Samordningsförbundet Falköping Tidaholm

Report
Samordningsförbundet Falköping
Tidaholm
2014-06-25
Gnistan
Gnistan Tidaholm
• Kartlägger den enskildes individens personliga resurser.
Detta sker genom arbetsträning i form av enklare
monterings- och paketeringsarbete och/eller praktik på
olika arbetsplatser.
• Utreda unga som är i behov av kartläggningssamtal
med arbetspsykolog.
• 30 platser
• Kontakt : Katarina Lennartsson 0505-60 64 95
Helliden
Helliden
• Samverkansprojekt för långtidssjukskrivna där vi tar tillvara
på folkhögskolans pedagogik och metodik. Projektet är en
för-rehabilitering för att kunna stärkas att gå vidare in i en
arbetslivsinriktad rehabilitering. 15 veckors aktivitet inom
tre huvudområden hälsa/friskvård, samhällorientering
samt skapande ämnen som konsthantverk och musik.
• Finanseras av förbunden i Falköping/Tidaholm,
SkövdeHjoTiborg
• Antal 15 platser
• Fortsätter under hösten 2014 med 10 platser från
Falköping Tidaholm , 5 platser från Skövde HjoTiborg
• Kontakt Lars-Åke Stenström 070-3356706
Pedagogprojektet
Pedagogprojektet
• Syftar till att rusta ungdomar att få färdigt
slutbetyg genom vägledning och coaching mot
studier. Kartlägger behov, möjligheter och ev.
hinder för ungdomar som inte har slutbetyg från
skolan.
• 25 platser
• Utökar projektet under hösten 2014 med
ytterligare en pedagog.
• Kontakt: Eva Heinrich Longberg: 0515-887144
Lots
Lots Tidaholm
• Aktiv och förebyggande sjukskrivning. Minska antalet
sjukpenningdagar och närma sig snittet för Skaraborg. Hitta
rätt metoder och tidiga insatser för den sjukskrivne.
• Finna arbetssätt för att hitta personer som riskerar
sjukskrivning och genom agerande ge rätt hjälp från rätt
instans.
• Projektet finansieras av pengar från försäkringsmedicinskt
forum. Samordningsförbundet står för utbildningsinsatser i
projektet.
• Kontakt : Susanne Olsson 0502-180 77
FK/AF samverkan
FK/AF samverkan
• Kraftsamling för unga,19-29 år, som har
aktivitetsersättning. Tillsammans med individen
identifiera behov, planera och genomföra
individuellt anpassade åtgärder.
• I samverkan AF/FK jobba ut ungdomarna mot
arbetsmarknaden och vid behov anvisa personer
till de andra projekt som förbundet har.
• Antal 15
• Kontakt : Ann-Sofie Löfgren 010-119 2858
Lotta Falck: 010-487 0087
Sociala företag
Sociala Företag Tidaholm
• Tidaholms kommun har antagit en policy och en
handlingsplan för att kunna ge personer möjlighet att
starta sociala företag. Under våren har en kooperatörsutbildning genomförts.
• Ytterligare en utbildning genomförs hösten 2014.
• Kommunen ser att det finns behov av att utbilda fler
personer för att ett socialt företag ska byggas upp och
stärka de personer som är igång. Samordningsförbundet
står för utbildningskostnader i samband med utbildningen.
• Kontakt : Thina Lindberg 0502-60 63 43
Fal-Jobb
Fal Jobb
• Utveckla metoder för att samverka kring familjer som uppbär
ekonomiskt bistånd.
• Pröva nya arbetssätt och utveckla samverkan.
• Satsningen riktar sig till utvalda barnfamiljer.
• Målet är att gruppen ska bli självförsörjande. Ett av verktygen blir
att omvandla försörjningsstöd till arbete med hjälp av
arbetsförmedlingens åtgärder.
• Insatserna kopplas i helheten runt hela familjen.
• Samordningsförbundet finansierar 1 socialsekreterare i projektet.
• Falköpings kommun finansierar projektet via den sociala
investeringsreserven.
• Kontakt: Maria Johansson 0515-885314
”Vi vill vara med”
• Samordningsförbunden i Östra Skaraborg
genomför en förstudie för ungdomar 16-24 år
som varken arbetar eller studerar.
• Mål att söka ESF-projekt 2015 hela Skaraborg
Trevlig sommar!

similar documents