rakel 20140313 - Västra Götalandsregionen

Report
RAKEL
Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer
och ErsättningsmodelLer
den 13 mars 2014
Agenda den 13 mars 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anteckningar från föregående möte
Information från nationella grupper
Aktuellt om Registreringsregler
Aktuellt om Ersättningsmodeller
Aktuellt om Prestationsredovisning
Aktuella Terminologifrågor
Övriga frågor
Kommande mötestider
RAKEL 13 mars 2014
Övriga frågor ?
1. Hälsovård och sjukvård
2. Xx
3. Xx
RAKEL 13 mars 2014
Synpunkter på
minnesanteckningar från
föregående möte?
RAKEL 13 mars 2014
Information från nationella grupper
•
•
•
•
Leif rapporterar
Controllernätverket
Nationellt Vårdvalsnätverk
Ersättningsmodeller Vårdval
(undergrupp till Vårdvalsnätverket)
RAKEL 13 mars 2014
Registreringsregler
 Besökstyper TB och TÖ -lägesrapport
 Vårdgivarkategori Fysioterapeut
(Sjukgymnast)
 Besökstyp J
 Regionala koder VV Rehab
RAKEL 13 mars 2014
Besökstyper TB och TÖ
•
Beslut i RAKEL november 2013
•
Diskussioner med ELVIS förvaltningsgrupp
•
Genomförande 1 april 2014
•
Generellt förtydligande att frivillig att registrera
betyder frivilligt för förvaltningen
RAKEL 13 mars 2014
Vårdgivarkategori Fysioterapeut
(Sjukgymnast)
•
Riksdagen har beslutat att Fysioterapeut blir ny
yrkestitel på den profession som hittills benämnts
Sjukgymnast – den som sedan tidigare har den
titeln kan välja att ha kvar denna eller att ändra
•
Vårdkontakter hos verksamma Fysioterapeuter och
Sjukgymnaster bör redovisas samlat under en
vårdgivarkategori
Förslag: Tidigare vårdgivarkategori ”Sjukgymnast” får
ny benämning ”Fysioterapeut / Sjukgymnast”
RAKEL 13 mars 2014
Besökstyp J
•
Socialstyrelsen kräver från 2015 redovisning av
akuta besök som sker på specialistmottagning
Befintlig klartext: ”Akut- och jourmottagningsbesök”
Befintlig beskrivning: ”Besök som sker på akut- och
olycksfallsmottagning eller till verksamhetsanknuten
jourmottagning”
Förslag ny beskrivning: ”Akut besök som sker på akut-,
jour-, olycksfalls- eller specialistmottagning”
RAKEL 13 mars 2014
Regionala koder VV Rehab
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gruppbesök avancerad
Besök inom tilläggsuppdrag neuroteam
Besök som överstiger 30 minuter
Uppföljning av FAR
Upprättande av rehabiliteringsplan sg+at
Upprättande av rehabiliteringsplan at eller sg
Uppföljning av rehabiliteringsplan 3 eller fler
Uppföljning av rehabiliteringsplan sg+at
Uppföljning av rehabiliteringsplan at eller SG
RAKEL 13 mars 2014
UX401
UX402
UX403
UV010
UX405
UX406
UX407
UX408
UX409
Aktuellt om ersättningsmodeller…
• Värdebaserad ersättning / Vårdepisodsersättning
(nationellt projekt)
• VG Primärvård 2015
• Tandvård
• Övrigt
RAKEL 13 mars 2014
Värdebaserade
ersättningsmodeller
(vårdepisodsersättning)
Kort repetition + nytt sedan sist
RAKEL 13 mars 2014
Nationell samverkan för värdebaserad
ersättning och uppföljning i hälso- och
sjukvården
Nationell samverkan för utveckling av
värdebaserade beskrivnings- och ersättningssystem
•
Idag 8 diagnosområden, 150 projektdeltagare,
17 specialistföreningar, 3 patientföreningar, 8
kvalitetsregister
•
Benchmarking nuläge
– Hur bedrivs vården idag och vilka skillnader
finns mellan landsting och vårdgivare i termer
av hälsoutfall och resursåtgång?
•
Värdebaserade beskrivningssystem
– Hur kan tillgänglig data användas och utvecklas
för att på bästa sätt för att följa värde i vården?
– Komplement till befintliga nationella
beskrivningssystem
•
Värdebaserade ersättningssystem
– Hur kan ersättningssystemen möjliggöra
innovation och stimulera till värdeskapande?
Landsting
• Stockholm
• Västra Götaland
• Skåne
• Östergötland
• Uppsala
• Dalarna
• Jämtland
Andra samverkansparter
• Socialdepartementet
• Läkaresällskapet
• Nationella specialistföreningar
• Patientföreningar
• Kvalitetsregister
• SKL
• Socialstyrelsens DRG-grupp
• IVBAR
• Karolinska Institutet
• mfl.
