pptx - norwenglish.com

Report
Sluttvurdering Lokalgitt eksamen
Inger Langseth Program for lærerutdanning
The great end of education is to discipline
rather than to furnish the mind;
to train it to the use of its own powers,
rather than fill it with the accumulation of others.
Tryon Edwards

Oppdrag
 Det gjelder lokalt gitt eksamen i grunnskolen.
Den gode oppgaven og den gode samtalen
 Det som ønskes av tema er:
- Generell kompetanse for å avvikle lokalt gitt eksamen
- Utvikling av fagrapport og fagplaner
- Hvordan tilrettelegge slik at elevene får vist sine
kunnskaper (dimensjonering av økt med spørsmål kontra
økt med presentasjon)
Målgruppe: De som skal ha eksamen til våren
(eksaminator) og de som kan tenke seg å være sensorer.
A
 Generelt om sluttvurdering og eksamen
Sluttvurdering og regelverk

Lov- og regelverk
 Opplæringsloven, (forvaltningsloven)
 Forskrift: Vurderingsforskriften, kapittel 3
Kap. 5
 Forskrift: Læreplanen i faget, LK06
 Rundskriv: UDIR 1-2010…….
 Annen veiledning ( Vurderingsveiledning, eksempeloppgaver)

Retningslinjer fra Opplæringsdirektøren/utdanningsdirektører i
FK/kommunen:
 Prosedyreskriv og retningslinjer for gjennomføring av eksamen
 Generelle prinsipper for sensurering
Kvalitetssikring: Er kandidaten, faglærere, sensor, kommunen,fylket og fylkene
kjent med lov- og regelverket? Er det utviklet en felles tolkningsforståelse?
Sluttvurdering
Hvor lokalgitt eksamen hører hjemme i en
helhetlig sluttvurdering.
Lærer
UDIR oppgavenemnd
Lese&skrive
Faglærer og sensor
Lyttte, tale, samtale
Sluttvurdering
Utdanningsdirektoratet
§5 revideres
 Standpunkt i alle avsluttende fag +
 10. klasse På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes
ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt
gitt muntlig eksamen.

vg. trinn 1 (skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk) 20% i ett fag

Vg. trinn 2 (skriftlig, muntlig,muntlig-praktisk)) ett fag

Vg. trinn 3 (skriftlig, muntlig)SF norsk + 2 skriftlig- og en muntlig,
YF norsk + en skriftlig og en muntlig
Kommunen/fylkeskommunen må sørge for at trekket
fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid.
Vurderingsformen beskrives i læreplanen for fag.
Noen sentrale begrep i sluttvurderingen
Underveis- og sluttvurdering
Mål for opplæringen
Kjennetegn på måloppnåelse
Bevisbyrde (dokumentasjon)
Fagrapport / fagplan
Vurdering
Underveisvurdering
Sluttvurdering
Underveisvurdering er all vurdering
i grunnskolen (1-13)
Sluttvurdering skal gi informasjon
om nivået til eleven, lærlingen og
lærekandidaten ved avslutningen av
opplæringen i faget
Underveisvurdering skal brukes som
et redskap i læreprosessen og som
grunnlag for tilpasset opplæring.

