Arbetsförmedlingen PP

Report
Arbetsförmedlingen
September 2014
•
•
•
Arbetsmarknadsläget och
prognosen
Stöd till arbetsgivare vid sjukfrånvaro och arbetshinder
Frågor & Svar
Prognos för 2014 och 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ökad ekonomisk tillväxt
Både hushåll och företag är mer optimistiska
Stark ökning av arbetskraften — tillskott på 95 000
personer på två år.
Sysselsättningen stiger med 41 000 respektive 54 000
personer åren 2014 och 2015.
Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom
hotell och restaurang, personlig tjänster och
företagstjänster.
Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men blir inte
lönedrivande år 2014.
Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med
bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt.
Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag
ställning på arbetsmarknaden passerar 70 procent av
antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda,
arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning
och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).
Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre
storstadsregionerna.
Bristen på arbetskraft blir allt större inom näringslivet i
mindre glesbygdskommuner. Generationsväxlingen och
minskad befolkning i arbetsföra åldrar ligger bakom.
Nuläge
•
Antalet nyanmälda platser ökar
• Varsel om uppsägning minskar
• Inflödet av nya arbetslösa minskar
• Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att
minska
Nyanmälda platser i riket
ackumulerat under året
Nyanmälda platser AF Värnamo
ackumulerat under året
Förändring arbetslöshet
Af Värnamo
Antal arbetssökande – öppet
arbetslösa och sökande i program
1,400
1,186
1,200
1,093
1,000
836
800
600
400
350
359
402
Markaryd
Gnosjö
Älmhult
200
0
Ljungby
Värnamo
Gislaved
Arbetsförmedlingens uppdrag
Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka
för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska
vi göra genom att:
– effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare
som söker arbetskraft
– prioritera dem som befinner sig långt från
arbetsmarknaden
– bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång
sikt
Förstärkt samarbete - AF och FK
”Mål för samarbetet är att öka
förutsättningarna för varje individ att finna
hållbara lösningar för att återfå sin
arbetsförmåga och ta tillvara sina
förutsättningar till egen försörjning”
”Målgruppen är de individer som har nedsatt
arbetsförmåga på grund av medicinska skäl
eller riskerar en sådan nedsättning och därför
kan ha behov av samordnade insatser för att
komma i arbete”
Hur samarbetar vi?
•
Tidigt och aktivt
–
–
•
Gemensamt
–
–
•
Kartläggning
stöd under aktiva rehabiliteringsinsatser
Anpassat
–
–
•
i rehabiliteringskedjan
rusta människor för arbetslivet
efter personens behov
efter personens situation/förutsättningar
Arbetslivsintroduktion
–
–
–
sjukförsäkringsdagarna har tagit slut
förberedelse inför arbetslivsinriktade
insatser
upp till tre månader (sex månader)
Konsultativt stöd till
arbetsgivare
Insatser hos
Försäkringskassan
tillsammans med arbetsgivare,
kommun, ESF och
Samordningsförbund
Arbetsförberedande
insatser
Arbete,
utbildning,
Gemensam kartläggning
(arbetssökande)
Arbetslivsinriktade
insatser
Insatser hos
Arbetsförmedlingen
Gemensam kartläggning
Individens egen
uppfattning och behov
styr vilka aktörer som
behöver delta i
kartläggningen.
Arbetsgivare
Stöd till arbetsgivare som anställer
person med nedsatt arbetsförmåga
• Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt
arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt genom
 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
 Stöd till personligt biträde
 Lönebidrag
 Trygghetsanställning
 Utvecklingsanställning
SIUS (Förstärkt stöd vid introduktion och uppföljning)
Stöd till personligt biträde
• Ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer
eller har en anställd med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga
• En företagare eller fri yrkesutövare kan också få
stödet
• Stöd kan även lämnas till annan som har
kostnader för ett personligt biträde
Stöd till personligt biträde
Syfte
Att underlätta för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga att:
• Att få eller behålla ett arbete
•
Att kunna delta i arbetsmarknadspolitiska program som
utbildning och praktik
•
Stödet ska ge ekonomisk kompensation för
merkostnader till följd av att arbetsplatsen avsätter
personalresurser för stöd i arbetet för den
funktionshindrade
Stöd till personligt biträde
• Stöd får lämnas med högst 60 000 kr/år
• Till företagare med funktionshinder som
medför stora kommunikationshinder får
stöd lämnas med högst 120 000 kr/år
Lönebidrag
Syfte:
• Att underlätta för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga att få eller i vissa fall
behålla en anställning
Lönebidrag
Lönebidrag får lämnas:
• Vid nyanställning
• När en anställd återgår i arbete efter period
med hel sjuk- eller aktivitetsersättning
• När en arbetstagare som tidigare haft
anställning med lönebidrag får sin
arbetsförmåga försämrad inom tre år från
det att lönebidrag senast lämnades
Lönebidrag
• När en arbetstagare som har lönebidrag byter
arbetsgivare kan den nya arbetsgivaren få
bidrag för återstoden av den beslutade
bidragsperioden
• När en arbetsgivare anställer en person med
funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga och som är långtidssjukskriven
från en anställning som hon/han inte kan återgå
till
Lönebidrag
• Den anställde ska ha lön och andra
anställningsförmåner som följer av, eller är
likvärdigt med kollektivavtal i branschen
• Om kollektivavtal saknas ansvarar
arbetsgivaren för att den anställde omfattas
av likvärdigt försäkringsskydd som vid
kollektivavtal
Lönebidrag
• Lönebidrag får i regel lämnas i längst fyra
år
• Ett första beslut om lönebidrag får omfatta
längst ett år
• Tak: 16 700 kr (Heltid)
• Bidragets storlek påverkas av lönekostnad
och arbetsförmåga
Lönebidrag
• Kan ej lämnas till nära anhörig
• Rekvireras av arbetsgivaren
• Arbetsgivaren får inte ha näringsförbud,
skatteskuld eller betalningsanmärkningar
som inte är obetydliga
• Kan lämnas vid deltid, halvtid, heltid
Tillsammans fokuserar vi på
kompetensen, inte på hindret!
När en arbetsgivare anställer någon med nedsatt
arbetsförmåga kan denne få del av särskilda insatser
för att underlätta anställningen.
Alltid individuella bedömningar av nedsättningen
gentemot arbetets krav:
- Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
- Stöd till personligt biträde
- Lönebidrag
- Trygghetsanställning
- Utvecklingsanställning
- SIUS
Arbetsförmedlingen

similar documents