Organisationsstruktur nationell nivå
Styrgrupp – nationell samverkan
•
Socialdepartementet
•
Senior representant från respektive deltagande landsting och SKL
•
Representant från Karolinska Institutet
•
Representant från IVBAR
1- Utvecklingsgrupp
Höft/knä (SLL)
3- Utvecklingsgrupp
Förlossning (SLL)
5- Utvecklingsgrupp
Stroke (Skåne)
7- Utvecklingsgrupp
Osteoporos (Östergötland)
2- Utvecklingsgrupp
Rygg (SLL)
4- Utvecklingsgrupp
Fetmakirurgi (VGR)
6- Utvecklingsgrupp
Diabetes (Jämtland, Dalarna)
8- Utvecklingsgrupp
Bröstcancer (Uppsala)
9- Implementering
10- FK/SCB
11- Övergång i förvaltning
12- Vårdområdesanalys
Funktionella landstingsöverskridande nätverksgrupper
Juridik
& Informationssäkerhet
Kommunikation
Vårdinformatik
Lokala landstingsprojektgrupper
Ersättningssystem
Övrig forskning
Programkontor
Den regionala projektorganisationen
Den regionala projektledningen ansvarar för att:
• Samordna Västra Götalandsregionens deltagande i samtliga delar
av det nationella projektet
• Följa och dra lärdom av arbetet i det nationella projektet
• Sprida information om och förankra arbetet med modeller för
vårdepisodsersättning inom regionen
• Kartlägga regionens förutsättningar inför eventuell implementering
av system för vårdepisodsersättning inom några
områden
RAKEL 13 mars 2014
Regional projektorganisation
Ann Söderström, HSA
Barbro Fridén, SU
Marie Röllgårdh, HSA
VGR Styrgrupp
VGR Projektledning
Anneth Lundahl
Sara Åsman
Medicinsk rådgivning
Ulf Angerås
Marcus Edenstöm
Per Sjöli
Se nedan VGR
representant per
diagnosområde
Vårddata
Höft/knä
Förlossning
Diabetes
Osteoporos
Rygg
Fetmakirurgi
Stroke
Bröstcancer
Astrid Brauer
Kajsa-Mia Holgers
Beställare
Johan Ström
Samtliga diagnosområden
Höft/knä
Höft/knä
Höft/knä
Rygg
Förlossning
Referens
-grupper
Ledningsrepresentant
Ulf Svensson, PV
Henrik Malchau, SU
Göran Garellick, SU
Ola Rolfson, SU
Rune Hedlund
Lars Ladfors, SU
Fetma
Diabetes
Diabetes
Stroke
Osteoporos
Bröstcancer
VGR är drivande region, Hans Lönroth, SU
Detlef Hess, SÄS
Karin Looström Muth, Kungälv
Christina Wikman-Lundbom, Kungälv
Dan Mellström, SU
Roger Olofsson
Referensgrupper
• Referensgrupper vi träffat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sektorsrådet Kirurgi
Ekonomichefsgruppen
Sektorsrådet Kvinnosjukvård
Diabetesrådet
Sektorsrådet Ortopedi
Sektorsrådet Neurosjukvård
Sektorsrådet Allmänmedicin
(Lena Aggestam, Utvecklingschef AL)
Ordförandekonferensen
RAKEL
• Referenspersoner/grupper vi ska träffa
•
Strokerådet
Delprojekt 1-8
Utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem
•
•
•
•
Bedrivs som 8 separata forskningsprojekt
Varje diagnosområde ”projektägs” av ett landsting men övriga landsting deltar i arbetet
Alla delar med sig av sin data till samtliga projekt
Utvecklingsarbetet bedrivs efter standardiserad process
Utvecklingsgrupp
Arbetsgrupp (subgrupp av utvecklingsgrupp)
• Kliniks projektledare från projektägande
landsting
• IVBAR (projektledning och analys)
• Representanter intresserade landsting
• Representant från med specialistföreningar och
kvalitetsregister
• Representant från patientföreningar
• Klinisk projektledare från projektägande landsting
• IVBAR (projektledning och analys)
• Övriga resurser efter behov
Referensgrupp
• Övriga referenser
1. Genomför
bakgrundsanalys och
ta fram projektplan
2. Definiera
vårdepisoden och
relevanta nyckeltal
3. Analysera nuvarande
resursutnyttjande och
hälsoutfall
4. Definiera hur nyckeltal
ska presenteras för
intressenter
5. Slutdokumentera
och avrapportera
Datakällor delprojekt 1-8
höft/knä
Landstingens administrativa vårddatabaser
Ja
SCB socioekonomiska variabler
Ja (SLL)
FK sjukskrivningar & förtidspensioneringar
Ja (SLL)
Kvalitetsregister
Ja (SLL)
SoS läkemedelsregister
Ja (SLL)
SoS patientregister
Nej
SoS register kommunal omsorg
Nej
Svenskt Intensivvårdsregister (SIR)
Nej
KPP (länkat på individnivå)
Ja (UA)
rygg
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
förlossning obesitas stroke
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
diabetes osteoporos bröstcancer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Kommentarer:
Höft/knä: Analysen använder en komplett forskningsdatabas på 16,000 patienter från SLL som ett komplement till
landstingens vårddatabaser (>100,000 operationer) och KPP-data från utvalda vårdgivare.