Vurdering for læring

Kartlegging og prøver

Vurdering med karakter og
kommentar

Standpunkt

Eksamen

Vurdering med karakter og
begrunnelse
Mål for opplæringen
Målet for
oplæringen
er at eleven
skal kunne:
.
.
.
.
.
 Kompetansemål i læreplanen for fag
(grunnleggende ferdigheter)
 Hovedområdene i læreplanen angir fagets indre
struktur (Klafki). Et eksempel: språkfag språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og
litteratur
Kompetansemålene beskriver hva elevene skal mestre
etter endt opplæring på ulike trinn UDIR
Tiltenkt læringsresultat, Gynnild
LOKALE PLANER/fagplaner
Kompetansemålene tolkes og konkretiseres lokalt i
samarbeid med eleven
Elevens forutsetninger og
interesse avgjør tolkningen av
kompetansemålene.
De nye læreplanene i Kunnskapsløftet har kompetansemål som er
romslige og åpner for mange veier til å nå målene. De forutsetter lokal
tilpassing.
Lokale læreplaner bør derfor utarbeides, i hvilke kompetansemålene
må konkretiseres. Kompetansemålene (...) angir hvilken kompetanse
eleven skal nå, ikke hvordan.
Det er først i arbeidet med lokale planer at metoder, valg av tekster,
læremidler, vurderingsformer etc. kan komme på tale.
Her finns det mange muligheter og utfordringer for den enkelte skolen, men det
er lærerne på skolene som best kan møte dem for sine elever innenfor rammen i
fastsatt læreplan.
Brev fra Utdanningsdirektoratet 2009
Kjennetegn på måloppnåelse
Grad av
måloppnåelse
2
3
4
5
6
Erfaringsbasert
Eksplisitt
standard
kjennetegn på måloppnåelse beskriver kvaliteten på det
elevene mestrer i forhold til kompetansemålene. UDIR
 Ingen fag har nasjonale kjennetegn på
måloppnåelse
 Veiledning til eksamensoppgaver (sentralgitt
skriftlig, sensorskolering) UDIR
 Etterutdanningskurs i vurdering, sensorskolering
Konsekvens:
 Kjennetegn utvikles lokalt hos den enkelte lærer, på
den enkelte skole eller hos skoleeier til de foreligger
sentralt. 2011
Begrunnelse for innføring av kjennetegn på måloppnåelse
•
Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier
og i for liten grad ut fra faglige standarder.
•
Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i
læreplanen skal være førende for opplæringen, ikke
eksamen.
•
Kunnskapsløftet innfører vurdering av læring ved blant
annet bruk av kjennetegn.
Kompetansemål
2
3
beskrivelse av kompetansen 4
5
6
Karakteren 5 skal tilsvare den samme kompetansen uansett hvem som
vurderer!
Bevisbyrden
Ved muntlig
eksamen
kan det bare
klages på
formelle feil
UDIR §5-10
-Ikke avklart
hjelpemidler
-Oppgaven er
ikke innenfor
læreplanen
-notatene
fratas eleven
-avbrudd

Eksamen er organisert etter gjeldende regler (læreplanen for
fag, hjelpemidler, modell)

Oppgaven er gitt innen rammen for læreplanen for fag
(med referanse til kompetansemål)

Karakteren er fastsatt på grunnlag av læreplanen for
(kjennetegn på måloppnåelse)

Resultatet er formidlet med begrunnelse til eleven
(enkeltvedtak må alltid begrunnes UDIR 1-2010 s. 35)

Kriteriebasert (individuell vurdering)
Fagrapport og fagplaner
Sensors grunnlag for sluttvurdering
 Oslo kommune: fagrapport
 Sarpsborg ungd.skole: Fagplan
 Faglæreren i LK06
 Metodefrihet (arbeidsformer)
 Tolkningsfrihet (innhold)
Sluttvurdering:
Convergent
læringsmål (resultat
av gitt undervisning lukket)
Divergent
læringsresultat (hva
kan eleven om tema
generelt - åpen)
 Lokale mål og kjennetegn, underveisvurdering
Kompetansemål Tema / emne Lærestoff / Læremidler
Arbeidsmåter/ Læringsstrategier
(Grunnleggende ferdigheter)
Vurderingsform
Kompetanse St. meld. nr. 30:
Kompetanse er evnen til å møte en
kompleks utfordring eller utføre en
kompleks aktivitet eller oppgave
(s 31)
Denne funksjonelle definisjonen knytter
kompetanse til det å kunne mestre
utfordringer på konkrete områder
innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv
eller på det personlige plan
Et eksempel
Oppgave: Samtale med noen på fransk/tysk/svensk/engelsk/dansk i ett minutt: Grupper på
3: 2 fremfører dialogen og 1 vurderer. 3 minutter

Kompetansemål: delta i enkle spontane samtaler
Instruks

DU: Hei, hvordan står det til?

Jeg: Bare bra takk, og du?

Du: Bare bra,

……………………..

