Presentation - LSS

Report
LSS-utjämningen
ett nödvändigt ont?
Örebro 120426
Peter Sjöquist
LSS-utjämning bakgrund
- Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader
mellan kommuner
- Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse
- Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara
faktorer som speglar behovet av tjänster
- Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96
LSS-utjämning bakgrund
- Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94
- Fler utredningar under 90-talet
- Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och
för höga individkostnader
- Infördes 2004, översyn 2008
LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?
Nettokostnad för LSS insatser 2010 kr/inv
Högsta
Hedemora
Vännäs
Boden
Kungsör
Lycksele
7 007
6 807
6 509
6 322
6 112
Lägsta
Lomma
Habo
Ydre
Bjurholm
Skinnskatteberg
1 555
1 351
1 119
1 015
537
LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ?
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Snitt i länet
2010
Kr/inv
Index
4 074
3 042
3 029
3 591
3 560
4 045
3 807
3 092
4 231
3 833
4 597
4 594
3 791
107
80
80
95
94
107
100
82
112
101
121
121
100
LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ?
Index
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
104 104 103 106 107 108 108 111 112 115
97 103 108 115 118 114 115 114 111 107
108 108 108 127 129 116 108 108 106
98
109 114 115 107 105 106 103 101 107 106
85
88
90
92
95
96
97
95
94
93
138 133 129 126 125 123 120 123 123 121
88
85
84
82
84
86
89
90
87
89
127 122 118 116 119 122 124 124 125 129
99
96
99 102 102 103 102 101
98
96
117 121 120 127 122 119 118 118 115 109
75
74
75
74
75
74
74
74
74
74
105 105 107 104 104 105 103 103 102 100
92
96
97
95
96
94
95
96
95
97
95
97
95
93
92
91
91
87
89
88
105 103 100 100 101
98
98
98
98 100
122 122 118 118 117 121 121 120 118 119
119 117 117 113 111 111 107 105 108 105
92
88
91
88
93
93
95
95
96
95
100
98
98
99
96
97
97
98
99 102
92
99
99
98
97
99 102 103 104 102
82
83
84
85
87
89
91
90
93
97
Högst
Lägst
LSS-utjämning bakgrund
Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ?
–Strukturella skillnader
Demografi
Andel funktionshindrade
–Historien (gamla vårdhemskommuner)
–Utbudet
–Olika behovsbedömningar
LSS-utjämning bakgrund
Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på
forts ?
–Behovsskillnader
–Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser
(SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i
diskussioner om kostnadsutjämningen)
–Något annat
LSS-utjämning bakgrund
Alternativa metoder för utjämning
•Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar
med skillnader i behov av insatser (demografi)
•Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med
skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning)
•Historiken
•Faktiskt verkställda insatser
•Faktiska kostnader
LSS-utjämning uppbyggnad
Vad gör utjämningssystemet ?
2010 kr/inv
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Snitt i länet
Snitt i riket
Antal + - 10 % från rikssnitt
Nettokostnad
Utjämning
Efter utjämning
4 074
730
3 344
3 042
-337
3 379
3 029
-294
3 323
3 591
549
3 042
3 560
4
3 556
4 045
172
3 873
3 807
599
3 208
3 092
-1 427
4 519
4 231
877
3 354
3 833
360
3 473
4 597
1 084
3 513
4 594
868
3 726
3 791
3 250
3 704
5
8
Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010
LSS-utjämning uppbyggnad
Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått)
•
Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger
genomsnittskostnaden för varje LSS- insats
•
Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans
•
Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med
•
Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt
•
Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2
LSS-utjämning uppbyggnad
Grundläggande standardkostnad
Prislappar 2010
Personlig assistans LSS
250 416
Ledsagarservice
57 896
Kontaktperson
23 158
Avlösarservice
57 896
Korttidsvistelse
231 585
Korttidstillsyn
127 371
Barn i bostad m särskild service
933 908
Barn i familjehem
336 207
Vuxna i bostad m särskild service
747 126
Daglig verksamhet
182 112
Personlig assistans SFB
125 208
LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av grundläggande standardkostnader
Kr
Personlig assistans LSS
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Barn i bostad m särskild service
Barn i familjehem
Vuxna i bostad m särskild service
Daglig verksamhet
Personlig assistans SFB
Ersättning till FK tkr
Summa tkr
Antal invånare 111101
Summa kr/inv
Degerfors
250
57
23
57
231
127
933
336
747
182
125
416
896
158
896
585
371
908
207
126
112
208
Lekeberg
x
10
26
0
15
5
0
0
16
31
18
4 986
30 882
x
15
17
x
14
x
x
0
13
25
7
1 863
23 314
9 563
3 229
7 217
3 230
LSS-utjämning uppbyggnad
Personalkostnadsindex (pix)
-
Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd
-
Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för
LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet.