Rygg: Patient- och läkemedelsregistren kommer fånga upp patienter som inte blir opererade för att om möjligt
definiera/analysera en bredare vårdkedja än bara från operation
Förlossning: KPP kommer att fångas upp på individnivå från vissa sjukhus för finjustering av kostnader. Ses som pilot för
ansatsen
Obesitas: Läkemedelsregistret används med syfte att identifiera/validera vissa case-mix-faktorer och utfall. SIR används för
att komma åt data för patienter från privata vårdgivare samt för validering av data från olika källor
Stroke: Läkemedelsregistret används för att få data på primär- och sekundärprevention, täcks inte alltid i de administrativa
dataseten. Data för kommunal omsorg tas också ut.
Diabetes: Läkemedelsregistret används för att följa upp behandling, finns inte alltid i de administrativa vårddatabaserna
Osteoporos: 2-3 Landsting kommer bidra med BMD-data som komplement till Patient- och läkemedelsregistret
Bröstcancer: Ytterligare register kan tillkomma
Harmonisering av data - process
Administrativ data från landsting är strukturerade på olika sätt och innehåller variabler som skiljer med
avseende på benämning, betydelse /definition, grad av befintlig dokumentation och format –> fortsatt
modellering och analys kräver förståelse och harmonisering av datastruktur och dataformat
Administrativ data från landsting x
XA
XB
X..
XN
1. Datastruktur - en rad representerar en vårdhändelse
3. Variabelharmonisering – betydelse / definition*
4. Variabelharmonisering – benämning*
5. Variabelharmonisering – format*
ÖV
SV
Dokumentation
2. Datastruktur - data struktureras i öppen- respektive
slutenvård
QA – Code review, testing, validering
Förståelse – analys och dialog
med kodspecialister
Datatransformationer / skript för landsting x
* Variabelharmonisering avser 32 variabler som bedömts nödvändiga och gemensamma inom samtliga diagnosområden
Statusuppdatering per delprojekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Höft- och knäartosplastik
Ryggkirurgi version 2
Förlossning
Obesitaskirurgi
Stroke
Diabetes
Osteoporos
Bröstcancer
Implementering
FK/SCB
Övergång i förvaltning
Vårdområdesanalys
Utvecklingsgruppens uppdrag
Patientpopulation
Relevanta hälsoutfall
Vårdprocess
Vårdaktivitet
Vilka aktiviteter ingår?
Tidsomfattning
Komplikation
Vilka PUOH omfattas av garantin?
Vårdepisod höft- och knäartrosplastik
Artrosskola - sjukgymnast
Geriatrik
Pre-op besök
Sjukgymnastik
Operation
Bedömning av op-enhet
Rehabilitering
Post-Op besök
PUOHs/komplikationer
Operation
Pre-op
(12m)
Post-op
(24m)
Preliminär definition av vårdepisoden
•
•
•
Arbetet med att identifiera och kvantifiera vårdepisodens resurser i regionala data
pågår
Artrosskola (AS) har en KVÅ, men som troligen inte används i nuläget. En kravnivå
för % som genomgått AS kommer föreslås (t.ex. 90% fr.o.m år 3). Information om
artrosskola är endast aktuella för beskrivningssystemet (inte ersättningssystemet)
Komplikationer baseras på lathund från Svensk Ortopedisk Förening
Vårdepisod Rygg (SLL start 1 oktober 2013)
Extern slutenvårdsrehabilitering
Samtliga återbesök
Pre-op besök
till
anestesiolog
Operation:
Implantat
Vårddagar
Med service
Telefonkonsultation
Återbesök smärtläkare
Återbesök paramedicin
Återbesök paramedicin (gruppbesök)
Sjukgymnastik
Komplikationer (PUOH)
Pre-op
Per-operation
Post-op
Finala definition av vårdepisoden för rygg 2 beslutas
om i utvecklingsgruppen
Beskrivning av vårdepisoden:
Beskrivningssystemet - Förlossning
BB
Ultraljud
Spec-mödrahälsovård
Förlossning
Mödrahälsovård
Intensivvård
Neonatalvård
Återbesök/-inläggning
BVC?
Akut antenatalvård
Frakturer
Inskrivning
MHV
Förlossning
6 mån efter
inskrivning
förlossning
•
Vårdepisoden omfattar vården fr.o.m. inskrivning vid MHV och t.o.m. sex månader efter inskrivning för
förlossning.
