N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij

Report
Productiestation Albina
Vestiging Oost
Door:
• Marlon Tirtamenawi
• David Redjosentono
• Rathna Kewal
 Doelstelling
 Beleid
 Verkenning
 Prognose
 Alternatieven
Verhogen productiecapaciteit van het
productiestation Albina
De SWM streeft naar de vorming van één
waterleidingbedrijf dat verantwoordelijk is voor de
drinkwatervoorziening in de totale kustvlakte, waarbij zo
spoedig mogelijk zoveel mogelijk inwoners kunnen
beschikken over (bij verstandig gebruik) voldoende en
goed drinkwater.
• Productiestation Abina
 Vier pompputten (drie actief), totale
productiecapaciteit 30 m3/h
 Zuiveringsinstallatie, 1 voorfilter (zand) met een
geforceerde beluchting, 1 nafilter (schelpen) en 1
reinwaterkelder.
 Distributiecapaciteit bij hoogpiek 30 m3/h en laagpiek
22 m3/h. Mogelijkheid om met de distributiepompen
60 m3/h te draaien.
 Watertoren (1 stuk)
 Personeel: 1 bedrijfsleider, 5 productiemedewerkers, 3
distributiemedewerkers, 1 schoonmaakster en 2
bewakers
• 400 aansluitingen (Pierre Kondre, Marijkedorp,
Albina centrum en begin Papatamkondre)
• < 5000 inwoners
• Uitbesteding incasso (Godo)
Verkenning (3):
Huidige situatie Albina
ltr/dag Verschil verbruik per dag / ltr
Huidige productie capaciteit
720000
Huidig bestand 400 aansluitingen
240000
m3/h
480000
Uitbreiding 3 dorpen ( 600 aansluitingen )
360000
Uitbreiding binnen Albina ( 324 aansluitingen )
194400
Hotels / Industrie
120000
Te kort
194400
8.1
 Uitbreiding met 300 aansluitingen in het huidig
voorzieningsgebied.
 Uitbreiding gebieden, Erowarte, Tapoe oekoe,
geheel Papatam kondre (industrie gebied,
hotels) en begin OostWest verbinding. 324
aansluitingen <3000 inwoners.
 Uitbreiding distributienet met ongeveer 12 km.
 Uitbreiding bronnenveld met 20 m3/h
(inclusief).
 Uitbreiding zuiveringscapaciteit met 1 voorfilter
(zand) met geforceerde beluchting en 1 nafilter
(zand).
 Aanleggen van een weg voor de toegangelijkheid naar
de brongebieden.
 Het aanleggen van een pompput.
 Projekt financiering (deels eigenmiddelen)
 Ingeval van het niet halen van de gewenste normen
dient er vervolg onderzoek gedaan te worden naar
andere alternatieven.
 Oppervlakte zuivering.
 Vragen ?

similar documents