Exempel på analys och handlingsplan (PowerPoint, nytt fönster)

Report
Exempel på analys och
handlingsplan
Kommunernas inventering; prestationsmål
B3
Socialstyrelsens
bedömningskriterier

Inventeringen ska vara gjord någon gång mellan 2011-2014

Inventeringen ska vara gjord med hjälp av socialstyrelsens inventeringsverktyg

Registrera aggregerad data i SKLs inmatningsverktyg

En analys av inventeringsresultatet ska göras

Analysen av inventeringen i handlingsplanen ska avse kvinnor och män

Samverkan ska ske med AF och FK vad gäller analysen av arbete och
sysselsättningsområdet, samverkan ska dokumenteras.

En bedömning ska göras av vilka insatser som rekommenderas i de nationella
riktlinjerna för psykosociala insatser som finns att tillgå i kommunen
Socialstyrelsens
bedömningskriterier
 En bedömning ska göras av hur väl antalet genomförda samordnade
individuella planer stämmer överens med behovet av sådana planer för
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
 En bedömning ska göras av hur den enskildes delaktighet kan stärkas i
de boende och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av kommunen
 En sammanställning ska göras av de åtgärder som behöver vidtas under
de närmaste två åren för att säkerställa en positiv utveckling på de
områden som bedöms vara mest angelägna
 Brukarorganisationer ska ha lämnat synpunkter på analys och
handlingsplan. Synpunkterna dokumenteras och bifogas analys och
handlingsplanen.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
1. Inledning
2. Beskrivning av inventeringsprocessen
Exempelvis; Kommundemografi, uppläggningen av inventeringen,
ingående enheter, etc.
2. A: Allmän analys av inventeringsdata
Redovisa hur utfallet ser ut på olika variabler som ni anser är de viktigaste.
Tänk särskilt på viktigare variabler som boende, tillgång till sysselsättning,
ekonomi, gemensamma planer (SIP, etc.) etc.
 Analysera variablerna ur ett könsperspektiv
 Gör tabeller eller diagram på de viktigaste data som ni fått fram med era
kommentarer kring utfallet
 Finns andra intressant skillnader i materialet?
 Diskutera eventuella felkällor som kan ha uppkommit på grund av
inventeringens upplägg.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
2. B: Bedömning av tillhandahållandet av de insatser som
rekommenderas i de nationella riktlinjerna för
psykosociala insatser vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd.
- Beskriv vilka av de rekommenderade insatserna i de nationella
riktlinjerna som finns att tillgå genom kommunen som
huvudman eller som är under införande. Beskriv gärna vilka som
också finns att tillgå inom ramen för andra vårdgivare om det är
känt. Gör en bedömning av vilka insatser kommunen
tillhandahåller.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
2. C: Samordnade individuella planer (SIP)
Beskriv hur många samordnade planer som finns i kommunen
tillsammans med andra vårdgivare. Gör en bedömning av hur
många till som borde finnas för att säkerställa att insatser och vård
till brukar ges på ett adekvat sätt.
I begreppet SIP skall även andra samverkansformer som uppfyller
lagstiftnings intentioner som finns för individuell plan redovisas.
Vilket innebär att det finns gemensam dokumentation hos alla
vårdgivare och brukare, där alla parter är överens om planering och
ansvar för genomförande.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
2. D: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas i
boendeinsatser?
- Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande
åren för att den enskilda brukaren ska få ett bättre inflytande
över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av
boende eller boendestöd.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
2. E: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas inom
ramen för kommunens sysselsättningsinsatser
- Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande
åren för att den enskilda brukaren kan få ett bättre inflytande
över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av
sysselsättningsinsatser för målgruppen. (ett tips är att tänka på
frågan som vi gör kring vårt vanliga arbetsmiljöarbete).
- Samverka med Arbetsförmedling och Försäkringskassan om hur
ni tillsammans behöver arbeta för att personer med psykisk
funktionsnedsättning skall få tillgång till arbete och
sysselsättning i större omfattning. Dokumentera er samverkan
med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
3. Uppföljning handlingsplan 2013-2014
Skriv en uppföljning av kommunens handlingsplan för 2013 och 2014
(gäller de kommuner som gjorde sina inventeringar innan 2014).
Kommentera vad som hänt fram till dags dato.
4. Handlingsplan för 2015-2016
Beskriv de områdena i kommunen som ni anser är viktigaste för att
säkerställa en positiv utveckling inom området stödet till personer med
psykisk funktionsnedsättning :
4. A: Exempel
4. B: Exempel
4. C: Exempel
4. D: Exempel
Förslag till rubriker i analys och
handlingsplan
5. Synpunkter från brukarorganisationer
Från våra regionala och lokala brukarorganisationer har vi fått
följande synpunkter på kommunens analys och handlingsplan…..
Synpunkterna har lämnats av XXXXX ZZZZZ från NSPH och
XXXXX ZZZZ från RSMH.
- NSPH tycker att….
- RSMH tycker att….
Kom ihåg!

Glöm inte att boka tid med FK och AF för samverkan. Samverkan med
försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall ske. Om ni inte får kontakt med
parterna meddela detta omgående till Lisa Minell på SKL.

Fyll gärna i fråga 10 i inmatningsverktyget till SKL om vilka psykosociala insatser
som finns att tillgå i kommunen

Kom ihåg att brukarorganisationerna måste få tid och läsa och kommentera.
Synpunkter skall bifogas!

Glöm inte att mata in data i inmatningsverktyget senast den 1/11 2014 som finns på
SKL’s hemsida.

Senast den 1/11 skall denna analys och handlingsplan bifogas i inmatningsverktyget.

Tillse att ni vet vem som har inloggningsuppgifterna i er kommun till SKLs
inmatningsverktyg.
Frågor?
 Kontakta oss gärna!
 Cecilia Palm Siösteen [email protected]
 Nils Varg [email protected] allternativt [email protected]

similar documents