Jeg: På gjensyn

Du: På gjensyn
Kriterier
1. Gloser
2. Uttale
3. Flyt
4. Kroppsspråk
Kjennetegn 5-6
Snakker med god flyt og tydelig uttale. Har
tilstrekkelig ord for å uttrykke seg og understøtter
innholdet med kroppsspråk.
Kjennetegn 2
Kommuniserer med noen kom.forstyrrende feil og
lange pauser og bruker kroppsspåk for å
kompensere for manglende ord og uttrykk
B
Muntlig lokalgitt eksamen
 Skoleeier som tilrettelegger
 Faglærer og sensor som utfører
18
skoleeier/skoleleder
Tolkingfellesskap: sosialkonstruktivisme
-Kvalitetssikring av oppgaver- fagfellesamarbeid?
-Felles vurderingskriterier for fag?
-Felles praksis for gjennomføring av eksamen i fag?
-Rektor er avgjørende myndighet v/tvister
-Elever kan kun klage på formelle feil
skoleeier/skoleleder
Ivareta rettsikkerheten og legge til rette slik at elevens
kompetanse i faget blir fastsatt på et forskriftsmessig grunnlag:
Organisere og kvalitetssikre:
Faglig forsvarlig

Oppgavene (korrekturlesing, layout, vurderingskriterier)

Gjennomføringen (modell, rom, hjelpemidler, notater, elevens/sensor og
fagleders roller)

Vurderingen (karakter og kommentar til eleven, forsvarlig føring)

Informasjon i forbindelse med eksamen ( avvikling, klagerett)
Oslo kommune
Faglærer/sensor
1. Forarbeid: oppgaveproduksjon
2. Underveis: gjennomføring
3. Til slutt: vurdering
KONSTRUKT
Hva er en ”muntlig” eksamen?
Hvordan du (+sensor) styrer gjennom:
 Måten du organiserer eksamen på
 Oppgaven du gir, spørsmål du stiller
 Hva du legger til grunn for karakteren
 Måten du skaper en atmosfære på
A Organisering
. § 3-29. Lokalt gitt eksamen i
grunnskolen
 Kommunen har ansvaret for
gjennomføringa av alle
lokale eksamenar
 Eksamen kan organiserast i
to delar, der den første delen
er ei førebuing og den andre
delen er sjølve eksamen
 Forberedelsesdelen


48 timer
30 minutter ?
 Eksamen 30 minutter




Lytteforståelse ?
Muntlig presentasjon
Muntlig samhandling
Sluttvurdering med
karakter/kommentar
A Organisering
-48 timer?
-Veiledning
-Internett
30 +
minutter
10 min.
Samtale
20 min
30 minutter 1/3 + 2/3
-Enkeltvis, par,grupper
Vurdering
Tale
Samhandling
Tolke
Presentasjon
Tolke
Oppgave /Lytting
Oppgave
Det er en forutsetning at elevene gjennom skoleåret er blitt fortrolige med de
metodene og arbeidsformene som brukes under muntlig eksamen.
Kommentar
karakter
2-3 minutter
A Organisering
 Hva er ditt konstrukt?
 Hvordan organiserer du din lokalgitte eksamen?
 Hvordan henger eksamen sammen med arbeid
underveis i opplæringen?
B Oppgaven
.
 § 3-29. Lokalt gitt eksamen i
grunnskolen
 Faglæraren har plikt til å
utarbeide forslag til
eksamensoppgåver.
 OPPGAVEN:




Oppgavelyden
Oppgavespesifikke
vurderingskriterier/
Referanse til
læreplanmål/hovedområd
er
Referanse til kjennetegn på
måloppnåelse
Oppgavens forankring
B Oppgaven
.
Hva kjennetegner en god eksamensoppgave?
§3.29
Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne
kompetanse i så stor del av faget som mogleg
Lytting
Presentasjon
Vurderer du smalt eller bredt?
Ett eller flere tema ?
samtale
Hva som er gjennomgått i timene
eller nye utfordringer?
B Oppgaven
 En god oppgave måler det
 Mulige vinklinger på innhold:
den skal måle (validitet) og
kjennetegnes ved at den:








Utfordrer elevene
Er motiverende
Er virkelighetsnær (fidelity)
Stiller åpne spørsmål
Gir rom for løsning på flere
nivå
Elevene forstår oppgaven