•
Både vård relaterad till mödrahälsovård, akut antenatalvård, förlossningsvård och eftervård för mamman
och barnet ska beskrivas
Beskrivning av vårdepisoden: Ersättningssystemet
- Förlossning
Förlossning
Intensivvård
Återbesök/-inläggning
Frakturer
Förlossning
12v efter inskrivning
förlossning
•
Vårdepisoden som ligger till grund för ersättningssystemet initieras vid inskrivning för
förlossningstillfället, och föreslås avslutas 12 veckor efter inskrivning.
•
Preliminärt kommer vården som ingår i ersättningssystmet i ett första skede begränsas till
förlossningstillfället och vård för modern upp till 12 v efter inskrivning förlossning.
Vårdepisod obesitas (preliminär)
Post-op besök
Remissbedömning
Nutritionsutredning
Remissbedömning
Operation
Pre-op besök med utredning
Telefonrådgivning och administration
PUOH
Operation
Pre-op
Post-op
2 år efter
operation
Preliminär definition av vårdepisoden
Vårdepisoden ”triggas” av operation
Vårdepisoden omfattar beskrivna resurser fr.o.m. remissbedömning t.o.m. två år efter
operation
Vårdepisoden omfattar PUOH t.o.m. två år efter operation
Stroke
Vårdkedja Stroke
Primärvård
Akuten
Slutenvård
Rådgivning
Reperfusionssyftande
behandling
Öppenvård
SOS-alarm
Neuroradiologisk
avbildning
Hemsjukvård
Ambulans
Slutenvård
Biståndsbedömt
boende
Pre-Hospital
Akut
Post-Akut & långsiktigt
Preliminär definition av vårdkedjan
•
•
Vårdkedjan triggas av en stroke
Vårdkedjan innehåller en akut fas och en långsiktig fas för ett kroniskt tillstånd.
Vårdepisod Diabetes
Besök till läkare
Besök till diabetessköterska
Besök till dietist
Screening för komplikationer
Utbildningsaktiviteter
Med flera.
Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till
diabetesvård under en fix tidsperiod (förmodligen 1 år)
Preliminär definition av vårdepisoden
•
•
Separata episoder för typ 1 och typ 2 diabetes, samt baserat på duration (annorlunda
omhändertagande kring diagnos) och komplexitet (till exempel särskilt omhändertagande av
svåra patienter som tas om hand i specialistvården, samt av gravida med typ 1-diabetes)
Ur ett beskrivningssynpunkt kommer de typiska diabetesrelaterade komplikationerna att följas,
men dessa kommer förmodligen länkas indirekt i ersättningsmodellen
Vårdepisod Osteoporos (preliminär)
case-finding-episod
Fraktur
(Ortopedklinik)
ELLER
behandlingsepisod
Osteoporosmottagning
Osteoporosmottagning
Primärvård
Primärvård
BMD-mätning
BMD-mätning (uppföljning)
Läkemedelsbehandling
Bentäthetsmätning
Frakturer
Fraktur
Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till
osteoporosvård under en tidsperiod
(ex 3-5 år)
Preliminär definition: Vårdepisoden = ”case-finding-episod” + ”behandlingsepisod”
• Vårdepisod ”triggas” av en fraktur eller BMD-mätning
• Behandlingsepisod ”triggas” av startad läkemedelsbehandling
• Behandlingsepisodens längd: 3-5 år (ej bestämt)
Bröstcancer - Aktuell status
• Organisation
– Uppsala projektägande landsting, potentiellt i samarbete med SLL
– Peter Lindgren/Ingrid Lekander leder arbetet från IVBAR tills
arbetsgruppen är formerad
– Anna Svensson från IVBAR kommer arbeta som analytiker på projektet
– Utvecklingsgruppen ska skapas – första möte planeras till Q1 2014
• Preliminär projektplan är klar
• Etikansökan är inskickad, besked förväntas under vecka 8
Förlossning Vårdepisodmoduler (preliminära)
Karakteristika
Flerbörd
Modul
Beskrivning
Ja
Modul 5
Flerbörd
Nej
Modul 4
Enkelbörd, icke huvudbjudning
Ja
Modul 3
Enkelbörd, omföderska, tidigare sectio,
huvudbjudning
Ja
Modul 2
Enkelbörd, omföderska, ej tidigare
sectio, huvudbjudning
Modul 1
Enkelbörd, förstföderska, huvudbjudning
Nej
Huvudbjudning
Ja
Tidigare sectio
Nej
Omföderska
Nej
Negativa effekter av/
under behandling
Tid till
återställande
Diagnosreslaterad
hälsostatus
Ryggkirurgi Hälsoutfall wishlist
Kategori
Mortalitet inom 90d
Livskvalitet och funktionell
förmåga
Smärta
Patientnöjdhet med
behandlingsresultat
Återgång till normala
Återgång i arbete
Tid till behandling
Tid till återställande
Sjukskrivning
Smärta under behandling
Oro/ångest under
behandling
Potentiellt Undvikbara
Oönskade Händelser (PUOH)
Variabel
Mortalitet inom 90 dagar från operation
Datakälla
Dödsorsaksregistret
EQ-5D - QoL vikt och var dimension för sig
Visual Analogue Scale (VAS)
Global Assessment (GA) smärta
SWESPINE
SWESPINE
SWESPINE
Patientnöjdhet med behandlingsresultat
NA
SWESPINE
NA
Försäkringskassan
Tid från remiss till första besök resp operation
Från terapibeslut till operation
Svårt att mäta
Sjukskrivningstid
E-remiss
Admin data
NA
Försäkringskassan
Patfråga: Upplevde du att personalen gjorde
allt de kunde för att lindra din smärta?
