4. - kruchada

Report
จัดทำโดย
นำงสำวชำดำ ศักดิ์บุญญำรัตน์
1
4.การออกแบบฐานข้ อมูล
ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
 1. การวิเคราะห์ ปัญหา (Problem Analysis)
 2.การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
 1) ความเป็ นไปได้ ของเทคโนโลยี (Technological Feasibility)
 2) ความเป็ นไปได้ ทางด้ านปฏิบัติการ (Operational Feasibility)
 3) ความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)
 3. การวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้
 1) ขอบเขตของฐานข้ อมูลทีจ่ ะสร้ าง
 2) ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์ ทส
ี่ ร้ างขึน้
 3) อุปกรณ์ ทางฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ทจี่ ะต้ องใช้
 4) การวางแผนระยะเวลาในการทางาน

2
ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล




4. การออกแบบฐานข้ อมมูล
1. ระดับ Conceptual คือ กำรออกแบบภำพรวมของระบบ เช่น จะแบ่งข้อมูล
ออกเป็ นกี่ตำรำง แต่ละตำรำงว่ำมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไร หลังจำกนั้นทำกำร
Normalization เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ส่ วนกำรออกแบบฐำนข้อมูล
ระดับ Conceptual นี้โดยส่ วนใหญ่จะนิยมใช้ ER-Diagram ในกำรออกแบบ
2. การออกแบบระดับ Logical คือกำรออกแบบในรำยละเอียดของข้อมูล เช่น
ในตำรำงประกอบไปด้วยฟิ ลด์อะไรบ้ำง มีฟิลด์ใดเป็ น Index และชนิดของฟิ ลด์
มีขนำดเท่ำใด เช่น เป็ นตัวเลข ตัวอักษร
3. การออกแบบระดับ Physical เป็ นขั้นตอนกำรออกแบบระดับล่ำงสุ ด ซึ่งจะยุง่
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลจริ ง ๆ ภำยในหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮำร์ดดิสก์ เพื่อให้
สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรเข้ำถึงหรื อกำรค้นหำข้อมูล
3
ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
5. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Implementtation)ในขั้นตอนนี้จะมีกำร
เลือกระบบจัดกำรฐำนข้อมูลมำใช้ (DBMS) และผูอ้ อกแบบระบบซึ่ งอำจเป็ น
นักวิเครำะห์ระบบหรื อผูอ้ อกแบบฐำนข้อมูล จะทำกำรออกแบบโปรแกรมว่ำ
ระบบจะต้องประกอบด้วยโปรแกรมอะไรบ้ำง แต่ละโปรแกรมมีหน้ำที่อย่ำงไร
และมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงไร กำรเชื่อมโยงระหว่ำงโปรแกรมจะทำอย่ำงไร
นอกจำกนี้ยงั ต้องออกแบบหน้ำจอเพื่อใช้ในกำรนำข้อมูลเข้ำ ลบข้อมูล ค้นหำ
ข้อมูล รู ปแบบรำยงำน และกำรควบคุมกำรคงสภำพของฐำนข้อมูล
 6.ทาเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation)

 1. เอกสารประกอบโปรแกรมสาหรับผู้ใช้ (User Documentation)
 2. เอกสารประกอบโปรแกรมสาหรับผู้เขียนโปรแกรม (Technical Documentation)
4
ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล

7.การติดตั้งและบารุงรักษษโปรแกรม (Program Maintenace)
 1. การบารุ งรักษาเพือ่ ให้ มีความถูกต้ องเสมอ (Corrective maintenance)
 2. บารุ งรักษาเพือ่ ปรับเปลีย่ นตามความเปลีย่ นแปลง (Adaptive
maintenance)
 3. การบารุ งรักษาเพือ่ ให้ ระบบทางานมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Perfective
maintenance)
 4. การบารุ งรักษาเพือ่ ป้ องกัน (Preventive maintenance)
5
กฎความคงสภาพ
1. กฎความคงสภาพของเอนติตี้ ควำมคงสภำพของเอนติต้ ีบญั ญัติไว้
ว่ำ แอททริ บิ้วท์ทุกตัวที่เป็ นส่ วนของคียห์ ลักจะไม่อนุญำตให้มีค่ำว่ำง
 2. กฎความคงสภาพของการอ้ างอิง ควำมคงสภำพของกำรอ้ำงอิง
บัญญัติไว้วำ่ “ถ้ำเรำมีรีเลชัน่ R2 ซึ่งมี FK เป็ นคียน์ อกที่อำ้ งอิงถึงคีย ์
หลัก PK ในรี เลชัน่ R1 สำหรับทุก ๆ ค่ำของ FK ใน R2 จะต้องมีค่ำ
เท่ำกับค่ำใน PK ในทัพเพิลใดทัพเพิลหนึ่งในรี เลชัน่ R1หรื อ มีค่ำของ
แอททริ บิ้วท์ ทุกตัวใน FK เป็ นค่ำว่ำง

