No Slide Title - Gemeente Herent

Report
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
infovergadering bewoners
gemeente Herent
Luc Vleugels
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
1
Agenda
 Verwelkoming
 Wetgeving
 Wat is een IBA?
 Welke werken moeten er rondom de woning gebeuren?
 Verdere Aanpak
 Tijdsverloop
 Conclusies
 Vragen?
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
2
Wetgevend kader
 Europese Kaderrichtlijn Water:
tegen 2015 goed oppervlaktewaterkwaliteit
 Invulling Vlaanderen door Zoneringsplan:
afbakening collectief te zuiveren vs individueel te zuiveren gebied
 ontbrekende riolering aanleggen waar voorzien
 resterende woningen in het buitengebied: plaatsing van IBA’s
 aanpassingswerken aan bestaande rioleringen
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
3
Waarom individuele zuivering?
individuele zuivering
•saneringsplicht = burger
(nog) geen volwaardige
riolering, collectief te zuiveren
reeds aangesloten op
een zuiveringsinstallatie
Wetgevend kader
Volgens huidige wetgeving
•
Gemeente verantwoordelijk voor aanleg van ontbrekende riolen
•
Burger verantwoordelijk voor plaatsing en onderhoud IBA
Herent en Aquafin willen de zorg voor de IBA’s overnemen van de
burger
•
financieel:
overname van investering en latere exploitatie (voor afkoppeling
en IBA): m.u.v. elektriciteitskost .
•
technisch:
organisatie van aankoop, plaatsing en onderhoud
•
ecologisch:
door degelijk onderhoud en alarmbewaking een goede zuivering van
het afvalwater garanderen
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
5
Wat is een IBA?
Diverse systemen
Individuele Behandeling van Afvalwater
Installatie op privé- terrein voor zuivering afvalwater van één woning
Compacte systemen
•
actief slib
•
Beluchting
Natuurlijke systemen
•
percolatierietveld, met of zonder wortelzonerietveld
•
kokosbiobed
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
6
Compacte systemen: actief slib
Klassiek systeem, 3 kamers:
 Voorbezinkkamer: verwijdering van grove bezinkbare
bestanddelen – buffering – afvlakken van pieklozing
 Beluchtingskamer: afvalwater in contact met biomassa
 Nabezinkkamer: slib en gezuiverd afvalwater gescheiden
 lbh= 3,60 – 1,20 – 1,80 m
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
7
Compacte systemen :
ondergedompelde beluchte
bacteriefilter
1 kuip, 3 kamers :
 Voorbezinkkamer
 Beluchtingskamer
met ondergedompelde bacteriedrager
 Nabezinkkamer
 diameter = 2,2 m
 hoogte = 2,1 m
Bacteriedrager: gevlochen
polypropyleen
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
8
Natuurlijke systemen
Percolatierietveld (met of zonder wortelzonerietveld) = 3m²/I.E.
Rietland: percolatierietveld
Ecoz NV: percolatierietveld
met/zonder wortelzonerietveld
Folie = EPDM –rubber
PE - bakken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
9
Natuurlijke systemen
Kokosbiobed
Kebro NV – CoConsulting (1m²/I.E.)
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
10
Wat moet er rondom de woning gebeuren?
IBA: enkel afvalwater mag aangesloten worden

scheiding van regenwater en afvalwater is noodzakelijk
 afkoppelingsdeskundige zal hierbij ondersteunen
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
11
Wat moet er rondom de woning gebeuren?
aansluiting regenwater en effluent (gezuiverd water) op gracht of
infiltratievoorziening
1.

is apart voorstel van de afkoppelingsdeskundige
plaatsing IBA
2.




plaatsbepaling in overleg met eigenaar
ondertekening princiepsakkoord voor uit te voeren werken en exploitatie
(overeenkomst tussen burger en gemeente)
kosten aankoop en plaatsing worden gedragen door de gemeente
Aquafin stelt aannemer aan
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
12
Wat moet er rond de woning gebeuren ?
Afkoppeling
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
13
Waarom afkoppelen?

