Plancher med præsentation af debatoplægget

Report
Debatmøde
Drøftelse af debatoplæg fra
Styringsudvalget
Program
• Sang
• Oplæg ved udvalgets formand Hans GammeltoftHansen
• Debat
• En halv times pause (ca. kl. 20)
• Debatten forsætter
Baggrunden for styringsudvalget
• Udvalget blev nedsat af regeringen i september 2012
• Udvalget har 20 medlemmer
• Udvalget skal
• komme med forslag til en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur med klar ansvarsfordeling for:
– regulering af folkekirkens indre anliggender og
– regulering af folkekirkens fælles økonomi
• Udvalget har i foråret 2013 fremlagt debatoplæg med:
• 3 hovedmodeller for hvert af de to områder foruden bevarelse
af den nuværende ordning
• Fordele og ulemper ved alle modellerne
• Ingen konkret stillingtagen fra udvalgets medlemmer i
debatoplægget
Rammerne for udvalgets arbejde
• Folkekirkens fundament som evangelisk-luthersk
kirke
• 6 pejlemærker, som modellerne skal ses i lyset af:
•
•
•
•
•
•
Nært forhold mellem staten og kirken
Folkekirkens tilstedeværelse overalt
Præstens uafhængighed
Rummelighed og frihed
2200 menigheder – én folkekirke
Demokratisk legitimitet
Modeller – samlet oversigt
Model
1
2
3
Indre anliggender
Økonomi
Nuværende ordning
Nuværende ordning
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning *
Kirkeråd med begrænset
kompetence
Kirkeråd med udvidet
kompetence
FK-organ med kompetence
inden for ministerens
retningslinjer *
Enighedsmodel – delt kompetence mellem FK-organ og
minister *
FK-organ med udvidet
kompetence
* Eventuelt med orientering til Finansudvalget eller mere deltaljerede regler i
økonomiloven (model 1 a)
Indre anliggender – nuværende
ordning
• Hvad forstås ved indre anliggender?
• Gudstjenesteordning, ritualer, dåb og konfirmation,
bibeloversættelse og salmebog
• Tilsynet med de specifikt gejstlige dele af præstens
embedsførelse i form af forkyndelse og forvaltning af
sakramenterne
• Hvem har kompetencerne?
• Ministeren har enekompetence til den retlige regulering
• Dronningen autoriserer
Model-oversigt – indre anliggender
Nuværende ordning
1.
2.
3.
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende
ordning
Kirkeråd med begrænset kompetence
Kirkeråd med udvidet kompetence
Model 1: Lovregulering med udgangspunkt
i den nuværende ordning
• Skal skabe større klarhed i beslutningsprocessen –
regler om
• pligt for ministeren til at forhandle med biskopperne,
men ikke pligt til at følge biskoppernes indstilling
• biskopperne kan opfordre ministeren til initiativer
• både ministeren og biskopperne får mulighed for at
nedsætte sagkyndige udvalg
• høringspligt i folkekirken
• Ministeren beslutter om nye regler skal indstilles til
kgl. resolution eller kgl. anordning
Model 2: Kirkeråd med begrænset
kompetence
• Skal skabe klarhed i beslutningsprocessen og øge såvel
den læge som den gejstlige indflydelse ved:
• et kirkeråd deltager i beslutningsprocessen og afgiver
indstilling til ministeren omkring regulering af de indre
anliggender, som i dag reguleres ved kgl. resolution eller kgl.
anordning
• Kirkerådet består af læge og gejstlige medlemmer
• Rådet skal høre biskopperne i læremæssige spørgsmål
• Ministeren skal forelægge spørgsmål angående indre
anliggender for rådet
• Ministeren har ikke pligt til at følge rådets indstilling
• Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering
ændres ikke
Sammensætning af råd/bestyrelse
• 1 lægt medlem fra hvert stift -valgt af menighedsråd
• 1-2 læge medlemmer - valgt af og blandt
provstiudvalgene
• 1-2 læge medlemmer - valgt af og blandt stiftsråd
• 3 præster - valgt af præsterne
• 2 provster - valgt af provsterne
• 2 biskopper – valgt af biskopperne
• 3 læge – udpeget af frie organisationer
• 1 medlem udpeget af personaleorganisationerne
(De 4 sidste kun observatører i forhold til økonomi)
• 2 sagkyndige udpeget af ministeren (kun ved økonomi)
Model 3: Kirkeråd med udvidet
kompetence
• Rådets opgaver udvides til også at omfatte
kerneanliggender, der i dag reguleres ved lov, f.eks.
reglerne om den gejstlige retspleje, præsteuddannelser
og § 2-tilladelser til at søge præstestillinger
• Kompetenceområdet svarer herudover til kirkeråd med
begrænset kompetence
• Rådet kan indstille til ministeren, at ny lovgivning
udarbejdes.
• Ministeren har ikke pligt til at følge rådets indstillinger
• Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering
ændres ikke
Fælles økonomi og fælles anliggender
– nuværende ordning
• Fælles økonomi:
• Indtægter i form af bl.a. landskirkeskatten og tilskud fra
staten indbetales til fællesfonden
• Ministeren har kompetence til at fastsætte fællesfondens
budget og udskrive landskirkeskatten
• Statens tilskud fastsættes på den årlige finanslov
• Fælles anliggender:
• Fælles aktiviteter på landsplan
• Finansieres af fællesfonden
Omlægning af statens tilskud til
folkekirken?