6
กระบวนการนอร์ มัลไลเซชั่น (The Normalization Process)
Nomalization เป็ นวิธีกำรลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลที่อำจเกิดขึ้นได้ มัก
ใช้ในกำรออกแบบฐำนข้อมูลที่เป็ นแบบ Relational Database ซึ่ งกำรทำ
Normalization นี้จะช่วยให้ควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลลดลง และทำกำรเพิ่ม
ข้อมูล ลบข้อมูล หรื อแก้ไขข้อมูลที่อยูใ่ นรี เลชัน่ ได้โดยไม่ผิดพลำด
 ประโยชน์ ของการ Nomalization
1) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในกำรออกแบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2) ทำให้ทรำบว่ำรี เลชัน่ ที่ออกแบบมำนั้น ก่อให้เกิดปั ญหำหรื อไม่
และด้ำนใดบ้ำง
3) ถ้ำรี เลชัน่ ที่ออกแบบมำนั้นก่อให้เกิดปั ญหำ จะมีวธิ ี แก้ไขอย่ำงไร
4) เมื่อแก้ไขแล้วอำจรับประกันได้วำ่ รี เลชัน่ นั้นจะไม่มีปัญหำอีกหรื อ
ถ้ำมีกล็ ดน้อยลง

7
หลักการทา Nomalization





หลักกำรทำ Normalization สิ่ งสำคัญคือ"กำรลดควำมซ้ ำซ้อนและโอกำสที่จะเกิดควำม
ผิดพลำดกับข้อมูลได้"
รู ปแบบนอร์ มัลระดับที่ 1, 2 และ 3 (Fist, Second and Third Normal Form)
1.รู ปแบบการทา Nomalization (Fist Normal Form : 1NF) รี เลชัน่ ใด ๆ กล่ำวได้วำ่
อยูใ่ นรู ปแบบนอร์มลั ระดับที่ 1 (1NF) ถ้ำรี เลชัน่ ไม่มีกลุ่มที่ซ้ ำกัน
2.รู ปแบบการทา Nomalization (Second Normal Form : 2NF) รู ปแบบนอร์มลั ระดับ
2 และ 3 นี้จะยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคัยห์ ลักกับแอททริ บิ้วท์อื่น ๆ ที่
ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งส่ วนใดของคียห์ ลักหรื อเรี ยกว่ำ นันคียแ์ อททริ บิ้วท์ (Nonkey
Attribute)
3.รู ปแบบการทา Nomalization (Third Normal Form: 3NF) รี เลชัน่ ที่อยูใ่ นรู ปแบบ
นอร์มลั ระดับที่ 3 คือรี เลชัน่ ที่อยูใ่ นรู ปแบบนอร์มลั ระดับที่สองแล้ว และไม่มีแอททริ
บิวท์ใดขึ้นอยูก่ บั แอททริ บิ้วท์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่คียห์ ลัก นัน่ คือแอททริ บิวท์ทุกตัวจะต้อง
ขึ้นอยูก่ บั คียห์ ลักเท่ำนั้น
8
5. การฟื้ นฟูสภาพและการควบคุมสภาวะพร้ อม
รายการเปลีย่ นแปลง (Transaction) รำยกำรเปลี่ยนแปลงหมำยถึง
ส่ วนของโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลภำยใน
ฐำนข้อมูล โดยอำจประกอบด้วย คำสัง่ เพียงคำสัง่ เดียวหรื อเป็ นกลุ่ม
ของกำรกระทำต่ำง ๆ เช่นกำรลบ กำรเพิ่ม กำรแก้ไขข้อมูลและเมื่อ
ทำงำนเสร็ จแล้วจะทำให้ขอ้ มูลอยูใ่ นสภำพที่สมบูรณ์ถูกต้อง
 การฟื้ นสภาพ (Recovery) กำรฟื้ นสภำพหรื อกำรกูข้ อ้ มูลคืน เป็ น
ควำมรับผิดชอบอย่ำงหนึ่งของกำรบริ หำรระบบฐำนข้อมูล ในกรณี ที่
ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรทำลำยหรื อกำรสู ญหำยของฐำนข้อมูลได้
เพรำะเป็ นผลมำจำกควำมขัดข้องของระบบ

