ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa moždanim udarom

Report
ICF model
u rehabilitaciji pacijenata
sa moždanim udarom
Dragin Aleksandra
Konstantinović Ljubica, Kanjuh Željko,
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Cilj

Prikaz ICF užeg seta (“core set”-a) u postakutnoj rehabilitaciji bolesnika sa moždanim
udarom
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Metodologija




Pregled preko 40 članaka u Medline bazi
podataka
Pregled relevantnih monografija i publikacija
Ključne reči: ICF, stroke, rehabilitation, “core set”
Prikaz slučaja
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Moždani udar (MU)epidemiologija





Incidencija 185-638/100000 (Evropa i Azija)
Incidencija 289/100000 (Srbija)
Više od 4 miliona ljudi u SAD živi sa MU
Vodeći uzrok onesposobljenosti u svetu
Veliko socio-ekonomsko opterećenje društva
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
MU- klinička procena

Patoanatomske karakteristike (lokalizacija

Vreme proteklo od nastanka MU

Neuropsihološki faktori (poremećaj pamćenja,

Faktori okruženja (socijalna sredina, porodično
patološkog procesa, veličina zahvaćenog krvnog suda,
razvijenost kolateralnog krvotoka, brzina nastanka
okluzije, individualna vaskularna anatomija)
(akutna/hronična faza)
pažnje, depresija)
okruženje)
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Uži set za MU
Konsenzus između 36 eksperata iz 12 zemalja
SET
UKUPNO
Funkcije
Strukture
Aktivnosti
Participacija
Sredina
Preliminarni
4. nivo
448
193
26
165
64
Celokupan
2. nivo
130
41
5
51
33
Osnovni
2. nivo
18
6
2
7
3
preuzeto od: Stokić D. Beograd 2009
originalno iz: J Rehabil Med Suppl 2004; 44:135-41.
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Zastupljenost ICF kategorija u
postojećim mernim skalama za MU


Analiza 160 kliničkih studija (1992-2001); >11 000 pojmova, 91% se može
povezati sa ICF klasifikacijom

52% ispitivanje dejstva lekova,

34% rehabilitacija,

14% ostalo (kombinovane studije, hirurške intervencije)
Identifikovano 148 standardizovanih mernih instrumenata/skala

Sve studije: Barthel (51%), Rankin skala (18%), NIHSS (14%)

Rehabilitacija: Barthel index (56%), Functional Independence Measure (31%),
Fugl-Meyer Motor Assessment (22%)
J Rehabil Med Suppl 2004; 44: 56-62.
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Osnovni uži set za MU
J Rehabil Med Suppl 2004; 44:135-41.
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
b
s
d
Osnovni uži set za MU u slici
e
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Implementacija ICF setova u
rehabilitacioni proces
Rehabilitacioni krug
ICF alati
Procena
ICF Uži set
ICF Lista procene
ICF Profil kategorija
Zadatak
ICF Tabela intervencija
Intervencija
ICF Tabela intervencija
Evaluacija
ICF Evaluacioni prikaz
Swiss Paraplegic Research, 2008.
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (1)




N.N. muškarac, visokoobrazovan, star 72 godine,
iz Beograda, oženjen, dvoje dece, živi sa
suprugom i ćerkom, desnoruk
Slabost leve strane tela, nemogućnost
samostalnog hoda i aktivnosti samozbrinjavanja
(ASZ)
Prvi MU pre 17 dana
CT mozga: ishemija frontalno desno
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (2)




Hypertensio arterialis
Svestan, orijentisan, sarađuje, razume naloge i izvršava u
skladu sa mogućnostima, pamćenje očuvano
Pacijent sedi sa dobrim balansom, stoji uz pomoć
terapeuta, ne hoda
Leva ruka teško paretična, ograničeni aktivni pokreti
srednjeg stepena u ramenu i laktu i min. fleksija u šaci i
prstima. Leva noga lakše paretična sa aktivnim pokretima
u kuku i kolenu i ograničenom dorzifleksijom stopala
srednjeg stepena
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (3)
Osnovni uži ICF set
Funkcije
 b110 (funkcija svesti)
 b114 (funkcija orijentacije)
 b730 (funkcija snage mišića)
 b167 (funkcija govora)
 b140 (funkcija pažnje)
 b144 (funkcija pamćenja)






Svestan
Orijentisan
Slabost leve strane tela
Govor- očuvan
Pažnja- očuvana
Pamćenje- očuvano
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (4)
Osnovni uži ICF set
Strukture
 s110 (strukture mozga)
 s730 (strukture gornjeg
ekstremiteta)


Infarkt mozga
Slabost leve ruke
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (5)
Osnovni uži ICF set
Aktivnosti i participacija
 d450 (hod)
 d330 (govor)
 d530 (toaleta)
 d550 (hranjenje)
 d510 (kupanje)
 d540 (oblačenje)
 d310 (komunikacija,
razumevanje govora)







