บทที่ 8 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

Report
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล
By Wathinee @ICT
เนือ้ หา
• ระบบฐานข้อมูล คือ
•
•
•
•
•
ตาราง (Table)
ฟิ ลด์ (Field) เขตข้อมูล
เรคอร์ด (Record) แถว
คียห์ ลัก Primary Key
คียร์ อง Foreign Key
ตัวอย่าง
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
การบ้านเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
• ระบบฐานข้ อมูลคือ อะไรมีประโยชน์อย่างไร
• - table(ตาราง) คือ ?
• - field (เขตข้ อมูล หรื อคอลัมน์ ) คือ ?
• - record (ระเบียนหรื อแถว) คือ
ยกตัวอย่าง ฐานข้ อมูลที่ประกอบด้ วย 2 tables
และอธิบายว่า table ที่หาข้ อมูลมามีกี่ table แต่ละ table มีกี่
field ประกอบด้ วย field อะไรบ้ าง table นันมี
้ กี่ record(กี่
แถว) PK คือ field ? , FK คือ field ?
เขียนลงในสมุด : วางที่โต๊ ะ อาจารย์ ชัน้ 2
หมดเวลาวันที่ 26 พย.57
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสื อวิทยาศาสตร์ ราคา 250 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555
หนังสื อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคา 350 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555
หนังสื อหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ราคา 180 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2555
หนังสื อสานวนไทยคาพังเพย ราคา 140 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
หนังสื อโปรแกรมภาษาซี ราคา 280 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553
หนังสื อ reading English ราคา 450 บาท พิมพ์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสื อวิทยาศาสตร์
250 บาท 14 มกราคม 2555
หนังสื อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 350 บาท 16 ธันวาคม 2555
หนังสื อหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หนังสื อสานวนไทยคาพังเพย
180 บาท วันที่ 30 สิ งหาคม 2555
140 บาท วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
หนังสื อโปรแกรมภาษาซี
reading English
280 บาท วันที่ 6 ตุลาคม 2553
450 บาท วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสื อวิทยาศาสตร์
250 บาท 14 มกราคม 2555
หนังสื อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 350 บาท 16 ธันวาคม 2555
หนังสื อหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หนังสื อสานวนไทยคาพังเพย
180 บาท วันที่ 30 สิ งหาคม 2555
140 บาท วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
หนังสื อโปรแกรมภาษาซี
reading English
280 บาท วันที่ 6 ตุลาคม 2553
450 บาท วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
ชื่อหนังสื อ
วิทยาศาสตร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สานวนไทยคาพังเพย
โปรแกรมภาษาซี
reading English
ราคา
250
350
180
140
280
450
วันทีพ่ มิ พ์
14/01/2555
16/122555
30 /08/ 2555
2/07/ 2552
6 /10/2553
11/05/2554
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
หมายเลขหนังสื อ
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
002
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
16/122555
180
30 /08/ 2555
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
140
2/07/ 2552
280
450
6 /10/2553
11/05/2554
003
004
005
006
reading English
ตัวอย่ างข้ อมูล เกี่ยวกับหนังสือ
หมายเลขหนังสื อ
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
หมวดหนังสื อ
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
วิทยาศาสตร์
002
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
350
16/122555
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
003
180
30 /08/ 2555
ภาษาอังกฤษ
140
2/07/ 2552
ภาษาไทย
005
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
006
reading English
450
11/05/2554
ภาษาอังกฤษ
004
หมายเลข
หนังสื อ
001
002
003
004
005
006
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
16/122555
180
30 /08/ 2555
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
140
2/07/ 2552
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
280
450
6 /10/2553
11/05/2554
ภาษาอังกฤษ
reading English
หมวดหนังสื อ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
หมายเลข
หนังสื อ
001
002
003
004
005
006
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
16/122555
180
30 /08/ 2555
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
140
2/07/ 2552
280
450
6 /10/2553
11/05/2554
reading English
หมวดหนังสื อ
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หมายเล
ขหนังสื อ
001
002
003
004
005
006
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
16/122555
180
30 /08/ 2555
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
reading English
140
280
450
2/07/ 2552
6 /10/2553
11/05/2554
รหัสหมวด
หนังสือ
หมวดหนังสือ
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
หมายเลข
หนังสื อ
001
002
003
004
005
006
ชื่อหนังสื อ
ราคา
วันทีพ่ มิ พ์
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
รหัสหมวด
หนังสื อ
001
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
16/122555
002
180
30 /08/ 2555
004
รหัสหมวด
หนังสือ
หมวดหนังสือ
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
140
2/07/ 2552
003