Tolke informasjon
Bruke faglige begrep
Reflektere over tema og
beslektede tema
Løse en konkret oppgave
Bruke kunnskaper og
ferdigheter i nye
sammenhenger.
Struktur på oppgaven
29
 Savoir Knowledge, Kunnskap:
◦
Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic)
◦
Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap
 Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter:
◦
Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge
◦
Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.
 Savoir-être Existential competence, holdninger:
◦
The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others,
◦
willingness to engage with others in social interaction
Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.
 Savoir-apprendre Ability to learn:
◦
Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language
◦
learners)
Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler
Europarådet - Rammeverket:
Struktur på oppgaven
kompetanse definert som domener
Europarådet – Rammeverket:
Domener x: personal, public, occupational, educational
Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts
30
Struktur på oppgaven
kompetanse definert som taksonomi
Bloom: nyttige verb
6 Vurdere
Avgjøre, bedømme, velge
Finnes det en bedre løsning på….?
5 Syntese
Foreslå, generalisere, organisere, trekke slutninger
Hvilke forandringer kan du gjøre for å løse….?
4 Analyse
Forklare, identifisere, klassifisere, sammenligne
Hva var motivet bak….?
3 Anvendelse
Anvende, bruke, demonstrere, måle
Hvordan kan du bruke dette…..?
2 Forståelse
Karakterisere, bevise, forklare, tolke
Kan du gjenfortelle historien med egne ord?
1 Faktakunnskap Kjenne igjen, gjengi, definere
Hvor skjer dette? Hvem er involvert? Hva betyr?
31
Struktur på oppgaven
som taksonomi
holdning og verdier definert
Receiving is being aware of or sensitive to the existence
of certain ideas, material, or phenomena and being willing
to tolerate them.
Responding is committed in some small measure to the
ideas, materials, or phenomena involved by actively
responding to them
Valuing is willing to be perceived by others as valuing
certain ideas, materials, or phenomena.
Organization is to relate the value to those already held
and bring it into a harmonious and internally consistent
philosophy.
Characterization by value or value set is to act
consistently in accordance with the values he or she has
internalized.
Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, B.B. (1964)
32
B Oppgaven
 Hva er ditt konstrukt?
 Hvor mange oppgaver vil du gi?
 Et vidt tema med to-tre oppgaver?
 Flere tema med en oppgave for hvert tema?
 Forberedelsesdel med oppgave før eksamen?
C Vurderingskriterier
Kjennetegn på måloppnåelse som:
 Rubrikk ( holistisk)
Generell
Oppgavespesifikk
 Sjekkliste ( analytisk)
Mål
6-5
Lytting
Muntlig
produksjon
Sjekkliste
I can
Muntlig
samhandling
Delmål
Delmål
Delmål
Delmål
4-3
2
C Vurderingskriterier
Hva er oppgavespesifikke vurderingskriterier?
 Vurderingskriterier er en del av oppgaven
 Kriteriene utdyper oppgaven for eleven.
 De avgrenser oppgaven for elevene.
 Eleven blir forklart hva som forventes av
presentasjonen /samtalen
Oppgavespesifikke vurderingskriterier oppgis sammen med oppgaven.
C Vurderingskriterier
.
 Generelle vurderingskriterier. Hva er et god svar på
oppgaven? En holistisk vurdering.
En elev skal ikke være prisgitt læreren, men oppleve at uansett hvilken faglærer som
vurderer så skal karakterern bli den samme. Reliablitet
Hva vurderer du?
Hva vurderer du ikke?
En faglig avveiing.
Standarder uttrykkes best ved
eksempler (Sadler)
Eks muntlig presentasjon:
Skal bruk av presentasjonsverktøy være
med?
Skal det at eleven kan svare på
oppfølgingsspørsmål være med?
37
Affektive filtre - motivasjon
100 år
Mestring
+6 6++++++
5 5+++++
-4 4++++
- -3 3+++
- - -2 2++
- - - -11+
C Vurderingskriterier
 Hva er ditt konstrukt?
 Vil du synliggjøre hva oppgaven vurderes etter?
Oppgavespesifikk sjekkliste
 Hva er kommunens konstrukt?
 Generelle vurderingskriterier for lokalgitt eksamen?
Fagspesifikke rubrikker
High stake
D Emosjoner
 Emosjoner
 Skape trygghet
 Dialogisk atmosfære
 Elevens rolle
 Oppgavetolker
 Foreleser
 Aktiv samtalepartner
 Lærerens/sensors roller
 Oppgavelager
 Aktiv lytter
 Aktiv samtalepartner
 Vurderer med karakter og kommentar
En sammenheng
med resultat
D Emosjoner
High stake
Hvordan ser eksamen ut?
 Klasserommet
 Bordet
 Stolene
 Posisjonene
En sammenheng
med resultatet
I praksis
 Noen nøkkelbegreper:
 Kompetanse er evnen til å møte komplekse situasjoner
 Kompetansemål angir hva eleven skal kunne mestre etter endt opplæring på ulike
trinn
 Kjennetegn på måloppnåelse er en beskrivelse av hva som kjennetegner
kompetanse på ulike nivå sett i forhold til mål/kompetansemål.
 Kriterier er beskrivelser av hva som kreves av et spesifikt arbeid eller en oppgave.