Noodzakelijk voor de werking van de IBA: geen verdunning met regenwater.

Bestrijding van verdroging door meer infiltratie van hemelwater in de bodem.

Mogelijkheid tot waterbesparing, opvangen van water in regenwaterput/ton met
allerlei verbruiksmogelijkheden.
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
14
Waarheen met regenwater?

Opvang voor gebruik via regenwaterput; regenwaterton

Infiltratie op eigen domein

Buffering met vertraagd lozen op gracht of oppervlaktewater
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
15
Wat moet er rondom de woning gebeuren?
IBA plaatsen
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
16
Rol afkoppelingsdeskundige

fotoreportage

inventarisatie bestaande toestand

geplande toestand na afkoppeling, inclusief inplanting IBA

beschrijvende meetstaat uit te voeren werken

overeenkomst tussen de bewoner en eigenaar van de installatie: afspraken,
rechten en plichten (o.m. toegankelijkheid en gebruik)

toezicht en leiding der werken tijdens uitvoering

nazorg
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
17
RI-ANT zorgt
voor:
Wat
doen
gemeente Herent en Aquafin voor u?

uniforme aankoop IBA’s
offertevraag met beschouwing van:

kostprijs
 kwaliteit van de installatie
 omgevingsfactoren

elektriciteitsverbruik

plaatsing van de IBA (ter beschikking stellen)

indienststelling en oplevering

ondersteuning afkoppelingswerken door afkoppelingsdeskundige

onderhoud en controle van de gehele installatie

bewaking van de goede werking met een telemetrie-systeem
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
18
Wat
vragen wij van u?
Eigenaar zorgt voor:

Ter beschikking stellen van de grond – toegankelijkheid (voor onderhoud)

Elektriciteit voor de IBA

U betaalt jaarlijks een rioleringsbijdrage i.f.v. het drinkwaterverbruik zoals
inwoners aangesloten op de riolering

Oplettendheid omtrent wat geloosd wordt – indicatieve lijst, zie folder
( verf, vernis, white spirit, tampons, giftige producten,…)
→ overeenkomst tussen gemeente en burger
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
19
Tijdsverloop
 26/09/2012
 infovergadering
bewoners
 najaar 2012 en voorjaar 2013
 bezoek
van afkoppelingsdeskundige voor evaluatie en inventarisatie bestaande
toestand
 hoe
zit afwatering van regen- en afvalwater in elkaar
(tip: plan van de woning opzoeken)
 is
er voldoende ruimte voor een IBA ?
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
20
Tijdsverloop
 afkoppelingsdeskundige brengt tweede bezoek met voorstel van geplande
werken, raming, voorstel van overeenkomst
 princiepsakkoorden getekend
 uitvoering afkoppelingswerken en plaatsing IBA’s
 Na plaatsing: keuring
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
21
Conclusies
 kwaliteitsvolle installatie tegen de laagste prijs
 correcte plaatsing en afkoppeling o.l.v. afkoppelingsdeskundige
 effectief en efficiënt beheer dankzij:

telemetrie
 onderhoud
door eigen ervaren personeel
 alle inwoners van gemeente Herent betalen dezelfde vergoeding,
rioleringsbijdrage, ongeacht aansluiting op riool of op IBA
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
22
Contactgegevens
Voor meer info kan u terecht bij :
Luc Vleugels,
afkoppelingsdeskundige Aquafin
Gsm: 0476 96 79 20
[email protected]
Vragen ?
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
23
Voor de werken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
24
Tijdens de werken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
25
Tijdens de werken:
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
26
Na de werken:
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
27
Voorbereidende de werken
kokosbed
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
28
Tijdens de werken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
29
Tijdens de werken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
30
Na de werken
Herent - infovergadering bewoners – 26-september-2012
31

similar documents