Raimo Lehto Standardin SFS 5997 käyttöönotto

Report
STANDARDI SFS 5997
LINJA-AUTOJEN MOOTTORITILAN
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT.
SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN
Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija
1
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
2
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
3
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
4
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
SUOSITUKSET
Linja-autoliikenneyritykset järjestävät säännöllisesti henkilökunnalleen
koulutusta ja harjoituksia toiminnasta palon sattuessa; matkustajien
evakuoinnista ja alkusammutuksesta sekä kaluston paloriskien
havainnoinnista.
Linja-autoliikenteen harjoittajat liittävät toimintajärjestelmäänsä ja
huolto-ohjelmiinsa kirjalliset ohjeet kaluston syttymisen kannalta
riskialttiiden kohteiden tarkistamisesta. Näitä kohteita ovat ainakin:
moottoritila, öljy- ja polttoainevuodot, sähköjohdinniput, sähkötoimiset
laitteet, pyörät, jarrut, renkaat, alkusammuttimet sekä hätäuloskäynnit
merkintöineen.
Linja-autojen moottori- ja lisälämmitintilaan asennetaan
automaattinen sammutusjärjestelmä. Järjestelmän moitteeton
toiminta varmistetaan liittämällä sen huolto ennakoivaan huoltoohjelmaan.
5
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
SOVELTAMISALA
Tämä standardi sisältää ohjeet automaattisten
sammutusjärjestelmien toteuttamiseen linja-autojen moottoritilassa,
sekä ohjeet järjestelmien suunnitteluun, mitoitukseen, asentamiseen,
käyttöönottoon, kunnossapitoon ja huoltoon. Tämän standardin
tarkoituksena on suojella ihmishenkiä ja omaisuutta.
6
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
SAMMUTUSLAITTEISTOJEN VAATIMUKSET
Kiinteä automaattinen sammutusjärjestelmä määritellään laitteistoksi,
joka palon sattuessa antaa hälytyksen ja purkaa sammutteen.
Järjestelmän tarkoitus on palon syttyessä havaita, varoittaa
ympäristöä ja sammuttaa tulipalo linja-auton moottoritilassa.
7
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO
Sammutuslaitteisto tulee pitää toimintakunnossa ja suojatun kohteen
käyttötarkoitusta vastaavana koko sen käyttöiän ajan. Laitteistossa
havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä. Pysyvät tai tilapäiset
toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa sammutusjärjestelmän
toimivuuden, ovat kiellettyjä. Valmistajan/asennusliikkeen toimittamia
huolto-, turvallisuus- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava, ja ne
tulee säilyttää ajoneuvon käyttöohjeiden yhteydessä. Liitteessä 7 on
esimerkki paloturvallisuusohjeesta. Päivittäiset, viikoittaiset ja
määräaikaiset tarkastukset tulee tehdä näiden ohjeiden mukaisesti.
Ajoneuvon kuljettaja ja huoltaja on perehdytettävä asianmukaisesti
sammutusjärjestelmän käyttöön. Huollon aikana on erityisesti otettava
huomioon turvallisuusriskit.
8
MIKSI STANDARDI TEHTIIN
OPASTAVAT TIEDOT
Liitteessä 3 on malli sammutuslaitteiston määräaikaisesta
kunnossapitopöytäkirjasta.
Liitteessä 4 on malli linja-auton määräaikaisesta
paloturvallisuustarkastuksesta.
Liite 5 sisältää paloturvallisuustarkastuslomakkeen täyttöohjeen.
Liitteessä 6 on esimerkki sammutusjärjestelmän laukeamisen jälkeen
tehtävistä toimenpiteistä.
Liitteessä 7 on esimerkki paloturvallisuusohjeesta.
9
STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO
VAKUUTUSYHTIÖISSÄ
Tämä standardi on laadittu Finanssialan Keskusliiton (FK) ohjeen
FK – 128:2009 ”Linja-autojen sammutuslaitteistot” pohjalta
Vakuutusyhtiöt ovat:
Ottaneet ohjeen suojeluohjeeksi.
Vieneet ohjeen omaan suojeluohjeeseen.
Uusissa suojeluohjeissa voivat viitata suoraan tähän standardiin.
10
KIITOS!
Raimo Lehto, turvallisuusasiantuntija
11
RAIMO LEHTO
Turvallisuusasiantuntija
Safety Adviser
Puh/Tel:
Fax:
[email protected]
Vahingontorjunta
Loss Prevention
+358 20 793 4239
+358 20 793 4202
__
FK I Finanssialan Keskusliitto
FC I Finansbranschens Centralförbund
FFII Federation of Finnish Financial Services
Bulevardi 28, 00120 Helsinki, Finland
www.fkl.fi
12

similar documents