Bevisbyrden innebærer at eleven er kjent med hva det er lagt vekt på i
fastsettelsen av hans eller hennes standpunktkarakter ( lov- og
regelverk)
43
Muntlig presentasjon
Forberedelsesdel: 48 timer
Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar
utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et
tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsverktøy.
En god besvarelse:
•Begrunner valg av tema
•Har en innledning og en avslutning
•Oppgir kilder
•Beskriver bildene ( hva du ser)
•Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når)
•Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser
•Viser kunnskap om kultur og samfunnsforhold i tilknytning til bildene
44
lytting
Forberedelse 30 minutter A
Watch the video-clip/listen to the sound file and prepare to
retell and interprete what you have seen. Think about what
you have learned this year and what competencies from the
Læreplan you can relate this to. You may take notes.
You may want to think about:
• setting, plot characters, theme, imagry
• Your attitude to the theme
• Things you would like to discuss in relation to the theme
http://youtu.be/VuAbGJBvIVY
Alterntivt:
Egen lyttetest for all på samme tid med avkryssingssvar
UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
45
Muntlig samhandling
Forberedelse 30 minutter B
Prepare to talk about ”nyheter og aktuelle hendelser”.
You may take notes.
You may want to think about:
•Interesting pieces of news that you would like to discuss
•How understanding the news is related to your knowledge
about the topic and knowledge about the world.
•Strategies you use when reading
UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
Oppgavelaging
Lag en oppgave med kriterier for
innhold sammen med en kollega.
15 minutter
 Muntlig presentasjon
 Muntlig samhandling
 Bruk gjerne http://piratepad.net
47
Sjangere –muntlige sjangere

Presentasjoner

Høytlesning

Dialoger

Diktlesning

Innlegg i debatter

Rap

Taler

Sang

Vitser

Film,video-clip

Eventyr

Anekdoter

rapport
Ekstra
 Noen eksempler fra språkfag
 Innhold
 Struktur
 Språk
49
Konstrukt
Kjennetegn på måloppnåelse
Engelsk vg1 B2
Fremmedspråk Nivå 1 A2
Fremmedspråk Nivå II B1
-Europarådet http://coe.int European lnguage portfolio
Muntlig språk er ikke skriftlig språk!
50
Språk
•Words
•Phrases
•Vocabulary
•Clear
expressions
•To the point
•Idiomatic
•Simple
structures
•Sentence
patterns
•Grammatical
control
•Grammatical
accuracy
•Complex
language
•Pausing
•Reformulation
•Repair
•Even tempo
•Spontaneously
•Fluently
•No audible
control heard
•Ask answer
•Repetition
•Help to keep
conv. going
•Initiate/close
conv.
•Helps discusion
along
•Relates to other
speakers
•Non verbal com.
•And, then
•But,
because
•Links
elements
•Coherent
discourse
•Well
structured
speech
•Variety of
connectors
51
52
53
Presentasjon – et eksempel
54
55
Forskrift til opplæringsloven
§§3.30
Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av
faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det
den eksterne sensoren som avgjer.
01.08.2010
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-008.html#3-30
Lokalgitt muntlig eksamen
et konstrukt
1
 Standpunkt ( faglærer)
 Skriftlig sentralgitt eksamen (oppgavenemnda UDIR)
 Skriftlig lokalgitt eksamen (faglærer, sensor/opgavenemnd)
 Muntlig lokalgitt eksamen (faglærer, sensor)
 Praktisk lokalgitt eksamen (faglærer, sensor/ oppgavenemnd )
Kvalitetssikring: Er oppgavene i samme fag av lik vanskegrad? Får alle elever de
samme mulighetene til å vise sin kompetanse? Skal det være samsvar mellom
resultatene i sluttvurderingen?
57
Endring av tradisjoner
Egenvurdering
3
Forskriften §3.12 egenvurdering
( §2.3, 3.4)
At the end of the day, all that
matters educationally is selfassessment. (…)
In terms of a specific agenda for
assessment and learning, nothing
has a higher place than ensuring
the development of students'
abilities to self assess.
(David Boud 1998)

similar documents