Samhällsekonomisk analys

Report
Nobeldagarna 2014
Vägledning till fällor & fel i samhällsekonomiska miljöanalyser …
Stefan Jendteg
Länsstyrelsen Skåne & RUS
Vägledningen
Inspiration, kompetensstöd, nätverk, databaser NV & RUS & VISS
seminarier, RUS och NV hemsidor, uppdatera vägledningen
Fällor & Fel i samhällsekonomiska analyser
Syftet klart? Privat/kommunal/samhällsekonomisk analys?
Fördelningsanalys? Definieras kostnadseffektivitet?
Åtgärd identifierad, kvantifierad, värderad? Nollalternativ eller alternativ
åtgärd?
Diskontering vid långa tidsperspektiv? Känslighetsanalys av osäkra data?
Används schablonvärden och/eller värdetransfereringar?
Praktikfall
2&2 i 15 minuter, besvara Fyra Mycket Viktiga Frågor
Kriterier för kostnadseffektivitet
Måluppfyllelse & resursanvändning (kostnad) måste kunna mätas
Måluppfyllelse/Nytta ↔ Kostnad för resursinsatser
Åtgärder som till en given kostnad ger störst miljöeffekt
Åtgärder som till lägst kostnad når önskad miljöeffekt
Åtgärder som ger störst miljöeffekt till lägsta kostnad
Metoder för ekonomisk miljövärdering:
Marknadsvärden
Priser på ekosystemvaror och ‐tjänster som handlas på marknader och som kan
överföras till samma typ av varor och ‐tjänster i andra sammanhang utan pris.
Försörjningstjänster: mat, vatten, trä etc
Ersättningskostnader
Kostnader för att ersätta ekosystemtjänster med artificiell teknik.
Reglerande tjänster: Pollinering, luft‐ och vattenrening
Undvikna skadekostnader
Hur stora kostnader kan/kunde undvikas genom ekosystemtjänstens existens?
Reglerande tjänster: Översvämningsskydd, kolupptag
Resekostnadsmetoden
Kostnaden för att besöka en plats i form av resekostnader
eller inträde men också värdet av förbrukad fritid.
Scenariovärderingsmetoden
Enkätundersökning; hur mycket är den svarande beredd att betala
för att få mer, eller mindre, av en viss ekosystemtjänst?
Ekosystemtjänster, rekreation & ekonomiska
värden
Trelleborg
Ekonomiskt värde av strandrelaterad turism: 130 mkr/år
(Sweco, 2012)
Hanöbukten
Värdet av tillgång till rekreationsområden med ekosystemtjänster som stränder, god vattenkvalitet, strand- & kustängar
med biomångfald : 470 mkr/år (HaV, 2013)
Ystad
Omsättning som kan knytas till användningen av rekreationsmöjligheter, miljö och turism vid och kring stadens stränder:
450 mkr/år (Sweco, 2014)
Ystad 2014: Väntar på sand, förbannar
havet…
Samhällsekonomisk konsekvensanalys
Bikupa kring praktikfall i samhällsekonomisk analys i arbetet kring miljömålen
Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv
Du är ekonom med ansvar för samhällsekonomisk analys på din länsstyrelse.
Behovet av sådana analyser ökar hos kollegor och beslutsfattare, och du har nu
fått uppdraget att med hjälp av fyra frågor avgöra om följande studie är
användbar i miljömålsarbetet:
Miljöförbättrande åtgärder för att öka fiskvandringen i Mörrumsån - En
samhälls-ekonomisk lönsamhetsberäkning (analys utförd av
Mittuniversitetet, 2013)
Fyra Mycket Viktiga Frågor…
1. Kan man kontrollräkna studien?
2. Hämta uppgifter från andra studier (värdetransferering)?
3. Utelämnas viktiga kostnadsslag och/eller nyttor i beräkningen?
4. Hur användbar är studien och dess resultat?
Samhällsekonomisk analys för döva öron, eller?

similar documents