Førerkort - Vestre Viken

Report
Førerkort
Førerkort
Attestarbeid kjedelig?
Førerkort
Attestarbeid kjedelig?
Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste
Førerkort
Attestarbeid kjedelig?
Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste
Redde liv? Sjelden i vår hverdag
Førerkort
Attestarbeid kjedelig?
Hippocrates: Helbrede-lindre-trøste
Redde liv? Sjelden i vår hverdag
Redde 3. parts liv
Førerkort
En menneskerett?
Når gi seg:
Egenvurdering
Når gi seg:
Egenvurdering
Legevurdering –fastlege-spesialist
Fylkeslegevurdering
Politiet
Testtime
Biltilsynet - etter ønske fra
- fylkeslege
Testtime
Biltilsynet - etter ønske fra
- fylkeslege
Kjøreskole - etter ønske fra
- fastlege?
- pasient?
Dispensasjonssøknad
Pasienten søker selv
Legeopplysninger/attest
til Fylkeslegen med anbefaling/fraråding
Førerkortforskriften – endret aug.11
Veiledning for leger – revidert nov.11
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/fore
rkort-regler-og-veiledning-for-utfylling-avhelseattest-for-forerkort
Krav til førerkort
Visse krav til syn, hørsel, helse, førlighet
Egenerklæring
- for lettere FK- klasser hvis frisk
Legeerklæring, evt spes.erkl.
- v/sykdom og for tyngre FK-klasser
Spesielle forhold:
1. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser
2. Psykiske lidelser. Psykisk utviklingshemming. Demens
3. Bruk og misbruk av rusmidler og medikamenter
4. Diabetes mellitus
5. Andre tilstander som kan gjøre føreren uskikket
TIA .Hjerneslag/cerebrovaskulær sykdom med
følgetilstander. Generell helsesvekkelse pga.
alder/sykdom. Koronarsykdom, klaffefeil,
hjertearytmier, pacemaker/ICD), maligne arytmier
Kognitiv svikt
•
•
•
•
•
•
•
•
Redusert oppmerksomhet (obs samtidighet)
Visuospatiell svikt (romforståelse)
Betydelig hukommelsessvikt
Redusert dømmekraft
Forlenget reaksjonstid
Agnosi (gjenkjenningsvansker)
Apraxi (utføringsvansker)
Neglect (manglende oppmerksomhet mot en side)
Kjøreanamnese
Innblanding i ulykker / nestenulykker
Innblanding i ulykker / nestenulykker
FOTO: AFP/Rolf Vennenbernd
–
Fjernet pga. copyrights
Endret kjøreatferd
Endret kjøreatferd
FOTO: Fra funnydb - Fjernet
Behov for co-pilot
Behov for co-pilot
Foto fjernet pga. copyright
Forelegg
Forelegg
Foto fjernet pga. copyright
Redde passasjerer / pårørende
Redde passasjerer / pårørende
FOTO: Fjernet pga. copyright
Tester
Tester
Klokketest (Bestått: >3poeng)
5 Korrekt klokke med alle tall fra 1-12 og korrekt
angitt klokkeslett
4 Små plasseringsfeil av tall eller visere
3 Tallene er plassert riktig (eller omtrent riktig),
men viserne er plassert feil
2 Tallene er feilplassert, noe som gjør det umulig å
plassere viserne riktig
1 Betydelig feilplassering av tallene / tall er utelatt
0 Ser ikke ut som en klokke / skriver bokstaver på
arket / forsøker ikke å tegne inn tall
MMS
26-30:
20-25:
< 20:
Oftest tilstrekkelig
Ofte uforenlig.
Diskvalifiserer
”I can barely hear,
I can barely see,
I can barely walk.
Things could have been worse
though.
At least I can still drive………..”

similar documents