Akut Nöbet Tedavisi

Report
11.REÇETE GÜNLERİ
28.03.2014
Prof.Dr.Gül Serdaroğlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Çocuk Nörolojisi BD
AKUT NÖBET TEDAVİSİ
4 yaş kız olgu
 Jeneralize tonik klonik nöbet ile başvurdu
 VA: 16 kg
 Tedavi??

NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR:
Hastanın size yakın kolunu,
avuç içi yukarı bakacak şekilde
dirsekten bükünüz.
Hastanın diğer kolunu göğsü
çaprazlayacak şekilde ,size yakın
taraftaki yanağını el sırtı ile
destekleyecek şekilde uzatınız.
Elinizle hastanın elini
destekleyiniz.
NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR:
Diğer elinizle hastanın size uzak
bacağını dizi yukarı çekiniz,
ayak tabanı yere basacak
şekilde tutunuz. Eliniz hastanın
çenesindeyken, diğer elinizle
hastanın dizini kendinize doğru
çekiniz.
Hasta yanına dönecektir.
Kurtarma pozisyonu
ACİL SERVİSE GELDİKTEN SONRA;
Vital fonksiyonları kontrol edelim
 O2 verelim
 Hava yolunu açık tutalım

REKTAL DIAZEPAM
5 yaş altı 5 mg
 5 yaş üstü 10 mg
 0.3 -0,5mg/kg
 Yan etki: (% 40)


Ataksi

Letarji

İrritabilite

Solunum
yüzeyelleşmesi
Diazepam 8-10 dakikada kan-beyin bariyerini
geçer.
 Nöbet durmazsa 10 dakika sonra 2. dizepam
yapılabilir
 Veya intravenöz yoldan uygulanır.

11-20 DAKIKA TEDAVISI
IV Diazepam
 Diazem ampul 10 mg/2 cc


1x1 cc, IV
VA: 16 kg
Doz: 0.3 mg/kg,
5 dakikada yavaş
20-40 DAKIKA TEDAVISI
IV Difenilhidantoin yüklemesi
 Epanutin ampul 250 mg/5 cc

16x20=320 mg
 320x5=1600 mg
 1600/250=6.4 cc
 4 kat SF ekle


Max. 1
gram
6.4 cc , 30 cc SF’e tamamlanıp
20 dakikada infüzyon
VA: 16 kg
Doz: 20 mg/kg, yükleme
İnf.hızı: 1 mg/kg/dk
20 dakikada infüzyon
Yükleme yapılan ilacı 24 saat sonra idame
dozuna geçilir.
 Epdantoin tablet 100 mg
5 mg/kg/G
2x1/2 tablet

MİDAZOLAM
IV YÜKLEME
IV İNFÜZYON
Entübasyon
Propofol
Ketamine
20.dk
40.dk
90.dk
3
4
5
Diazepam R/IV
VLP
LEV
BZD
BZD
DPH
10.dk
2
0.dk
1
EÜTF Pediatri SE protokolü
OLGU 2
12 yaş erkek olgu
 Epilepsi tanılı olgu
evde başlayan sağ
fokal nöbet ile
başvurdu.
 Evde 1 kez rektal
diazepam yapıldığı
öğrenildi.
 Acil Serviste nöbeti
halen devam ediyor!

FM: Bilinç kapalı
 Vital bulguları stabil
 VA: 55 kg

OLGU 2

0-10 DAKİKA:


Rektal Diazepam 10mg
Damar yolu açılıp ilk
kan örnekleri alındı
0-10 DAKİKA:
Bukkal Midazolam
Epistatus 1ml=10mg
0.25 - 0.3mg/kg
maks.10 mg
OLGU 2
VA: 55 kg
 Epistatus damla
(bukkal midazolam)
 55x0.3=16.5 mg
 Max: 10 mg
 Yani 1 cc yanak
mukoza içine verilir.