Patfråga:Om du kände oro eller ängslan över
ditt tillstånd eller din behandling hade du då
möjlighet att prata med din sköterska/läkare
Anestesiologiska komplikationer
Kirurgiska komplikationer
Negativa långtidskonsekvenser av behandling
Patientenkät
Patientenkät
Admin data
Admin data
Admin data
Obesitas Processmått wishlist/forskning
Processmått
Kategori
Variabel
Behandlingsmetod, följsamhet Operationsmetod
till guidelines, efarenhet
Access
Tid från remiss till operation
Tid
Tid från beslut till operation
Tid från remiss till beslut
Besök under vårdepisoden preoperativt
Besök (per typ)
Besök under vårdepisoden postoperativt
Hjälp till rökstop
Preoperativ patientförberedelse Preoperativ bantning
Preoperativ viktskola
Processmått
Tid på sal
Knivtid
Operation
Vårddygn
Sjukskrivning
Läkemedel
PREM
Anestesitid
Läckagetest
Trombosprofylax
Antibiotikaprofylax
Blödningsmängd
Ej definierat
Ej definierat
Ej definierat
Ej definierat
Datakälla
Adm. databaser
Adm. databaser
SOReg
SOReg
SOReg
Adm. Databaser
Adm. Databaser
NA
SOReg
SOReg
Vårdgivarens
journalsystem
SOReg
Vårdgivarens
journalsystem
SOReg
SOReg
SOReg
SOReg
Adm. databaser
Försäkringskassan
Läkemedelsregistret
NA
Ryggkirurgi Case-mix faktorer wishlist
Patientegenskaper vid baseline*
Kategori
Demografi
Kliniska variabler*
Variabel
Källa
Ålder
GVR
Kvinna
Utbildningsnivå
Inkomstnivå
Civilstånd
Födelseland
Huvuddiagnos
Tidigare ryggopererad
Charlson comorbiditetsindex
GVR
SCB
SCB
SCB
SCB
GVR
GVR/SWESPINE
GVR/SWESPINE
Förskrivningsre
g/GVR
SWESPINE
SWESPINE
SWESPINE
Depression
Rökning
BMI
Smärtduration
Delprojekt 9
Implementering av beskrivningssystem
Implementering av beskrivningssystem kommer att möjliggöra kontinuerlig
analys och benchmarking genom att driftsätta SVEUS beskrivningssystem
• SVEUS delprojekt 9 syftar till att:
1.Driftsätta SVEUS beskrivningssystem
2.Kartlägga landstingens förutsättningar att implementera SVEUS ersättningssystem
Ingår i delprojekt 9
Ingår ej i delprojekt 9
• Implementera ersättningssystem ingår inte i delprojekt 9
Delprojekt 9
Implementering av beskrivningssystem
Driftsättning av beskrivningssystem kräver uppkoppling av datakällor på
landstings- och nationell nivå
Vårdgivarens förutsättningar:
- Lokala rapporteringssystem
- Interna ersättningsprinciper
- Organisatoriska förutsättningar
Uppdragsbeskrivning
Rapporteringsanvisningar
Teknisk rapport
Beskrivnings- och ersättningssystem
Algoritmer
Delprojekt 1-8
Administrativa system
Kvalitetsregister
Andra datakällor
Mjukvarustöd:
Utbetalningar
Informationsförsörjning
Nationell tjänsteplattform
Delprojekt 9
Mjukvarustöd för:
Beskrivningssystem
Ersättningssystem
Benchmarking-databas
Informationsflöden
Ersättning
Projekt 10 – FK, SCB
• Inkludera data om sjukskrivning i beskrivningssystem
– FK kan ej dela data med landstingen enligt sin författning
– Författningsanalys har resulterat i rekommendation till departementet
– Ordinerad sjukskrivning kommer att finnas tillgänglig för de landsting
som är anslutna till den Nationella intygstjänsten från 2014
– Sambearbetning mellan vårdgivare ej möjlig: oklart om detta beaktas i
”Utredningen om rätt information i vård och omsorg S2011:13”
• Möjliggöra case-mixjustering baserat på socioekonomisk data
– SCB har absolut sekretess
– Alternativa metoder identifierats
– Nya index kommer sannolikt att utvecklas i samarbete med SCB
baserat på forskningsdatabas
Delprojekt 11
Övergång till förvaltning, vad är SVEUS idag?
• Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem under
utveckling
och
• En unik plattform som samlar de aktörer som är involverade i vård
och behandling av SVEUS diagnosgrupper
o >150 projektdeltagare (svårt att räkna exakt), 7 landsting, 17
specialistföreningar, 8 kvalitetsregister och 3 patientföreningar
• Hur kan detta förvaltas och vidareutvecklas på bästa sätt?
Styrgrupp – na onell samverkan
•
Socialdepartementet
•
Senior representant från respek ve deltagande lands ng och SKL
•
Representant från Karolinska Ins tutet
•
Representant från IVBAR
3- VES-utvecklingsgrupp
Förlossning (SLL)
5- VES-utvecklingsgrupp
Stroke (Skåne)
Osteoporos (Östergötland)
2- VES-utvecklingsgrupp
Rygg (SLL)
4- VES-utvecklingsgrupp
Fetmakirurgi (VGR)
6- VES-utvecklingsgrupp
Diabetes (Jämtland, Dalarna)
7- VES-utvecklingsgrupp
8- VES-utvecklingsgrupp
Bröstcancer (Uppsala)
9- Implementering
10- FK/SCB
11- Vårdområdesanalys
12- Övergång förvaltning
Lokala lands ngsprojektgrupper
Funk onella lands ngsöverskridande nätverksgrupper
Juridik
& Informa onssäkerhet
Kommunika on
Vårdinforma k
Ersä ningssystem
Övrig forskning
Programkontor
1- VES-utvecklingsgrupp
Hö /knä (SLL)
?
Utmaningar med värdebaserade
diagnosspecifika ersättningssystem
•
Utveckling
– Kräver (oftast) tydlig diagnos, stora homogena patientgrupper
– Utmanande att definiera relevanta hälsoutfall
– Risk-justering
•
Drift
–
–
–
–
–
•
Datahantering
Integrering mot andra ersättningssystem (tex DRG)
Juridik
Processer för periodvisa justeringar
Utbildning av vårdgivare
Vårdgivarperspektivet
– Förståelse för ersättningssystemet
– Administration av en eller flera ersättningssystem
– Ersättningens koppling till interna incitament i verksamheten
VG Primärvård
Översyn inför 2015
Kort repetition + nytt sedan sist
RAKEL 13 mars 2014
Uppdrag
• Ta fram förslag till vidareutveckling av vårdvalsmodellen
VG Primärvård och det regelverk som beskrivs i Kravoch kvalitetsboken (i enlighet med LOV).
• I uppdraget ingår att särskilt fokusera på utvalda områden
(delprojekt) samt beskriva vilka konsekvenser föreslagna
förändringar kan få.
RAKEL 13 mars 2014
Samlingsprojekt – 9 delprojekt
1. Bemanning och kompetens
2. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, mest
sjuka äldre och grupper med sammansatta behov
3. Åtagande om psykisk ohälsa/sjukdom
4. Åtagande om hälsofrämjande och förebyggande
insatser
5. Åtagande kvällar, helger inkl. akuta besök
6. Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar
7. Uppföljning och medicinsk revision
8. Utveckla åtagande utöver basåtagande?
9. IS/IT
RAKEL 13 mars 2014
Delprojekt 6
Ekonomi, ersättningsmodell och
kostnadsansvar
RAKEL 13 mars 2014
Lägesrapport
 Förslag till förändringar
 Förslag till förtydliganden
 Delar där ingen justering föreslås
RAKEL 13 mars 2014
Förslag till förändringar
 Viktlista för ålder och kön
uppdaterad version (f n baserad på konsumtionsdata och
läkemedelskostnader för perioden januari - december
2012)
 Viktlista för ACG
Ny version baserad på regionala kostnadsdata (f n från
vårdcentraler inom Närhälsan 2011)
(Pv-diagnoser, Pv-kostnader exkl läkemedel exkl BVC (exkl ACG 5200))
RAKEL 13 mars 2014
Förslag till förändringar (2)
Förändringar i beräkning av täckningsgrad
 Beräkningen rensas så att den endast inkluderar
vårdkontakter med läkare, sjuksköterska, undersköterska, beteendevetare, fotvårdare och ”övrig
vårdgivare” – i både täljare och nämnare
 Hembesök viktas upp ytterligare (x10)
 Journalförd telefonkontakt med läkare inom VG Pv
vägs in med vikt 0,3
RAKEL 13 mars 2014
Förslag till förtydligande / justering:
 Finansiering av vård av anhöriginvandrare som ännu inte
har fått personnummer
 Extern provtagning (inom primärvårdens kompetens) för
listade invånare ingår i vårdcentralernas uppdrag
 Det bör tydliggöras att vårdcentralerna inte har
kostnadsansvar för transport av avlidna
 Det behöver tydliggöras vad uppdraget att representera
VG Pv-kollektivet i regionala grupper innebär
 Kostnadsansvar bör generellt ligga där kompetensen finns
– förtydliganden kan behöva göras när vårdcentralerna
förväntas förskriva sådant som de inte själva kan följa upp
RAKEL 13 mars 2014
Ingen justering föreslås
 Ersättning för tolk