Ne hoda
Očuvan govor
Toaleta- asistirano
Hranjenje- asistirano
Kupanje- asistirano
Oblačenje- asistirano
Komunikacija- očuvana
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (6)
Osnovni uži ICF set
Faktori sredine
 e310 (porodica)
 e355 (medicinsko osoblje)
 e580 (zdravstvena služba i
sistem)



Živi sa suprugom i
ćerkom
Rehabilitacioni tim (lekar,
med.sestra, radni terapeut,
fizioterapeut)
Dostupna zdravstvena
služba
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (7)
Osnovni uži ICF set
Lični faktori (nisu klasifikovani)
 Muški pol
 Starost 72 godine
 Visoko obrazovanje
 Karakter bolesnika
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (8)
Treći i četvrti nivo (kodiranje)
Funkcije
 b7 Neuromuskuloskeletne funkcije i funkcije koje
se odnose na pokret (prvi nivo)
 b730 Funkcija snage mišića (drugi nivo)
 b7302 Snaga mišića jedne strane tela (treći nivo)
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (9)
Treći i četvrti nivo (kodiranje)
Strukture
 s1 Strukture nervnog sistema (prvi nivo)
 s110 Strukture mozga (drugi nivo)
 s1100 Strukture kortikalnih režnjeva (treći nivo)
 s11000 Frontalni režanj (četvrti nivo)
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (10)
Skala procene (kvalifikatori)
Funkcije, strukture, aktivnosti:
0: BEZ problema (odsutan,
zanemarljiv)
1: BLAG problem (slab)
2: UMEREN problem (srednji)
3: TEŽAK problem (veliki,
ekstreman)
4: KOMPLETAN problem
(totalni)
8: neobeležen
9: neprimenjiv.
Funkcije
 b7302.3 Teško oštećenje snage
mišića jedne strane tela
Strukture
 s11000.3 _ _ Teško oštećenje
frontalnog režnja mozga
(sugerisana upotreba još dva
kvalifikatora)
Aktivnosti
 d4500.4_ _ _ Ne hoda
(sugerisana upotreba još tri
kvalifikatora)
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (11)
Skala procene (kvalifikatori)
Sredina: barijere(-),
facilitatori(+)
0: NIJE
barijera/facilitator
-1/+1: BLAGA
barijera/facilitator
-2/+2: UMERENA
barijera/facilitator
-3/+3: TEŠKA/IZRAZITA
barijera/facilitator
-4/+4: KOMPLETNA
barijera/facilitator
Faktori sredine
 e310.+2 Najbliža porodica
facilitator
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (12)
ICF Lista procene
Pacijent
 Slabost leve strane tela

Nemogućnost
samostalnog ustajanja i
sedanja
Zdravstveni radnik
 b7302.3 Teško oštećenje
snage mišića jedne strane
tela
 d4103.4 Ne ustaje i ne
seda na stolicu

Nemogućnost hoda

d4500.4 Ne hoda
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (13)
ICF Profil kategorija i evaluacija
Core set +
Kvalifi- Cilj1 Cilj2 Ostvareno
kator
kval. kval.
b110 (funkcija svesti)
b114 (funkcija orijentacije)
0
0
-
-
-
b730 (funkcija snage mišića)
3
2
1
C1
d540 (oblačenje)
d450 (hod)
4
4
3
2
0
1
C2
C1,C2
d510 (kupanje)
4
3
1
C1,C2
Cilj 1: Pokretljivost; Cilj 2: ASZ;
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Prikaz slučaja (14)
ICF Tabela intervencija
Cilj intervencije/
problem
intervencija
b7101 pokretljivost
zglobova
Pasivni/aktivni
pokret
-
+
+
-
3
1
1
b4200 povišen TA
Lekovi
+
-
-
-
2
0
0
b810 delovi kože u
riziku
Dnevna inspekcija
kože
-
-
-
+
0
0
0
d410 promena
položaja tela
Trening ustajanja i
sedanja
-
+
-
-
4
1
0
d540 oblačenje
Pomoć/instrukcije
-
-
+
+
4
2
0
-
+
-
-
-4 -2
-2
e1201 pomoćna
Korišćenje štapa
sredstva za kretanje
lekar FT RT MS I
II Cilj
kv. kv. kv.
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
ICF klasifikacija: prednosti i nedostaci
Prednosti
 Sveobuhvatan
 Komunikacija
 Kategorizacija
 Identifikacija ciljeva rehabil.
 Određivanje uloga članova
tima
 Parametri evaluacije
 Baza podataka
Nedostaci
 Celokupan uži set za MU je
glomazan
 Pojavljivanje pojedinih
parametara u različitim
komponentama
 Komorbiditet?
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"
Zahvaljujem na ustupljenom materijalu:
Mr dr A. Stefanović, Prof. dr D. Stokić,
Ass. dr T. Blagojević
Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović"

similar documents