engebækvej
176
60
8
3
R2
Rind Å os. Ø. Høgildvej
V2
Vorgod Å ns. Birkmose bæk
K4
Karstoft Å ns. Nr. Grenevej
A1
TM2
Hol4
189
35
12
1
162,5
45
11
0
360
50
17
5
Abild Å 400 m. os. Vorgod Å
82,5
40
4
1
Tarm Møllebæk ns. Tarmvej
199,5
30
10
2
Holtum Å os. Motorvejen
266
70
14
2
O02
Omme Å os. Omme Åvej
125
35
7
0
Si3
Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej
125
40
7
0
V3
Vorgod Å os. Herningvej
150
80
8
0
% FinneLaks/ 100 m2 klippede
25
36
25
49
18
36
16
52
15
13
15
19
15
33
14
12
14
20
14
29
13
20
13
16
13
24
13
23
12
14
11
20
11
36
11
19
10
23
10
29
9
34
8
17
7
13
7
13
7
11
7
24
6
5
6
13
6
16
6
7
6
7
5
8
3
41
75
80
33
74
86
25
13
100
90
0
44
70
0
80
6
0
100
93
97
47
91
15
9
0
0
33
88
0
0
13
Stalling i Skjern Å-systemet
Fremgang for stallingen?
Stallinger på 17 af 61
(28%) stationer i 2007
Stallinger på 2 af 60 (3%)
stationer i 2010
Stallinger på 13 af 63
(21%) stationer i 2013
DTU anbefaler forlængelse
af fredning t.o.m. 2015
foreløbig….
Andre observationer
Ål på 34 af 63 stationer (07: 21 st. 10: 22 st.)
Ulk: 07: 30 st. 08: 41 st. 13: 47 st.
3 stationer med signalkrebs (Rind & Fjederholt)
Det gode gyde- og
opvækstområde for laks
• Skjern Å v.
Skarrild
• Omme Å v.
Gl. Ørbæk
Elfiskeri
• Spændingsfald over fisken påvirker nerveog muskelceller
• Jo større fisk, jo større påvirkning
• Forskellig effekt på forskellige arter
(laksefisk, cyprinider, ål)
Før 2008
• 1-faset generatorer
• Ensrettet vekselstrøm, pulserende jævnstrøm
med 1 kondensator
• 3 fasede generatorer til store vandløb og store
fisk
• Stor spændingsvariation og riplespænding
• Skader på op til 25 % af gydelaks
El-skader
•
•
•
•
Brud på rygsøjlen, hvirvelledsbrud
Forskydninger af ryghvirvler
Skader på ryghvivler
Brækkede eller dislokerede ribben
El-skade
•Manglende evne til at
regulere hudfarve
•Nedsat svømmevne,
irreversibelt
•Større dødelighed
• Voldsomme tilfælde
kan kramper resultere i
død v. lammelse af
åndedrætsfunktioner/
gællefunktioner
Elskade
Lateral forskydning
Siden 2008
•
•
•
•
•
Nye krav til udstyr af sikkerhedsmæssige grunde
Har medført at alle har fået nyt udstyr
To kondensatorer
Årlig service
Nu ca. der 1-2 % elskader på laks
Anbefalinger skånsomt elfiskeri
•
•
•
•
Når fisken er i nettet, skal den ud af strømfelt
Elektroden må ikke komme for tæt på fisken.
Anvend så stor ring som muligt
Afpas om muligt spænding til ledningsevne i
vandet og vandløbsstørrelse
• Hensyn til andre fisk(-earter)
Naturlig gydebankeetablering
Fæld et træ…..

similar documents