 Ersättning för deltagande i regionala grupper med stadigvarande uppdrag
 Särskild ersättning för Familjecentral
 Särskild ersättning för Samordning kommunal hälso- och
sjukvård
 Särskild ersättning för socioekonomi
 Målrelaterad ersättning för kvalitet
 Särskild ersättning för delar i utbildningsuppdraget
 Utbetalningstidpunkt
 Kostnadsansvar läkemedel
RAKEL 13 mars 2014
Tandvården
RAKEL 13 mars 2014
Uppdragsbeskrivning
Syfte: Att utveckla regiongemensamma ersättningsmodeller för
tandvård som är tydliga, transparanta och konkurrensneutrala
Uppdraget innebär att:
• Göra en nulägesbeskrivning av hur dagens ersättningsmodeller för
tandvård tillämpas i Västra Götalandsregionen
• Analysera effekterna av den nuvarande tillämpningen
• Göra en scanning av omvärlden och beskriva några exempel på hur
tandvården ersätts i andra landsting
• Göra en tidsplan för vidareutveckling av de ersättningsmodeller för
tandvård som idag tillämpas i Västra Götalandsregionen
• Föreslå vidareutveckling av någon eller några ersättningsmodeller för
tandvård
• Tydliggöra konsekvenser av föreslagna förändringar
RAKEL 13 mars 2014
Organisation och områdesstruktur
för tandvård VGR administrerar
VGR
TVE
Särskilt
tandvårdsstöd
SocioAllmän- Specialistekonomi &
tandvård tandvård N och FStandvård tandvård landsbygd
RAKEL 13 mars 2014
Asyl och
Flyktingenheten
Asylsökande/
Gömda
HSNK
Allmän- Specialisttandvård tandvård
Uppsökande
verksamhe
t (N)
Övrigt
uppdrag
Finansiering av tandvård VGR administrerar
Ägar- &
personal
utskott
Regionfullmäktige
De 12
nämnderna
Hälso- &
sjukvårdsnämnderna
kansli
Folktandvården
Sahlgrenska
Akademin
*SkaS, NU, SÄS
Statliga
bidrag
RAKEL 13 mars 2014
Hälso- &
sjukvårds
utskottet
Tandvårds
-enheten
Privata tandläkare
Förslag på ny aktivitetsplan
Nuläges-beskrivning
WS 1
Uppstart
WS 2
Nulägekarta
SWOT
RAKEL 13 mars 2014
WS 3
Nulägekarta
SWOT
Prioritering av
förbättringsmöjligheter
WS 4
Prioritering &
fördelning av
fördj. områden
Lösningsförslag
WS 5
Genomgång
lösningsförslag & omvärld
Enighet kring resultat till
slutrapport
Övrigt om ersättningsmodeller?
RAKEL 13 mars 2014
Prestationsredovisning
Uppdraget är integrerat i den uppdaterade
uppdragshandlingen till RAKEL
RAKEL 13 mars 2014
Sjukhusvård
• Fortsatt arbete – med utgångspunkt i rapport
från januari 2013
• En grupp är formerad för det fortsatta arbetet
- representanter från samtliga sjukhus utom
Frölunda samt från ekonomiavdelningen,
HSNk och HSA
RAKEL 13 mars 2014
Några frågor under utredning
• Fler besökstyper i prestationsredovisningen?
• Övervägande om att använda ett annat IT-stöd
för prestationsredovisning
• Översyn av beslutsordning avseende koder
(BIRA-matrisen)
• Redovisning ur produktions- eller konsumtionsperspektiv
• Rutin för årlig översyn av regelverk för sammanvägning av prestationer
RAKEL 13 mars 2014
Utvärdering av förändrat regelverk för
sammanvägning av prestationer
Förändring mellan produktion 2012/2013
Nytt:
SU:-1,4%
SÄS: +2,6%
NU:-0,4%
SkaS: -5,5%
Kungälv: -0,3%
Alingsås:+3,2%
Frölunda:+0,7%
Gammalt sätt att mäta:
SU:-1,3%
SÄS: +0,1%
NU:+1,4%
SkaS:-3,9%
Kungälv:-2,6%
Alingsås: +0,9%
Frölunda:+0,5%
Varför ser det ut på detta sätt? Respektive sjukhus bör analysera var
ökning/minskning skett så att vi kan utvärdera förändringen
RAKEL 13 mars 2014
Prestationer som kommer med per automatik i Controller
Garantivård grupp R3-R4 kommer med i Frejas prestationsrapport till Controller
Avtalsyp Beskrivning
Inom-/utomregional vård
Vem rapporterar
G
I
M
N
O
X
Y
Inomregional vård
Inomregional vård
Inomregional vård
Inomregional vård
Inomregional vård
Inomregional vård
Inomregional vård
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
HSN/Sjukhus
Sålt till Alingsås
Sålt till Frölunda
Sålt till Kungälvs sjukhus
Sålt till NU-sjukvården
Sålt till SkaS
Sålt till SU
Sålt till SÄS
VGR sjukhus kan inte uppfylla vårdgaranti och beställer därför vården av annat VGR sjukhus. Det utförande
sjukhuset kommer att rapportera in den utförda vården i sin fil till VEGA. Avtalstyperna G, I, M, N, X och Y
anger vilket sjukhus som köpt vården. Det sjukhus som köpt vården får den redovisad i fakturaunderlaget. Det
sjukhus som sålt (producerat) vården får den redovisad i Prestationsrapport till Cognos Controller.