-
Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK
-
70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga
personalkostnader beaktas vid beräkning av index
-
Behövs det ?
LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkningsunderlag från RS 2010, tkr:
A. Externa löner (kol C)
B. Entreprenader och köp av verksamhet (kol F)
C. Interna köp och övriga interna kostnader (kol L)
D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel
E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel
F. Interna intäkter (kol S)
Degerfors
20 704
1 300
149
0
1 239
29
G. Ersättning från Försäkringskassan [354]
7 665
H. Ersättning till Försäkringskassan [4538]
4 986
J. Försäljning av verksamhet till andra kommuner
136
LSS-utjämning uppbyggnad
Beräknade personalkostnader, tkr:
Lönekostnader inkl 38,56 % PO-påslag (A x 1,3856)
Tillkommer 85 % av köp av verks m.m. (0,85 x (B + C + D + E))
Avgår 85 % av ersättning från Fk m.m. (0,85 x (F + G + J))
Tillkommer för verks avs personl ass (0,85 x 0,2 x ((H / 0,2) - G))
Summa beräknade personalkostnader
Degerfors
28 687
2 285
-6 656
2 935
27 252
LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av personalkostnadsindex
Degerfors
A. S:a beräknade personalkostnader (enligt ovan), tkr
27 252
B. Grundläggande standardkostnad (enligt avdelning 1), tkr
30 882
C. - varav personalkostnader, 85 %, tkr (0,85 x B)
26 250
D. Överskjutande personalkostnader, tkr (A - C)
E. Överskjutande personalkostnader, 70 %, tkr (0,7 x D)
F. Personalkostnadsindex 2010 (PK-IX, avr. till 3 dec; (B +
E) / B)
1 002
701
1,023
Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år
Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå
Problem med pix:
Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela året
LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift
Folkmängd den 1 november 2011
Standardkostnad inklusive PK-IX (2010 års nivå), tkr
Degerfors
9 563
31 592
Standardkostnad korrigerad och omräknad till 2012 års nivå
- tkr
- kronor per invånare (riksmedelvärde: 3 820)
Beräknat belopp för bidrag(+)/avgift(-), kr per invånare
32 028
3 349
-471
Utjämningsbidrag/utjämningsavgift
Utjämningsbidrag, kronor
Utjämningsavgift, kronor
0
4 504 205
LSS-utjämning uppbyggnad
-Två års eftersläpning i utjämningssystemet.
-Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och
ekonomisk redovisning för 2010.
Standard och nettokostnad index i förhållande till rikssnitt
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Degerfors std kostnad
Degerfors nettokostnad
Lekeberg std kostnad
Lekeberg nettokostnad
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LSS-utjämning uppbyggnad
Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga
Prognos 1 SKL
slutet av april
Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS
före 17/4
Prognos 2 SKL
mitten av juni
Preliminärt utfall SCB
1 oktober
Utfall SCB
ca 20 december
Reviderat utfall SCB
Början av mars + beslut från Skatteverket
Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till
Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns
LSS-utjämning uppbyggnad
Prognos 1 för 2013
Folk-
Grund- Personal-
mängd läggande kostnadsKommun
den 31 standardindex
December kostnad (PK-IX)
2011 2011, tkr
(Tabell 2) (Tabell 3)
Askersund
11 134
51 970
0,997
Degerfors
9 551
35 027
0,959
Hallsberg
15 248
56 817
1,006
Hällefors
7 140
31 740
0,907
Karlskoga
29 616 117 813
0,908
Kumla
20 510
75 777
Laxå
5 622
Lekeberg
7 223
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Är beräk- Standardning av PK-
kostnad
IX baserad inklusive
på RS
PK-IX
2011? 2011, tkr
Standardkostnad
efter korrigering och
omräkning till 2013
års beräknade nivå
Tkr
Kronor
per inv
4 015
Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-
Förändring
bidrag(+)/ bidrag 2013, avgift 2013,
från 2012,
-avgift(-)
2013,
kronor
per inv
kronor
kronor
kronor
Kr/inv
51 814
52 497
4 715
699
7 788 174
0
2 605 107
234
33 590
34 033
3 563
-452
0
4 319 058
185 147
19
57 158
57 911
3 798
-218
0
3 317 023
5 440 947
357
Ja
28 788
29 167
4 085
70
496 732
0
-1 542 141
-216
Ja
106 974
108 383
3 660
-356
0 10 540 024 -11 127 063
-376
1,054
79 869
80 921
3 945
-70
0
1 437 054
-8 862 476
-432
25 102
0,995
24 976
25 305
4 501
486
2 730 275
0
1 805 582
321
26 701
0,966
Ja
25 794
26 133
3 618
-397
0
2 870 642
2 292 658
317
23 108 126 359
0,912
Ja
115 240
116 758
5 053
1 037
23 967 700
0
-2 279 899
-99
Ja
4 870
20 821
0,938
Ja
19 530
19 788
4 063
48
232 262
0
-2 227 804
-457
10 429
57 351
0,912
Ja
52 304
52 993
5 081
