Ladda ner - Finfa.se

Report
Samtliga anställda
Arbetsskada
Lag-TFA
1
2015-01
Lag/TFA
Arbetsskada
2
Lag
TFA
Arbetsskadeförsäkring
Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada
2015-01
Lag/TFA
Vem omfattas?
Lag
TFA
Alla förvärvsarbetande
Alla anställda hos företag med
försäkringsavtal
Vissa studerande
Företagare som tecknat
försäkringsavtal
Ingen skadeståndstalan
- mot arbetsgivare som tecknat TFA
3
2015-01
Lag/TFA
Vilka skador omfattas?
Lag och TFA
Färdolycksfall
Arbetsolycksfall
Arbetssjukdomar
Smitta
4
2015-01
Lag/TFA
Olycksfall
- med trafikförsäkringspliktigt fordon
Anmäl
Färdolycksfall
Arbetsolycksfall
Trafikförsäkringen
Trafikförsäkringen
och TFA
TFA gäller inte
TFA prövar ärenden om
inte trafikförsäkringen
prövar
5
2015-01
Lag/TFA
När prövas en arbetsskada?
Lag
TFA
Lägre inkomst vid
Färdolycksfall
- sjukersättning
- omplacering/nytt arbete
- ej trafikförsäkringspliktigt fordon
Vissa kostnader
Arbetsolycksfall
Godkänd arbetssjukdom enligt lag
- tandskador etc
ILO-konventionen
Dödsfall
Dödsfall
Skriftlig ansökan till FK
Smitta
Anmälan till AFA försäkring via kundwebb eller blankett
6
2015-01
Lag/TFA
Prövning - olycksfall
Övervägande skäl talar för
ett samband mellan olycksfall
och skada
JA
NEJ
Ej arbetsskada
7
2015-01
Lag/TFA
Arbetsskada
Prövning - sjukdomar
Helhetsbedömning
Faktorer i arbetet som lett till besvären
Hur länge och intensivt varit utsatt
Vad har utredningen visat
Skadliga faktorer utanför arbetet
Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada
Försäkrad i
befintligt
skick
8
2015-01
Lag/TFA
TFA - prövning
•
•
•
•
Färdolycksfall (ej med försäkringspliktigt fordon)
Arbetsolycksfall
ILO-konventionen
Dödsfall
Vid arbetssjukdomar (utom ILO) inväntar AFA Försäkring
normalt Försäkringskassans beslut
9
2015-01
Lag/TFA
Ersättningar
Lag
TFA
Livränta < 7,5 pbb
Livränta > 7,5 pbb
Vissa kostnader
Inkomstersättning (enbart arbetsolycksfall)
Ersättning vid dödsfall
Kostnader
Ideella ersättningar
Ersättning vid dödsfall
10 2015-01
Lag/TFA
Arbetsolycksfall
TFA
Sveda och värk*
Invaliditetsersättning
Inkomstersättning
Livränta
> 7,5 pbb
Kostnader t ex
Framtida
merkostnader
- patientavgifter
- glasögon
- mediciner
- och andra merkostnader
Lag
Livränta
< 7,5 pbb
Vissa kostnader t ex tandskador
Skadedag
30
Sjukersättning,
nytt arbete
* vid sjukskrivning > 30 dagar
11 2015-01
Lag/TFA
TFA inkomstersättning
- arbetsolycksfall arbetare
TFA
livränta
80% sjuklön
7,5 pbb
Inkomstersättning
Lag
livränta
lön
80%
sjuklön
1
12 2015-01
75%
sjukpenning
80%
sjukpenning
14
sjukersättning,
nytt arbete
365
Lag/TFA
TFA inkomstersättning
- arbetsolycksfall tjänstemän
TFA
livränta
80% sjuklön
7,5 pbb
90% sjuklön
ITP 65 resp 32,5%
Inkomstersättning
10% sjuklön
10% ITP dag 91-360
Lag
livränta
lön
80%
sjuklön
1
13 2015-01
75%
sjukpenning
80%
sjukpenning
14
90
sjukersättning,
nytt arbete
365
Lag/TFA
Arbetssjukdom
