Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2014

Report
ARVIO
VAKUUTUSMARKKINOIDEN
KEHITYKSESTÄ 2014
3.12.2014
1
LYHYESTI
Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvaa noin 4 prosenttia.
Arvio maksutulosta vuodelle 2014 on 23,0 miljardia euroa.
Henkivakuutuksen maksutulo kasvaa arviolta 9 prosenttia.
Maksutulosta jo 87 prosenttia on sijoitussidonnaista.
Vahinkovakuutuksen koko maksutulon arvioidaan kasvavan noin
5 prosenttia 4,5 miljardiin euroon.
Eläkeyhtiöiden maksutulon kasvu edelleen niukkaa, arvio
maksutulosta on 12,6 miljardia euroa.
2
PERUSTEISTA
Henki- ja vahinkovakuutuksen arviot perustuvat FK:n kuukausittaisiin
maksutulo- ja korvaustilastoihin.
Vuoden 2014 aikana vahinkovakuutuksen tilastointiin tullut mukaan
LähiTapiola-ryhmän uudet alueyhtiöt. Tämä muutos on otettu
huomioon tehtäessä maksutuloarvioita. Maksetuissa korvauksissa
muutos ei ole samalla tavalla näkyvä, joten niiden kohdalle on
merkitty muutoksen mahdollinen vaikutuskohta.
Henkivakuutuksen tilastoinnissa ei ole tapahtunut muutosta.
Työeläkeyhtiöiden maksutulo on arvioitu yhtiöiden kotisivuillaan
antamista luvuista.
3
VUODEN 2014 MAKSUTULOARVIOT
1/3
2014
2013
muutos-%
12 610
12 424
1
Henkivakuutus
- sijoitussidonnaiset henkivakuutukset
- muut henkivakuutukset
5 065
790
4 549
841
11
-6
Vahinkovakuutus
- lakisääteinen tapaturma
- moottoriajoneuvon vastuu
- vapaaehtoiset vakuutukset
- jälleenvakuutus
620
845
2 890
140
623
811
2 715
139
-1
4
6
1
22 960
22 101
4
Eläkevakuutus
- lakisääteinen eläkevakuutus
Yhteensä
4
VUODEN 2014 MAKSUTULOARVIOT
2/3
2014
2013
muutos-%
Henkivakuutus
- sijoitussidonnainen henkivakuutus
- kapitalisaatiosopimus
- muu henkivakuutus
- työntekijäin ryhmähenkivakuutus
- muu ryhmähenkivakuutus
- sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus
- muu yksilöllinen eläkevakuutus
- sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus
- muu ryhmäeläkevakuutus
- jälleenvakuutus
2 350
2 270
310
45
130
350
130
95
170
5
2 106
1 965
319
42
132
390
149
88
191
8
12
16
-3
7
-2
-10
-13
9
-11
-35
Henkivakuutus yhteensä
5 855
5 389
9
5
VUODEN 2014 MAKSUTULOARVIOT
2014
2013
Vahinkovakuutus
- lakisääteinen tapaturma
- muu tapaturma ja sairaus
- maa-ajoneuvot
- meri- ja lentoalukset, kuljetus
- palo- ja muu omaisuusvahinko
- moottoriajoneuvon vastuu
- vastuu
- luotto ja takaus
- oikeusturva
- muu ensivakuutus
620
490
810
140
1 005
845
255
30
90
70
623
447
762
128
960
811
241
31
83
63
Vahinkoensivakuutus yhteensä
- kotimainen jälleenvakuutus
- ulkomainen jälleenvakuutus
4 355
60
80
4 149
60
79
5
0
1
Vahinkovakuutus yhteensä
4 495
4 288
5
6
3/3
muutos-% Huomautus
-1 Työllisyystilanne edelleen heikko
10
6
9
5
4
6
0
8
11
VAHINKOVAKUUTUKSESTA MAKSETTUJEN KORVAUSTEN
TOTEUTUNUT KEHITYS, TAMMI-LOKAKUU 2014
TAMMI-LOKAKUU
2014
2013
363
237
384
15
18
331
185
360
86
3
73
378
224
354
11
25
230
173
374
76
3
70
Yhteensä ilman luottoa ja takausta
2 052
1 917
7,1
YHTEENSÄ
2 055
1 920
7,0
Lakisääteinen tapaturma
Muu tapaturma
Maa-ajoneuvot
Alukset, kalusto
Kuljetettavat tavarat
Omaisuusvahingot: yksityistaloudet
Omaisuusvahingot: yritykset
Moottoriajoneuvon vastuu
Vastuu
Luotto ja takaus
Muu ensivakuutus
7
muutos-% Huomautus
-4,0
5,6
8,4 Tilastomuutos
35,3
-31,0
43,9 Tilastomuutos
6,9
-3,7
12,6 Tilastomuutos
-6,4
4,3
KOTIMAAN VAKUUTUSMAKSUTULO 1970-2014E
14
12
Mrd. €
10
8
Työeläkevakuutus
Henki- ja muu eläkevakuutus
6
Vahinkoensivakuutus
4
0
8
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014e
2
HENKIVAKUUTUKSEN MAKSUTULO 2005 – 2014E
7
6
Mrd. €
5
4
3
2
1
0
9
Laskuperustekorkoiset
Sijoitussidonnaiset
VAHINKOVAKUUTUKSEN MAKSUTULON KEHITYS
LUOKKARYHMITTÄIN 2005 – 2014E
1100
1000
900
800
Milj. €
700
600
Moottoriajoneuvon vastuu
Maa-ajoneuvot
500
Lakisääteinen tapaturma
400
Muu tapaturma ja sairaus
300
Vastuu
200
Jälleenvakuutus
100
0
10
Palo- ja muu omaisuusvahinko
Muu ensivakuutus

similar documents