Presentasjon av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge

Report
ESA-saken –historikk – oppfølging
av ESA-vedtak 12. mars 2014
Avd.dir. Kjell Røynesdal
Samfunnsodontologisk forum 18.. juni 2014
Helse- og omsorgsdepartementet
Bakgrunn for klagen til Efta
Surveillance Authority (ESA)
Opprop fra BTF november 2011- vedr.
kommende markedsportal:
• Grunnlaget for portalen kan være ulovlig
• FK tannhelsetjeneste tilbyr behandling til
voksne til lavere priser enn privattannleger
• DOT mottar årlig store subsidier – 2,7 mrd.
kroner (2011)
• Foregår en ulovlig konkurransevridning
• Det legges ikke frem separate regnskaper for
voksenbehandlingen (gruppe f)
2
Helse- og omsorgsdepartementet
ESAs første henvendelse-mai 2012:
bestilling av faktaopplysninger
 Organisering og finansiering av
tannhelsetjenester siden 1994 (”in detail”)
 Skatteregler relevant for FK
 Bonussystemer for tannlegene
 Krav om separate regnskaper?
3
Helse- og omsorgsdepartementet
Finansiering av kommunesektoren
Frie inntekter
Skatteinntekter
Rammetilskudd
40%
36%
Egenbetalinger
(gebyrer)
Øremerkede
tilskudd
15%
5%
”Bundne” inntekter
Fra staten
4
Fra innb.
I tillegg:
•Momskompensasjon(4%)
Helse- og omsorgsdepartementet
Ny opplysningsrunde etter uformelt møte i
oktober 2012
 Omfanget av tilbudet til voksne – fylkesvis
variasjon
 Modeller for prissetting
 Hvem fastsetter prisene
5
Helse- og omsorgsdepartementet
Andel av Den offentlige tannhelsetjenestens pasienter
som utgjør voksne, betalende (lavest og høyest 2001 2011) – angitt i prosent
6
2001
2011
Oslo
8 (?)
1,1
Akershus
0,35
2,2
Vest-Agder
3,5
3,5
Finnmark
33
38,9
Troms
20
27,7
Sør-Trøndelag
20,3
30,8
Helse- og omsorgsdepartementet
Endelig avgjørelse i ESA – mars
2014
• Finansieringen av tannhelsetjenester som
FK tilbyr voksne mot betaling er ikke i
samsvar med regler om offentlig
statsstøtte
• FK må kunne dokumentere at offentlige
midler ikke benyttes til å subsidiere den
økonomiske aktiviteten
• Det må etableres separate regnskaper for
tjenester av hhv økonomisk og ikkeøkonomisk karakter – korrekt fordeling av
inntekter og kostnader
7
Helse- og omsorgsdepartementet
ESAs avgjørelse forts.
 Pga manglende nasjonalt regelverk kan
det ikke utelukkes at det foregår
kryssubsidiering
 Tjenester til voksne mot betaling i
distriktene (uten et fungerende marked)
kan falle inn under betegnelsen tjenester
av allmenn økonomisk betydning – disse
kan på visse betingelser subsidieres
 Nasjonalt regelverk må tre i kraft fra 1.
januar 2015
8
Helse- og omsorgsdepartementet
Krav fra ESA
Tre regnskapstyper må etableres
• Tjenester som FK er lovpålagt (§ 1-3
første ledd) – ikke-økonomisk aktivitet
• Tjenester til voksne mot betaling i
områder uten et marked – økonomisk
aktivitet, men tjenester av allmenn
økonomisk betydning
• Tjenester til voksne i et fungerende
marked, i konkurranse med private –
økonomisk aktivitet
9
Helse- og omsorgsdepartementet
Kravene i regnskapsføringen
 Alle kostnader, direkte og indirekte,
inkludert forholdsmessig andel av
felleskostnader, må fordeles mellom de tre
ulike aktiviteter
 Eventuell bonus må inngå i kostnadene
 Den økonomiske aktiviteten må gi et
rimelig overskudd
10
Helse- og omsorgsdepartementet
Tjenester av allmenn økonomisk
betydning
Følger av EU-kommisjonens beslutning
2012/21/EU
 Kan også gis offentlig støtte over tak på
15 mill. Euro
 Forpliktelsene må forankres i et regelverk
 En rekke krav til hva regelverket må
inneholde
11
Helse- og omsorgsdepartementet
Krav for å være forenlig med EØSavtalen
• Hvem er pliktsubjekt, innhold i og
varighet av plikten til å yte tjenesten
• Det aktuelle geografiske område må være
definert, og etter fastsatte kriterier
• Kompensasjonen må være definert på
forhånd, med parametre for beregning,
kontroll og revisjon av kompensasjonen
• Tiltak for å unngå og sikre tilbakeføring av
eventuell overkompensasjon
12
Helse- og omsorgsdepartementet
Offentlig høring – forslag til
regulering
Tannhelsetjenestelov
• Endring i § 1-3 – plikt til tilbud til voksne i
områder uten marked
• Ny § - plikt til å utarbeide atskilte
regnskaper
Ny forskrift – ”regnskapsforskriften”
 Geografisk virkeområde – uten marked
 Innhold i plikten til å føre adskilte
regnskaper
 Andre krav, bl.a. kontroller mv.
13
Helse- og omsorgsdepartementet
Hva er fordelene?
 FK vil kunne sette ”korrekte” priser i
områder med fungerende markeder
 Eventuell subsidiering i ”remote and
sparsely populated areas” – blir
synliggjort
 Synliggjør de reelle kostnader til
lovpålagte tjenester
14
Helse- og omsorgsdepartementet
Rotfylling av vital tann med 3 eller
4 rotkanaler
7000
7000
6500
6000
5500
6610
6500
6400
6350
5800
5620
6000
5700
5000
5000
4500
4000
6000
5500
5460
5258
5100
5185
5400
5315
5290
4647
4137
4242
4327
3500
4208
3729
4218
4204
3942
4111
4167
4391
4154
4419
4223
4079
3907
4221
3800
3655
3000
3000
2500
2000
2670
2630
2600
2500
2340
2000
1500
2000
1600
1000
500
0
3100
3000
1000
2600
2500
2120
1800
2000
1705
Høyeste pris
Gjennomsnittspris
Laveste pris
Fylkespris
Helse- og omsorgsdepartementet

similar documents