Företagsekonomi 1 - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
Företagsekonomi 1
 Centralt innehåll
 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om
samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett
historiskt perspektiv.
 Grundläggande företagsekonomiska begrepp och
modeller samt kalkylering.
 Grundläggande budgeteringsformer.
Kapitel 10
BUDGET
Företagsekonomi 1
 Eleverna ska ges förutsättning av utveckla följande:
 Kunskaper om hur man startar och driver företag och
hur olika funktioner inom företagen samverkar för att
förverkliga en affärsidé
 Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder,
teorier och modeller samt förmåga att använda dessa
 Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap
för kommunikation, beräkning, informationssökning,
presentation och dokumentation i företagsekonomiska
sammanhang
 Affärsplanens ord behöver översättas till siffror: i en
BUDGET dvs. en ekonomisk plan i siffror
 LIKVIDITETSBUDGET
 Inbetalningar – Utbetalningar = överskott/underskott
 RESULTATBUDGET
 Intäkter – Kostnader = Resultat
 INTÄKTER
 T ex försäljning av varor/tjänster
 KOSTNADER
 T ex hyra, material, lön
 Intäkter – kostnader = RESULTAT
BUDGET
 I en resultatbudget uppskattar man hur mycket man
kommer att sälja för och hur stora kostnader man
kommer att ha.
 1. Beräkna intäkter
 2. Beräkna kostnader
 3. Sammanställ intäkter och kostnader i en budget. Ta
intäkter minus kostnader för att få fram resultatet.
Rörliga kostnader (RK)
 Förändras med volymen
 Dvs. ju mer jag säljer av en produkt, desto högre
rörliga kostnader
 Exempel på rörlig kostnad: material
 Läs även sid 106!
Fasta kostnader (FK)
 Ändras inte när volymen ändras
 Dvs. den är lika stor oavsett hur många du tillverkar
 Exempel på fast kostnad: hyra, månadslön
 Läs även på sid 107!
BUDGETUPPFÖLJNING
 Hur gick det? Blev det som planerat?
 Om inte, varför? Vad beror det på?
 Budget – det planerade
 Utfall – det som verkligen hänt
 (Varifrån tas dessa siffror?)
 Avvikelse – skillnaden mellan budget och utfall,
behöver analyseras
 Ann Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2014 ht

similar documents