- godkänd av FK
- skada enligt ILO
Invaliditetsersättning
Livränta > 7,5 pbb
TFA
Kostnader
Lag
Vissa kostnader t ex tandskador
Visandedag
14 2015-01
Framtida merkostnader
Merkostnader
- patientavgifter
Livränta < 7,5 pbb
14
Sjukersättning, nytt arbete
Lag/TFA
TFA - vållandefall
Den skadade
Vid arbetssjukdom
Ersättning för
- som varar i minst 180 dagar godkänd
arbetsskada av FK eller AFA Försäkring
- inkomstförlust
- kostnader
- sveda och värk
- bevisbörda hos den skadade
- beslut i vållandenämnden
Arbetsgivaren
- ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren
- den skadade riktar sina anspråk mot TFA
15 2015-01
Lag/TFA
Kostnader
Akut tid
Invaliditetstid
TFA
Läkar- och sjukvårdskostnader,
övriga merkostnader
Lag
Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket
16 2015-01
Lag/TFA
Framtida
merkostnader
TFA vid rehabilitering
Förutsättningar
- kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete
- omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst
Skäliga merkostnader i samband
med rehabilitering som inte
Försäkringskassan ersätter
17 2015-01
Lag/TFA
Ideell ersättning
Akut tid
Invaliditetstid
TFA
Sveda och värk (olycksfall)
Lyte och men
Särskilda olägenheter
Lag
Ingen ersättning
18 2015-01
Lag/TFA
Ideell ersättning
- sveda och värk
• Gäller enbart olycksfall
• Under akut sjuktid
• Krävs normalt minst 31 dagars
Skattefritt
engångsbelopp
- sjukskrivning
• Storlek beroende av
- skadans art
- typ av behandling
- läkningstid (akut tid)
19 2015-01
Lag/TFA
Ideell ersättning
- medicinsk invaliditet
Lyte och men
Särskilda olägenheter
Baseras på
Svårare skador med särskild hög
anspänning
- nedsättning av kroppsfunktion
- ålder
- återgång i arbete
Baseras på
- nedsättning av kroppsfunktion
- anspänning i arbete
20 2015-01
Lag/TFA
Arbetsolycksfall
- exempel
Byggnadsarbetare, 40 år, benbrott
Årslön 360 000 kr
Helt sjukskriven 4 mån
Återgår till samma arbete
Inkomstersättning
Ideella ersättningar
Dag 1
Dag 2-120
1 385 kr
29 570 kr
30 955kr
Sveda och värk, 4 mån
- varav 1 månad sjukhus
Invaliditetsersättning
- lyte och men, 5%
Kostnader
Läkarvård och sjukgymnastik
Medicin
21 2015-01
1 100 kr
2 200 kr
Lag/TFA
12 000 kr
56 500 kr
Dödsfall
TFA
Skälig begravningskostnad
Förlust av underhåll
Anhörigs psykiska besvär
Lag
Begravningshjälp
Efterlevandelivränta
- 30% av pbb
- 12 mån - max 12 år
22 2015-01
Lag/TFA
Arbetsskadeersättning
När?
Lag
Under akut
sjukdomstid
Vissa kostnader
TFA
Arbetsolycksfall
Arbetssjukdom
- kostnader
- inkomstersättningar
- sveda och värk
- kostnader
Färdolycksfall
- kostnader
- sveda och värk
Vid invaliditet
Livränta < 7,5 pbb
Livränta >7,5 pbb
Framtida merkostnader
Invaliditetsersättningar
Vid rehabilitering
Vid dödsfall
23 2015-01
Vissa kostnader
Begravningshjälp
Efterlevandelivränta
Lag/TFA
Begravningskostnader
Förlust av underhåll
Anhörigs psykiska besvär

similar documents