OLGU 2

Nöbet halen devam etti, sekonder jeneralize oldu
OLGU 2

11-20 DAKİKA:

Epanutin ampul
250 mg/5 cc

1x4 ampul,IV infüzyon
1100 mg-max. 1 gram
 4 ampul Epanutin,
 100 cc SF’e tamamlanıp
20 dakikada IV infüzyon






Epanutin max 1 gram
veriyoruz.
1 mg/kg/dk hızında
20 mg/kg yükleme 20
dakikada yapılır.
Damar dışına kaçarsa
nekroz yapar,
hiperosmolardır.
Hızlı verilirse solunum
yüzeyelleşmesi,
hipotansiyon, aritmi
gibi YE’ler ortaya çıkar
MİDAZOLAM
IV YÜKLEME
IV İNFÜZYON
Entübasyon
Propofol
Ketamine
20.dk
40.dk
90.dk
3
4
5
Diazepam R/IV
VLP
LEV
BZD
BZD
DPH
10.dk
2
0.dk
1
EÜTF Pediatri SE protokolü
40.DAKIKA
Suda eriyen BZD
Yarı ömrü 1.5- 3 s
0.15 mg/kg BOLUS IV
İnfüzyon dozu: 0.1 mg/ kg/s
Doz arttırma 0.1 mg/kg/5 dk
Nöbet halen devam ediyorsa :
 Midazolam puşe ve ardından infüzyon başlanır.
 VA: 55 kg
 Dormicum ampul
5 mg/5 cc ; 15 mg/3 cc

1)8,25 mg IV puşe
 5mg/5 cc
8 cc puşe
2)5.5 mg/saat infüzyon
Dormicum amp.5 mg/5 cc: 5.5 cc Dormicum
4 saatlik infüyon hazırlarsak;
22 mg=22 cc
40 cc SF’e tamamlayıp 10 cc/saat infüzyon
OLGU 3
2 yaş kız olgu
 Evde, 39 C ateşle gözlerini bir noktaya dikme,
kendini salıverme şeklinde nöbet tarifleniyor.
Acil Servise geldiğinde nöbet sonlanmıştı
 Nöbet 4 dakika sürmüş
 Jeneralize atonik nöbet
 Basit febril konvülziyon

OLGU 3
FM: Bilinç açık, ateş: 39 C
 VA: 12 kg
 Solunum ve KVS bakıları olağan
 Farenks hiperemik, ÜSYE bulguları (+)
 Öz geçmiş:

Gelişim basamakları: Normal
 Aşıları tam
 İlki 14 aylık iken, ikincisi 20 aylık iken geçirilmiş
BFK öyküsü (+)


Soy geçmiş: Yakın akrabalarda FK öyküsü yok
OLGU 3

Akut tedavi:
Ateşi düşürelim
 Ilık duş
 Calpol sirop



4x1 ölçek
Profilaktik tedavi
Aralıklı profilaksi
 Sürekli tedavi

OLGU 3- ARALIKLI PROFILAKSI


Aksiller ateş 38 C° derece
üzerinde ise;
Diazem Desitin rektal 5 mg
S: 12 saatte bir, en fazla
günde 2 kez
22
OLGU 3
Aynı olgu 6 ay sonra tekrar febril nöbetle
başvurdu.
 Anne çalıştığı için Diazem profilaksisi
uygulanamamış
 2.5 yaşında
 4. basit febril konvülziyon
 Tedavi??

OLGU 3
Sürekli profilaksiye geçelim
 Na Valproat
 Fenobarbital

Doz: 15- 30 mg/kg/g
Kararlı bir kan düzeyi
solüsyon 3 doz**
OLGU 3
Rp/
1.Convulex sirop
S: 3x50 mg
7 gün sonra 50+50+100 mg
7gün sonra 50+100+100 mg
3x100 mg ile devam
2.Polivit sirop
S: 1x1 ölçek
28.03.2014
OLGU 4
8 yaş kız olgu yaklaşık 6 aydır olan gözlerde
kırpıştırma hareketi nedeni ile başvurdu
 Daha önce tik bozukluğu olabileceği söylenmiş
 FM:

VA:25 kg
 Sistem bakıları olağan
 Okul başarısı: son aylarda düştüğü söyleniyor


Öz-soy geçmiş: Özellik yok
TANI

Çocukluk çağı absans epilepsi
TEDAVİ
Na Valproat:
Nöbetleri çok sık olduğu için IV yükleme
ardından oral tedaviye geçildi
Rp/
Depakin ampul 400 mg/4 cc
1x1 ampul, IV 10 dakikada bolus
12 saat sonra;
Depakin Chrono tablet 500 mg
2x1/2
15-20 mg/kg
yükleme,
5 dakikada
KONTRAENDIKASYONLAR
Karaciğerde metabolize olur
 Akut hepatit
 Kronik hepatit

TEŞEKKÜRLER

similar documents