Heiplanen

Report
Samhandling
• Hvordan få til god samhandling mellom regionale
aktører?
• Hvordan få til god samhandling mellom regionalt og
lokalt nivå i kommuneplanleggingen?
Heiplanen
Hovedmål:
Det skal fastsettes en klar grense for et Nasjonalt
villreinområde (NVO) som ivaretar villreinens arealbruk
til ulike årstider.
Det skal fastsettes retningslinjer og føringer for en
helhetlig arealforvaltning i området som også ivaretar
lokalsamfunnenes behov for en langsiktig positiv
utvikling.
planbestemmelse vs. planretningslinje
Regional plan med (plan)bestemmelser
Juridisk bindende for kommunen. Pbl § 8-5.
Regional plan med retningslinjer
Planen blir først juridisk bindende når kommunen
innarbeider retningslinjene i sin kommuneplan.
Oppfølging av Heiplanen
Regional plan med retningslinjer
Pkt 2.4 Planens virkning
Heiplanen er ”…..en retningsgivende plan uten juridisk
bindende arealkart og bestemmelser. Rettslig
bindende arealbruk for områdene blir først fastlagt
gjennom revisjon og vedtak av kommuneplan i den
enkelte kommune.”
Kommuneplaner i Aust-Agder
Bykle:
Kommuneplan
Valle:
Kommuneplan
Bygland:
Kommuneplan
Åmli:
Kommuneplan
2010-2022
2006-2018. Rev. varslet
2011-2022
2007-2019. Begr. revisjon varslet
2 eksempler på innspill fra fylkeskommunen
til varsel om revisjon av kommuneplan
Åmli kommune:
Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og
Setesdal, Austhei (Heiplanen):
Heiplanen ble stadfestet av Miljøverndepartementet
14.06.13. Retningslinjene i Heiplanen skal innarbeides i
kommuneplanene til alle berørte kommuner. Arealformål
avsettes i samsvar med hensynssonene i Heiplanen.
Kommunen bør videre vurdere om det er behov for å gå opp
mer presise grenser for hensynssonene, for å kvalitetssjekke
at grensa blir liggende ”riktig” i forhold til et dalføre, en
fjellknaus, en vei, etc.
Valle kommune:
HEIPLANEN
Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal
Austhei (Heiplanen) omfatter 5 fylker og 17 kommuner og ble
stadfestet av Miljøverndepartementet juni 2013.
Hovedmålet med Heiplanen er å fastsette en klar grense for et
Nasjonalt villreinområde som ivaretar villreinens arealbruk til
ulike årstider. Det er fastsatt retningslinjer og føringer for en
helhetlig arealforvaltning i området, som også skal ivareta
lokalsamfunnenes behov for langsiktig positiv utvikling.
Heiplanen er en regional plan som er retningsgivende, uten
juridisk bindende arealkart og bestemmelser. Etter plan- og
bygningsloven har kommunene imidlertid ansvar for å følge opp
regional plan og sørge for at retningslinjer og mål innarbeides i
kommuneplan. På denne måten blir rettslig bindende arealbruk
for områdene fastlagt gjennom revisjon og vedtak av
kommuneplan i den enkelte kommune. (I Heiplanen er det brukt
hensynssoner, og kommunene skal i kommuneplanene avsette
arealformål som er i samsvar med hensynssonene.).
Det regionale nivåets oppfølging av
Heiplanen på lokalt nivå
Problemstillinger:
1) Hva med kommuner som ”boikotter” å innarbeide
retningslinjene fra Heiplanen i kommuneplanen, eller
kommuner som styrer etter kommuneplaner som er
vedtatt før Heiplanen ble vedtatt/stadfestet?
2) Aafk: uttaler seg generelt ikke til
dispensasjonssøknader. Bare til søknader med
dispensasjon fra Regional plan med bestemmelse.
Hvem skal ”kontrollere” opp at kommunene følger
Heiplanen?
Samhandling mellom regionale aktører
• Hva er behovet for samhandling?
• Hvem trenger å samhandle om hva? Ulike behov!
FM – FK?
FM – FM, på tvers av fylkesgrenser?
FK – FK, på tvers av fylkesgrenser?
Andre regionale aktører?
AAfks erfaringer med planarbeid i
kommunene
Dispensasjonssøknader:
Kommunene er ikke tydelig på hva det søkes om
dispensasjon fra. Kommunene har ofte heller ikke gjort
en vurdering av søknaden før den sendes til regionalt
nivå.
Reguleringsplaner:
Konsekvensutredningen i Heiplanen er (bare?) knyttet til
villreinens interesser. Kommunene må gjøres
oppmerksom på at det kan være behov for
konsekvensutredninger med flere temaer.
(Ref. pkt 2.10 Felles retningslinjer for alle
hensynssonene)
Det regionale nivåets oppfølging av
Heiplanen på lokalt nivå
Pkt 4 Handlingsplan
- en konkretisering av hvordan planens intensjoner skal
følges opp
Attraktiv og viktig Handlingsplan for kommunene?
Oppfatter kommunene Heiplanen som en hemsko eller som en
mulighet?
Hva stimulerer til å jobbe aktivt med Heiplanen?
Kan mer fokus på bygdeutvikling bidra til at kommunene opplever
Heiplanen som et viktig/sentralt dokument for utvikling?
Oppsummert – hvordan samhandle?
• Bruke de etablerte arenaene/møteplassene.
• Heiplanens tema må vurderes sammen med øvrige tema
•
•
•
•
Bruke prosessene knyttet til revisjon av kommuneplaner.
Egne temamøter
Planforum
Fk kan bli bedre til å gi innspill om handlingsrommet som er i
planen.

similar documents