9
การควบคุมสภาวะพร้ อมกัน


ปั ญหำที่ตอ้ งคำนึงถึงเมื่อมีกำรเข้ำหำฐำน ข้อมูลเดียวกันจำกผูใ้ ช้หลำย ๆ คน ในช่วง
เวลำเดียวกันก็ได้แก่ควำมถูกต้องของ กำรควบคุมสภำวะพร้อมกัน (Concurrency
control) อันเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งศึกษำกันในหัวข้อนี้ โดยในกำรควบคุมภำวะพร้อมกันที่
จะใช้กนั ได้แก่ กำรล็อก (Lock) ข้อมูลนัน่ เอง อันที่จริ งยังมีวิธีกำควบคุมภำวะพร้อม
กันอีกหลำยวิธี แต่วิธีกำรล็อกดูจะเป็ นวิธีที่สะดวก และเป็ นที่นิยมใช้กนั มำกที่สุด
ความปลอดภัยของข้ อมูล (Security) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกำรป้ องกันผูใ้ ช้ ที่ไม่มี
อำนำจในกำรเรี ยกข้อมูลมำใช้ อันอำจจะก่อให้เกิดผลเสี ยกับระบบฐำนข้อมูลได้
1.การให้ รหัสแก้ ผ้ ใู ช้ งาน
2. การกาหนดสิ ทธิการเข้ าถึงข้ อมูล
3.การยกเลิกสิ ทธิ์ของผู้ใช้ (Privilege Revocation)
10
7.การประยุกต์ ใช้ ฐานข้ อมูลร่ วมกับเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์์

ในกำรใช้งำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ทวั่ ไปหรื อในเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ตก็ตำม
จะมีกำรส่ งผ่ำนข้อมูลไปมำระหว่ำงเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อข้ำมเครื อข่ำย
ออกไป ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยูใ่ นแต่ละเครื อข่ำยอำจจะใช้ฮำร์ดแวร์
และซอร์ฟแวร์ที่เหมือนกันหรื อแตกต่ำงกันก็ได้ ดังนั้นกำรที่จะทำให้สำมำรถ
ส่ งผ่ำนข้อมูลถึงกันและตีควำมได้อย่ำงถูกต้องตรงกัน จะต้องมีกำรกำหนด
กลไกในกำรสื่ อสำรกันเสี ยก่อน เรี ยกว่ำจะต้องกำหนดระเบียบวิธีในกำรติดต่อ
ให้ตรงกัน
11
ระบบเครือข่ ายโปรโตคอล

1. รู ปแบบของระบบเครือข่ าย
 1.) แบ่งตำมขนำด เป็ น Workgroup, LAN, MAN และ WAN
 2.) แบ่งตำมลักษณะกำรทำงำน เป็ น peer-to-peer และ client-server
 3.) แบ่งตำมรู ปแบบกำรต่อ เป็ น Bus, Ring และ Star
 4.) แบ่งตำม Bandwidth เป็ น Base band และ Broadband

2. โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบวิธีกำรที่กำหนดขึ้นสำหรับสื่ อสำร
ข้อมูล ให้สำมำรถส่ งผ่ำนข้อมูลไปยังปลำยทำงได้อย่ำงถูกต้อง ในปัจจุบนั
โปรโตคอลในกำรสื่ อสำรข้อมูลก็มีอยูห่ ลำยโปรโตคอลนอกเหนือจำก
TCP/IP คล้ำยกับภำษำต่ำง ๆ ในโลกนี้
12

similar documents