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
reading English
280
450
6 /10/2553
11/05/2554
002
004
หมายเลข
หนังสื อ
001
002
ชื่อหนังสื อ
วิทยาศาสตร์
ราคา
250
วันทีพ่ มิ พ์
14/01/2555
รหัสหมวด
หนังสือ
หมวดหนังสือ
002
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
180
30 /08/ 2555
004
140
2/07/ 2552
003
005
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
002
006
reading English
450
11/05/2554
004
007
กีตาร์ คลาสิ คเบือ้ ง
ต้ น
300
1/02/2554
003
004
16/122555
รหัสหมวด
หนังสื อ
001
หมายเลข
หนังสื อ
001
002
ชื่อหนังสื อ
วิทยาศาสตร์
ราคา
250
วันทีพ่ มิ พ์
14/01/2555
รหัสหมวด
หนังสือ
หมวดหนังสือ
002
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
350
180
30 /08/ 2555
004
140
2/07/ 2552
003
004
ภาษาอังกฤษ
005
สานวนไทยคา
พังเพย
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
002
005
ศิลปะและ
ดนตรี
006
reading English
450
11/05/2554
004
007
กีตาร์ คลาสิ คเบือ้ ง
ต้ น
300
1/02/2554
005
003
004
16/122555
รหัสหมวด
หนังสื อ
001
หมายเลข
หนังสือ
ชื่อหนังสือ
ราคา
วันที่พมิ พ์
รหัสหมวด
หนังสือ
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
001
002
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
350
16/122555
002
003
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
180
30 /08/ 2555
004
004
สานวนไทยคาพังเพย
140
2/07/ 2552
003
005
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
006
reading English
450
007
กีตาร์คลาสิ คเบื้องต้น
300
หมวดหนังสื อ
002
รหัสหมวด
หนังสื อ
001
วิทยาศาสตร์
11/05/2554
004
002
1/02/2554
005
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
005
ศิลปะและดนตรี
ตาราง (Table)
จะเป็ นที่เก็บข้ อมูลของฐานข้ อมูล จะมีลกั ษณะเป็ นตาราง 2 มิติ โดยจะถือว่า
ข้ อมูลในแนวนอน(แถว)เป็ นข้ อมูลหนึง่ ชุด เรี ยกว่าเรคคอร์ ด (Record) ซึง่
ข้ อมูลในแต่ละชุดจะประกอบด้ วยข้ อมูลต่างๆ ตามแนวตัง(คอลั
้
มน์) ซึง่ เรี ยกว่า
ฟิ ลด์ (Filed)
ฟิ ลด์ (Field)
หน่วยข้อมูลที่ประกอบมาจากอักขระต่าง ๆ
หลายอักขระ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ประกอบด้วยอักขระ
หลาย ๆ ตัว เป็ นต้น จากความหมายนี้ ฟิ ลด์ คือ แอ
ตทริ บิวต์น้ นั เอง เราจะใช้คานี้เมือเราอ้างอิงถึงแอตทริ
บิวต์ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนแอตทริ บิวต์เราจะใช้
เมื่ออ้างอิงถึงเอนทิต้ ี
เรคอร์ ด (Record)
จะเป็ นการนาฟิ ลด์หลาย ๆ ฟิ ลด์มารวมกัน เช่น
เรคอร์ดลูกค้า
ก็จะเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดที่
ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยูห่ รื อหมายเลขโทรศัพท์ เป็ น
ต้น
ตัวอย่ างตารางลูกค้ า แสดงดังรู ป
ตาราง(Table) : ข้ อมูลลูกค้ า
ตาราง : ข้ อมูลหนังสือ
หมายเลข
หนังสือ
ชื่อหนังสือ
ราคา
วันที่พมิ พ์
รหัสหมวด
หนังสือ
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
001
002
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
350
16/122555
002
003
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
180
30 /08/ 2555
004
004
สานวนไทยคาพังเพย
140
2/07/หกด
2552
003
005
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
002
006
reading English
450
11/05/2554
004
007
กีตาร์คลาสิ คเบื้องต้น
300
1/02/2554
005
ตาราง : ข้ อมูลหมวดหนังสือ
รหัสหมวด
หนังสื อ
หมวดหนังสื อ
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
005
ศิลปะและดนตรี
ชนิดของคีย์ในฐานข้ อมูลเชิงสั มพันธ์
Primary Key (คีย์หลัก)
จะเป็ นฟิ ลด์ที่มีค่าไม่ซ้ ากันเลยในแต่ละเรคอร์ ดในตาราง
นั้น เราสามารถใช้ฟิลด์ที่เป็ น Primary Key นี้เป็ นตัวแทนของ
ตารางนั้นได้ทนั ที
ชนิดของคีย์ในฐานข้ อมูลเชิงสั มพันธ์
• Foreign Key
เป็ นฟิ ลด์ในตารางหนึ่ง (ฝัง Many) ที่มีความสัมพันธ์กบั ฟิ ลด์ที่
เป็ น Primary Key ในอีกตารางหนึ่ง (ฝัง One) โดยที่ตารางทั้งสอง
มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many ต่อกัน
ตาราง : ข้ อมูลหนังสือ PK
หมายเลข
หนังสือ
ชื่อหนังสือ
ราคา
วันที่พมิ พ์
รหัสหมวด
หนังสือ
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
001
002
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
350
16/122555
002
003
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
180
30 /08/ 2555
004
004
สานวนไทยคาพังเพย
140
2/07/หกด
2552
003
005
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
002
006
reading English
450
11/05/2554
004
007
กีตาร์คลาสิ คเบื้องต้น
300
1/02/2554
005
PK
ตาราง : ข้ อมูลหมวดหนังสือ
รหัสหมวด
หนังสื อ
หมวดหนังสื อ
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
005
ศิลปะและดนตรี
ตาราง : ข้ อมูลหนังสือ PK
FK
หมายเลข
หนังสือ
ชื่อหนังสือ
ราคา
วันที่พมิ พ์
รหัสหมวด
หนังสือ
001
วิทยาศาสตร์
250
14/01/2555
001
002
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
350
16/122555
002
003
หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
180
30 /08/ 2555
004
004
สานวนไทยคาพังเพย
140
2/07/หกด
2552
003
005
โปรแกรมภาษาซี
280
6 /10/2553
002
006
reading English
450
11/05/2554
004
007
กีตาร์คลาสิ คเบื้องต้น
300
1/02/2554
005
PK
ตาราง : ข้ อมูลหมวดหนังสือ
รหัสหมวด
หนังสื อ
หมวดหนังสื อ
001
วิทยาศาสตร์
002
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
003
ภาษาไทย
004
ภาษาอังกฤษ
005
ศิลปะและดนตรี
ตอบคาถาม
Table ?