1 066
11 115 343
0
-2 275 834
-218
137 121 655 032
1,068
Ja
699 574
708 789
5 169
1 154 158 180 176
0
19 130 604
140
LSS-utjämning uppbyggnad
Prognos 1 för 2013
Grundlägande standardkostnad
Kr / inv
2010
2011
Förändring
Askersund
Degerfors
Hallsberg
4 240
3 229
3 182
4 668
3 667
3 726
10,1%
13,6%
17,1%
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
4
4
3
3
3
5
4
3
3
4
3
5
445
978
695
465
697
468
0,2%
-2,9%
-5,6%
13,0%
14,4%
1,9%
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
4 324
5 354
4 509
4 275
5 499
4 777
-1,1%
2,7%
5,9%
Riket
3 711
3 907
5,3%
435
095
914
950
230
366
LSS-utjämning uppbyggnad
LSS-utjämning påverkbarhet
- Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas
av kommunerna själva
- Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden
- Uppdatering av pix
SKL:s ställningstaganden:
-
Bättre med ett utjämningssystem än utan
Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits
Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras
Frihet under ansvar för kommunerna
LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut
- Fler insatser per brukare
1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens
- Överströmning från SoL till LSS insatser
Svår fråga, lagarna är överlappande
handlar delvis om personkretsdefinitionen
och om effektivitetsaspekter
LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut
- Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns
finns) andel 7 % 2011
- Definition av insatserna (exempel boendestöd)
- Mättidpunkten 1/10
LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut
Personer över 65 år 111001
65 +
2. Personlig assistans
Totalt
Andel
520
3 760
13,8%
3. Ledsagarservice
1 017
9 163
11,1%
4. Kontaktperson
1 752
19 457
9,0%
5. Avlösarservice
52
3 394
1,5%
6. Korttidsvistelse
64
9 880
0,6%
7. Korttidstillsyn
0
5 009
0,0%
8. Boende, barn
0
1 328
0,0%
9. Boende, vuxna
2 995
23 923
12,5%
10. Daglig verksamhet
1 088
31 146
3,5%
Summa
7 488
107 060
7,0%
LSS-utjämning påverkbarhet
Kostnader
- Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS
- Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad)
- Löneläget
- Personalkostnader kontra köp av verksamhet
- Vad händer vid besparingar
LSS-utjämning påverkbarhet
Hur minska påverkbarheten
- Kontroll av underlag
- Flera mätningar av ärenden under året
- Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden
LSS-utjämning påverkbarhet
Alternativa modeller för utjämning
- Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med
kostnadsskillnaderna
- ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader
- Ta enbart med de insatser med störst påverkan på
kostnadskillnaderna.
LSS-utjämning påverkbarhet
Hur kan en kommun påverka utfallet?
- Fler insatser per brukare
- Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan)
- Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser
Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Antal insatser LSS exkl råd och stöd
Antal
120,000
Övriga insatser
Kontaktperson
Boende, vuxna
Daglig verksamhet
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Antal personer med insatser 2011 63 300
Ökning 2000-2011:
Antal personer + 39 %
Antal insatser + 33 %
2008
2009
2010
2011
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändring
Assistans Staten
14.0%
Assistans Kommuner
12.0%
Övrig LSS Kommuner
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Nettokostnader för LSS-insatser 2002–2010
mkr löpande priser
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Bostad med särskild service
11 367 12 402 12 968 13 616 14 655 15 777 16 637 17 541 18 319
Daglig verksamhet
3 565
3 831
3 954
4 151
4 308
4 637
5 028
5 239
5 501
Övriga insatser
2 592
3 010
3 139
3 295
3 575
3 688
3 869
4 117
4 163
Personlig assistans
1 707
1 998
2 206
2 316
2 251
2 234
3 049
2 655
2 890
Fk 20 tim LASS
2 170
2 437
2 721
2 953
3 234
3 584
3 850
4 138
4 286
Summa
Utveckling
21 400 23 679 24 989 26 331 28 023 29 921 32 433 33 659 35 159
10,6%
5,5%
5,4%
6,4%
6,8%
8,4%
3,8%
4,5%
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Aktuella utredningar
• Fuskutredningen (SOU 2012:6)
Åtgärder mot fusk
Övervältring mellan huvudmän
Kostnadsutvecklingen
• Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans
• Schablonersättningen
Utvecklingen inom LSS-verksamheten
SKL:s ställningstaganden:
• Skrivelse till regeringen om förstatligande av
assistansen tillsammans med FK
• Yttrande fuskutredningen
• Skrivelse till regeringen med begäran om översyn
av LSS-utjämningen

similar documents