Överskuldsättning - är staten medskyldig?

Report
Överskuldsättning
- är staten medskyldig?
Bakgrundsfakta
• Utredare: Anna Hedborg
• Sekreterare: Paula Roth och Sebastian de
Toro
• Dead-line: 1 oktober 2013
Direktiv
• Huvudsyfte: föreslå en åtgärdsinriktad strategi
för att motverka överskuldsättning
• Analysera vilka problem olika grader av
skuldsättning medför för enskilda, närstående och
samhället i stort
• Kartlägga vanliga orsaker till allvarlig skuldsättning
• Särskilt beakta situationen för barn och unga i
överskuldsatta familjer
Vem är överskuldsatt?
• Hög skuldkvot?
• Svårt att få ekonomin att gå ihop?
• Långvarig allvarlig skuldsättning utan
utsikter till förbättring?
• Risk att få svag ekonomi i morgon?
Hushållens bruttoskulder i förhållande till
disponibel inkomst
År 2010
300
250
200
150
100
50
0
Danmark
Källa: Riksbanken
Norge
Sverige
Finland
Euroområdet
Andel hushåll som har svårt att få
ekonomin att gå ihop (“make ends meet”)
År 2010
30
25
20
15
10
5
0
Norge
Källa: Eurostat
Finland
Sverige
Danmark
Euro area
Studie i utredningens regi
SCB
• Inkomstnivå
• Utbildningsnivå
• Arbetslöshet/Sjukfrånvaro
• Boendeform
• Bostadsort
• Hushållstyp
• Ålder
• Kön
KFM
• Skuldnivå
• Antal år med skuld
• Löneutmätning
• Skuldsanering
• Uppdelning a-mål
Varför blir hushåll
överskuldsatta?
Tre huvudspår
Tre huvudspår
• Kreditsamhällets utveckling
• Från samhällsansvar till individuellt ansvar
• Skulder till det offentliga
Skulder till det offentliga
Vanliga allmänna skuldmål*
2012
Antal gäldenärer
TV-avgift
Skuldbelopp (mnkr) Skuld/gäldenär (kr)
104 000
1 100
10 700
Skattekonto
94 000
18 200
193 000
Bötesmedel
94 000
500
5 300
Studiemedelsavgift
90 000
1 100
12 000
Brottsofferfond
73 000
100
1 300
Fordonskatt
69 000
450
6 600
Underhållsstöd
43 000
1 300
30 900
Felparkeringsavgift
40 000
630
15 700
Trängselskatt
22 000
210
9 200
* Avrundade tal
Källa: Kronofogden
Exemplet underhållsstöd
Historik
• Bidragsförskott (1937)
• Utfyllnadsbidrag (1957)
• Underhållsstöd (1997)
• Från 1 173 kr/mån till 1 273 kr/mån
Grundläggande regelverk
Grundläggande regelverk
• Föräldrar som bor isär kan reglera
underhållsskyldighet genom:
– Civilrättsliga regler i föräldrabalken
– Offentligrättsliga regler om underhållsstöd i
Socialförsäkringsbalken
– Inget system har företräde framför det andra,
men FK ska verka för att fler föräldrar ska
reglera ansvaret direkt med varandra
Föräldrarnas eget ansvar
• Föräldrarna ska svara för underhåll efter
vad som är skäligt till barnets behov och
föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga
(vanligast är att utgå från Socialstyrelsens
schablonbelopp)
• Föräldrar ska komma överens om
underhållet, men kan vända sig till
domstol om så ej är fallet.
Statens subsidiära ansvar
• Barnets rätt till underhållsbidrag, upp till
viss miniminivå, ska inte påverkas av att
den bidragsskyldiga föräldern inte
fullföljer sin skyldighet
• Helt underhållsstöd uppgår till 1 273
kr/mån
• Finns också utfyllnadsbidrag, och bidrag
vid växelvist boende
Grundläggande statistik
• Ca 1,9 miljoner 0-17-åringar i Sverige
• Ca 0,5 miljoner särlevande föräldrar
• Ca hälften av dessa får ngn form av
underhållsstöd
Underhållsstöd – en skuldfälla?
2007
2008
2009
2010
Antal inkomna gäldenärer
38 900
35 500 38 400
37 000
Antal återkommande gäldenärer
16 700
26 500 25 500
26 200
Andel återkommande gäldenärer
43 %
75 %
66 %
71 %
Potentiella problem (i)
Återbetalningsskyldighet baseras på två år gamla
inkomstuppgifter
• 2012 års återbetalningsbelopp styrs av 2011 års
taxeringsbelopp som baseras på 2010 års
inkomstuppgifter
Långa handläggningstider?
• Barn ska ej få vänta, och första belopp för
bidragsskyldig ska ej bli för högt
• (FK:s mål 75 % inom 40 dgr, har varierat över
tiden. RiR kritisk till målet)
Potentiella problem (ii)
Förbehållsbelopp hos KFM
• För att klara sin försörjning ska person som ex. är föremål för
löneutmätning få behålla ett minimibelopp, det sk förbehållsbeloppet
•
I förbehållsbeloppet ingår det som kan räknas till vanliga levnadskostnader i
ett hushåll (ex. kost, boende kläder, hygien, hushållsel, telefon)
•
Återbetalningar till FK räknas ej in i förbehållsbeloppet
•
Underhållsbidrag till annan förälder räknas in i förbehållsbeloppet
•
Skulder till följd av obetalt underhållsstöd är skulder till staten, och sådana
skulder är inte prioriterade enligt reglerna i utsökningsbalken.
•
(En liknande situation uppstår när den betalningsskyldige ansöker om
anstånd med betalning till Försäkringskassan och samtidigt är föremål för
indrivningsåtgärder hos Kronofogdemyndigheten)
Potentiella problem (iii)
Dåliga kunskaper hos föräldrarna
• ¼ som har underhållsstöd visste inte att det
gick att lösa underhållsskyldigheten själva
• ½ har ej fått information att så är fallet
• > ½ använder FK för att få pengarna i tid.
• Andra skäl: litar inte på den andra föräldern
• Ca 30 procent av föräldrarna (53 000) som
går via FK skulle kunna gå själva enligt RiR
Frågor:
• Rimligt med årsuppgifter?
• Hur informera särlevande föräldrar bättre?
• Rimligt med underhållsstöd vid växelvis
boende?
• Bör föräldrar få bistånd i att komma
överens själva om beräkning och avtal av
underhåll?
• Behöver handläggningstiderna stramas
upp?
Frågor kring några andra system
Exempel på utmaningar i andra
system
Bostadsbidrag
• 183 000 hushåll fick bostadsbidrag 2009 varav 63 000 (34 procent)
registrerades för återkrav efter 2009 års taxering
• 2011 hade 9 000 av dessa reglerat sin skuld. 54 000 (86 procent) var
fortfarande skuldsatta
• Problem med årsuppgifter i taxeringen?
Studiemedel och studiehjälp
• Låga inkomster hos personer med kronofogdekrav. Vet de att de kan få
nedsatta årsbelopp från CSN?
• Svårt för studenter med CSN-stöd till grundläggande utbildning att
återbetala sina skulder
• Vet gymnasister om riskerna med betalningsanmärkningar?
TV-avgift
• Ingen direkt konsekvens av utebliven betalning
• Svårt att se logiken i att betala (tittar ej på SVT)
Frågor att arbeta vidare med
• Gå igenom system för system
• Fundera på:
– Lösningar kopplade till respektive system
– Allmänna lösningar
Inspel?

similar documents