RAKEL 13 mars 2014
Prestationer som ej kommer med per automatik i Controller
Nedanstående avtalstyper går inte vidare via Frejas Prestationsrapport till Controller
Dessa avtalstyper måste rapporteras in manuellt i Controller
Avtalsyp Beskrivning
Inom-/utomregional vård Finns i underlag
Ra
Riktat uppdrag, köpt akutvård
Utomregional
M-gruppen
Rh
Riktat uppdrag, köpt rehab
Utomregional
M-gruppen
Rr
Riktat uppdrag, köpt rättspsykiatri
Utomregional
M-gruppen
Utomregional
M-gruppen
Utomregional
Utomregional
Köpt vård
Köpt vård
Fakturaunderlag
utförare/Översikt
nämnd
Köpt vård
1
2
Riktat uppdrag, köpt specialistvård
(specialistsremiss)
Riksavtal
Regionalt avtal (t ex med Halland)
K
Vårdgaranti, utomregional
Utomregional
V
Valfrihetsvård
Utomregional
Rs
P
Tilläggsbeställningar
Utomregional
M-gruppen
D
Tilläggsöverenskommelse
Inomregional vård
M-gruppen
R
Riktat uppdrag
Inomregional vård
M-gruppen
P*
Garantivård som köps/säljs mellan VGRInomregional vård
sjukhus och ersätts av HSU
M-gruppen
Kommentar
Rapporteras bara av
SU
Rapporteras bara av
SU
Rapporteras bara av
SU
Rapporteras bara av
SU
Vem rapporterar?
HSN
HSN
HSN
HSN
HSN
HSN
HSN
HSN
Används för
garantivård, där tex HSN
HSU ersätter.
Används av FSS
Sjukhus/HSN
Tex
Sjukhus/HSN
akutmottagningar
Sjukhus/HSN
Avtalstyp P används för garantivård, där inte Freja ersätter sjukhusen (alla sjukhus utom SkaS får ersättning från nämnderna via Freja för avtalstyp K).
Det har använts tex då HSU ersätter köpt garantivård.
RAKEL 13 mars 2014
Förslag till rapporteringsregel i Controller
Förslag till rapportering-/avstämningsregel
Grundregel 1 Rapportering Controller : Respektive sjukhus rapporterar den vård som producerats
inom den egna förvaltningen oavsett hur och av vem den ersätts. Nämnderna rapporterar den vård
som invånarna konsumerat oavsett vart den producerats och av vem den ersätts.
Grundregel 2 Avstämning överenskommelse : Avstämning av överenskommelser sker via
fakturaunderlag i Freja där hänsyn tas till vem som ersätter vården.
RAKEL 13 mars 2014
Primärvård
• Diskussioner kring minskad produktion 2013 /
2012
• En grupp är formerad för översyn av regelverk
för redovisning av prestationer
- representanter från Närhälsan, HSA, HSNk
och ekonomiavdelningen
RAKEL 13 mars 2014
Primärvårdens prestationsredovisning idag






Läkarbesök allmänläkarvård
Sjuksköterskebesök allmänläkarvård
Läkarbesök MVC/BVC
Övriga besök MVC/BVC
Sjukgymnastbesök
Övriga besök inom primärvård
 Läkarbesök i specialiserad vård inom
primärvårdsorganisationen
 Övriga besök i specialiserad vård inom
primärvårdsorganisationen
Ingen viktning mellan olika prestationer
RAKEL 13 mars 2014
Hur gör andra? - Skåne
Hänvisning till nationella regelverk
 Hembesök viktas som 2 mottagningsbesök
 Telefonkontakt viktas som 0,3 mottagningsbesök
 Det anges att mottagningsbesök hos läkare och
övriga yrkeskategorier inte viktas lika
 Hänvisning till nationellt regelverk för räkenskapssammandrag
RAKEL 13 mars 2014
Aktuella terminologifrågor ?
RAKEL 13 mars 2014
Övriga frågor ?
1. Hälsovård och sjukvård
2. ….
3. ACG på agendan vid nästa möte
RAKEL 13 mars 2014
Kommande möten 2014
Torsdagen den 15 maj, klockan 13-16
Torsdagen den 18 september, klockan 13-16
Torsdagen den 20 november, klockan 13-16
RAKEL 13 mars 2014

similar documents