Filed ?
Record ?
PK?
FK ?
ตาราง : ข้ อมูลพนักงาน
รหัสพนักงาน
ชื่อ-สกุล
SG21
SG37
SG14
SG09
ชูชาติ สุ ขศรี
ศิริ ดวงเด่น
ดวงใจ มีสุข
อัจฉรา เขียวแก้ว
ตาราง : ข้ อมูลสาขา
รหัสสาขา
B005
ทีอ่ ยู่
เชียงใหม่
B003
กรุ งเทพ
B007
พิษณุโลก
รหัสตาแหน่ ง เงินเดือน
001
002
003
001
30000
20000
20000
30000
รหัส
สาขา
B005
B003
B003
B007
ตาราง : ข้ อมูลตาแหน่ ง
รหัสตาแหน่ ง
001
002
003
ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วย
เลขานุการ
29
ตอบคาถาม
ระบบ ฐานข้อมูล คือ ?
ระบบฐานข้ อมูล (DATABASE SYSTEMS)
•
ระบบฐานข้ อมูล (database) หมายถึง กลุม่ ของข้ อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กนั และถูกนามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้ อมูลอาจเก็บไว้ ใน
แฟ้มข้ อมูลเดียวกันหรื อแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้ อมูล แต่ต้องมีการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้ อมูลในการจัดเก็บ
ข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้ อมูลในระบบแฟ้มข้ อมูลพอสรุป
ประเด็นหลัก ๆ ได้ ดงั นี ้
• · มีการใช้ ข้อมูลร่วมกัน (data sharing)
• · ลดความซ ้าซ้ อนของข้ อมูล (reduce data redundancy)
• · ข้ อมูลมีความถูกต้ องมากขึ ้น (improved data integrity)
• · เพิ่มความปลอดภัยให้ กบั ข้ อมูล (increased security)
• · มีความเป็ นอิสระของข้ อมูล (data independency)
ระบบฐานข้ อมูล : Database System
ระบบฐานข้ อมูล “หนังสือ”
ข้ อมูล
หนังสือ
ข้ อมูลหมวด
หนังสือ
ระบบฐานข้ อมูล : Database
ระบบฐานข้ อมูล “พนักงาน”
ข้ อมูล
พนักงาน
ข้ อมูล
สาขา
ข้ อมูล
ตาแหน่ง
ระบบฐานข้ อมูล : Database
ระบบฐานข้ อมูล “การลงทะเบียนเรี ยน”
ข้ อมูล
นักเรี ยน
ข้ อมูลวิชา
ข้ อมูล
อาจารย์
ข้ อมูลผล
การเรี ยน
ข้ อมูลการ
ลงทะเบียน
ทดลองสร้างตาราง
การบ้านเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
• ระบบฐานข้ อมูลคือ อะไรมีประโยชน์อย่างไร
• - table(ตาราง) คือ ?
• - field (เขตข้ อมูล หรื อคอลัมน์ ) คือ ?
• - record (ระเบียนหรื อแถว) คือ
ยกตัวอย่าง ฐานข้ อมูลที่ประกอบด้ วย 2 tables
และอธิบายว่า table ที่หาข้ อมูลมามีกี่ table แต่ละ table มีกี่
field ประกอบด้ วย field อะไรบ้ าง table นันมี
้ กี่ record(กี่
แถว) PK คือ field ? , FK คือ field ?
เขียนลงในสมุด : วางที่โต๊ ะ อาจารย์ ชัน้ 2
หมดเวลาวันที่ 26 พย.57

similar documents