• Skal statens tilskud fortsat anvendes primært til
præsteløn?
• Skal der ske en omlægning, så tilskuddet ydes som et
generelt tilskud til fællesfonden (evt. med forskellige
forudsætninger for anvendelsen)?
• Modellerne kan anvendes i begge situationer
Model-oversigt - Fælles økonomi
Nuværende ordning
1.
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende
ordning
Evt. suppleret med orientering til Finansudvalget eller mere
detaljerede regler i økonomilov (model 1 a)
2 a.
2 b.
Folkekirkeligt organ med kompetence inden for
ministerens retningslinjer
Enighedsmodel – delt kompetence mellem
folkekirkeligt organ og minister
2 a og 2 b Evt. suppleret med orientering til Finansudvalget
eller mere detaljerede regler i økonomilov (model 1 a)
3.
Folkekirkeligt organ med udvidet kompetence
Model 1: Lovregulering med udgangspunkt
i den nuværende ordning
• Skal skabe klarhed om den gældende ordning ved:
• Lovfæstelse af budgetfølgegruppen og det/de årlige
budgetsamråd
• Ingen ændringer i forhold til nuværende opgaver eller
kompetencer
• Budgetfølgegruppe og budgetsamråd kan af hensyn til
demokratisk legitimitet afløses af et demokratisk
baseret organ bestående af primært valgte, men også
udpegede medlemmer
• Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering
ændres som udgangspunkt ikke
Model 1 a: Lovregulering med
udgangspunkt i den nuværende ordning
• Svarer til model 1 med følgende udvidelse:
• Ministeren skal forelægge fællesfondens budget og
landskirkeskattens størrelse for Folketingets
Finansudvalg ved et orienterende aktstykke
eller
• Folketinget fastsætter i lov om folkekirkens økonomi
mere detaljerede regler om fællesfondens
udgiftsområder og omfanget heraf
Model 2: Modeller med varierende
beslutningskompetence:
• 2 a: Et folkekirkeligt organ med besluttende
kompetence
• Skal skabe større klarhed om beslutningsgrundlaget, øge
legitimiteten bag udskrivning og anvendelse af
landskirkeskatten samt øge den folkekirkelige indflydelse
på den fælles økonomi ved:
– et nyt folkekirkeligt organ (en folkekirkelig bestyrelse)
med 21-23 medlemmer og med et flertal af valgte læge
medlemmer
– Organet fastlægger budget og regnskab for fællesfonden
efter de af ministeren fastsatte retningslinjer
• Ministerens rolle i forhold til Folketinget og regeringen
ændres ikke
• Kan kombineres med model 1 a
Model 2: Modeller med varierende
beslutningskompetence
• 2 b: Enighedsmodel
• Skal sikre en ligelig folkekirkelig og ministeriel
indflydelse på fællesfondens budget og
landskirkeskattens størrelse samt på anvendelsen af
statens tilskud til folkekirken ved:
– Ministeren deler sin nuværende kompetence med et
folkekirkeligt organ (en folkekirkelig bestyrelse).
• Ministerens rolle i forhold til Folketing og regering
ændres ikke.
• Kan kombineres med model 1 a
Model 3: Folkekirkens økonomibestyrelse
(Et folkekirkeligt organ med mest mulig indflydelse)
• Øger folkekirkelig indflydelse på fællesfondens budget,
herunder fælles folkekirkelige anliggender på
landsplan, og landskirkeskat ved:
• Folkekirkens økonomibestyrelse får
beslutningskompetence
• Bestyrelsen fastlægger fællesfondens budget og
landskirkeskatten
• Bestyrelsen udarbejder udkast til budget for statens
tilskud til folkekirken. Udkastet til budget for
anvendelsen af statens tilskud forelægges for ministeren
for ligestilling og kirke
• Ministeren har ansvaret og kompetencen i forhold til
finanslovsbidraget
• Ministerens parlamentariske ansvar ændres ikke
Modeller – samlet oversigt
Model
1
2
3
Indre anliggender
Økonomi
Nuværende ordning
Nuværende ordning
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning
Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning *
Kirkeråd med begrænset
kompetence
Kirkeråd med udvidet
kompetence
FK-organ med kompetence
inden for ministerens
retningslinjer *
Enighedsmodel – delt kompetence mellem FK-organ og
minister *
FK-organ med udvidet
kompetence
* Eventuelt med orientering til Finansudvalget eller mere deltaljerede regler i
økonomiloven (model 1 a)
Kombinationsmuligheder
• Det er muligt at kombinere modellerne for indre
anliggender/fælles økonomi på mange måder, f.eks.:
• Ingen ændringer på det ene område – et nyt organ på det
andet
• Lovfæstelse af nuværende ordning på det ene område –
et nyt organ på det andet
• To nye organer – et for hvert af de to områder
• Ét nyt organ med ansvar for begge områder
• Ét nyt organ – men med forskellige procedurer for de to
områder
Proces efter offentliggørelse af
debatoplæg
• Debatoplægget er i høring fra maj til udgangen af
oktober 2013
• Udvalget har arrangeret en række debatmøder – et i
hvert stift samt et på Bornholm – i juni, august og
september
• Udvalget genoptager arbejdet i efteråret 2013
• Udvalget skal afgive endelig betænkning inden
udgangen af marts 2014
• Høring over den endelige betænkning
Tak for opmærksomheden
Spørgsmål fra salen

similar documents